Skip to main content

Full text of "Imperator Nikolai Pervy"

See other formats


0іді1І2есІ Ьу ІІіе Іпіегпеі АгсИіѵе 
іп 2013 Нир://агсИіѵе.огд/сІѳ1аіІ8/ітрѳга1огпікоІаі028СІіі 
Тні5 "О-Р Воок" І5 АН АитнокіхЕо Керкінт ор тне 
ОкісшАЬ Еоітюн^ РковисЕо вѵ Міскогіьм-Хекоскарну вѵ 
ОніѵЕязітѵ МIСI^орI^М5^ Інс, Анн Аквоя, Міснюлн, 1964 


ИМПЕРАТОРЪ «_> «_> НИКОЛАИ первый ЕГО жизнь И ЦАРСТВОВАНІЕ Н. К. ШИЛЬДЕРА СЪ 252 ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ ТОМЪ ВТОРОЙ Ж С.-ПЕТЕРБУРГЪ 

ИЗДАНІЕ А. с. СУВОРИНА 
1903 і.л ДУС 8 1965 

997?()'! Рисунки дозволены цензурою 31-го октября 1903 г. С.-Петер6ургь 
ТилограФІя А. С. Суворина. Зртелевъ, 13 ;. «^^?^|:<;^*^-^'^!;^^''гу.^'^*;^" ' ^^ ' !! ' ^^У*У■|^^^^;^^^^^^,^'*Ч!^^ ^^^м^;^»- ' ' ч^^^л 


V І^ \А:^ ■ 
.Д\ .^ 
к. г ■;_:■■', \ Ѵ_,- ИМПЕРАТОР!) НИКШЙ І. великін князь МИХАИЛЪ ПАВЛОВИЧ, цесареви'П, АЛЕКСАНДРЬ НИКОМЕВИЧТ). 
• . шзьП.М.В(У1ШШЙигРАФі.А.Х.ВЕНКЕНД0РФТ.. 

Съ портрета писаннаго Крюгероиъ и находящагося въ Нийохаевской залі Зимнйго дворм. ѴОЯОаиТ ШТ\ДМ^ ■ ЯАГГѴ«ЗГЪ аі о 
^35 , л ч^ ГЛАВА ПЕРВАЯ. I. 

Немедленно по окоіічаіііп процесса декабрпстовъ дворъ переселплся 
въ Москву, 

Императрица Марія Ѳеодоровпа ул;е со времепи копшны пмпсрат- 
рпцы Елисаветы Алексѣевиы я;пла въ Москвѣ, гдѣ, по словамъ гене- 
ралъ-ад7.ютаита Бенкендорфа, «благотіюрптелі.ной ея душѣ открывался 
кругъ дѣйствія не меиі.е обіппрпый, чѣмъ въ Петербургѣ . Имнераторъ 
Николай прпбылъ въ ПетровскШ дворсцъ 20-го іюля (1-го августа). 
Торжественный въѣздъ въ Москву нослѣдовалт, 24-го іюля (5-го августа). 
Государь былъ верхомъ; за ніпіъ слѣдовали въ каретахъ обѣ пмперат- 
рпцы п паслѣдцик'ь Александръ Николаевпчъ. 

Къ предстоявшей коропаціп явп.іпсь также въ первопрестольную 
столицу чрезвычайные представители пнострапныхъ державъ. Ранѣе 
прочпхт, еще весною, прибыль въ Петербургъ чрезвычайный носолъ 
Карла X, маршалъ Мармонъ, герцогъ Рагузскій, въ сопровождепіи 
большой военной свиты. О иемъ императоръ Николай ппсалъ цесаре- 
вичу Константину Павловичу: «Б піе рагаіі ин Ггаис 80І(1аІ еі іоиі, а 
ѣіі, Гасііе а ѵіѵге; (1и шоіпз іі не те ^еие роіиі:» '. Представптелемъ 
Пруссіп былъ братъ императрицы, прпнцъ Карлъ Прусскій, Австріи — 
принцъ Гессенъ-Гомбургскій, Англіи — герцогъ Девонширскій, ТБвеціп 
и Норвегіп — фельдмаршал!, графъ Стедпнгъ ^. 

Слабость, ощущаемая императрицею Александрой Ѳеодоровной, по 
пріѣздѣ въ Москву заставила отнести коронованіе къ концу поста; для 
укрѣпленія ея здоровья государь съ семьею поселился въ Нескучномъ, 
на дачѣ графини А. А. Орловой-Чесмеиской ^. 

Къ пріѣзду двора въ Москву собраны былп на Ходынскомъ полѣ 
сводныя войска гвардейскаго * п гренадерскаго корпусовъ: государь 

т.п — 1 ' - ГЛАВА ПЕРВАЯ ароизводп.п. частые смотры п ученья, па которыхі. іірпсутстпопаліі 
иностраішые гостп. «Мармоііъ, — сообщалъ іімператоръ Николай цесаре- 
вичу, — сравішішстъ эти войска съ состояиіемь фрапцуагкихі. пойскъ 
въ Булонскоіп, лагеі)ѣ. На смотру мой малепі.кій молодей,!, ѣхалъ 
рысью и галопомъ па прапомъ флапгѣ днвизіоиа своего полка, все 
какъ слѣдует7., кі. великому удовольствію отца и зрителей» ^. 

Марпшлъ ^Іа])мот., вспоминая въ сиопхъ запискахъ о мосш^вскомъ 
смотрѣ, высказываеть удивленіе по поводу смѣлости п искусства, обпа- 
руженныхъ во время смотра восьмилѣтпимі. паслѣдпикомъ. Нмпера- 
торъ Николай, смотря па своего сына съ выражепіемъ самой пі.жпой 
заботливости, обратился къ герцогу съ словами: сВы полагаете, что я 
испытываю волнепіе п безпокойство, видя этого столь дорогого мпѣ 
ребенка среди подобной сутолоки; но я предпочитаю покориться этому, 
чтобы выработать вь пемъ характеръ п съ малолѣтства нріучить его 
быть чѣмъ ыпбудь, благодаі)я самому себѣ» ^. 

«Вотъ что можно назвать хорошими началами воспитапія, — замѣ- 
чаетъ Мармонъ, — а когда они нримѣняются къ воспитан ію человѣка, 
предназначен наго быть главою великой паціи, отъ этого должно ожи- 
дать наплучшпхъ послѣдствій». 

Изъ прпведепныхъ уже ранѣе разллчпыхт. отзывовъ, пзвлеченныхъ 
изъ писемъ цесаревича, видно было, съ какимъ упорствомъ п съ какою 
настойчивостію Константпнъ Павловпчъ отклонялъ малѣйшій намекъ 
государя на желательное, въ впдахъ успокоснія умовъ, появленіе его 
въ Нетербургѣ. Ссылаясь на недавній мятежъ, цесаревнчъ признавалъ 
для себя невозможныііъ покинуть Варшаву. 

Если уже государю не удалось привлечь Константина Павловича въ 
Петербургъ, то оставалось желать, чтобы при предстоявшемъ въ Москвѣ 
коронованііі прпсутствовалъ также цесаревнчъ. Пмператоръ Николай 
не рѣшался, однако, облечь это желаніе въ форму просьбы, а еще 
менѣе придать своей мысли оттѣнокъ положительной воли. 

Зпмою 1826 года, въ Петербургъ прпбылъ мпнистръ финансовъ 
царства Польскаго, князь Любецкій, сопровождавшій польскую денутацію, 
явившуюся прпвѣтствовать воцарнвшагося императора. При прощаніп 
съ Любецкпмъ государь выразплъ желаніе скорѣе увидѣться съ бра- 
томъ. Тогда, по разсказу князя Любецкаго, онъ осмѣлплся замѣтпть: 

— сГосударь, нужно, чтобы цесаревнчъ прпбылъ па коронацію въ 
Москву; нужно, чтобы тотъ, который уступплъ вамъ корону, явился 
возложить ее на васъ предъ лпцемъ Россіп и Европы. (8іі*е, І1 Ііаиі ди'і1 
аггіѵе роит 1е соигоппешепі а Мозсоп; І1 іа,\іі ^ие сеіиі дні ѵоиз а сёіё Іа 
соигоппе ѵіеппе апззі ѵонз 1а шеііге а 1а іасе сіе 1а Киззіе еі (іе ГЕигоре)». 

Послѣ этихъ словъ Любецкаго разговоръ продолжался въ сдѣдую- 
щихъ выраженіяхъ: \. ^ 


^^ 
г 


N л I Г' :І^Ь&^^1^>аів&^^іі^аіі&к/'із^г^Шёі^Ёііеіі&-- Иішѳраторъ Николай Павловичъ. 

(Оь литографія Шшідта). ;<-:^Б2І^.^^^ІІгі^%1аІ''І ГЛАВА ПЕРВАЯ — <Это невыполнимо п въ особенностп невѣроятпо. (Ьа сііозе е^І 
іпГаізаЫе еі ангіоиі ітргоЬаЫе). 

— <^о осущсствптся, государь. (ЕИе 8е Гега, 8іге). 

— «Во всякомъ случаѣ, по нрМіздѣ въ Варшаву, отправьтесь къ 
княгинѣ Ловтъ поцѣловать ей ручки оп. моего имени. (Еп Іоиі са^ 
аггіѵё к Ѵапіоѵіе, аііег Ьаі^ег Іез таіп8 а 1а ргіпсея.^е Ьо%ѵіс/)> '. 

Князь Любецкій попялъ этотт> паігеіл. и, по возвращспіи въ Ваі>- 
шаву, обратился по этому дѣлу прямо къ кпяпіпѣ Ловичъ. Пользуясь 
свопмъ вліяпіемъ на цесаревича, княппія сумѣла убѣдить великаго киязя 
въ необходпмостп своимъ пояилепіемт. въ ^Москвѣ обрадовать государя 
и успокоить Россію. 

Передъ отъѣздомъ въ Москву пмператоръ Николай въ своей пере- 
ПЕСкѣ съ цесаревпчемъ осторолпю памекалъ насчетъ свонхъ задушев- 
ныхъ желаній. 

«Я надѣюсь, съ Божіею помощью, — ппсалъ государь, — быть въ 
Москвѣ 22-го іюля; итакъ, вы освѣдомлены о моихъ плапахъ столько же, 
сколько я самъ. Я не скрываю отъ васъ. что я буду очень счастливъ 
увпдѣть васъ; если это невозможпо, я покоряюсь судьбѣ, разъ очевидно 
такова воля Божія» ^. 

Находясь въ Москвѣ и не получая отвѣта на высказанное ліеланіе, 
императоръ Николай пересталъ уже разсчитывать на возможность сви- 
данія съ братомъ, какъ вдругъ 14-го (2С-го) августа, въ 11-ть часовъ 
утра, цесаревичъ совеі)піенно неожиданно нодъѣхалъ въ Кремлѣ къ 
дворцу, занимаемому государемъ '. Очевидцы разсказываютъ, что пмпе- 
раторъ Николай въ это время занимался въ своемъ кабинетѣ. Цесаре- 
вичъ, войдя въ смежную съ нпмъ комнату, приказ^иъ доложить о себѣ. 
Государю доложили о нрпбытіи великаго князя безъ упомпнанія титула 
цесаревича и имени. Николай Павловичъ полагая, что пріѣхалъ ве- 
ликій князь Мпхаплъ Павловичъ, велѣлъ подождать. Спустя нѣсколько 
минутъ, другой, болѣе догадливый камердинеръ доложилъ его величе- 
ству, что это — не Мнхаилъ Павловичъ, а цесаревичъ Константпнъ Павло- 
вичъ. Тогда государь опрометью кинулся навстрѣчу и въ объятія брата, 
объяснивъ причину не совсѣмъ почтптельнаго пріема. Тотчасъ же оба 
брата поѣхали къ императрпцѣ- матери'". 

Генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ, упоминая объ этомъ событіи въ 
своихъ заппскахъ, нишетъ: 

«Появленіе цесаревича было блестящимъ всенародпымъ свидѣтель- 
ствомъ и покорности его новому государю п добросовѣстности его от- 
реченія отъ престола, было вмѣстѣ п драгоцѣннымъ залогомъ согласія, 
свлзывавшаго ко благу пмнеріи всѣхъ членовъ царственнаго ея дома. 
Публика была въ восторгѣ, а дпнломатнческій корпусъ пришелъ въ 
совершенное удпвленіе. Народъ выражалъ цесаревичу свое удовольствіе 1 ■ ., .' •■■»' '>%.^1^х2г^гйгМ2»45?:-'^ : 


Г-/г. .:: >агг-і.:-< п^-іилі . Императоръ Николай Павловичъ. 

<Оь рпсувка, сдѣлавяаго съ натуры карандашомъ Крюгеромъ. Изъ собішнія П. Я. Дашкова) ГЛАВА ПЕРВАЯ единодуіішммн клііклміі; саіювппкп окружали его знаками почтнтель- 
шаго блйгоговѣнія . 

По свндѣтельстпу Дивова, заішсапиому въ его дпевпикѣ, пзвѣстіе 
о прибытін і^есаровпча Константина Павловича въ Москву произвело 
большую сенсацію въ благомыслящей части общества. Въ из}»ѣстіяхъ 
нзъ Москвы описываютъ, что свиданіе имнератоі>а съ его братомъ Кои- 
стантпномъ было очень трогательно. Ихъ обьятія, пхъ волненіе въ 
присутствіи придворныхъ придали этому неожиданному свиданію нѣ- 
который оттЬнокъ сентиментализма, который передать трудно», 

Цесаревичь надѣялся пробыть въ ^Госквѣ не долго, но расчеты 
его не оправдались, п ему пришлось прожить въ столицѣ до 22-го августа, 
дня, назначеннаго для короповапія. До наступленія этого торжества его 
развлекали разводами и маневрами, пропсходивиінми въ окрсстиостяхъ 
Москвы. 

Па разводѣ 15-го августа, когда государь вышелъ пзъ кремлевскаго 
дворца съ обоими братьями, толпа народа прииіла въ пеоиисаппый 
восторгъ, бросала вверхъ шапки, раздавались громкіе крики, въ ко- 
торыхъ смѣшивались имена Николая Павловича и цесаревича. Пмпе- 
раторъ подалъ знакт>, и войско крикнуло: <Ура! Констаптпнъ Павловичъ!» 

Въ продолженіе нѣсколькихъ дЕіей крики возобновлялись всякій разъ, 
когда цесаревичъ показывался въ публикѣ; народъ окружалъ его экп- 
пажъ; если онъ ѣхалъ верхомь, то ему было трудно пробираться сквозь 
толпу, которая восторженно привѣтствовала его. П. 

22-го августа (3-го сентября) 1826 года, состоялась наконецъ давно 
ожидаемая коронація императора Николая Павловича. Ясное безоблач- 
ное небо благопріятствовало торжеству; солнце сіяло во всемъ блескѣ. 

Обрядъ вѣнчанія бы.іъ совершенъ новгородскпмъ мптрополитомъ Сера- 
фимомъ прп содѣйствіп кіевскаго митрополита Евгенія и московскаго 
архіепископа Филарета, возведеннаго въ этотъ день въ санъ мптроно- 
лита. Во время обряда коронованія ассистентаіш государя былл цеса- 
ревичъ Константпнъ Павловпчъ и велпкій князь іМпхаплъ Павловичъ. 

Па паперти Успенскаго собора Филаретъ произнесъ рѣчь, трону- 
вшую до слезъ монарха". 

Въ рѣчи митрополита особенно выдѣляется слѣдующее мѣсто, каса- 
вшееся тяжкихъ событій послѣдняго времени: 

«Петерпѣливость вѣрноподоіанническихъ желаній дерзнула бы вопро- 
шать: почто ты умедлилъ? если бы не знали мы, что какъ настоящее 
торжественное пришествіе твое намъ радость, такъ и предшествовавшее ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫГі умедлоніг тв(к^ оыло намъ благодѣяпіе. Не сігіипи.п. ты яшіть намъ 
твою слапу, потому что сііѣііііілъ утвердить пашу безопасность. Тьі гря- 
дешь наконец,!,, яко царь не только паслѣдствеіпіаго твоего, по п тобою 
сохранепнаіо царства. Не возмущаютт. ли при семь ду.ха твоего при- 
скорбный папоминанія? Да не будетъ! II кроткій Давидъ пмѣлъ Іоава п 
С«мею; не диво, что пмѣлъ пхъ п Александр!. Благословенный. Въ 
царствованіе Давида прозябли сіи плевелы, а пі)еемнику его досталось 
очищать отъ нпхъ землю ІІзраилеву. Что жъ, еслл и преемнику Але- 
ксандра палъ сей жребій Соломона! Т])удиое начало царствованія тѣмъ 
скорѣе показьиіаетъ народу, что даровалъ ему Богъ въ Соломонѣ. 
Ничто, ничто да не препятствуетъ священпой радости твоей и напіей >. 

Генералъ-адъютантъ Ікчікепдорфъ въ своихъ заппскахъ пигаетъ: «Во 
время священпаго обряда и утомительныхъ его церемоній цесаревичъ 
тронулъ всѣхъ нѣжпою нопечительностію объ императриц!.; а згинута, 
въ которую стариіій братъ припялъ шнагу отъ младшіго. приступи- 
віпаго къ св. причастію, извлекла у всѣхъ слезы. При выходѣ изъ церкви 
безподобное лицо государя иодъ драгоцѣниыми камнями императорской 
короны сіяло красотою. ^Молодая императрица и наслѣдникъ возлѣ 
императрицы-матери также обращали на себя взоры всѣхъ. Нельзя было 
создать воображеніемъ болѣе прекраспаго семейства». 

Извѣстіе о совериіеніп коронаціп привезено въ Петербургъ генералъ- 
адъютантомъ, графомъКомаровскпмъ, 2б-го августа. Въ привезенпомъ пмъ 
рескрпптѣ на имя петербургскаго генералъ-губерпатора, гепералъ-адъю- 
танта Голенпщева-Кутузова, напечатанномъ затѣмъ въ газетахъ, государь 
ппсалъ, что къ особенному его удовольствію прпсутствовалъ при коро- 
нованіи цесаревичъ Констаптпнт. Павловнчъ, «ирпбывшій сюда за нѣ- 
сколько передт, тѣмъ дней». 

Въ манифестѣ, пзданномъ 22-го августа, въ день коронаціи, объявлены 
были ішлости и облегченія, дарованпыя разнымъ состояніямъ. Кромѣ 
того, начальникомъ главнаго штаба, барономъ Дибичемъ, получены были 
два указа, заключавшіе въ себѣ разлпчныя милости, оказанныя россій- 
скому войску. 

Въ день же коронованія послѣдовали два именные указа о смягченіи 
наказанія государственнымъ преступнпкамъ, осужденнымъ на каторжную 
работу и къ ссылкѣ на поселеніе, а также сосланнымъ въ крѣпостную 
работу и дальніе гарнизоны. Въ силу этихъ указовъ уменьшены сроки 
всѣмъ сосланнымъ на каторгу, иоселеніе и крѣпостныя работы, а сослан- 
ныхъ въ гарнизоны сибпрскаго, оренбургскаго и кавказскаго корнусовъ 
рядовыми съ лишеніемъ дворянства и безъ лишенія велѣно опредѣлить 
въ полки кавказскаго корпуса до «отличной выслугиз.'^. 

День коронаціи императора Николая ознаменованъ былъ еще важною 
реформою въ придворномъ вѣдомствѣ, измѣнившею въ корнѣ существо- ГЛАВА ПЕРВАЯ вавшіП доселѣ сііособі, уііраіиоііія его путомъ сліянія всѣхъ разиообраз- 
ныхъ іірпдвориыхъ учрождеііій въ одно цѣлое. 22-го августа образовано 
было для этой цѣліі повое, небывалое доселѣ вт, Россіп министерство, 
а именно, мпнпстерство пмнераторскаго двора, управлсніе кото- 
рымъ ввѣрено было князю Петру ^Іпхайловпчу Волконскому. Та- 
Еимъ образомъ долголѣтній сподвижникъ императора Александра 1-го 
снова занялъ мѣсто довѣі)еппаго сановника п[»и его преемінікѣ; кпяль 
Волкопскій безсмѣнно оставался мипистромт. двора до своей кончннЫ; 
последовавшей вт. 1852 году. 

Согласно учрежденію, обнародованному 22-го августа, министерству 
императорскаго двора подчинены всѣ «придворныя вѣдѣнін - и театраль- 
ная дпрекція; вмѣсгК съ тѣмъ мппистръ двора былъ мпнистромъ де- 
партамента уд'кювъ п унравляюпі,имт. кабинетом!.'^. 

Необходпмо здѣсь также отмѣтить, что 22-го августа обпародовань 
былъ составленный уже ранѣе манпфсстъ объ опредѣленіи, въ случаѣ 
кончины императора, нравителемт> государства великаго князя ^Іихаила 
Павловича, до пастунленія законпаго совершепполѣтія иас.тГ.дника. Званіе 
же опекуна надъ всѣми дѣтьми государя до соверпіспнолѣтія каждаго 
изъ нпхъ предоставлено было пмператрицѣ Александр'!) ОеодоровігІ;. 
Въ ыанифестѣ сказано было, что постановленіе это состоялось съ благо- 
словенія императрицы Маріп Ѳеодоровны и «съ предварптельнаго 
одобренія любезнѣйшаго брата нашего, цесаревича и вели- 
каго князя Константина Павловича;>. Упомянутый здѣсь манпфестъ 
поднисанъ былъ еще задолго до коронацін, а именно 28-го января 
1826 года въ Петербургѣ '*. 

Награды, даровапныя 22-го августа, заключались преимущественно 
въ весьма значительной раздачѣ чиновъ и ордеповъ. Главнокомандующіе 
первой и второй арміи, графы Сакенъ и Витгенгатейнъ, произведены 
былн въ гепералъ-фельдмаршалы, а начальнпкъ главпаго штаба, генералъ- 
адъютантъ баронъ Дибичъ, въ генералы отъ пнфантеріп. Графинѣ 
Лпвенъ пожаловано было княжеское достоинство съ титуломъ свет- 
лости '^; военному министру Татищеву, генералъ-адъютанту Черны- 
шеву, начальнику штаба цесаревича Курутѣ, барону Строганову 
и генералъ-адъютанту Поццо дп Борго — графское достоинство. 

Особенныхъ зшлостей удостоены были только два лица: графу 
Нессельроде, въ видѣ пзъятія изъ обпщхъ правилъ, пожаловапъ былъ 
участокъ казенной земли въ 4.702 десятины въ Тамбовской губерніп, 
а князю П. М. Волконскому ежегодный пенсіонъ въ 50.000 рублей 
изъ суммъ департамента удѣловъ. 

Генералъ-адъютантами назначены были: начальнпкъ штаба отдѣль- 
наго корпуса военныхъ носеленій, генералъ-майоръ Клейнмихель, и 
Еомандпръ лейбъ-гвардіи Сапернаго баталіона, генералъ-майоръ Гер у а. Р»'Р"в*Ч"^»Я»»»і"Чв<РТ?:»ЧРЧІР!«»Г"ЧЦ ?;■ т ■ } 


М \ ■.'г.,- ;-ѵТ>..{-и-..-.^Ч \.......^лі:^. § 
г 
й 
§ 
§ 
аб 


^ 


я 


в 
1 


1 


^ 
§ 

о 


с 


я 

9 1 §1 

іб 2 •2 ^; ^ в 

о 
X 
ВТ" 
8 ГЛАВА ПЕРВАЯ На другой день послѣ коропаціи, 23-го августа, ночью, цесарсвичъ 
Константіінъ ІІаіиопичъ уѣхалъ іізъ ^Іосквы ві. Варшаву, уклоняясь 
отъ дальнѣйшпхъ торжсствъ н увеселенігі. Разсіишываюп., что но окон- 
чаніп коронованія цосарсвпчъ сказалъ своему другу О. П. Оночпнппу: 
<тепсрь я отн-^ітъ». Такт, пншеп. Денисъ Давыдовъ. 

По возвращенін іп. Ваі)піаву цссаревпчъ немедленно наінісалъ импе- 
ратору Николаю 30-го августа (11-го сентября) слѣдуюпі,ія строки по 
поводу своего пребыванія вт. ^Іосквѣ: 

сНрпмите, дорогой братъ, полнѣйиіую и живѣйіпую благодарность 
за всю дружбу, которую вамъ угодно было проявить по отношенію ко 
мнѣ во время моего послѣдняго пребывапія въ ^Госквѣ возлѣ васъ. 
Будьте увѣрены, дороп^й братъ, что я сумѣю оцѣнить ее и надѣюсь, 
что съ помощью Божіей никогда не окажусь педостойнымъ ея. Эти 
восемь дней, проведенные возлѣ васъ въ ^Москвѣ, никогда не изгладятся 
нзъ моей памяти, равно какь и не изгладится ваша дружба ко іінѢ. Да 
ниспошлетъ вамъ Господь всѣ свои блага и благословен іе; я молю Его 
объ этомъ сердцемъ, душею п мыслью. Вотъ я возвратился домой п 
счастливъ, что нахожусь возлѣ своей жены, и огорчепъ, что разстался 
со всѣмп вами: понимайте это буквально и такъ, какъ я говорю это > '^. 

Въ отвѣтъ на выраженныя цесаревичемъ дружескія чувства пмпе- 
раторъ Николай ппсалъ: 

«Мнѣ бы первому, дорогой Константинъ, слѣдовало высказать вамъ 
все счастіе, которое ваше посѣщеніе насъ и ваша особенная доброта 
по отношенію ко мнѣ заставили меня испытать, и какъ разъ въ это 
самое. мгновеніе я получаю ваше милое и прекрасное письмо отъ 30-го 
августа (11-го сентября); но вы слишкомъ добры и слишкомъ справед- 
ливы, чтобы не простить меня; вы были свпдѣтелемъ моего образа жизни, 
и то, что произошло съ тѣхъ поръ, еще болѣе стѣснило меня въ упо- 
требленіи моего времени. Но все это является плохимъ извиненіемъ по 
отношен ію къ вамъ, чье расположен іе мое сердце умѣетъ цѣшіть; ваша 
дружба и ваше довѣріе являются для меня неоцѣнимымъ благомъ, со- 
ставляюпцімъ спокойствіе моей жизни; угадывать ваши намѣренія и ваши 
желанія есть п будетъ постоянною потребностью для меня; да будетъ 
вамъ это извѣстно разъ навсегда» ". 

По. поводу образа дѣйствій цесаревича во время коронаціп импера- 
тора Николая въ Москвѣ, Лагарнъ выразилъ своему бывшему воспи- 
таннику письменно полнѣйшее свое одобреніе. Константинъ Павловичъ 
отвѣчалъ ему, что весьма счастливъ, заслуживъ одобреніе своего на- 
ставника, но прпбавилъ: 

«Откровенность моя заставляетъ, однако, просить васъ не придавать 
этому такой большой цѣны, ибо, послѣ того какъ я рѣшился не уклоняться 
отъ того образа дѣйствій, который я себѣ предначерталъ, все сдѣланное съ 

10 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ зіоей стороны білло .ітііь просто іі естостпоипо. Никто ш. мірі. болѣс меня не 
боится II пепаітдпті. ді.Пстіий Э(І)({)(мстііі.і.ѵь, копхі. оф(І)ект'і.Зіір;тѣо разсчіі- 
танъ, или же ді.йсткіП драматпчеокііхъ, іюсторжеіпіы.ѵь, діміжепій слмопроиз- 
вольиыхъ II другихъ; ііризпаюсі. нъ моей глупости, что я ни нихъ іювііо 
ничего не смыслю, какъ сказалъ выше. Если уже я ііртіялг рѣіііепіе, утве})- 
жденное покоПпымі, нашпмъ безсмсртиымъ имііераторомъ и м(К'ю ма- 
терью, все остальное является лпиіь чпстымъ и ііростымь послѣдствіемі., 
и іюлі. моя тЬмь болѣе была легка, что я оставался на томь же иостѣ, 
который занималъ нреи.де и котоі)аго не ііокіідалъ. Сверхь того, при- 
знаюсь ст. извѣстною вамъ, милостивый государь, откровениостію, что 
я ничего не желаю, ровно ничего, ибо доволеиъ іі счастлив!., насколысо 
это возможно. То, что миѣ собственно иі)ииадлежптъ, этого никто въ мірѣ 
у меня отнять не можеті., — это восномипаніе о ві)емеии, унотреблен- 
иомъ мною на службу двумі. моим'ь имііераторамъ сь исіи.ітаиною чест- 
ностью, вѣрностію, усердіемъ, преданностью и нривялаииостью въ иію- 
долженіе 32-хъ лѣтъ, съ надеждою служить так;ке и ныиѣіииему, на- 
сколько это можетъ быть ему угодно, и насколько іюзволятъ мні. мои фн- 
зпческія силы, оставаясь къ тому ;кс всегда чуждымъ всякихъ интрпгъ, 
знакомый съ однпмъ пассивііымъ новішовеніемъ п ді.Гіствуя всегда въ 
отношеніп нхъ съ самою безкорыстиою откровеііиостію и безъ всякой 
задней мысли, храня свое частное мпі.ніе для себя и вы])ажая его лишь 
тогда, когда къ тому былъ нризываемъ, подчиняясь всегда, даже вопреки 
зіоему убѣждепію, псполпепію воли.моихъ государей съ самою строгою 
добросовѣстностію и дѣлая, так7. сказать, родт. рыцарсті5а изъ того, чтобы 
удалось, хотя бы противно моему мпѣнію, то, что было .дгиѣ предписано. 
Вотъ что мпѣ нрпнадлежптъ, п чего никто въ мірѣ не можетъ п не бу- 
детъ въ состояніп отпять у меня. Къ тому же похтержки я буду искать 
въ одномъ Богѣ, а Опъ, видя чистоту, вложенную ІІмъ въ мое сердце, 
п которую буду стараться сохранять, соверипіл ъ остальное, соблаговолпвъ 
руководить меня между препятствіями, которыя я иногда встрѣчалъ на 
пути. За то я п благодарю Его ежедневно изъ глубины сердца и отъ 
всей дупш. Очень многіе не поймутъ меня, дорогой и почтеішый на- 
ставнпкъ; это пхъ дѣло, они не имѣли, какъ я, счастія служить импе- 
ратору брату, императору другу, товарищу, п императору благодѣтелю, 
и питать къ нему тЬ чувства, которыя меня воодушевляли, п которыя 
онъ, въ свою очередь, питал ъ по отношен ію ко мнѣ. Но довольно объ 
этомъ предметѣ. 

«Пожеланія ваши для блага нашей страны, ст. которыми вы ко мнѣ 
обращаетесь, не могутъ быть приняты мною иначе, какъ съ жпвѣйшею 
прпзнательностію. Смѣю надѣяться, что они также были бы приняты п 
всякимъ изъ мопхъ соотчпчей. Да будегь счастлива дорогая п ве.тикая 
Россія, да не увндптъ она болѣе нечальныхъ и гнусныхъ сценъ, да 

и ГЛАВА ППРВАЯ будетъ она велика по только свопмі. простраистиомт,, по п истинными 
чувствамп чести, которыя должны ее поддеі)жііпать н внуніать къ ней 
уваженіе, ибо бсзъ этого сила ея не была бы прочна. іЗдѣсі. я гонорю, 
какъ русскіП, дорогой пастапнпкъ, а не какъ представитель ея, коимъ 
я никогда ле былъ, п такт, какъ вы говорите мнѣ, что привьпілп вы- 
ражать шшпі пожеланія нашему безсмертііому и.мне[)атору іп. свое время, 
прося меня принять ихъ его именемъ, мнЬ непозможно сь этимъ согла- 
аітьсл, не иог])ѣшивъ противт. пего, по я могу ра;игЬ принять ихь един- 
ственно, какъ туземецъ страны, и въ такомъ качествѣ пріемлю ихъ отъ 
всего сердца п всей дуипі» ". 

Въ этпхъ пемногихъ строкахъ вссцѣло обрисоналась вся личность 
цесаревича, съ присуи^пмъ ей внутреннимъ міросозерцаніемъ, В7. томъ 
саиомъ впдѣ, какъ она выработалась путемт. тяжелаго жпзненнаго оні.іта, 
п какою она уже пеизмѣнно оставалась до самой кончипы великаго 

ЕНЯЗЯ. 

Послѣ отъѣзда цесаревича пз-ь ^Москвы начались въ столицѣ празд- 
нества п увеселенія, продолжавпііяся до 30-го сентября, когда имиера- 
торъ Николай наиравился обратно въ Петербургъ. 

По свпдѣтельству гепералъ-адъютанта Бопкендорфа, < всѣ оживились; 
веселость снова вступила въ свои нрава п вознаграждаетъ себя за годы, утра- 
ченные для ея культа. Молодежь снова принимается за танцы и уже 
значительно ыепѣе занимается устройствомъ государства, политикою обо- 
ихъ полушарій и мистическими бреднями» '^. 

Такпмъ образомъ тревоги и опасности, ознаменовавшія эпоху восше- 
ствія на престолъ, понемногу забывались среди оживлен ія, вызван- 
наго коропаціонными празднествами. Балы, данные маршаломъ ]Мармо- 
номъ п герцогомъ Девонширскпмъ, отличались псобыкновеинымъ велп- 
колѣпіемъ; но балы у князя Николая Борисовича Юсупова п у каморъ- 
фрейлнны графини Анны Алексѣевпы Орловой-Чссмепской одержали 
верхъ нзящестьомъ помѣщепія и роскошью ^^. Государь, присутствуя 
на всѣхъ нразднествахъ и балахъ, тѣмъ не менѣе продолжалъ рабо- 
тать попрежнему, съ обычною дѣятельпостію^'. Опъ, сверхъ того, 
ревностно носѣщалъ разпыя учрежденія столицы и отдавалъ приказанія 
о введеніи необходииыхъ улучшеній, присутствуя вмѣстѣ съ тѣмъ 
каждое утро у развода, привлекавшаго иесмѣтныя толпы парода. Госу- 
дарь успѣлъ даже посѣтить Тулу, гдѣ осматривалъ, 21-го сентября, 
оружейный заводъ. 

Празднества закончились 23-го сентября блпстательнымъ фейервер- 
Еоиъ. Одинъ заключительный букетъ состоялъ изъ 140,000 ракетъ, къ 
которому присоединился грохотъ изъ 100 пушекъ. Пзъ декорацій этого 
фейерверка обращали на себя вниманіе тріумфальпыя врата съ надписью: 
«Успокоителю отечества Николаю Первому». 

13 ^ГѴ Т - Т^Р- 
^'^?5яг.чи А^ Г л -о. .:/.-. 

^ ^іД/Ѵі 

а 

я 
а 

а 
о 

& 

о 
ф 
ф 

а 

Си 

в* ^ 9 

3 е 

Я" я 

I а 

си а 

ё г 

§• г 

^ I ? і 
§ <ё 

П 
св 

В 

к 

<в 

§ 

8 

Ж 

св 

о 

си 
Ф 

с іГяІ—ЦіТ-ІіІІІІіІ іііі пТГМ"'Ц-. МП ^ш^М ГЛАВА ПЕРВАЯ ІІІ. 

Событія' 14-го дскаб])я злсталп Пушкина въ сслѣ МпхаПлокскомт., ідѣ 
онъ былъ водворсііь по расіюряжепііо пранительства сі. 9-го (21-го) аіяуста 
1824 года. 

Поводомъ К7. этой суровой мі.рѣ, принятой еще въ александровское 
царствованіе, послужило слі.дуюпі,ее обстоятельство. Пуиікииі. имѣлъ пе- 
осторожпость написать изъ Одессі.і иіуточиое письмо одному пріятелю 
въ ЛГоскву, въ которомъ гопорил'ь, что берстъ уроки чистаго аоеилма у 
какого-то англичанина, иазвапнаго имъ единствсниымъ умиымъ аосемъ, 
котораго пмѣлъ случай встретить. Къ этимъ ст])окамъ Пупікинъ при- 
бавплъ еще заключеніе: «Система не столь утѣитте.и.ная, какъ оог.ікно- 
веыно думаютъ, по, къ песчастію, болѣе всего праіідоп()добная>. 

Прпведенпьія нами строки вздорнаго письма ігЬшпли судьбу поэта. 
Пушкииъ былъ пскліоченъ изт. списка чииовииковъ министерства пно- 
страпныхъ дѣлъ съ объясненіемъ, что мі.ра эта вызвана его безнут- 
ствомъ (раг 80И інсои(1иі(е), и сослаиъ въ де])евніо, съ подчпиеніемъ над- 
зору мѣстныхъ властей. 

Когда получены были въ ^Гихайловскомъ извѣстія о Пстербургскомъ 
мятежѣ, Пушкпігь рѣшился пемедлеино выѣхать въ столицу, по, не до- 
ѣхавъ до первой станціи, возвратился въ деревню. Предаиіе говоритъ, что 
разныя дурныя п])имѣты поколебали его въ прпиятомъ рѣшепіи. При 
выѣздѣ изъ ]\Іпхайловскаго отъ встрѣтплъ попа, а затѣмъ далѣе какой-то 
зловѣщій заяцт> трижды персбѣжалъ ему дорогу и побудплт. поэта от- 
казаться отъ путешествія. Дальнѣйшія же извѣстія изъ Петербурга были 
такого свойства, что Пушкииъ замолкт, и притпхъ въ ЗІихайловскомъ. 

Въ началѣ 1820 года, Пушкииъ писалъ барону Дельвигу письмо, въ 
которомъ сообщилъ другу о своемъ желапіи «вполпѣ и искренно при- 
мириться съ правительствомъ». Результатомъ подобнаго пастроеиія яви- 
лось прошепіе на высочайшее имя^ которое Пушкииъ представилъ, по 
совѣту петербургскихъ друзей, псковскому гражданскому губернатору, ба- 
рону фонъ-Адеркасу. Содержаніе этого прошенія было слѣдующее: 

«Всемплостнвѣйшій государь. 

«Въ 1824 году, пмѣвъ несчастіе заслужить гпѣвъ покойиаго импе- 
ратора легкомыслепнымъ сужденіемъ касательно аоеизма, изложеннымъ 
въ одномъ письмѣ, я былъ выключепъ пзъ службы и сосланъ въ де- 
ревню, гдѣ п нахожусь подъ надзоромъ. 

«Нынѣ съ надеждой на велпкодугаіе вашего пмператорскаго величе- 
ства, съ истпннымъ раскаяніемъ п съ твердымъ намѣреніемъ не нро- 

14 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ тпворѣчить моими мігЬиіяміі обіцоііртіятому порядку (гп. чемъ н готовъ 
обязііться подпиской п честпымь слопомъ), ріииился я приоѣіпуть къ 
вашему императорскому псіичсстііу со іісепоятаппѣПіисю моею просьбою. 
«Здоровье мое, разстроеппос въ первой молодостп, и родъ аневризма 
давно уже требуютъ постояннаго лѣчснія, иъ чемі, п представляю сви- 
дѣтельство медиковъ: осмѣливаюсь всено,\иіті'ЬПше піюсить позволенія 
ѣхать для сего плп въ Москву, пли вт, ГІеторбургъ, или въ чужіс края. 

«Всемилостнвѣйиіій государь, 

«ваше императорское величество, 
« вѣрпонодца н п ы й 

«Алексапдръ Пушкпнъ . 

Къ всепод,^аннѣйпIему письму было приложено обязательство: «Я 
нпжеподписавшійся обязуюсь впредь пи къ какпмъ тайпымъ обіцествамъ, 
подъ какпмъ бы они пмспсмъ пи существовали, не принадлежать; свп- 
дѣтельствую при сем'ь, что я пи къ какому тайному обществу таковому не 
прпнадлежалъ п не принадлежу и никогда не зналъ о нпхт.. 10-го 
класса Александръ Пушкппъ. 11-го мая 1826 года». 

Послѣ коронованія генералъ-адъютанту баі)ону Дпбпчу сообщено 
было 28-го августа для псполненія ппжеслѣдующее высочайшее пове- 
лѣніе: «Пушкина призвать сюда. Для сопровожденія его комапдіфовать 
фельдъегеря. Пушкину позволяется ѣхать въ своемъ экипажѣ свободно, 
подъ надзоромъ фельдъегеря, не въ видѣ арестанта. Пушкину прибыть 
прямо ко мпѣ. Ппсать о ссмъ псковскому гражданскому губернатору». 

4-го сентября, Пушкпнь въ сонровожденіп фельдъегеря выѣхалъ изъ 
Пскова и 8-го (20-го) сентября прпбылъ въ Москву, прямо въ капце- 
лярію дежурнаго генерала Потапова. По извѣщеніп о томъ барона Ди- 
бича, повелѣпо было привезти Пушкина въ Чудовъ дворецъ. Здѣсь 
поэтъ былъ тотчасъ представленъ императору Николаю въ дорожномъ 
костюмѣ, какъ былъ, не совсѣмъ обогрѣвшійся, усталый и даже не со- 
всѣмъ здоровый. Съ этой минуты Пушкппъ снова пріобрѣлъ утраченную 
имъ съ 1824 года свободу. Вѣсть объ этомъ быстро разнеслась среди 
ыосковскаго общества, и, какъ шішетъ П. Аппенковъ, въ торжествахъ, 
сопровождавшпхъ день коронованія, опа была радостно встрѣчена пу- 
6.1ИК0Й, особенно литературно образованной ^. 

Императоръ Николай пмѣлъ при этомъ свиданіп продолжительный 
разговоръ съ опальнымъ поэтомъ, о которомъ государь отозвался въ 
1826 году Д. Н. Блудову, что Пушкппъ самый замѣчательный чело- 
вѣкъ въ Россіп. Въ печати не появлялось еще до спхъ поръ описаніе 
разговора Пушкина съ государемъ въ полномъ объемѣ; существуютъ 
только отрывочныя указанія объ этомъ нсторическомъ свпданіп. ГЛАВА ПЕРВАЯ Въ 1848 году, нмаераторъ Николай, бссѣдуя съ барономъ М. Л. Кор- 
фомъ, сообщіілъ ему о разгонорѣ С7> Пуіпкпнымъ слѣдуюіція иодроб- 
ностп. 

«Я, — ^казалъ государь, — впервые увпдѣлъ Пушкина послѣ моей 
коронаціи, когда его привезли пзъ заключспія ко мнѣ въ ^Іоскву со- 
всѣмъ больного. — Что сдѣлаліі бы вы, еслп бы 14-го декабря были въ 
Петербургѣ? — спросплъ я его между прочим ь. 

« — Сталъ бы въ ряды мятежииковъ, — отвѣчалъ опъ. 

«На вопросъ мой, переігЬиіглся ли его образъ мыслей, п даетъ лп 
онъ мнѣ слово думать и дѣйствовать иначе, если я пущу его на 
волю, онъ наговорплъ мнѣ пропасть комнллментовъ на счеп. 14-го 
декабря, но очень долго колебался прямымъ отвѣтомъ п только послѣ 
длинпаго молчанія протянулъ руку съ обѣщаніемъ сдЬлатьсл дру- 
гимъ». 

По словамъ Пушкина, государь между прочимъ сказалъ поэту: 

— «Довольно ты подурачился,, надѣюсь, теперь будеиіь разсудителснъ, 
и мы бол'Ье ссориться не будемъ. Ты будеиіь присылать ко мнѣ все, 
что сочинишь; отнынѣ я самъ буду твоимъ цензоромъ». 

Вспоминая впослѣдствіи московскую аудіенцію 1820 года, Пуш- 
кинъ признавался А. О. Смирновой, что онъ думаетъ, что Петръ Ве- 
лики вдохновплъ тогда государя, прибавивъ: «мнѣ кажется, что мертвые 
могутъ внушать мысли живымъ». 

Эти слова Пушкина, свпдЬтельствующія о его мистическомъ на- 
строенія, можно обт.яснить тѣмъ, что пмнераторъ Николай былъ востор- 
женнымъ поклоннпкомъ Петра Великаго, п Пушкинъ, въ свою очередь, 
также преклонялся передъ личностью велшсаго преобразователя; въ 
своемъ воображен! и поэтъ сблпжалъ Петра и Николая и подъ впеча- 
тлѣніемъ этого настроенія написалъ, какъ говорятъ, въ прпсутствіп 
государя въ его кабпнстѣ импровпзацію, которая могла быть названа: 
«Петръ Великій и Николай 1-й», но вошла въ сочиненія Пушкина 
подъ заглавіемъ: «Стансы», которые явились такимъ образомъ поэтиче- 
скиігь комментаріемъ этого достопамятнаго свиданія ^^. 

Изъ разговора императора Николая съ Пушкинымъ мы уже видѣлп, 
что государь принялъ на себя обязанности цензора поэта, прославившаго 
наступившее новое царствованіе, на которое возлагали тогда великія 
надежды многіе изъ писателей п ученыхъ, потерпѣвшихъ въ концѣ 
правленія Александра Павловича за свободу мысли и слова, Генералъ- 
адъютантъ Бенкендорфъ не замедлилъ сообш,ить Пушкину, 30-го сен- 
тября 1826 года, высочайшую волю: «Сочиненій вашихъ никто раз- 
сматривать не будетъ; на нихъ нѣтъ никакой цензуры. Государь импе- 
раторъ самъ будетъ первьпгъ цѣцителемъ произведеній вашихъ и цен- 
8оромъ>. 

ів 
ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ѲЕОДОРОВНА П ВЕЛНКІЯ КНЯЖНЫ ОЛЬГА, ЫАРІЯ 

И АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНЫ. 
Оъ гравюры того врсисви. ИМІШРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ Пупікинъ по этому случаю съ ііосторгоіп. упѣдомилъ II. ^І. Язіл- 
Еопя, 9-го ноября 1820 года: Царь осиоподіілъ лепя отъ цензуры. 
Онъ самъ — мой цепзоръ. Вілгода, конечно, необъятная-. 

Обращаясь къ сдрузьямь , поэті. писалъ: Въ изгнаньѣ жизнь моя теісла, 
Влачіілт. я <гь милыми разлуку, 
Но онъ мнѣ царственную руку 
Простеръ, — и съ вами снопа я 
Во миѣ почтилъ онъ вдохновенье, 
Освободилъ онъ мыать мою. Столь радостное пастроеніе поэта не могло, однако, долго продлиться; 
вскорѣ возникли педоразу-мі.пія, и наступило нѣкото])ое разочарован іе. 
По словамъ Сухомлинова, ІІуиікинъ не могъ непосредстпенпо обращаться 
къ своему высокому критику п цензору: ІІеизбѣжпымъ посредіпікомъ 
оставался постоянно генералъ-адъютанть Бенкендорф!., иіефь жандармовъ 
и главный пачальникъ грознаго нѣкогда Третьяго Отдѣленія собственной 
его велпчества капцеляріп. Алексапдръ Хрпсто(|)ороиичъ Беіпсендор({)ъ, 
по отзыву его совремепниковъ, былъ человѣкь добрый, но совершенно 
равнодушный къ просвѣщенію п не пптавшій ни малѣйшаго сочувствія 
къ лптературѣ. Прп кажущейся мягкости пріемовъ онъ относился въ 
сущности весьма жестко п недоброжелательно къ литературному міру, 
не щадя н цензурнаго вѣдомства. Истинный представитель <'желѣз- 
наго вѣка>, по выражепію Пушкина, полагавшій, что усердіе п без- 
условная покорность несравненно выше всѣхъ добродѣтелей п талан- 
товъ, Бенкепдорфъ ппталъ инстинктивное отвращеніе ко всякаго рода 
свободѣ, и всего пуще — къ свободѣ мысли п слова. Легко представить 
себѣ, какія отношенія образовались между человѣкомъ такого склада 
понятій н поэтомъ, который «свободу смѣлую пзбралъ себѣ въ закопъ» 
и славу свою полагалъ въ томъ, что и «въ жестокій вѣкъ возславилъ 
овъ свободу». Бенкепдорфъ увѣрялъ Пушкина, что относится къ 
нему по-отечески, будучи приставленъ къ нему для того, чтобы руко- 
водить его своими совѣтами, не какъ шефъ жандармовъ, а какъ лицо, 
облеченное особымъ довѣріемъ государя. По Пушкинъ пикакъ не могъ 
пріучпть себя къ сыновней почтительности, да и переписка съ Бенкен- 
дорфомъ, надо правду сказать, была плохою школою въ этомъ отно- 
шеніи» ^*. 

А. О. Смирнова остроумно замѣчаетъ о Бенкендорфѣ въ своихъ 
заппскахъ ^: «Мнѣ кажется, что ему хотѣлось бы совсѣмъ упразднить 
русскую литературу, онъ считаетъ себя «еііг ^еЬі1(іеі. (^е сгоіз диЧІ 
ѵоийгаіі; зирргітег 1а ІіІЬегаІиге ги88е еі І1 зе сгоі(; зеіи- §еЬіІ(1е{;)>. 

т.п— 8 17 ГЛАВА ПЕРВАЯ 30-го сентября 1826 года, Беіікеіідорфъ ппсалъ Пушкину: «Его 
величество совершенно остается уві.реннымъ, что вы унотребпте от- 
дичныя способности ваши на передан іе потомству славм нашего отече- 
ства, предавъ вмѣстѣ и безсмертію имя вапіе. Въ сей увѣренностп его 
императорскому величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметами 
о восшітаніп юношества. Вы можете употребить весь досугъ; вамъ 
предоставляется совершенная п полная свобода, когда и какъ предста- 
вить ваши мысли п соображенія. II предмеп. сей долженъ представить 
вамъ тѣмъ обширнѣйшій круп., что па опыгЬ впді.ли совершенно всѣ 
пагубпыя послѣдствія ложной системьі восиитанія>. 

Пушкинъ не отвѣчалъ на это письмо, по нослѣ вторпчнаго нано- 
мипанія взялся за перо и представилъ записку подъ заглавіемъ: «О 
народномъ восиптаиіи>. 

«При оцѣпкѣ этого труда, или, точнѣе, этихъ пабросковъ, — пишетъ 
Сухомлиповъ, — не слѣдуетъ забывать, что авторъ взялся за перо не 
по собственной волѣ, а по приказу, п самь внолнѣ сознавалъ свою не- 
подготовлепность къ рѣшенію предложенной ему задачи. Несмотря па 
то, что ему прямо указано было, въ какомъ духѣ и паправленіи должпо 
писать, Пушкинъ умѣлъ сохранить свою самостоятельность и нанисалъ 
въ сущности совсѣмъ не то, что требовалось, и чего ожидали. Осно- 
вная мысль Пушкина заключается въ томъ, что просвѣщеніо можетъ 
удалить поводы къ обществеинымъ волненіямъ и смутамъ. Съ развп- 
тіемъ просвѣщенія поднимается и нравственный уровень общества: 
просвѣщеніе дѣйствуетъ благотворно не только на умы, но и на правы 
людей. Чѣмъ мепѣе путей открыто для просвѣщенія, чѣмъ менѣе сво- 
боды предоставлено литературѣ, тѣмъ трудпѣе достигается благая цѣль. 
Упоминая о политическпхъ заговорахъ и тайныхъ обществахъ, Пуш- 
Еинъ указываетъ на то обстоятельство, что «рукописные пасквили на 
правительство» п другія возмутптельныя вещи размножились именно 
тогда, когда литература была подавлена самою своенравною 
цензурою». 

Въ пнсьмѣ отъ 23-го декабря 182С года, Бенкендорфъ сообщплъ 
Пушкину, что государь прочелъ съ удовольствіемъ его записку, но при- 
бавилъ: «Нравственность, прилежное служеніе, усердіе, предпочесть должно 
просвѣщенію неопытному, безнравственному п безполезному. На сихъ-то 
началахъ должно быть основано благонаправленное восшгганіе. Впрочемъ, 
разсужденія ваши заключаютъ въ себѣ много по.іезныхъ пстинъ^, 

Въ отвѣтъ на полученное внушеніе, что усердіе важпѣе просвѣ- 
щенія, Пушкинъ послалъ Бенкендорфу стихотвореніе, въ которомъ го- 
ворить, что только рабъ или льстедъ можетъ внушать государю, что 
«просв-Ьщенья пдодъ — развратъ и нѣкій духъ мятежный»; подобные 
навѣты на просвѣщеніе лишь «горе на царя накличутъ». 

18 ИМПЕРЛТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ ІІрііктпческимъ плодомъ сіюіііеиій ІІугакпиа съ іііефомъ жаидармовъ 
явилось накоиецъ виоочайіпее ра;фѣиіепіе, сообіцеішое поэту 28-го аііріия 
1830 года, напечатать трагедію <'Б()рпсъ Годуповъ^ подъ отвѣтствен- 
ностью автора («оіі^ ѵоіго ргорго ге^ропнаЬіІКе). По напечатанііі драмы 
Пушкппъ получплъ 9-го января 1831 года увЬдомлепіе оп. Бепкеп- # >^^7^;*і^^>. , л ^/ѵ^І АѴ // 


ТИІі'ііГіШ Вѳликій князь Константинъ Павловичъ. ' 

(Оь траввроваанаго портрета Карделли). 

дорфа, что государь прочелъ сочиненіе «Борпсъ Годуновъ» съ особыыъ 
удоволъствіемъ. 

Пушкинъ отвѣчалъ Бенкендорфу ппсьмозгь отъ 18-го января 1831тода: 
«Съ чувствомъ глубочайшей благодарности удостоился я получить благо- 
склонный отзывъ государя императора о моей исторической драмѣ. Пи- 
санный въ минувшее царствованіе, «Борисъ Годуновъ» обязанъ своимъ 
появленіемъ не только частному покровительству, которымъ удостоилъ 
меня государь, но и свободѣ, смѣло дарованной монархомъ писателямъ 10 ГЛАВА ПЕРВАЯ русскпмъ въ такое время н въ такпхъ оостоятельствахъ, когда всякое 
другое правительство старалось бы стГ.сііпть и оковать кпигоііечатапіе ' ^®. 

Въ Москвѣ въ 1826 году рѣшилась судьба другого русскаго иоэта 
Полежаева, /НО въ менѣе благоиріятиомь смыслѣ. 

Полежаевъ былъ тогда студентомъ М(Х!ковскаго упивсрсптета и обра- 
тплъ на себя внпманіе іюлпціи поэмой Сашка, сппскп которой ходили 
по рукіімъ. Авторъ быль прпііе;юиъ во дворецъ, по трі-боііаиііо импе- 
ратора, который приісазалъ ему прочесть поэму въ своемъ присутстиіп 
и мпнпстра ыародпаго просвѣп^епія; государь хотѣлъ пока:$ать ІІІииікову 
образчпкъ упиверситетскаго воспитапія, и чему учатся молодые люди. 

— «Что скажете? — спросилъ Николай Павловпчъ по окопчаиіи 
чтенія. — Я положу предѣлъ этому ралврату, это все еще слѣді.і.... по- 
слѣдніе остатки.... Я пхъ искореню! ' 

Полежаеву государь сказалъ: Я тебѣ даю военпой службой сред- 
ство очиститься. Отъ тебя зависитъ твоя судьба , — и, поцѣловавъ его 
въ лобъ, отпустил ь". 

4-го августа 1820 года, юный поэтъ уже былъ зачисленъ унтеръ- 
офіщеромъ въ Бутырскій пѣхотный полкъ. IV. 

Въ то время, когда Москва готовилась къ коронаціопнымъ торже- 
ствамъ, пмператоръ Николай озабочснъ былъ новыми п совсѣмъ для 
него неожиданными происшествіями, случившимися на отдаленныхъ 
окраинахъ пмперіи; получепы были извѣстія о вторженіи персіяпъ въ 
наши предѣлы. «Сеііе ша11іеш*еіі8е айаіге т'е8І; іияиррогіаЫе, соніше 
ип рёпіЫе Ьог8 і'оеиѵге», — ппсалъ государь къ цесаревичу ^^. По мѣрѣ 
полученія тревожныхъ донесеній изъ Тифлиса, неудовольствіе и недо- 
вѣріе государя противъ Ермолова возрастали, можно сказать, съ каждымъ 
днемъ п часомъ. 

Впрочемъ, здѣсь слѣдуетъ замѣтпть, что нерасположеніе императора 
Николая къ Ермолову началось уже прежде. Ранѣе было упомянуто, что 
еще въ день своего воцаренія, 12-го (24-го) декабря 1820 года, Ни- 
колай Навловичъ ппсаль генералъ-адъютанту, барону Дибичу, что не 
будетъ спокоенъ, пока не получитъ присяги Ермолова и кавказскихъ 
войскъ, прнсовокупнвъ роковыя для Алексѣя Петровича слова: «я 
виноватъ, ему менѣе всѣхъ вѣрю». Вообш,е въ Нетербурі-Ѣ были 
недовольны Ермоловымъ. «Въ военномъ кругу говорили, что онъ рас- 
пустилъ войска, что въ нихъ нѣтъ порядка, знанія службы, выправки, 
нѣтъ даже дисциплины, что и одѣты они не по формѣ и съ виду не 
походятъ на солдагь. Въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ упрекали ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ его въ крайне жестокпхъ мѣрахъ съ персіяііаміі, а равно п съ вла- 
дѣтеляміі иокореіпіыхт. ііародовъ. Приписывали ему планы, которыхъ 
оігь никогда не нлгЬлъ. Пакопсцъ, упрекали его въ томъ, что опъ не 
принялъ никакпхъ лѣръ на границах!., не усггіиі. соединить ра.чбртсан- 
ныхъ постовъ, НС усилилъ гарнп.іоновъ въ пограничныхъ крѣііостцахь» ^. 
1 


#%^^ %. Маршалъ Мармонъ. 

(Сь гравированнаго портрета Калена). Замѣтимъ здѣсь еще, что вскорѣ послѣ междуцарствія распростра- 
нились саігае нелѣпые слухи относительно генерала Ермолова, что кор- 
пусъ его не прпсягалъ, какь равно п вся Грузія; затѣыъ, что будто 
самъ Ермоловъ объявплъ себя незавпсныыліъ, что онъ якобы само- 
произвольно удержалъ у себя курьеровъ и фельдъегерей, прпсланныхъ 
изъ Петербурга, и что ни одинъ оттуда назадъ не возвращался. 

Въ связи съ подобными нелѣпостями разсказывали также, какъ 
повѣствуютъ секретныя донесенія того времени, будто бы государь 
послѣ происшествія 14-го декабря просилъ прусскаго короля послать ГЛАВА ПЕРВАЯ къ нему свою армію для усмпреігія возмутившихся его войскъ: посему 
король посылаетъ въ Россію пятидесятп-тисячныА корііусъ прусскпхі. 
войскъ, но ндутъ лп сііг войска іілп иѣгг., о томъ ничего не слышно». 

Наконедъ, дошло до того, что даже барону Дибичу пришлось защи- 
щать Ермолова отъ взводимыхъ на него напрасиыхъ подозрѣній и 
22-го декабря писать пзъ Таганрога: <Насчетъ кавкалскаго корнуса я 
долженъ сказать, что по всѣмь свѣдѣніямъ, коп доходили къ намъ до 
сего времеіш, я не могу предполагать ОП) командира онаго и малѣй- 
шаго отклоненія отъ пути закона п увѣренъ но пзвѣстиой его способ- 
ности, что также и не допуститъ зломысляпі,их7. до какого либо прсд- 
пріятія. Изъ словеспаго объясненія графа Витта знаю я, что зломі.ісля- 
щіе, выхваляя прежде генерала Ермолова при всякомъ сл^тіаѣ, весьма 
охладѣли насчеть его въ послѣдпіе года, чтб но нѣкоторымъ вѣроятио- 
стямъ даетъ заключеніе, что они не нашли въ немъ желаемаго. Я 
посему опасаюсь, что посылка кого либо пзъ флигель-адъютантовъ могла 
бы возродить подозрѣніе въ такомъ человѣкѣ, который дѣйствуетъ въ 
хорошемъ смыслѣ п по уму своему можетъ навѣрнос проникнуть всякій 
предлогъ, и по пзвѣстпому честолюбію его даже могла бы возродить въ 
неыъ другія мысли». 

Тѣмъ не менѣе, несмотря на заш,иту, оказанную Ермолову со сто- 
роны начальника главнаго штаба, пзвѣстныя впечатлѣнія вызваны были 
тамъ, гдѣ слѣдуетъ, и ко всѣмъ дѣйствіязгъ кавказскаго начальства 
начали относиться съ предвзятою критикою. 

По ыѣрѣ того, какъ запутывались дѣла въ Грузіи, императоръ Ни- 
колай Павловичъ сталъ помышлять, если не о замѣнѣ Ермолова дру- 
гнмъ лицомъ, то, по крайней мѣрѣ, о необходимости пмѣть теперь же 
на Кавказѣ человѣка, которому онъ могъ бы виолнѣ довѣрять; его 
мысли остановились на своемъ бывшемъ. отцѣ-командпрѣ, генералъ- 
адъютантѣ Паскевпчѣ. «У меня не было людей предаиныхъ>, — призна- 
вался въ 1851 году императоръ Николай Ивану Ѳедоровичу Паске- 
вичу, тогда уже преобразившемуся въ фельдмаршала и князя Варшав- 
скаго. «Дѣла на Востокѣ требовали назначенія туда человѣка твоего 
ума, твоихъ военныхъ способиостей, твоей воли! Я остановился на тебѣ, 
само Провидѣніе мнѣ указало на тебя»^°. 

— <Этого я уважаю, какъ только сынъ можетъ уважать отца», — 
сказалъ императорт» Николай, въ началѣ 1831 года, де-Саотлену, упо- 
миная въ разговорѣ о Цаскевичѣ. 

Новое назначеніе, полученное генералъ-адъютантомъ Наскевичемъ 
въ 1826 году, состоялось слѣдуюш,имъ образомъ. 

Въ.числѣ лицъ, прпглашенныхъ по случаю коронаціи въ Москву, 
находился также команднръ 1-го пѣхотнаго корпуса, генералъ-адъю- 
Тантъ, генералъ-лейтенантъ Паскевичъ. 

22 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ «За иѣсколько дней до коропаціп ііолучіці. я вочеромъ зашіску 
отъ геиера.п.-адъютантл баіюиа Дпбнча, — ппіпстъ ІІаскевичь въ 
свопхъ заипскахъ. — Оиъ увѣдомлялъ лепя, что государь пмііераторъ 
прпкалалъ мнѣ быть у него на другой день, п просиль, если угодно, 
зайти предварительно къ нему. Не зная, зачѣ.мъ требопалъ меня госу- 
дарь, я пду кь Дпбпчу, который говорит!, мпѣ: «Государь получпль 
отъ главнокомандуюп^аго кавказским!, кориусомъ, генерала Ермолова, до- 
несеніе, что персіяне вторгнулись въ наині закавказскія нровпиціи, 
заняли Ленкорань и Карабагъ и ндутъ далѣе съ 00.000 войскъ регу- 
лярныхъ п СО.ООО иіфегулярныхъ, имѣя около 80-ти заиряженныхъ ору- 
дий, что у него нѣтъ достаточныхъ силъ пр(яивопоставить иерсіянамъ, и 
что онъ не ручается за сохраненіе края, если ему не ирииілютт. въ нод- 
крѣпленіе двухъ нѣхотныхь п одной кавалерійской дпвизіи. Государь 
желаетъ, — сказалъ миѣ Дибичъ, — чтобы вы ѣхали на Кавказъ коман- 
довать войсками. Сила нерсіянъ должна быть преувеличена, п его вели- 
чество послѣ такого донесенія не вѣрптъ Ермолову:. При этомъ Ди- 
бичъ при совок у и илъ, что и покойный имиераторъ Александръ Павло- 
вичъ былъ недоволенъ Ермоловымъ и хотЬлъ отозвать и назначить на 
его ыѣсто Рудзевпча, ибо поступки Ермолова самоуправные, войска же 
распущены, въ дурномъ состояніи, дисциплина потеряна, воровство не- 
обыкновенное, люди нѣсколько лѣтъ не удовлетворены и во всемъ 
нуждаются, матеріальная часть въ запущеніп и проч., что, наконецъ, 
онъ дѣйствительно не можетъ тамъ оставаться. 

«Я отвѣчалъ Дибичу: какъ я поѣду на Кавказъ п что буду дѣлать, 
когда тамъ Ермоловъ? Въ чемъ могу помочь дурному ноложенію дѣлъ, 
если тамъ нѣтъ силъ? Да, зная тамошній клпматъ по примѣру Молдавіп 
и Валахіп, гдѣ я былъ пять лѣтъ, думаю, что его не выдержу. 

«Мы говорили съ Дибичемъ еще разъ, па другой день рано утромъ, 
до представленія моего государю. Я повторплъ ему, что, кромѣ болѣзнп, 
я встрѣчу другія важнѣйшія затруднепія: я знаю Ермолова; онъ мнѣ 
не дастъ п роты въ команду. Дпбпчъ отвѣчалъ, что будетъ данъ прп- 
казъ о назначеніп ыоемъ командовать подъ начальствомъ Ермо.іова вой- 
сками въ Грузіи; я прпбавилъ: п па линіп, ибо, судя о положеніп дѣлъ 
по описанію Ермолова, весьма можетъ быть, что онъ очистплъ уже Гру- 
зію, и я найду его уже на липіп. Вмѣстѣ съ тѣмъ я сказалъ, что если 
я поѣду, то необходшіо, чтобы безъ меня не дѣлалось ни граждански хъ 
распоряженій, ни дппломатическяхъ. Дибичъ согласился п прпбавилъ, 
что онъ не полагалъ, да и быть не можетъ иначе. Я повторплъ ему, 
что я не желалъ бы ѣхать, ибо всѣ эти затрудненія слпшкомъ велики, 
и наконецъ спросилъ: что мнѣ дѣлать, если я найду всѣ имъ мпѣ разска- 
занные громадные безнорядки? Дибичъ отвѣчалъ, что не знаетъ и спроситъ 
приказанія государя. Впрочемъ вы саііп его увидите, — прибави.іъ Дибичъ. ГЛАВА ПЕРВАЯ <Являюсь къ госудіфю. Он'ь прііііялт. леня въ кабпігсті;, наедііііѣ. 

< — Я знаю, — говорптъ миѣ его пслпчсстію, — что ты не хочепіь і.хаті. 
на Кавказъ; мнѣ Дпбпчъ все разсказалъ. По я темя нроніу, сдѣлаП это 
для меня. ^ 

«Когда повторплъ я тѣ причины, о которыхъ сказалт. Дпбичу, н до- 
бавплъ къ тому, что я буду ві. нодчпненіп у Еі)молова і[ потому нп- 
Еакого расноряженія сдѣлать п отвѣчать за пснолііеніе его не могу, 
тогда государь пачалъ говорить такт.: 

< — Неужели я такъ несчастлпвъ, что едва я только коронуюсь, и 
даже персіяне уже взяли нѣсколько нашихь нровинціП; неужели вт. 
Россіи пѣтъ людей, которые бы могли сох[)анить ея достопіістііо? Я 
тебя проіну, поѣзжаП, для меня и для Россіи. Впдипи. ли ты, — около 
меня 40 генераловъ, п покажи мнѣ хоть одного, которому я моп. бы 
довѣрпть это порученіе, на кого бы я могъ внолнѣ положиться. Я знаю, 
ты любплъ моего брата, тѣнь его между нами; и онъ просптъ тебя 
ѣхать. Ты говоришь о затрудненіяхъ отъ Ермолова; все это правда, но 
я посылаю ему указы, чтобы онъ ничего безъ совѣщапія съ тобою не 
предпринпмалъ, ппкакпхъраспоряжсиійвоенныхъп по гражданской части 
не дѣлалъ, а тебѣ дамъ особый указъ о смѣні. его въ случаѣ безио- 
рядковъ, пли если бы онъ умышленно сталъ иротпводѣйстіювать и не 
исполнялъ мопхъ указовъ о томъ, чтобы дѣйствовать вмѣстѣ съ тобою. 

«Указъ . этотъ его величество написалъ собственноручно п самъ мнѣ 
отдалъ. 

«Такпвіъ убѣжденіямъ не могъ я противиться и прпнялъ предло- 
женіе. Дпбпчъ, какъ казалось, радовался, что Ермолову показано педо- 
вѣріе, п при этомъ случаѣ много еш,е говорплъ мпѣ о его дѣйствіяхъ, 
разумѣется, дурныхъ» ''. 

Въ рескриптѣ на имя генерала Ермолова отъ 11-го (23-го) августа 
сказано было: 

«Для подробнѣйшаго пзъяснепія вамъ наігЬреній моихъ посылаю 
къ вамъ гепералъ-адъютанта моего Паскевича, коеігу сообщпвъ оныя 
во всей подробности, увѣренъ, что вы употребите съ удовольствіемъ 
сего храбраго генерала, лично вамъ извѣстнаго, для нриведенія опыхъ 
въ дѣйствіе, препоручая ему командованіе войскъ подъ главныііъ на- 
чальствомъ вашпмъ». 

Затѣмъ, въ томъ же рескрпптѣ государь объявлялъ Ермолову, что 
«твердое мое есть намѣреніе наказать персіянъ въ собствен- 
ной ихъ землѣ за наглое нарушепіе мира», для чего повелѣно 
было 20-й пѣхотной дпвнзіп пттп на успленіе кавказскпхъ войскъ. 

Въ другомъ рескрпптѣ, помѣченномъ днемъ раньше (10-го августа 
1826 года), императоръ Николай отзывается о Паскевичѣ, какъ о своемъ 
бывшемъ начальникѣ, который пользуется «всею моею довѣренно- ІІМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ Ш-РВЫГі стію^, п по поіюду пріѣзда его т. Тифлпсъ высказыпаетъ Ермолову 
тѣ же мыслп, какъ іі въ рескріпітѣ отъ 11-го августа. <Оіп. лично мо- 
жетъ вамъ объяснить все, — иііпіетъ государъ, — что по краткости вре- 
мепп п по безызвЬстпостіі по могу я вамъ письмсппо приказать. На- 
значпвъ его комапдуюпипп. подъ вами воПсками, далъ я вамъ отлпчпѣйгааго ■"^ /. 

,^^. 
ГраФъ Карлъ Васильѳвичъ Нессельроде. 

(Оъ граввіюваннаго портрета Гоффмейстера). 

сотрудника, который выполнить всегда всѣ ему дѣлаемыя порученія 
съ должнымъ усердіемъ и понят лпвостію. Я желаю, чтобы онъ, съ ва- 
шего разрѣшеиія, сообп;алъ ынѣ все, что отъ васъ поручено будетъ 
давать знать, что и прошу дѣлать, какъ напчаще. Засимъ прощайте, 
Богъ съ вамп! Ожидаю съ нетерпѣніемъ дальнѣйшихъ извѣстій п, съ 
помощію Божіею, успѣховъ;> ^. т. и— 4 25 ГЛАВА ПЕРВАЯ Распоряженія, указаннмя въ прписдсііиыхт. здѣсь рсскрнптахъ, со- 
здавали на Кавказѣ віюлпѣ неестественное положеніе. Паскевпчу пред- 
стояло наказать персіянъ въ собственное пхт, землѣ за наглое нару- 
шеніе мпра, а /Ермолову оставсілось только охранять Кавісазъ отъ внут- 
реннпхъ безпорядков7. п снабжать Паскевпча для веденія войны на- 
ходящимися въ его расноряженін средствами. Трудно уяснпть себѣ, 
почему имнераторъ Николай остановился на нолумѣрѣ и не нредпо- 
челъ сразу замѣнпть Ермолова своимъ довѣреннымъ отцомъ-коман- 
диромъ, видимо, предпочитая дѣйствовать какъ бы окольнымъ пу- 
темъ. 

Біографъ князя Варшавскаго по этому поводу ппшетъ: <;Паскевичт> 
безъ опредѣленной власти, каіл. нодчинеппг.ій Еріголова, доли.енъ былт. 
въ порядкѣ службы пснолнять его приказанія, а Рфмоловь обязанъ былъ 
получать отъ Паскевпча «изъясненіе высочайіпихъ намѣреній и 
повелѣпій». Но такъ какъ государь поручалт. Паскевпчу «паказапіе 
персіянъ», а въ этомъ отнопіепіп прпказанія Ермолова могли пе со- 
гласоваться ни съ высочайшими памѣреніями, пи съ возложенною лично 
на Паскевпча отвѣтстксшіостью, то «главное начальство» Ермолова 
въ дѣйствптельпостп могло послужить только поводомъ къ постоянньтмъ 
между ними столкновепіямъ. Государь въ данномъ случаѣ такъ оче- 
видно отступалъ отъ обязательныхъ отношепій подчиненнаго къ на- 
чальнику, такъ явно наруиіалт. всегда имъ же тщательно охраняе- 
мый законный порядокъ службы, • что нельзя было не предположить 
здѣсь впередъ обдуманнаго плана и подготовленнаго исхода созданной 
его волею неестественности въ порядкѣ служебной под'шненностп... 
Въ крайнемъ случаѣ Паскевпчъ могъ предъявить данный ему госуда- 
ремъ указъ о смѣнѣ Ермолова, по предъявить этотъ указъ ему было 
дозволено только при очевпдномъ намѣреніи Ермолова не исполнять 
высочайшихъ повелѣній... Можетъ быть, пзвѣстная пылкость нрава Па- 
скевпча давала нѣкоторый поводт. предположить, что, увлекаясь минут- 
нымъ раздражен іемъ, онъ предъявитъ указъ о смѣнѣ Ермолова, не шгЬя 
на то вполнѣ и опредѣлительно выясненныхъ основапій» ^. 

Но Паскевпчъ не рѣшплся воспользоваться данньшъ ему полномо- 
чіемъ и, по прибытіи 29-го августа въ Тифлисъ, добровольно сталъ въ 
положеніе подчиненнаго. Что же касается Ермолова, то непрошенный 
новый подчиненный, гепералъ-адъютантъ Паскевпчъ, долженъ былъ про- 
известп на Алексѣя Петровича крайне тяжелое и непріятное впечатлѣ- 
ніе: въ его глазахъ Паскевпчъ являлся живымъ выраженіемъ недовѣрія 
государя. Поэтому неудивительно, что во время первыхъ же разгово- 
ровъ Ермоловъ, не скрывая чувства оскорбленнаго самолюбія, замѣтплъ 
Паскевичу, «что л^чше у него совершенно взять команду, нежели быть 
въ такомъ положеніп>, 

ж' ИМІІЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ Во всякомъ случаѣ задача, которую пі)едстояло рѣшить Паскевіічу, 
была не легкая; опь должеігь былъ одпонр(.'метіо воевать съ ііерсіянаміі 
п (Л. проконсуломъ въ Грузіп, какъ называлъ цесаревпчъ Копстан- 
тднъ Павловіічъ Ермолова **. 

Рѣшеніе первой задачи оказалось легче второй, 13-го (25-го) сен- 
тября 1820 года, Паскевпчъ одержаль подъ Еліісаветполемъ побѣду 
надъ пеіюпдскнми войскаміг, предводительствуемыми Аббасъ-ЗІирзоіо. 
Осада же Ермолова продолжалась піесть съ половиною мѣсяцовъ, когда 
наконецъ, указомъ 12-го (24-го) марта 1827 года, Паскевпчъ оконча- 
тельно водиореп'ь былъ па ыѣсто опальнаго проконсула. 

Нзвѣстіе объ Елисаветпольской побѣдѣ имисраторт, Николай нолучплъ 
еп^е во время пребыванія въ Москвѣ; это была первая побѣда, ознаме- 
новавшая новое царствовапіе. Обрадованный успѣхомъ, одержаннымъ 
надъ вѣроломнымъ врагомъ, государь наградилъ ІІаскевпча шпагой, 
украшенной алмазами, съ надписью: «За нораженіе персіянъ при Ели- 
саветнолѣ>, 

Сверхъ офиціальнаго рескрипта, пмператоръ Николай написалъ 
еще побѣднтелю, 28-го сентября, изъ Москвы частное п дружеское 
письмо, написанное подъ нервымъ впечатлѣніемъ полученныхъ до- 
несеній, которое приведемъ здѣсь дословно, какъ документъ, слу- 
жащій отправной точкой тѣхъ псключятельиыхт> отношеній, кото- 
рыя установились съ этого времени между государемъ п его отцомъ- 
командпромъ, въ продолженіе послѣдуюн],пхъ затѣмъ двадцати девяти 
лѣтъ. 

сПолучпвъ отъ васъ пзвѣстіе объ одержанной вами побѣдѣ, первой 
въ мое царствованіе, и пріемля оную, какъ знакъ видимой благодати 
Божіей на насъ, мнѣ душевно пріятно, любезный мой Иванъ Ѳедоро- 
внчъ, старый мой командиръ, что предсказаніе мое при прощаніп сбы- 
лось; не менѣе того, я увѣренъ, что еслп бы не ваши стараніе п 
умѣніе, такихъ послѣдствій не было бъ, н, зная это, послалъ 
я васъ. Теперь надо не довольствоваться симъ добрымъ началомъ; когда 
можно, и первыя нодкрѣпленія нодоспѣютъ, нттп должно, роиг гепсіге 
1а ѵІ8ІІе; свѣдѣнія, которыя князь Меншпковъ доставилъ намъ объ Эрп- 
вани, доказываютъ, что надо ожидать въ Эривани главнаго сопротивленія, 
и что безъ осады не обойдется, потому должно къ тому приготовиться; 
я писалъ къ генералу Ермолову, что я считаю возможнымъ взять крѣ- 
постныя орудія пзъ блпжнпхъ крѣпостей; ішнеръ я высылаю нѣкото- 
рое число отсюда; но все сіе требуетъ время. Рѣишть должно, можно ли 
войти въ Персію и, дойдя до Аракса, блокировать Эривань до прн- 
бытія осадныхъ принадлежностей; во всякомъ случаѣ, желательно не 
давать персіянамъ опомниться; стало, чѣмъ скорѣе появимся мы у нихъ, 
тѣмъ считаю лучше. 

« ^ • . ГЛАВА ПЕРВАЯ сЯ жду сппскп отъ імісъ піх^дстапляемыхъ къ паградамъ; невольно 
вспоміпгаю Віілі.ііу, и каіл. мы оба, лежа па брюхѣ па столахі., пое- 
валп, спорплп до слезь! Ііоп. судьба! 

«Прощайте, любезный ІІиапь Оедороии'п.; моя благодарность іі 
дружба вамт. навсегда прппадлсжатъ. 

«Искренно вамъ добро.келательпый 

«Николай >^. 

Приведем!, въ заключепіе пѣсколько строкъ пзъ запіісокт. одного 
изъ саиыхт, ярыхъ протпвппкоіп. Еі»молова: генералъ-адъютапта А. X. 
Бенкендорфа; но отому отзыву можно судпть о томъ, как'пмт. обра- 
80мъ въ то время въ пзвѣстныхъ сферахъ разсуждалн о нроконсулѣ 
въ Грузіп, 

«Генералъ Ермоловъ, десять лѣтъ пачальствовавіпій Кавказомъ, — 
пишетъ Бенкендорфъ, — давно предсказывавпіій войну съ П(4)сісй, сна- 
бженный постепенно но его требовапіямъ всі.зіп средствами къ защптѣ 
края, наконецъ пмѣвиіій въ своемъ расноряжепіп вдвое болѣе войскъ, 
чѣмъ его предмѣстппкъ, — генералъ Ермоловъ, несмотря па все это, 
былъ застигпутъ врасплохъ. Крѣпостп нуждались и въ жпзпенныхт, 
и въ боевыхъ припасахъ; пачальпикамъ не были даны ипструкціи и не 
были назначены сборные пункты; словомъ опъ десять лѣтъ управлял ъ 
краемъ со всѣмъ самовластіемъ и пепредусмотрительностію 
турецкаго паши! Въ его донесеніи государю о вѣроломпомъ втор- 
женіи персіянъ явно отозвались нерѣшительпость и малодушіе, и опъ 
до того растерялся, что предсказывалъ даже могущую открыться необ- 
ходимость очистить Грузію и столицу ея, Тпфлисъ, уступить псрсіянамъ. 
Въ то же время опъ проси лъ прислать геиерала, которому могъ бы 
поручить начальствованіе частію войскъ, считая себя слишкомъ заня- 
тымъ, чтобы лично распоряжаться военными дѣйствіями, и представляя 
положеніе края уже почти въ совершенно отчаянпомъ видѣ. Между 
тѣмъ этотъ же Ермоловъ, котораго репутація была плодомъ частію соб- 
ственной его хвастливости, постоянно критиковалъ образъ дѣйствія 
своихъ предшествепниковъ, обѣщалъ золотыя горы и, вмѣсто того, воз- 
становилъ только противъ пасъ всѣ сосѣдственныя племена строгостію 
и заяосчивостію, прямо противоположными наказамъ, которыми всегда 
руководствовались въ сношеніяхъ съ ними наши главпоуправляющіе 
въ этомъ краѣ». 

Отзывы о Ермоловѣ, встрѣчающіеся въ перепискѣ А. X. Бенкен- 
дорфа, отличаются еще большею рѣзкостью. Такъ, напримѣръ, въ письмѣ 
къ графу М. С. Воронцову отъ 17-го января 1827 года Бенкендорфъ 
съ радостью восклидаетъ: «Вотъ опъ, этотъ великій патріотъ, который ПМПЕРАТОРЬ НИКОЛАЙ ІІНРВЫИ Алѳксандръ Сѳргѣевичъ Пушкинъ. 

(Оь портх>ета, пасаннаго Кнпренскиыъ). 

находилъ, ЧТО Барклай, Витгенштейнъ и всѣ тѣ, которые не носплп 
московскаго имени, — недостойны чести называться русскими, теперь 
онъ является въ своемъ настоящемъ значеніи» ^^. 

Въ этихъ немногпхъ словахъ обнаруживается истинная подкладка 
всѣхъ нападокъ на Ермолова; исходную точку враждебнаго противъ 

2» ГЛАВА ПЕРВАЯ него настроенія слѣдуетъ искать чъ событіяхъ 1812 года и «ъ іюслѣ- 
дующпхъ затѣмъ іюходахі.. Въ этомъ случаѣ представляется одніп. іюз- 
ыожныА выводъ: извѣстпая ііартія никогда не могла простить Ермолову 
все, что онъ грворплъ, ппсалт. н творилъ вт. эту достопамятную эпоху. 
Счеты были сведены вь 182С году. V. 

ІЬшераторъ Николай возвратился изъ Москвы въ Царское Село 
б-го (17-го) октября, а па другой день С-го (18-го) октября прибылъ 
въ Петербургт.. Городъ былъ пл.іюминовапь три дня сряду. 

Еще будучи въ ]\Іосквѣ, государь, ожидая со дня па день оконча- 
нія переговоровъ съ турками въ Аккерманѣ п заключенія конвсніии, 
ппсалъ цесаревичу 27-го сентября: «Оіеи ѵеиіПе (][и'е11е пои« ераг^чіе 
Іа ^иегге диі зегаіі ни ѵгаі Яоаи». Надежды, высказапныя Нпколаемъ 
Павловичемъ, сбылись. Нроѣздомъ черезъ Тверь, 1-го (13-го) октября, 
государь получилъ радостное пзвѣстіе объ успѣіипомъ окопчапіи пере- 
говоровъ; турецкіе уполномоченные приняли и 2б-го сентября (7-го октя- 
бря) 1826 года подписали проектъ конвенціп, предъявленный Россіею. 

Порта обязалась: подтвердить во всей снлѣ Букарестскій трактатъ; 
принять разграничительную лпнію на Дунаѣ; оставить за нами спор- 
ный мѣстпостп на восточномъ берегу Чернаго моря; удовлетворить иски 
русскнхъ подданныхъ п обезпечить паши торговые интересы на Вос- 
токѣ. Къ копвенціи присоединены были два отдѣльныя постановлен ія 
о княжествахъ Молдавіи и Валахіп, п относительно Сербіи. 

Аккерманская конвенція должна была положить конецъ нашимъ 
пререканіямъ съ Оттоманской Портой, не прекращавшимся съ самаго 
Вукарестскаго мира; но хотя временно война Россіп съ Турціей была 
отклонена, однако уступчивость Порты, вызванная бунтомъ япычаръ 
и греческнліъ возстапіемъ, не предвѣщала въ будущемъ продолжптель- 
наго сохраненія мира па Востокѣ. Къ тому же заключеніе Аккерман- 
ской конвенцііі возбудило неудовольствіе Австріп. Гентцъ пашелъ даже, 
что ничего не бывало болѣе насп.іьственнаго и вѣроломнаго даже въ 
дипломатпческпхъ актахъ Наполеона и его достойныхъ сподвпжниковъ! 
Совѣты же австрійскихъ динломатовъ, конечно, не остались безъ влія- 
нія на послѣдующій образъ дѣйствій Оттоманской Порты по отношенію 
къ Россіи. 

По свидѣтельству одного изъ декабристовъ, въ допесеніл слѣдствеп- 
ной комиссіп не выставлено было ни одно обстоятельство, ни одно дѣй- 
ствіе подсудимыхъ, которое бы могло возбудить участіе п сочувствіе къ 
ниыъ соотечественнпковъ. Сколько было показаній многихъ изъ нпхъ, 

80 ИМИЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ППРВЫИ въ которых!, щк'дстаилсио ВТ. іісткііиоіп. ііпдѣ тогдаппк'с состояпіс Рос- 
сіиі Сколько сдѣ.іаііо было пѣрпыхг. іізображеіііА хаотпчсскаіо безііо- 
рядка п в'ь законодательств!;, п въ адмиіііістраціп! Сколько высказано 
было уроков'ь для уврачеванія тяжкііхъ яавъ, сиѣдапшпхъ Россію, — 
унлптожоніемъ крі.іюстного рабства цѣлоП трети ея народопаселепія, 
вішиыхъ откуповъ. Іісѣ эти горькія истины и многія ді)угія откропенно 
и добросов'Ьстно высказаны были нодсудилыми. Долгое время думали, 
что іімнераторь Николай не обратплъ на эти заявленія никакого вни- 
манія; однако л;е оказывается, что строгіе кі)итики оиіиблнсь въ своихт. 
заключеніяхъ. Рсѣ заявленія подсудимыхъ въ упомяпутомъ смыслѣ не 
пропіли безслѣдно. 

По возпраиі,еніи въ Петсрбуріъ нослѣ коронаціи, пмператоръ Ни- 
колай повелѣлт. передать Боровкову мнѣнія, высказанныя декабристами 
по поводу впутреиняго состоянія государства въ царствованіе импера- 
тора Александра, съ тѣмъ, чтобы составить изъ пихт, особую записку. 
Бывпіій правитель дѣлъ комитета пристунилъ къ этой работѣ и соста- 
вплъ сводь зінѣпій въ систематическом!, порядкѣ, откпнувъ только, 
какъ онъ пишетъ, новторепія п пустословіе; <по мысли даже въ спо- 
собѣ пзложенія оставилт. я по возможности безъ перемѣны. Сводъ 
главпѣйше извлечет, пзь отвѣтовъ Батенкова, Штейнгеля, Александра 
Бестужева п Нереца». Записка Боровкова была представлена импера- 
тору Николаю б-го (18-го) февраля 1827 года". Государь, оставпвъ 
у себя записку, передалъ одну копію цесаревичу Констаптпну Павло- 
вичу, а другую графу Кочубею. 

«Государь, ^ — сказалъ графъ Кочубей Боровкопу, — -часто просма- 
трпваетъ ваіИ7> любопытный сводъ п черпаетъ изъ пего много дѣльнаго; 
да н я часто къ нему прпбѣгаю. Вы хорошо и ясно изложили разсѣян- 
пыя идеи, кажется, добавплп п своихъ свѣдѣній». «Мнѣ пріятно было, — 
пишетъ Боровковъ въ своихъ заипскахъ, — слышать лестный отзывъ 
умнаго государствепнаго ігужа о моей работѣ, но еще пріятнѣе было 
видѣть проявлепіе ея въ разпыхъ постаповлепіяхъ и улучшепіяхъ, вы- 
ходяпщхъ съ того времени». 

Прпведемъ здѣсь изъ этой записки заключительныя слова ея: 

«Кратко изображенное впутреннее состояніе государства показы- 
ваетъ, сколь въ затруднптельныхъ обстоятельствах!, воспріялъ скипетръ 
нынѣ царствующій пмператоръ, и сколь великія трудности предлежатъ 
къ преодолѣнію. Надобно даровать ясные положительные законы, во- 
дворить правосудіе учрежденіемъ кратчайшаго судопроизводства, возвы- 
сить нравственное образованіе духовенства, подкрѣппть дворянство, 
упавшее и совершенно разоренное займами въ кредитпыхъ учрежде- 
ніяхъ, воскресить торговлю и промышленность незыблемыми уставами, 
направить просвѣщепіе юношества сообразно каждому состоянію, улуч- ГЛАВА ПЕРВАЯ шпть положение зомледѣльцевь, уничтожить унизительную продажу лю- 
дей, воскресить флоп., поощрить частныхь людей кт. зіоі)енлгіванію, 
словомъ — пспрапить неисчислимые безпорядки н злоунотребленія . 

Еще въ исходѣ 1826 года нрсстарѣлый кпязь Лонухіиіъ ооратнлся 
къ императору Николаю съ просьбою обь увольненііі отъ всѣ.ѵь дѣлъ. 
Во всеподданнѣйиіемъ письмѣ оп. 2-го ноября онъ писалъ: 

<Въ службу вступилъ я въ царствованіс блаженныя памяти госу- 
дарыни императрицы Елисаветы Петровньі 17С0 года, марта 5-го дня, 
и прослужилъ оную какъ въ воснно>п., такъ п гражданском7> званіи со 
всѣмъ усердіемъ вѣрнонодданпаго. Усилившаяся глухота, слабость зрѣ- 
нія, преклонность лѣтъ моихъ п разстроснное здоровье дѣлають ііеня 
нынѣ совершенно неспособным!»- къ слулсбѣ п лишають возможности 
продолжать оную съ желаемымъ усердіемъ. Почему, припадая къ свя- 
щеннымъ стопамъ вашего пмператорскаго величества, ос^гЬливаюсь все- 
подданнѣйше проспть о всемилостпвѣйшсмт. увольненіи меня от'ь всѣхъ 
дѣлъ, дабы я могь остатокъ дней моихъ провести въ тпшинѣ п спо- 
койствш, моля Всевышняго о нпсцосланін вамъ, всемилостивѣйшій го- 
сударь, п всей императорской фамиліи, долголѣтняго здравія и благо- 
денствія» ^. 

Желаніе князя Лопухина не было, однако, уважено; онъ продолжалъ 
занимать должность председателя государственнаго совѣта до своей 
кончины, нослѣдовавшей 6-го апрѣля 1827 года. Его мѣсто занялъ 
29-го анрѣля графъ В. П. Кочубей, назначенный вмѣстѣ съ тѣмъ нред- 
сѣдателемъ комитета мпппстровъ. 

Вскорѣ послѣ этого пазначенія графу Кочубею пришлось принять 
участіе въ рѣшеніп весьма важнаго вопроса, возбужденнаго генералъ- 
адъютантомъ Бенкендорфомъ. Нмператоръ Николай пожелалъ, «дабы 
государственный совѣтъ постановилъ законъ, чтобъ крѣностныя дѣти 
отнюдь не были отдаваемы для воснптанія въ такія учебныя заведепія, 
въ коихъ они могли получить образованіе, превышающее состояніе пхъ, 
и чтобъ были обучаемы въ прпходскпхъ учплищахъ» ^. Когда высо- 
чайшая воля была сообщена на заключеніе графу Кочубею (10-го іюля 
1827 года), то онъ, вполнѣ сочувствуя предложенной мѣрѣ, высказалъ, 
однако, мнѣніе, что она можетъ быть приведена въ дѣйствіе безъ вся- 
каго участія государственнаго совѣта, простымъ рескршітомъ на имя 
іганистра народнаго нросвѣщенія. 

«Я смѣю думать, — писалъ графъ Кочубей, — что таковое расноря- 
женіе и потому было бы удобнѣе, что оно произвело бы менѣе огласки. 
Законъ, совѣтомъ изданный, сдѣлался бы всей Евронѣ извѣстнымъ, про- 
изошли бы разные толки и проч., и хотя мы находимся въ особомъ по- 
доженш отъ другихъ европейскихъ державъ по внутреннимъ нашимъ 
установленілмъ, однако жъ не можно презирать мнѣніемъ оныхъ, ни 

в "-"■ і*' . '' ди ; да '! Ш!^>" і .< ' "". ** ц ^і " і ."»«і^"" і ч» і . іі . ■ .в іі і «іііі . іі ,і і ік іі ц, і . т ытл чгяя^тчтг'вятт :.; '"- ^//діаі^А■3«ёй^>а»:^<^г^^^■-^ѵ/"^^ I гг---і\(і-тГгі'іііЬігмГі'і7ГТ<Іі<Ій^ • ГРАФЪ АЛЕКСЕЙ А.НДРЕЕВИЧЪ АРАКЧЕЕВЪ. 

Съ портрета, писаинагоДоу и принаі/іемащаго Его Императорскому Высочеству Великому Князю Николаю Михайловичу. ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ мнѣніемъ іпіутри самого государстіііі; наипаче должно стараться осно- 
вать ОЕіое, сколько можно лучінг, нрн началѣ царстіюііанія, больніія на- 
дежды въ подданньіхъ нородпкпіаг();> *°. 

Миѣпіе графа Кочубея бьіло принято пмнератоіюмъ ІІпколаемъ *', и 
загЬмъ Д. П. Блудову новелѣно бьіло изготовить нросчстъ указа на п>гя 

Александръ Ивановичъ Полѳжаѳвъ. 

(Оъ портрета, приложенваго къ „Исторін русскоіі словеснооти" Полевого). министра народнаго просвѣщенія, адмирала Шишкова. Онъ удостоился 
высочайшаго одобренія 19-го августа 1827 года. 

Приведемъ здѣсь содержаніе этого ресіфпнта, который служптъ ха- 
рактеристикой правите.іьственныхъ воззрѣній, вступпвшпхч. въ силу по- 
слѣ 14-го декабря 1825 года. Вотъ что возвѣщалъ рескринтъ: 

<Александръ Семеновпчъ. Вамъ извѣстно, что, почитая народное вос- 
питаніе однпмъ изъ главнѣйшихъ основаній благосостояпія державы, отъ 
Бога мнѣ врученной, я желаю, чтобъ для онаго были постановлены пра- 
вила, вполнѣ соотвѣтствующія пстиннымъ потребностямъ и положенію 
государства. Для сего необходимо, чтобъ повсюду предметы ученія п т. II — 5 ГЛАВА ПЕРВАЯ самые спосооы ііреііодаванія были но іюзмоигностп соооражаемы съ бу- 
дущим!, продпазиаченіемъ обучающихся, чтобы каждый пмѣстѣ съ здра- 
вы)Ш, для всѣхъ общими попятіями о пѣрѣ, законахъ и нрапствеіпіо- 
сти пріобрѣталъ ііозиаиія, ііаиболѣс для лого нулсныя, могуп^я служить 
къ улучшенію его участіг, и, не быіп. ниже своего состояпія, также не 
стреміглся чрезъ мі.ру возвыситься падъ тѣмъ, въ коемъ по обыкновен- 
ному теченію дѣлт. ему суждено оставаться. Комптеть, подъ предсі.да- 
тельствомъ вашнмъ занимающійся устройствомъ учебпыхъ заведеній, 
призналт. сію необходимость, но въ настояіцемт. норядкѣ многое про- 
тивно предположепному пмъ правилу *^. До свѣдѣнія моего дошло ііежду 
прочпмъ, что часто крѣпостные люди пзъ дворовыхь п поселяігь обу- 
чаются въ гіімназіяхъ п другпхъ высипіх'ь учебпыхъ заведеніяхъ. Отъ 
сего пропсходптъ вредь двоякій. Съ одной стороны, сіи молодые люди, 
получпвъ первоначальное воспитаніе у помѣщиковъ пли ]юдителей не- 
радпвыхъ, по большей частп входятъ въ учплпиі,а уже съ дуріп.іми на- 
выками и заражаютъ ими товарищей свопхъ въ классахъ, плп чрезъ то 
препятствуютъ попечптельнымъ отцамъ семействъ отдавать свопхъ дѣ- 
тей въ сіи заведенія; съ другой же, отличпѣйшіе пзъ нпхъ, по прилеж- 
ности и успѣхамъ, пріучаются къ роду жизни, къ образу мыслей и но- 
нятіямъ, не соотвѣтствующимъ пхъ состоянію. Непзбѣжныя тягости опаго 
для нпхъ становятся несносны, п отъ того опп перѣдко въ упыніи пре- 
даются пагубнымъ мечтаніямъ плп нпзкпмъ страстямъ. Дабы предупре- 
дить такія послѣдствія, по крайней мѣрѣ, въ будущемъ, я нахожу нуж- 
нымъ ныпѣ же повслѣть: 

<1) чтобы въ ушіверсптетахъ п другпхъ высшпхъ учебпыхъ заве- 
деніяхъ, казеппыхъ п частныхъ, находящихся въ вѣдомствѣ плп подъ 
надзоромъ министерства народнаго просвѣщепія, а равно и въ гпмна- 
зіяхъ и въ равныхъ съ онымп по предметамъ пренодаванія мѣстахъ, 
принимались въ классы и допускались къ слушапію лекцій только люди 
свободныхъ состояпій, не исключая п вольпоотпущепныхъ, коп пред- 
ставятъ удостовѣрптельпые въ томъ виды, хотя бы опп не были еще 
причислены ни къ купечеству, ни къ мѣщанству и не пмѣлп никакого 
иного званія; 

«2) чтобы помѣпщчьп крѣпостные поселяне и дворовые люди могли, 
Еавъ доселѣ, невозбранно обучаться въ приходскпхъ и уѣздныхъ учи- 
лищахъ и въ частныхъ заведеиіяхъ, въ копхъ предметы ученія не 
выше тѣхъ, коп преподаются въ учплищахъ уѣздныхъ; 

и 3) чтобъ они также былп допускаемы въ заведенія особеннаго рода, 
кои учреждены, илп впредь будутъ учреждаемы казною и частными 
^шдьми для обученія сельскому хозяйству, садоводству и вообще искус- 
ствамъ, нужнымъ для усовершенствованія или распространенія земле- 
дѣдьческой, ремесленной и всякой иной промышленности, но чтобы и 

8« ^.^-^" ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ ет. сііхъ занедопіяхъ тѣ пауки, К()ТО]>ыя не служатъ осікжаіііемъ или по- 
собием!, дл« пскусстігь п промі.іслоьь, были ііреіюдакаемы ві. такоА же 
ігѣрѣ, какъ въ уГ.здііыхъ учіілпіцахъ. 

«Постановляя сіи ііі)апила п поручая вамт. привести опыя ві, дѣП- 
ство, я пе сомпЬваюсь, что воля ігоя будетт. въ точности исполнена. 
Снабдпвъ попечителей учебныхъ округовъ и 'ирочія подчиненния вамъ 
ыѣста и лица надлеи^ап^и.ми паставленіями, вы можете, когда нужно, 
объявлять о спхъ расноряженіяхъ и начальстпамъ другихъ ві.домстнъ, 
распространяя отнынѣ надзоръ министерства, вамъ ввѣреннаго, на всѣ 
училища безъ псключенія, кромѣ воеіпіыхъ и духовныхъ; комитетъ 
устройства учебныхъ заведеній не оставитъ съ своей стороны заняться 
изысканіемъ средстиъ, чтобы въ уѣздныя училипі,а ввести куі)ст. ученія, 
достаточный для воснитанія людей нижнііхъ состояний въ государствѣ, 
стараясь въ особенности обогані,ат[. пхъ тѣми свѣдѣніями, кои по образу 
жизни пхъ, пуждамъ и уиражненіямъ могутъ быть имъ пстинпо по- 
лезны. 

«Пребываю благосклонный къ вамъ». 

Адмиралу Шишкову недолго пришлось слѣдпть за пснолпепіемъ 
повелѣпіа прпведенпаго здѣсь рескрпнта. Преклонныя лѣта заслужен- 
наго государственпаго дѣятеля заставили его покинуть министерство, во 
главѣ котораго онъ находился съ 1824 года по волѣ императора Але- 
ксандра *^. Но до своего удаленія опт. усиѣлъ наградить русскую лите- 
ратуру новымъ тяжеловѣсЕіымъ цепзурпымъ уставомъ, пли, какъ его на- 
зывали, чугуннымъ, высочайше утвержденнымъ 10-го іюпя 1826 года. 
Онъ состоялъ пзъ 230 параграфовъ п, по суровости своей, заставплъ 
не разт. вспоминать объ уставѣ, издапномъ вт. 1804 году, въ луч- 
шую пору царствоваиія императора Александра Павловича. Шипіковскій 
уставъ существенно разнился отъ прежняго, допускавшаго руководство- 
ваться «благоразумпымъ снисхожденіемъ» п «выгоднѣйшпмъ» 
для сочинителя толкованіемъ, между тѣмъ какъ уставъ 1826 года до- 
пускалъ толкованіе сомнптельныхъ п двусмысленныхъ мѣстъ въ худ- 
шую сторону. Цензоръ С. Н. Глинка говорилъ, что, руководствуясь уста- 
вомъ ПЬшікова, «можно и Отче нашъ истолковать якобппскимъ нарѣчіемъ». 

При такомъ направленіи цензурнаго дѣла не легко было что либо 
печатать, а дЬятелямъ, подобнымъ пзвѣстному А. И. Красовскому, от- 
крывалось обширное поле дѣятельностп. Къ прежнпмъ цензурнымъ ку- 
ріозамъ прибавилось несмѣтное число повыхъ, изъ которыхъ возможно 
набрать дѣлую книгу. Красовскій дошелъ до того, что по поводу одного 
слегка эротическаго стихотворенія Даля, не дозволеннаго цензурнымъ 
комитетомъ, прибавилъ съ своей стороны нравоучительное наставленіе: 
«особенно неприлично нынѣ, въ продолженіе велнкаго поста». Офнціаль- ГЛАВА ПЕРВАЯ ная переипска того времени явственно оорисоі!і,іиаетъ положеніе, въ ко 
торое было поставлена цензура, — иоложеніе чисто страдательное п 
почти зависимое отъ всѣхт. нрочихь вЬдоігствъ **. Діио дошло до 
того, что въ сущности одна только чистая ноэзія и беллетристика под- 
лежали вѣдѣнію цензурныхъ комитетовъ, все же прочее ті)ебовало раз- 
рѣшенія того плп другого ведомства. А впіючемь случались п такіе 
эпизоды, что какое нибудь министерство вооружалось п нротпвъ напе- 
чатанной повѣстн, если въ ])азсказѣ заті»онуто было въ неблагопріятпомъ 
смыслѣ лицо, облеченное въ мундиі»ь извѣстнаго вѣдомства. Что же ка- 
сается цензоров!., то за провипностп по должности для пихъ пніроко 
раскрывались двери гауптвахты, авторамъ же грозила иной разъ сол- 
датская пппкмь. 

Цензурныя строгости нѣсколько смягчились съ пазпаченіемь въ 1828 
году новаго министра народиаго нросвѣиі,епія, генерала князя Карла 
Андреевича Лнвена. Явился новый цензурный уставь, утвержденный 
22-го апрѣля 1828 года, облегчивиіій, хотя и въ слабой стенепп, дра- 
коновскія постановленія Шишкова. Бъ повомъ уставѣ, между прочимъ, 
постановлено было, чтобы цензора принпмалп всегда за основаніе явный 
смыслъ рѣчи, не дозволяя себѣ нроизвольпаго толкованія оной въ дурную 
сторону. Но событія 1830 года вскорѣ снова ухудшилп положеніе печати, 
которая съ того времени постепенно все болѣе стѣспялась до 1855 года. 

Обраш;ая особенную заботливость па положеніе учебныхъ заведепій, 
усердно навѣш,ая пхъ, нмнераторъ Николай не оставлялъ также безъ 
внпманія п другпхъ правптельственныхъ учреждепій. 

10-го (22-го) августа 1827 года, Николай Павловпчъ пеожидаппо по- 
сѣтнлъ около десяти часовъ утра сепатъ. Государь вошелъ черсзъ уго- 
ловный департаментъ, не заставъ тамъ никого, прошелъ во 2-й депар- 
таменгь, который также пагаелъ пустымъ. Наконецъ, войдя въ 3-й де- 
партаментъ, оиъ засталъ въ немъ сенатора Н. Г. Дивова. «Его вели- 
чество подалъ мнѣ руку п пожалъ мою, — записа.ті. Дпвовъ въ своемъ 
дневнпкѣ. — Я повелъ его изъ департамента ъъ департаментъ. Опъ ска- 
валъ ынѣ сначала на ухо: «этокабакъ», затѣмъ повторилъ это слово очень 
громко. Я замѣтплъ, что хорошо только зало общагособрапія.^ — «Дѣй- 
ствнтельно оно красиво», — сказалъ государь, войдя въ это зало. Оттуда 
я повелъ его въ 1-й департаментъ, по государь туда не зашелъ. Уходя 
онъ поручплъ мнѣ передать мопмъ сотоварип],амъ сенаторамъ, что опъ 
былъ у нпхъ съ впзптомъ, но никого не засталъ». 

Слѣдствіемъ этого посѣщепія былъ рескрнптъ, послѣдовавшій на пігя 
мннпстра юстиціп князя Лобанова-Ростовскаго, который сообш,илъ сена- 
торамъ, что высочайше повелѣно имъ собираться безъ отговоровъ въ 
часы, указанные регламентомъ Негра Велпкаго; о тѣхъ же, коп сего не 
исполнять, узнавъ причину, доносить при ежедневныхъ табеляхъ. 

ав ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ Статсъ-секретарь ІМураіи.сіа, заступился за сенатороіп.; хотя, по его 
мпѣііію, посѣщ(мііс государя «сдѣлало полезную электріізацію па- 
раліічному*, по во «сепод,;аіпгІ.ПпіеП запискі. оп, 11-го аигуста ^Іу- 
рапьевъ допесъ, что по регламенту прнсутстіие должны начинать пи крат- 
чайшіе дпп ігь 6, а въ долгіе т. 8 часот. утра и іі])од()л;кать оное 
б часовъ времени, между ті.мъ «по силѣ рода нынѣпінеП обнц'П жизни 
мало найдется людей дополі.но силі.ныхъ, чтобы быть въ состояніп долго 
пеікміесть регламентомъ учрежденный н(>і)ядок'ь нрисутстноканія>. т.ІІи- 
кто иэт. государсткенныхъ людей, безъ крайней нужды, не іилѣзжаетъ 
изъ дома ранѣе 9-ти или 10-ти часоіп. утра». Поэтому, — завиючаеть Му- 
равьевъ, — нмператоръ Александі)ь вь 180Г) году постанопилъ членамъ 
адмиралтействъ-коллегіп съѣзжаться въ присутствіе между 10 и 11 ча- 
совъ утра. 

Вѣроятно, рѣіпеніс императора Николая относительно сената впдо- 
измѣпепо было въ смыслѣ заяплепія, сдѣланнаго іМуравьсвымъ. 

Посѣщеиіе государемъ городскихъ больнт;ъ, Обуховской и Калпн- 
кішской, пайденныхъ въ пенростптельномъ зануиі,еніи, также сопрово- 
ждалось соотвѣтствепной 'Электризаціей->. 

8-го ноября 1826 года, велпкій кпязь ІМихаплъ Павловпчъ назпа- 
ченъ былъ въ день своего тезопмеиптства коігандующпмъ гвардейскпзіъ 
корпусомъ па мѣсто генералъ-адъютанта Воинова, который, какъ ска- 
зано было въ высочайшемъ нрнказѣ, «увольняется въ отпускъ для пз- 
лѣченія болѣзнп на шесть мѣсяцевъ и назначается командпромъ 7-го пѣ- 
хотпаго корпуса» *^. 

На первыхъ же порахъ императору Николаю пришлось сдерживать 
порывы вспыльчивости и горячности брата; строгость и мелочная требо- 
вательность великаго кпязя должны были пеизбѣжно вызвать пеудоволь- 
ствіе среди подчипенныхъ ему чиновъ гвардіп. Добрый, рыцарскп бла- 
городный, преисполненный отеческой заботливости къ ввѣреннымъ ему 
войскамъ вообще и корпусу гвардейскихъ офпцеровъ въ особенности, 
великій князь, увлекаемый ревностью къ страстно любпмой имъ фронто- 
вой службѣ и горячностью своего теішерамента, вдавался иногда въ 
чрезмѣрныя вспышки неудовольствія. 

Въ перенпскѣ генералъ-адъютанта Бепкепдорфа сохранились слѣды 
этихъ столкновепій и его лпчнаго вмѣшательства въ возникавшіе раз- 
доры съ цѣлью умпротворенія. «Начиная съ нѣкотораго времени, — пи- 
шетъ шефъ жандармовъ, — жалобы па мелочную требовательность и стро- 
гость великаго князя Михаила возросли до такой степени, что это стало 
казаться тревожнымъ; і"рафъ Кочубей, генералъ Васильчпковъ и нако- 
нецъ я говорили . объ этомъ съ пмиераторомъ, предварительно, однако, не 
условившись между собою, что доказало, что слухъ былъ повсемѣстный. 
Мнѣ приказали переговорить съ великимъ княземъ; сцена должна была 

«7 ГЛАВА ПЕРВАЯ быть іірепсполнспа волпепія п тягостна для меня п огорчптслыіа для 
государя; въ рсзультатѣ оказалось, что вотъ уже четыре дня, какт. его 
высочество сдѣлался ііеузнаваемымъ; онт. вѣжлпвъ, іірпвѣтливъ, однилъ 
СЛОВОМ!., такоД, какпмт. бы должепъ быть постоянно, а я, быть можетъ, 
навсегда поссорился ст. ппмъ. По лпгаь бьі была польза, а я по всемъ 
утѣшусь, потому что моя едпнсткетіая цѣль — благо, но трудно ді.й- 
ствовать; съ каждымъ днемъ гнѣвъ выспшхъ чиновнпісовъ, а пііенпо ге- 
нералъ-губернаторовъ обѣпхъ столпцъ, ростетъ протит. меня, по той нрп- 
чипѣ, что общественное мнЬпіе высказывается за учре;кдсніе выспіей 
охрапительной полпціи и, осмѣлюсь сказать, за то, какт. я руковоису 
ею. Пока только окажется возмолінымь, я оберегу императора отъ ка- 
Еихъ бы то пп было пепріятностей; я посѣдѣю отъ этого, но никогда 
не стану жаловаться; когда интриги иревзойдутъ мѣры моего терпѣпія, 
я попрошу мѣсто моего брата во главі; какой либо кавалерійской части, 
тамъ, по крайней мѣрѣ, когда гремятъ орудія, питрпга остается позади 
фронта»*®. 

Черезъ нѣсколько педѣль Бенкепдорфъ могъ сообщить своему кон- 
фиденту, что все пдетъ хорошо; великій князь обходптелент. сі. своими 
подчиненными, п остается лселать, чтобы оиъ заставплъ гвардію полюбить 
себя, что такъ легко для пего; тогда, заключаетъ Беикепдорфъ, мы мо- 
жемъ оставаться спокойными, прося лишь Бога о продлепіп счастія, ко- 
торымъ пользуемся. «Я одппъ лишь расплачиваюсь за все; по я готовъ 
помириться съ этпмъ, лпшь бы былп довольны великпмъ кпяземъ». 

Но, къ сожалѣнію, подобпое затпшье продолжалось обыкиовепно не 
долго, п жалобы возобновлялись попрежпему, такъ что однажды въ 
значительно позднѣйшес время пмператоръ Николай нашелся вынужден- 
нымъ писать А. X. Бенкепдорфу: «Больно читать, ей-Богу, не знаю, 
чѣмъ помочь, ибо нп убѣжденія, пп прпказанія, нп просьбы не помо- 
гаютъ, — что дѣлать?» ГЛАВА ВТОРАЯ. I. 

Оь восшествіемъ на іірестолъ императора Николая для Россііі на- 
ступила если не новая эра, то все-таки нѣкоторое обновление правитель- 
ственной системы, господствовавшей въ нослѣднее десятплѣтіе правленія 
Александра!. Для осуществлен ія этого обновленія нѣкоторые наиболѣе 
вредные для обществен наго благополучія люди должны былп сойти съ 
занпмаемаго ими попрпща дѣятельностн; къ такпмъ лпцамъ принадле- 
жали графъ Аракчеевъ п Магнііцкій. 

Послѣ отстраненія графа Аракчеева отъ завѣдыванія общими госу- 
дарственными дѣламп, 20-го декабря 1825 года, можно было быть увѣ- 
реннымъ, что онъ не останется надолго и во главѣ унравленія воен- 
нымп поселеніямп. Послѣ ногребенія тѣла императора Александра на- 
ступило и это вожделѣнное событіе. Здоровье графа Аракчеева, послѣ 
потери своего отца и благодѣтеля, сильно пошатнулось; по его собствен- 
ному признанію, онъ, «убитый старпкъ», дошелъ до такого состоянія, что 
ни днемъ, ни ночью не имѣлъ покоя. Наконецъ, но совѣту пользова- 
вшихъ его врачей, онъ нашелъ себя вынужденнымъ просить объ уволь- 
ненш за границу для пользованія карлсбадскимл водами. 

Неумолимый протпвнпкъ графа Аракчеева, генералъ-адъютантъ За- 
кревскій, признававши всегда грузпнскаго отшельника самымъ вреднымъ 
человѣкомъ въ Россіи, относился скептически къ страданіямъ его и пи- 
салъ князю Волконскому *': 

<0 змѣѣ по слухамъ знаю, что онъ при началѣ весны намѣренъ 
ѣхать въ Карлсбадъ; но вѣрно не для того, чтобы отогрѣть свое ядо- 
витое замерзшее жало, а чтобы скрыть себя отъ отечества, которое смот- 
реть теперь на него, какъ на чудовище. Но гдѣ онъ укроется отъ тер- ГЛАВА ВТОРАЯ занія своего сердца? И можеп. ли нмі.ті. столько духу, чтобъ возвра- 
титься скоро па зыблемое свое логовище». 

Но болѣзнь существовала въ действительности іі оказалась столь же 
йеумолпмою, какъ п прііговорт. совремеіиппсовъ падъ дѣяиіямн бывшаго 
всемогущаго времепідякп. 

9-го (21-го) аіірѣля 1826 года, графъ Аракчеева обратился къ импе- 
ратору Николаю съ всеподліаннѣПпіимт. письмомт., пмѣющимъ иервосте- 
пенпое зпаченіс для характеристики безь лести пі)едаииаго графа и его 
дѣятельностн по управлеиію военными носеленіями. Приведемъ здѣсь пол- 
ностію этотъ замѣчательпый историчсскіА документь. Графъ Аракчеевъ 
пишетъ: 

сВаше императорское величество, 

<всемилостпвѣПпий государь! 

«Нѣсколько лѣтъ уже я страдаю болію въ груди: общее несчастіе — 
горестпая кончина государя императора Александра Павловича, отца п 
благодѣтеля моего, дове|)ипіло разстройство моего зд(фовья и довело на- 
копецъ до такого состояпія, что я ни дпемъ ни ночью не имѣю покою, 
Я совѣтовался со многими врачами, но ни одпнъ не могъ облегчить 
иеня. Всѣ рѣшптельно говорятт., что мнЬ остается одно средство — испы- 
тать карлсбадскія воды; я долженъ последовать ихъ совѣту. Всемп- 
лостивѣйшій государь! Я служу ужо четвертому россійскому государю, 
офицеромъ съ 1787 года, п во всѣ сіп тридцать девять лѣтъ въ пер- 
вый разъ прошу у моего императора объ отпускѣ меня за границу. Я 
испрашиваю сего отпуска единственно для понравлепія моего здоровья. 
Ежели Всевыганій благоволптъ шісиослать мнѣ облегченіе отъ болѣзни, 
то я могу продолжать мое служеніе вамъ, всемилостивѣйшій государь, 
съ тѣмъ же чистымъ п прямымъ усердіемъ, которое руководило меня 
при жизни покойнаго государя, отца и благодѣтеля моего, ежели только 
служба моя угодна будетъ вашему императорскому величеству. 

«Новое государственное учреждение военныхъ поселеній, въ моемъ 
управленіи состоящее, съ Божіею помощію и особымъ высочайшпмъ въ 
Бозѣ почпвающаго государя императора, отца и благодѣтеля моего, 
Александра Павловича, понеченіемъ, получило уже твердое основаніе 
во всѣхъ частяхъ его устройства, такъ что теперь оно не требуетъ 
болѣе ничего, кромѣ охраненія заведеннаго вездѣ порядка. 

«Что касается до денежпых7> способовъ воепныхъ поселепій, го я 
оставляю наличныхъ денегъ болѣе тридцати двухъ милліоновъ рублей. 
Кажется, могу я открыто и съ позволеннымъ вѣрпому слутѣ своего 
государя христіанскимъ удовольствіеігь сказать, что сія часть въ такомъ 
положеніи, какое, конечно, не всѣмъ другпмъ извѣстно, и въ какоиъ, 
можетъ быть, никто не воображаетъ себѣ военныхъ поселепій; въ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ |і^ія'^» ц№ р і»« "м ... і- ^ і , іірі м<лляпч.|,гД;н.л ' »'Ц'>*-" ' ѵѵ"' ' " "■';-^'- ' '< ''' ѵи. ' *^^ "'; .-; тг -г '"~''?тщ 
/./ и Л 

1 Алексѣй Пѳтровичъ Ермоловъ. 

(Оъ гравюры Райта, сдѣланной съ портрета Доу). 

дополненіе же онаго всеподданнѣйше доношу, что всѣ закономъ уста- 
новленные отчеты по военнызгъ поселепіямъ сданы уже государствен- 
ному контролю по 1825 годъ, въ чемъ удостовѣряютъ нолучепныя отъ 
онаго квптанціл. 

«Я осмѣлііваюсь всеподданнѣйше поднести прп семъ на высочайшее 
вашего шіператорскаго величества благоусмотрѣніе особую записку о 
капиталахъ военныхъ поселеній**. т.п — в 41 ГЛАВА ВТОРАЯ сЁхелп МОП труды п усердіе ьъ скопленііі и прюбрѣтеиііі спхъ 
аначптельиыхъ суммъ удсмітоятся обратить иа себя хотя нѣсколько піііі- 
ѵанія вашего императорскаго веллчестпа, то въ награду оііыхъ я прошу 
оказать мпѣ дві. мопаршія милостп: дозволпть мпѣ подносимую записку 
напечатать въ «Пппалпдѣ» къ обш;ему свѣдѣпію п предоставить мпѣ 
пользоваться во время отпуска пынѣ получаемымъ мною содержаніемъ. 
Оно не огромно, всемплостн»ѣП[піП государь, п мепѣе получаемаго не 
только ыопмп сотоварипі,аміі, но даже п мпогпмп статсъ-секрстарямп. 

«Не позволплъ бы я себѣ утруждать ваше императорское величество 
просьбою о послѣдпемъ, ежелп бы моп. безъ того обойтись въ прпго- 
товленіи себя къ отъѣзду п въ содержапіп себя за граппцею, но мои 
нужды доказываетъ продажа домовыхъ моихъ столовыхъ серебряпьіхт. 
вещей, что должно быть небезыішѣстно п вамъ, всемилостивѣйшій 
государь, по докладамъ вашего гофмаршала п управляіоііі,аго кабиие- 
томъ. Письмо мое къ сему послѣднему я бы желалъ, дабы оно дове- 
дено было до высочайшаго свѣдѣнія. 

«Но ежелп я не пріобрѣлъ службою моего права и па сію милость 
вашего императорскаго величества, то должепъ буду прпбѣгыуть для 
путевыхъ пздержекъ къ займу денегъ нодъ залогъ единственнаго Гру- 
зинскаго моего пмѣнія, дароваппаго мнѣ за службу въ Бозѣ почиваю- 
пщмъ вашимъ родителемъ: пмѣніе сіе составляетъ все мое благосостоя- 
ніе, и я со времени пожаловапія опаго мнЬ не прибавплъ къ нему 
ни единой души крестьянъ, нл единой десятины земли, ни покупкою, 
іш наградаіпі розданпыхъ арендт. и земель. 

«Всемилостивѣйшій государь, все здѣсь изложенное столь истинно, 
что я могу подвергнуть оное суду самыхъ зіопхъ недоброжелателей. 
Мнѣ кажется, и они, прочлтавъ все оное, еже.ш бы не отдали мнѣ 
справедливости, то, конечно, восчувствова.ш бы въ совѣстп своей нѣ- 
которое волненіе. Я предаю себя сердцевѣдцу Богу и моему всемпло- 
стивѣйшему государю, августѣйшему брату блаженныя памяти госу- 
даря, отца и благодѣтеля моего. Служа его величеству вѣрою и прав- 
дою, я не пріобрѣлъ ни чиновъ, ни почестей, ни богатства, я пмѣлъ 
счастіе удостоиться одной только награды, превыше всѣхъ наградъ: его 
высочайшей къ себѣ довѣренностп. Она одушевляла меня въ моемъ 
служеніп и до конца дней моихъ пребудетъ единственпымъ утѣшеніемъ, 
а нелицеігЬрный судія — грядупі,ее время и потомство, пзречетъ всему 
справедливый прпговоръ. 

«Остаюсь навѣкъ, съ глубочайишмъ и пстиннымъ высоконочита- 
ніемъ и преданностію, 

«вашего императорскаго ве-тичества 
«вѣрноподданный, 

«графъ Аракчеевъ». 

42 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ Въ отвѣтъ на это письмо государь, разрЬиіивъ графу Аракчееву 
заграничный отнускі., пожаловіиъ ему, вмі.сгЬ съ тѣмъ, на дорожіпдя 
издержки 60.000 рублей. 

Оставаясь вѣрнымъ снстемѣ, усвоенной себі. т. продолжение всего 
царствованія императора Александра и заключавпіейся въ неизмѣнномъ 
уклоненіи отъ высочайшихъ наградъ, графъ Аракчеевъ и на этотъ ргізъ 
остался себѣ вЬрнымъ, не соблаговолпвъ восполі.зоі{аться дарованною 
ему наградою; онь не замедлнль дать пожалованным!, ему деньгамъ 
такое назначеніе, которое едва лп найдетъ себѣ въ служебномъ мірѣ 
много подражателей. 17-го анрѣля, графъ обратился къ императрііцѣ 
Маріп Ѳеодоровнѣ съ просьбою принять отъ него бО.ООО рублей для 
составленія капитала, па проценты котораго воспитывать въ пмператор- 
скомъ военно-спротскомъ домѣ пять дѣвицъ сверхъ штата. 

Но графъ Аракчеевъ не довольствовался этимъ велнкодушнымъ по- 
ступкомъ п доверпшлъ оказанное нмт, благодѣяніе тѣмъ, что пожертво- 
валъ въ добавокъ къ 60.000 рублямъ еще 2.500 рублей, «дабы бѣд- 
ныя дѣвицы, — какъ нпсалт. онъ 3-го мая пмиератрпцѣ Марін Ѳеодо- 
ровнѣ, — въ семъ году еще воспользовались дарованною мнѣ отъ го- 
сударей пмнераторовъ згплостію» *^. 

Что же касается до денежныхъ средствъ, въ которыхъ нуждался 
графъ Аракчеевъ для заграничнаго нутешествія, то, какъ упомянуто 
во всенодданнѣйшемъ письмѣ отъ 9-го апрѣля, онъ приступилъ къ 
продажѣ своихъ драгоцѣнностей. Для этой цѣлп графъ Аракчеевъ 
обратился 9-го марта 1820 года съ просьбою къ князю А. Н. Голи- 
цыну о продажѣ въ кабинетъ его величества своихъ драгоцѣнно- 
стей, прося оцѣнпть пхъ по-христіански, Прпведемъ здѣсь это 
письмо, преисполненное свойственнымъ графу Аракчееву язвптельнымъ 
юморомъ. 

«Судьбы человѣческія ненсповѣдимы! — пишетъ Аракчеевъ. — Я 
всегда располагалъ себя такъ, чтобъ ынѣ никогда ваше сіятельство не 
безпокоить моими просьбами, но нынѣ долженъ по необходимости пре- 
ступить сіе правило п адресоваться къ вашему сіятельству съ моею 
слѣдующею просьбою. 

«Служа съ офидерскаго чина 39 лѣтъ четвертому россійскому го- 
сударю, во все оное время накопились у меня жалованныя вепці. Но 
какъ я по болѣзнн моей долженъ буду просить себѣ увольненія къ во- 
дамъ, а для сего нужны деньги, то л и рѣшился всѣ пмѣющіяся жало- 
ванныя вещи продать. 

«Прилагая о сихъ вещахъ подробную опись, прошу васъ, милости- 
вый государь, приказать купить оныя въ кабинетъ его величества, гдѣ, 
я полагаю, по нынѣшнему приближающемуся торжественному короно- 
ванію подобный вепщ будутъ нужны. 
• 

43 ГЛАВА ВТОРАЯ «Если ваше сіятельство прикажете оныя зіои вещгі, ііакоіілоиііып 
въ 39 лѣгь моей службі.і. оцЬнпть ііо-христіапскп, то я за оное буду 
ваиъ, мплостивыП государь, весьма благодареиъ, нос спмъ самымі. уве- 
личится моя сумма, потребная мпѣ па прпготовленіе къ моему оттЛщуз». 

Письмо это является тѣмъ болѣе любопьітпымъ псторпческпмь до- 
кументомъ, если вспомнить, что еще не задолго до того, а именно въ 
1824 году, графті Аракчеевъ, вт. союзѣ съ архпмандрптомт. Фотіемъ, 
сокрушплъ министерство духовпьіхъ дѣлт, п пароднаго просі(ѣиі,еиія, ко- 
торым!, управлялъ тогда князь Л. П. Голпцьпіъ; по сипдѣтельству же 
Фотія, графт. Аракчеевъ дѣйствовалъ въ этомъ дѣлѣ, «яко Георгій 
Побѣдоносецъ» ^°. 

Князь Александръ ІІиколаевпчъ Голіпі,і.іиъ не оказался злопамят- 
нымъ и отнесся къ своему недавнему врагу вполпѣ п(ьхрпстіанскп; 
онъ тотчасъ отвѣтнлъ графу Аракчееву, что оцѣпка вещей его будетъ 
сдѣлапа по всей справедливостп. 

Сверхъ брплліантовь гра({»ъ Аракчеевъ продалъ еще въ придворную 
контору серебро п фарфоръ, такъ что окончательно продажа всѣхъ ве- 
щей состоялась па слѣдующихъ условіяхъ: 

Табакерка черепаховая, оправленная въ зо- 
лото и украшенная брплліантамп, подаренная 
въ 1812 году наслЬднымъ нрипцемъ піведскпмт>. 8.400 р. 

Перстень брплліантовый съ вензелемъ импе- 
ратора Павла 2.100 » 

Серебряная посуда, десертное вызолоченное 
серебро и фарфоровыя десертныя тарелкп. . . . 28.390 » Итого. . 38.890 р. На счетахъ же рукою графа Аракчеева наппсано: «Всего денегъ 
получено 38.890 рублей, которыя всѣ отданы въ коммерческій бапкъ 
7-го апрѣля 1826 года п взяты па расходы графомъ за границу 1-го ііая 
1826 года». 

Судьба военныхъ поселеній опредѣлплась слѣдующпмъ рескрпп- 
томъ императора Николая па имя графа Аракчеева, отъ 30-го апрѣля 
1826 года: 

«Графъ Алексѣй Андреевпчъ! 

«Для поиравленія разстроеннаго вашего здоровья, сходно съ жела- 
ніемъ вашимъ, увольняю васъ къ водамъ за границу, предоставляя 
вамъ уиравленіе отдѣльнаго корпуса военныхъ носеленій во время ва- 
шего отс)тствія поручить на общихъ правилахъ начальнику штаба, 

44 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ 


^■^**я^е' ГраФъ Иванъ Ѳедоровичъ Паскѳвичъ-Эриванскій. 

(Оъ гравированнаго портрета Киселева 1828 года). генералъ-майору Клейнмпхелю, который обязаиъ о дѣлахъ важиыхъ, 
требуюпщхъ вашего разрѣшеиія, относиться къ начальнику главнаго 
моего штаба. Пребываю вамъ всегда благосклоннымъ> ^'. 

Хотя по смыслу рескрипта 30-го аирѣля казалось, что графъ Аракчеевъ 
только временно разстается съ корпусомъ военныхъ поселепій, до пзлѣ- 
ченія болѣзнп, но въ дѣйствптелі.ности онт. простплся съ свопмъ тво- 
реніемъ навсегда. 1-го мая, графъ Аракчеевъ отдалъ свой послѣдній ГЛАВА ВИОРАЯ прощальный приказ!., въ которомъ оігі,, об])ащаясь къ споіімъ иодчіі- 
неннымъ, иазыііаетъ ііхъ почтенными сотоварищами іі добрыми 
солдатами военныхъ поселеиій. Этотъ трогательный прпказъ былъ 
послѣднпмъ ОТКЛИКОМ!, той отнынѣ замправиіей сельской пдилліп, кото- 
рою графъ Аракчеевъ восхпщалъ и угілиалт. императора Александра въ 
послѣднее десятилѣтіе его царствованія^^. 

По возвращепііі графа Аракчеева пзъ-за гііапицы ъъ псходѣ 1826 года, 
онъ уже болѣе но вступалъ въ псправлепіе свопхъ обязанностей. ІІа 
основаніп послѣдовавшаго тогда указа, штабъ воениыхъ поселеній быль 
прпсоеднненъ къ главному штабу его піпіераторск"аго величества, подъ 
вѣдѣиіе начальника его, гепералъ-адъютанта барона Дибича ^^. Съ этого 
времени новгородское военное поселеніе поступило въ полное управленіе 
генерала отъ пнфантеріи князя Шаховского, получпвшаго званіе ко- 
мандира отдѣльнаго гренадерскаго корпуса; Херсонское п Екатерино- 
славское носеленія были подчинены так;ке па правахъ командира от- 
дѣльпаго корпуса начальнику этихъ поселеній, графу Битту, а поселенія 
въ Слободско-Украинской и ЗІогилевской губе])ніяхъ остались въ завѣ- 
дываніп свопхъ прежпихъ пачальниковъ, пмѣвппіхъ званіе отрядныхъ 
командпровъ. 

ІІзвѣстіе объ этой новой организаціи воениыхъ поселеній графъ 
Аракчеевъ получплъ при возвращепш въ Россію. Это видно пзъ письма 
его къ генералъ-адъютапту Дибичу отъ 5-го декабря 1820 года пзъ 
Кіева. 

«Не осмѣлпваясь, — шііиетъ Аракчеевъ,— бсзпокопть моимъ донесе- 
ніемъ его императорскому величеству, всемилостивѣйшему моему госу- 
дарю императору, о получснномъ мною 2-го декабря, послѣдовавшемъ 
на мое имя прошлаго октября 23-го числа указѣ, о прпсоединепш воен- 
ныхъ поселепій въ главпый штабъ его императорскаго величества, я по 
званію вашему увѣдомляю объ ономъ васъ, милостивый государь, для 
доклада государю императору. 

«Покорно прошу ваше высокопревосходительство, прп докладѣ вашемъ 
его императорскому величеству, пзъясппть мою вѣрпоподдаиную благодар- 
ность за увольненіе меня отъ занятіевъ по военному поселенію, что 
дѣйствительно ыпѣ нужно для поправленія совершенно разстроеннаго 
моего здоровья, которое необходимо требуетъ единственной мнѣ уеди- 
ненно-спокойной жизни». 

24-го декабря 1826 года гепералъ-адъютантъ Дпбичъ отвѣчалъ своеііу 
бывшему покровителю: 

«Содержаніе почтеннѣйшаго письма вашего сіятельства ко мнѣ отъ 
б-го сего декабря я доводплъ до свѣдѣнія государя императора, и по 
высочайшему повелѣнію въ отвѣтъ на оное пмѣю честь увѣдомпть, что 
его величество искренно желаетъ, дабы отдохновеніе отъ долговремен- 

40 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ ныхъ трудовъ, на ііолі.зу службі.і вами іюпссетгыхъ, могло способство- 
вать къ совершенному возстаііоилеііію разстросниаго вашего здоровья^. 

Судя по приведеппымъ здѣсь ппсьмамт., остается открытымъ вопросъ: 
составлялъ ли указт. отъ 23-го октября пеожіідаппос для А])акчеева 
проявлепіе высочайпіей волп, пли же прекрап^еиіо псключптельпаго по- 
ложепія, существовавшаго для воеипыхъ поселеиіП въ адмиппстрацш 
пмперіп, являлось результатом-!, соглашепія, состоявпіагося еще до 
огьѣзда графа Алексѣя Андреевича за границу. Ио, какъ бы то ни было, 
съ этого времеіні графъ Аракчеевъ, распростившись окончательно съ 
служебным!, поприиі,емъ, действительно обратился въ грузи нскаго от- 
шельника — папмеиованіе, которымт. онъ столь часто злоупотреблялъ 
въ дни прошедшпхъ навсегда силы п могущества. Теперь графу Аракчееву 
оставалось спокойно выжидать, чтобы, какъ онъ выражался вт, письмѣ 
къ императору Николаю, пелпцемѣрныГі судія — грядущее время п по- 
томство, пзрект, всему справедливый прпговоръ. 

Поселившись уже навсегда вь своемъ грузинскомъ монастырѣ, графъ 
Аракчеевъ занимался хозяйством!,, продолжалъ благодѣтельствовать по- 
своему крестьяиамъ и устраивать свое велпколѣпное помѣстьс, «храни- 
лище драгоцѣнігЬйшихъ для пего залоговъ доверенности п благодѣяній, 
коими онъ пользовался отъ свопхъ монарховъ», ппшетъ ^Іпхайловскій- 
Данилевскій. «Какъ святыню, берсгъ опъ всѣ украшепія комнатъ, въ 
которыхъ останавливался мпротворецъ Европы, во время неоднократныхъ 
его пребывапій въ Грузипѣ; не могъ бсзъ слсзъ всиоминать и говорить 
о немъ; храпилъ подъ стекломъ его рескрипты и письма; взнесъ 
50.000 рублей ассигнаціямп въ государствсннный заемный банкъ, съ 
тѣмъ, чтобы сумма сія оставалась тамъ неприкосновенною, со всѣми 
процентами, 93 года, для обращепія дотомъ въ награду лучшему исто- 
рику царствовапія Александра^, п соорудплъ своему вѣнценосному 
благодѣтелю передъ грузпнскимъ соборомъ велпколѣнный бронзовый 
памятникъ. На немъ изображены Вѣра, Надежда и Милосердіе, вѣн- 
чающія бюстъ монарха. По сторонамъ подножія представлены освобо- 
жденная Европа и владѣлецъ Грузина, въ впдѣ воина, спдящаго на 
опрокинутой мортпрѣ^. Надпись на памятникѣ: «Государю благодѣ- 
телю — по кончинѣ его»^^ «Теперь я все сдѣлалъ, — писалъ графъ къ 
одному изъ своихъ приближенныхъ, — п могу явиться къ императору 
Александру съ рапорте мъ» ". 

П. 

Пока графъ Аракчеевъ еще приготовлялся предстать съ рапортомъ 
къ императору Александру, случилось невѣроятное нриключеніе, которое 
сильно встревожило грузннскаго отшельника и омрачило спокойное и 
однообразное теченіе его уединенной жизни. ГЛАВА ВТОРАЯ 31-го яипаря (12-го февраля) 1Я27 года, геиералъ-адъіотапп. бароііъ 
Дибпть ііередъ свопмъ опЛадомь т. Тіі(|»лпсъ обратился кь графу 
Аракчееву съ слѣдующпіп. письмом!.: 

сДо свѣдѣиія государя императора дошло, что здѣсь въ С.-Петер- 
бургѣ появились печатиыя книги, въ коих'ь содсриіатся письма и за- 
писки, будто бы писаипыя покойиымт. государехгь пмисратороіЕЪ кь 
вашему сіятельству. Его величество полагаетъ, что таковыя пись>ьа п 
запнскп напечатаны безт. вѣдо^га ваиісго сіятельства кѣмъ либо недобро- 
желателі>ствуюпцімъ вамъ, будучи увѣренъ въ собстиепиомъ ваиіемъ 
убѣжденіп, сколь неприлично бы было напечатать то, что покойный 
государь пмператоръ, но особсіиюй къ вамъ доверенности, могъ писать 
къ вамъ партпкулярно и но секрету. А потому его величество ікелаетъ 
знать: пе пзвѣстно ли вашему сіятельству, пзъ какого источника могли 
быть почерпнуты сіи напечатанныя письма п записки, и кі.мъ выданы 
въ печать? Буде же сіе вамъ неизвестно, то для нредупрежденія вси- 
Еихъ толковъ въ публикѣ его величество полагалъ бы лучшимь сред- 
ствоыъ напечатать вашему сіятельству отъ себя объявленіе, что таковыя 
нзданпыявъ печать письма п записки выдуманы и не заел ужпваютьвѣроятія. 

«Прося покорнѣйше ваше сіятельство почтить меня на сіе увѣ- 
домленіемъ вашимъ для доклада государю императору, имѣіо честь быть 
съ истпннымъ почтепіемъ п преданпостію вашего сіятельства 
«покорнѣйшимт. слугою 

«Иванъ Дпбичъ»^^. 

Графъ Аракчеевъ находился въ это время въ Тверской губерніп, въ 
городѣ Бѣжецкѣ, гдѣ похоронены былп его родители; онъ говѣль и гото- 
вился пріобщнться святыхъ тапнъ. Алексѣй хѴпдреевпчъ немедленно отвѣ- 
чалъ барону Дибичу собственпоручнымь ппсьмомъ, 13-го февраля 1827 года: 

«Получа вашего высокопревосходительства письмо, писанное ко мнѣ 
31-го января, касательно появпвишхся въ Петербург!; нечатныхъ кішгъ, 
въ копхъ помѣщены письма п записки, ппсанныя ко мнѣ нокойнымъ 
государемъ императоромъ, отцомъ и благодѣтелемъ мопмъ, я сдѣлалъ 
объ ономъ нынѣ же мое донесение его императорскому величеству, ко- 
торое нынѣ же п отправплъ. 

«Касательно же требуемаго, но высочайшему повелѣнію, отъ меня 
объявленія о неизвѣстностп моей касательно печатанія оныхъ нпсемх, 
то я оное при семъ въ оригпналѣ къ ваігъ, милостивый государь, пре- 
провождаю для объявления опаго, куда слѣдуетъ. 

«Имѣю честь быть съ истпннымъ почтеніемъ п преданностію, ва- 
шего высокопревосходительства 

«покорнѣйшій слуга, 

«графъ Аракчеевъ». ТШ8 снАкт ^VI^^ ве тне гтзт снакт 

АРРЕАКШС АТ ТНЕ ЕНВ ОГ ТНІ2 РІЬМ. "^і ТШЗ СНАКТ ШЬЬ ВЕ ТНЕ 
8ЕСОКВ СНАКТ АРРЕАКШС 
АТ ТНЕ ЕНВ ОЕ ТШЗ ГІЬМ. Томъ П. >6 1. 
' і*^*^ ^^''^..г,<..л^ С^Хг<.^^^''~л<.-<^ 
5% «--^■^ -4^ .;:г<^с-<л<: <'о^.,^^м.^.и.»^^-^а/^ ^г> ^ с».^ Лс- с-«>^ 


<2^<'<^с^^^І^Ж^ ^^.- 


„^ :> в«--с-«— <— -" у «Й-» 


' ,^-^-^ 4ЙС.^>ЧОк. >- я г^с<л^:у> у ^. ._^. ^. 'Ъ^^^ ./2?^ <:*с^ь- ^ ѵ' *г -у-^тп^^^ ЛІ^л 


Л»,^». >-«-^-« — г> ■^^ ^ ^І«С_«-<..«--«— с-«_<-- 

'^ ^л^Усс-^с-:^ -^ ■^-*<:-<;.^ /і^--^>---'''^С-«— » А.,^._-С-^І^*^*-*-^ Л-^/і-^^^<-^ у С^^^^.«_ .ііО^С? с-У^С^х^-*-^ (>ѴЧ,««-5Г»,_^г<_-<^<_-> / {письмо ВЕЛПКАГО КНЯЗЯ КОНСТАНПІЕ\ ПАВЛОВиЧА Ю1ПЕРАТРІЩѢ МАРШ ѲЕОДОРОВНѢ. *■ /■:■ і 

-і.-"г'::^^. ._^^,.-.^... ^,^ь^;;X?:_■ 

Л (С ^^ІЙ'^ -іг^ - /:^?(^.я .?і ■л^--^ \ 


"Ь-ІЙ^ мммёмйіімзівшайм г-~^'^"""-^-іг-іі'-'-°^-^ -^т-"-- - ■—^— - - мм^^^М^ т,п— 7 ГЛАВА ВТОРАЯ «Дошло до свѣдѣиія графа Аракчесиа, что въ С.-ТІетсроургЬ по- 
явились въ ііублпкѣ ііечатпыя кппгп, ві. коихъ ііомѣіцоиы будто бы 
письма и заппскп, ішсапііыя ко мііѣ покойпымъ государемъ ііміісрато- 
ромъ Алексапдромъ Благословенным!., — то какъ я, графъ Аракчеевъ, 
никому ничего никогда не только не нозволялъ печатать, но даже и 
не отдавалъ никому нпкакпхъ сего рода бумап., то п обі.япляю, что 
всѣ таковыя изданныя въ печати письма и записки должны быть нс- 
вѣрныя и не заслуживающія вѣроятія. 13-го февраля 1827 года. «Генералъ графъ Аракчеевъ 69 Имиераторъ Николай послалъ это письмо Дибичу въ Тифлисъ и 
27-го февраля 1827 года писалъ ему: 

«Вотъ письмо къ вамъ отъ графа Аракчеева; оио васъ пзумитъ не 
менѣе всѣхъ иасъ; я получилъ цѣлыхъ два, одно въ другомъ, въ ко- 
торомъ онъ зіеня увѣряетъ, что это кто пибудь изъ злоумышленни- 
ковъ пзобрѣлъ дѣло па него, и что я погрѣіпу, если сему вѣрпть 
буду! — ^е ѵоиз аЪан(1оипе 1е8 гёПехіопй» ^°. 

Дѣйствительно «истинно русскій новгородской неученой дворяпппъ», 
какъ называлъ себя пѣкогда Аракчеевъ въ перепискѣ своей съ Спе- 
ранскимъ, написалъ 13-го февраля изъ Бѣжецка два письма къ госу- 
дарю, одно лучше другого, представляющія собою пеподражаемыя сви- 
дѣтельства для характеристики безъ лести иреданнаго графа; говѣніе, 
невидимому, не располагало его къ излишней правдѣ. Приведемъ здѣсь 
полностію содержаніе этпхъ ппсемъ: 

«Ваше императорское величество, 

«всемилостивѣйшій государь! 

«Къ удпвленію моему, ваше императорское величество, узналъ я изъ 
отношенія ко мнѣ начальника главпаго штаба вашего величества, что 
появились въ С.-Петербургѣ печатныя книги, въ копхъ содержатся 
письма и записки, шісанныя покойпымъ государемъ императором!» ко 
мнѣ. Если бы оное свѣдѣиіе дошло когда либо до меня посторон- 
нимъ образомъ, то я бы никогда пе повѣрплъ оному быть возможнымъ 
по той нричинѣ, что, доживъ до 60-ти лѣтъ, стыдно бы мнѣ, старику, 
было не знать, что милостпвыя покойнаго государя императора ко мнѣ 
писанныя письма должны быть для меня одного драгоцѣнны, а объ- 
являть ихъ въ печатныхъ книгахъ въ публику не только пепрпли>шо, 
но вредно и непозволительно. Почему я всеподданнѣйше прошу вашего 
имнераторскаго величества, всемилостивѣйшаго государя моего, прика- 
зать разыскать, кто позволплъ оныя печатать, п кто опыя письма для 

60 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫІІ онаго употреблеііія «ыдіыг-, тогда іі открон)тся тѣ люд», кон сіс обпдпое 
для меня дѣло выду.мялп. 

«По случаю десятпмЬслчпаго моего отсутстнія іізъ С.-Петербурга, 
я вышедтііхъ въ публику ііечатпмхъ кііпгъ нпгдѣ іш у кого не 
только не впдалъ, но п ип отъ кого объ опыхъ не слі.іхалг, то п не 
могу придумать и вообразить себѣ, на кого бьі я т. ономъ моп. нмѣть 
подозрѣніе. Почему повторяю мою всспо,ѵ;аппѣПшую щюсьбу приказать 
оное пзслѣдовать, что, кажется, весьма легко п удобно исполнить. 

«^Касательно требусмаго пачальникомь пітаба отт, згоего пменп объ- 
явленія въ публику, что оныя письма никому мною по выдаваемы 
были для печатанія, то я оное препроводилъ къ нему нынѣ же, для 
объявлснія онаго, гдѣ слі.дустъ, 

«Вашего нмператорскаго велпчества навѣкп 

«вѣрноподданный 

«графъ Аракчеев-!.». 

«Ваше императорское велпчествоі ВсемплостивѣПіпіГі государь импе- 
раторъ. 

«Пзъяснивъ мой отвѣтъ вашему императорскому величеству каса- 
тельно появившихся въ С.-Петербургѣ печатпыхъ книгъ, въ копхъ по- 
мѣш;ены ппсьма, писанныя ко мпѣ покойнымъ государемъ пмперато- 
ромъ, въ особомъ письмѣ згоемт., которое, можстъ быть, угодно будетъ 
вамъ, всемплостивѣйшій государь, отдать къ общимт. дѣламъ, — я осмѣ- 
лнваюсь писать сіе особое мое шісьмо къ вашему императорскому ве- 
личеству, въ коемъ открываю мою душу въ тѣхт. самыхъ выражепіяхъ, 
кошш былъ я научепъ покойнымъ государемъ, отцомъ и благодѣте- 
леігь моимъ, оставаясь въ той падеждѣ п уповапіп, что оное письмо 
будетъ извѣстно только вамт. однпмъ, всемилостивѣйшій государь! 

«Ваше императорское величество, копечно, изволили сами давно 
уже замѣтить, сколь много я пмѣю у себя не только педоброжелатель- 
ныхъ людей, но и самыхъ злодѣевъ, число копхъ пзвѣстно одному Богу 
и покойному государю императору, отцу и благодѣтелю моему! Но 
прошу васъ, всемилостивѣйшій государь, обратить па сіе ваше мило- 
стивое вігамапіе, какая оному могла быть иная причина, какъ только 
моя вѣрная и истинная служба п вѣрная преданность покойному го- 
сударю императору, ибо въ теченіе оной не обогатилъ я себя ника- 
кими способами и пе выпросплъ себѣ нпкакихъ особенныхъ почестей 
и наградъ, въ сравненіп моихъ товариш,ей, слѣдовательно, никого онымъ 
не обидѣлъ, а былъ только вѣрный слуга моему государю п говорплъ 
ему всегда правду, что видѣлъ п слышалъ; вотъ чѣмъ самымъ и по- 
лучилъ себѣ сіе безчпсленное число недоброжелателей. 
• 

51 ГЛАВА ВТОРАЯ сВсемилостііпѣпшігі государь! Я псогдя служіілъ покойному нашему 
родителю п акгусті.Лііісму нашему брату нѣрио іі истинно іі не пмѣлъ 
ничего у себя иного пъ иред>[ет'Ь, каіп. только быть истинным!, иі.р- 
нымъ слугою, и всѣ пнѣренныя мігіі части я остапилт., кажется, іл. 
хорошем!, положеніп, т, чемь имѣлъ, слапа Г)Огу, счастіе заслужить и 
ваше, всемилостипі.Піній государь, благополеніе, то иа что зпгЬ въ иу- 
бликѣ хвастать бьівнпіми ко миѣ письмами, ибо я не имѣю причины 
въ чемъ либо себя предт, публикою оирапдьпіать, то сіе рѣиніте, госу- 
дарь. Если вы подумаете, что издаіпп.ія печатпыя письма но моему 
согласію изданы, я онаго никогда себѣ и вт. умѣ по воображалъ, а 
дѣйствительпо, видно, оное сдѣлапо недоброжелателями моилги, и должно, 
кажется, тутъ скрываться, кромѣ памі.репія сдѣлать мнѣ ненріятное, 
предпололсепіе онымь поселить въ ванпіхъ мьісляхъ дуі)нос обо мнѣ 
мнѣніе; но можетт. быть и обні,ее какое либо злонамѣреніе, почему 
весьма нужно отк])ыть издателей опыхъ кнпгь. 

«ВсемилостішѣПніій государь! Здоі)оиьс мое такт, худо, что я теперь 
ничего себѣ не должепт. желать, какъ только одного покоя, по онаго 
я отъ моихъ недоброжелателей никогда не буду имѣть, если вы, все- 
ыплостивѣйиіій государь, не обратите ванісго милостикаго внимапія на 
стараго слугу вашихт. августѣйнпіхъ предковъ. Не оставьте лепя ваиіею 
отцовскою защитою п будьте увѣрены, что я окажу свои послѣдніе 
годы жизни, хотя уже не службою, по тою же вѣрною предапностію 
къ вамт., августѣйніему монарху, всемилостпвѣйніему государю лоему, 
о коемъ я ежедневно зіолюсь Богу, ведущему всѣ напиі иомышленія. 

«Я теперь говѣю п готовлюсь пріобщиться святых'ь таинъ вт. той 
деревнѣ, гдѣ находятся гробы моихъ родителей, а потомъ велю себя 
перевезти въ зіое Грузпно и буду жить уединенно. Но прошу у васъ, 
Бсемплостивѣйніій государь, милости — позволить мпѣ въ случаѣ важ- 
ныхъ какихъ либо обпдъ и угнетеніевъ отъ злодѣевъ моихъ адресо- 
ваться прямо къ вашему императорскому величеству съ тою искренно- 
душевною откровенностью, съ какою я всегда оное дѣлалъ въ теченіе 
моей жизни. 

«Окончу сіе письмо нринесеніемъ моей вамъ, всемплостивѣйиіій го- 
сударь, вѣрноподдапнической душевной благодарности за ваши мнѣ 
оказанныя до сего времени ігилостп и буду просить Господа Бога, 
дабы онъ даровалъ вашему величеству здоровье, нужное для счастія 
любезнаго нашего отечества; а я всю достальную жизнь пребуду съ 
душевнымъ вѣрноподданнпческимъ высокопочитаніемъ и преданностію. 

сВашего императорскаго величества 
<вѣрноподданный 

«графъ Аракчеевъ>. 

62 ИЛШЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ 

т-\сг) іь ^=^4Н: / 


^,. ■М- т^. 
% Ѣ 


^^ \ ■ агг-іга иг—^^^і ІИЯІ^Д ГраФъ Викторъ Павловичъ Кочубей. 

(Оъ портрета, приложеннаго къ ^Историческому обзору дѣятельностіі комптета мпнястрові.'). 

Трудно встрѣтпть болѣе наглое обращеніе съ псттіою, какъ въ 
этомъ произведеніп пера «истинно русскаго повгородскаго неученаго 
дворянина», являющемся къ тому же вполнѣ ложною исповѣдью. 
Остается только повторить слова, сказанныя пмператоромъ Николаемъ и ГЛАВА ВТОРАЯ въ ппсьмѣ къ бяропу Діібіпу: « ^е ѵоіііі аЬаіиІоііпс Іе^ гёйехіопй! ' Но 
чаша беззакоиій оказалась переполненною, п наказаніе не замедлило 
последовать неожиданно быстрымт. обі)азомь. 

Начавшееся уже рапѣе разслѣдованіе обнаружило, что графъ Арак- 
чеевъ самт. распорядился напечатать въ типоірафіі[ военныхъ носелепій 
письма п записки императора Александра, подт. Зіігланіемь: Соб- 
ственноручные рескрипты нокойнаго государя императора, 
отца и благодѣтеля, Александра 1-го кт. его подданному графу 
Аракчееву. Съ 17УС года до кончины его величества, после- 
довавшей ВТ. 1825 году> ^'. Затѣмъ графъ Аракчеевъ пмѣль неосто- 
рожность подарить одпнъ экземпляръ, съ собстиениоручною надписью, 
одному изъ своихъ бывппіхъ ближайппіхъ сотрудников!, и другу, ко- 
торый не замедлилъ представить императору ІІіисолаю полученный имъ 
драгоцѣнпый сборіппѵъ. Желаемая улика ока.чалась налицо, п отныпѣ 
неосторожному издателю трудно было продолжать свою защііту, сваливая 
сод'Ьянный имъ грѣхъ па какихъ-то невѣдомыхъ злоді.еві. и выпрашивая 
себѣ, вмѣстѣ съ т'Ьмъ, отцовскую защиту государя. 

Нашелся н другой допосчикь, нѣкій Сальватори (Апизіпе 8а1ѵа- 
іогі), который передалъ черезъ руки геперала Канкрипа въ руки го- 
сударя французский псрсводъ двухъ послѣдпихъ писемь пмиоратора 
Александра къ своему другу, заказанный графоігь Аракчсевымъ ^^, 

Тогда пмператоръ Николай, убѣдпвшпсь въ впиовностп графа Але- 
ксея Андреевича, рѣшплся послать ѵ.ъ Грузино графа Чернышева, какъ 
бывшаго нѣкогда «(Іанз Іез Ьоппез ^гасез (1и согаіе», съ полпомочіемъ 
отобрать у Аракчеева напечатаппую пмъ переписку п доказать ему 
<80п тепзоп^е ішрпсіепі», какъ выразился генералъ - адъютантъ 
Бенкендорфъ. Порученіе было не изъ пріятныхъ, если припомнить, въ 
какпхъ выраженіяхъ Чернышевъ кадплъ нѣкогда оиміамъ всесильному 
времеппі,пку ^'. 

Графъ Чернышевъ слѣдуюіцпмъ образомъ описываетъ свое свпда- 
ніе съ грузинскимъ отшельникомъ въ нпсьмѣ къ барону Дпбпчу отъ 
26-го марта (7-го апрѣля) 1827 года: 

«Я заставплъ этого господина (ГшіІіѵіДіі) признаться во всемъ и 
взялъ отъ него всѣ напечатанные экземпляры, которые находились у 
него въ рукахъ, якобы для своего собственнаго употребленія. Мое 
сердце содрогнулось при мысли, что человѣкъ, настолько пользовавшейся 
ішлостямп нашего антела-благодѣтеля, выказалъ себя столь нпзкпмъ п 
столь труслпвымъ» ®*. 

Генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ выразился объ этомъ дѣлѣ, которое 
называетъ грязпымъ (заіе аГГаіге), еще въ болѣе рѣзкпхъ выраженіяхъ: 

«Чернышевъ былъ носланъ къ графу Аракчееву съ документазт въ 
рукахъ, чтобы доказать ему его нреступленіе въ отношеніп его благо- 

ы ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ дѣтеля п государя, его злоупотрсблеіііе донѣрісзп. іп. отіюшсиіп дружбы, 
которою онъ былъ ііочтепъ, іі его бсзстмдпую ложі. (теп^оп^е ітриііепі) 
въ отношсиіи царствующаго императора. Его миссія носитъ положи- 
тельный характер!., но она не яііляется нріятиою для челопѣка, который 
въ теченіе столькпхъ лѣтъ нскалъ п добился милостей опальпаго визиря. 

<Онъ все отдалъ, онт. былъ настолько же трусливъ, настолько же 
подлъ, наско.іі.ко прежде былъ высокомѣрснъ. Какой урокъ! ІІмиераторъ 
проявилъ къ птому нрестуниому человѣку всю внимательность, которую 
его чудная душа должна была воздать памяти его несравненнаго б])ата; 
люди уважали вт, немъ даліе слабость государя, котораго не существо- 
вало болѣе; никто не нанадалъ на него, хотя всѣ осуждали его. Онъ 
самъ палъ подъ собственною тяжестью свопхъ дѣяній, п Провидѣніе, 
начавшее карать его со дня убійства его любовницы, не пмѣло надоб- 
ности МП въ содѣйствіп людей, ни въ могуществѣ императора, чтобы 
сдѣлать его несравненно бо.тЬе несчастнымъ, чѣмъ былъ несчастенъ 
Менншковъ, сосланный на сѣверъ Сибири» ^^. 

15-го (27-го) марта 1827 года, пмнераторъ Николай нисалъ цеса- 
ревичу: 

«Сегодня утромъ Чернышевъ вернулся ко ынѣ пзъ Грузина, куда 
я посылалт. его объясниться устно съ Аракчеевымъ. Я выбралъ его 
для бЬльшей вѣрностп, такъ какъ онъ пользовался мплостямп графа. 
И что же вы подумали бы? Онъ прпвезъ 18 экземпляровъ п признаніе, 
что онъ былъ не правъ, но что какъ его спрашивали, не пзвѣстно лп 
ему о подобныхъ кнпгахъ, ходивпшхъ по рукамъ, а не снрашпвалп, 
не велѣлъ лп онъ напечатать пхъ для себя, то опъ не думалъ, что 
лжетъ (І1 п'аѵаіЬ раз сги шепиг), сказавъ, что опъ не слышалъ разго- 
воровъ объ этомъ. Онъ плакалъ, увѣрялъ, что печаталъ нхъ съ вѣ- 
дома императора, п что даже пмператоръ часто спрашпвалъ его, на- 
сколько увеличилось пзданіе. Что онъ подарплъ пхъ только двумъ 
лицамь, но что возможно, что часть пхъ укралп у него, что, впрочемъ, 
онъ показывалъ пхъ нѣсколькпыъ. Что касается пресловутыхъ послѣд- 
нпхъ ппсемъ, то справедливо, что онъ показывалъ пхъ, переводилъ, 
сппсывалъ и раздавалъ, п что въ этомъ онъ нрпзнаетъ себя впновнымъ 
передо мною въ томъ отношеніп, что не псиросплъ у меня разрѣшенія> ^^. 

Еще ранѣе пмператоръ Николай послалъ цесаревичу письма графа 
Аракчеева отъ 13-го февраля п печатный экземпляръ его пздапія, пере- 
данный государю другомъ-нредателемъ. Возвращая государю эти рѣд- 
кости, Константпнъ Павловичъ нисалъ: 

«У меня просто опускаются руки, п мнѣ нечего прибавлять къ не- 
годованію, которое я испытываю, какъ протпвъ Аракчеева, такъ п про- 

тивъ презрѣннаго (тізёгаЫе) , который, осыпанный въ полной 

мѣрѣ его милостями, имѣлі. подлость (1а Ьаззеззе) отдать свой экзем- ГЛАВА ВТОРАЯ плярі. С7. его соостпеііпоручііою надіпісі.іо; я на его лѣстѣ постарался 
бы уппчтожііті. 00, сохранит, псо-такн экземнляіп., если бы по моп. 
истребить его. Чолоиѣкг, обнару/КппаюпцЛ подостатокъ благодарности 
къ своему благ()Д'Т;толю, какоет. бы ни бі.іл7. нослЬдніГі самъ по собѣ, — 
человѣкъ гадісіА п нпзкій, заслужппаюи^ій нрезрЬнія и нодостоАныЛ, по 
моему мні.нію, остапаті.ся сроди обиі,сстпа и, ит. особонности, на какомг. 
бы то пп было МІ.СГІ; близъ государа (пп Ішітпо ѵіі оі Ьач. піоргі.^^аЫо 
еЬ іжіілгпе, а шоп аѵЫ, (1о гс?>к'Г (Іап^ 1а «осісЧе оЬ «пгіопі^ апргез (1п 
зоиѵегаіп, (1ап8 ппо ріасо сіиеісопсіпо). Таково мое мнѣніо. 'Іто жо ка- 
сается книги самой но собѣ, она не продставляотъ інічого другого, какь, 
съ одной стороны, слѣнуіо доверчивость чолові.ка, судившаго о прочихъ 
по своему аіггольскому сердцу, а, съ другой стороны — глупое тщославіе 
(зоііе ѵапііё), бсзстыдпое самоліобіс (апюпг ргорг>' (Іеіюп^с) и жолапіе 
возвеличить себя даже въ ущорбь тому, кого онъ называлъ своп.дп. 
отцомъ п благод'Ьтелемъ, — однимъ словомъ, это прпскорбіго> ". 

Государь, отвѣчая Константину Павловичу, постарался до нѣкот(»рой 
степенп смягчить рѣзкій прпговоръ брата относптолыіо лица, выда- 
вшаго тайну своего благодѣтеля, объяснивь побудительную кт. тому при- 
чину; по затѣмъ Николай Павловичъ все-таки окончательно какъ бы 
подтверждаетъ справедливость отзыва, сдѣланнаго цесароінічемъ. При- 
ведемъ здѣсь относящаяся до этого строки изъ письма государя отъ 
14-го (20-го) марта 1827 года: 

«Я вполнѣ раздѣлиль бы ваше мігЬпіс пасчеп. ...... еслп бы 

фактъ былъ самъ по себѣ точепъ; но такт> какт. книга была вытребо- 
вана у него впезаіпю п неожиданно для него, то это смягчаетъ его 
вину; но, къ несчастью, болѣе чѣмъ часто бываешь вынуждепъ пользо- 
ваться услугами людей, которыхт» не уважаешь, еслп они могутъ при- 
нести хоть какую ппбудь пользу, а таково именно положеніе даннаго 

лица, (^е рагйі^еган сошріёіетепі; ѵоіге орініоп 8иг , 8І 1е 

ГаіЬ ёіаіі; ехасі; ніаі?> соппие 1е Ііѵге Іиі а 6і6 гесіешаисіе «пЬі^етепЬ еЬ 
а 8а 8игргІ8е, сеіа (Іішіпие сіе за си1раЬі1іІ;е; піаІ8 піаіііеш-еиветепі оп 
п'езк ^ие ігор зонѵепі; Гогсё Л'етрЬуег (1е8 іи{1іѵі(1и8 ^ие Гон п'е^Нше 
раз, ^иапй ІІ8 реиѵепі: еіге сіе ^ие1^ие пНІіІе — еі: с'е8І; Ьіеп 1е саз Ли 
рег80ппа^е)». 

Объясненія и вмѣстѣ съ тѣмъ повинная графа Аракчеева, прпве- 
зенныя Чернышевымъ изъ Грузина, заключались въ нпжеслѣдующеліъ 
всеаодданнѣйшемъ письмѣ отъ 13-го (25-го) марта 1827 года: 

«Ваше императорское величество, 

<всемилостивѣйшій государь! 

«Я благодарю ваше императорское ве.іпчество, что вы изволили 
выбрать честнаго человѣка и справедливаго, Александра Ивановича 

бв ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫП Черпыіііспа, которому п подромио и пстппііо исо оиьяиилг, п исѣ пе- 
чатные бі.П(іиіо у меня осьмнадцать окзсмиляропь при семь нредстаилик»: 
девятнадцатьіА отдант. былъ іоснодину Клепнміічелн». а дпадцатыП оста- 
віілъ у себя, п болі.е сего, то-есть дііадцати эк:?емнляроіа,, я не нерс- 
Алѳксандръ Сѳмѳновичъ Шишковъ. 

(Сь портрета, рпсованваго съ натуры въ альбомъ С. Д. Пономаревов). плеталъ и не собпралъ, о чемъ пзвѣстенъ Петръ Андреевичъ Клейн- 
михель п чпновннкъ Ольдепборгеръ, управляющій тппографіею п пере- 
плетной. Печатаны же сіп экземпляры съ самаго учрежденія тппографіп 
каждогодно, по прошествіп каждаго года, и я пігѢлъ счастіе каждый 
годъ показывать покойному государю императору, который послѣдніе Т.П — 8 67 ГЛАВА ВТОРАЯ годы ужо самъ іізволи.п. сирятипать меня, папочаталъ ли я письма, и 
сколько ПХ7. прибыло, что я все ясно п подробно обьяспнлъ Александру 
Ивановичу. 

«Касательно же нерваго моего письма о сихъ письмахъ, то я разу- 
нѣлъ письмо Ивана Ивановича Дибича, что онъ снрангиваль меня о 
появившихся книгахъ, печатных!., въ публику, то я и думаль, что письма 
сіи напечатаны вт. какихь либо журналахь или анекдотахт., а если бы 
онъ спросилъ у лепя, нѣтт.ли для себя нечатныхъ эклемнляропь, то я бы 
все то паннсалъ, что пыні. лично объяснилъ генералу графу Черны- 
шеву. Послі; сего, кажется, паше величество изволите увпді.ть сове])- 
шенно мою невинность и простите милостиво мое желаніе нмѣть сіи 
письма въ печати, собственно для себя, а не для публики, о чемт. и 
покойный государь меня благословлялъ и позволяль изъ представлен- 
ныхъ ежегодно печатныхъ ему писемъ, а виновать, всемилостииѣйиіій 
государь, я предь вамп, что я послѣдній годь напечаталт. иі)и вашемт. 
царствованіи. 

«Господину Шкурину ^^ я ненеренлетеннаго экземпляра не переда- 
валъ, п НС знаю, откуда опь получилъ; даже я родному бі)ату оныхт. 
не давалъ, п пхъ у него пѣть. Всеми лостивѣйшій государь, простите 
мнѣ вину мою, еслп я виповенъ вт. ономъ, ибо я терзаюсь онымъ, что 
вы гнѣваетесь на меня, и оной гнѣвъ вашъ меня ускорптъ къ смерти. 

«Письма послѣднія государя покойнаго я показывалъ его величеству 
королю прусскому, н онъ пзволилъ, кажется, списать копіп, ибо нзволилъ 
ихъ оставлять у себя, то-есть, въ переводѣ, французскія п нѣмецкія. 
Болѣе не могу писать, ибо, въ какомъ пололсеніи мое здоровье, то вп- 
дѣлъ Александръ Пвановпчъ, а пребуду навѣкп 

«вашего императорскаго величества 

« вѣрноподдапный 

«графъ Аракчеевъ. 

«Позвольте, ваше величество, Александру Ивановичу вамъ пере- 
сказать, что я ему говорилъ». 

На это письмо графа Аракчеева пмператоръ Николай отвѣчалъ 
немногими строками: 

«Генералъ-адъютантъ Чернышевъ вручплъ мнѣ письмо ваше, Але- 
ксѣй Андреевичъ, и посылку; опъ мнѣ передалъ весь вашъ разговоръ. 
Излишне мнѣ входить съ вами въ разсужденіе о предметѣ, на кото- 
рый мы взпраемъ совершенно съ разныхъ точекъ. Я пснолнилъ долгъ, 
какъ братъ и какъ государь. Ваше опасеніе на счетъ собственный из- 
лишне; гдѣ есть законы, тамъ и заищта каждому; мое же дѣло: смот- 

88 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ рѣть за соблюдеиіеіп. пхъ безъ лпцепріятій, но съ должною справед- 
лпвостію>, 

Затѣмъ пмпораторъ Николай нонелѣлт. унпчтожнть псѣ полученные 
имъ изъ Грузина экземпляры изданія графа Аракчеева, за пск,іюче- »РІ—»!»аРріІІ .«|] І Ц І Ц І | ІІ |,І1 І .М» і рі » ЦІ Щ ^ !ДЩ|^1^ВЯ »1І.)ІЛІ1І І |11 к | Ц р> Ц 1 | 1 Ч ■■ !"" ' "ІЩ уУ, .■^.г.-:,>..^,:^.>,.-.....:,.--^.>.--.;.ѵ.,->.„..^.^х-., |і і ід і^,^Ы і (^^ I ■,.-;.-^— --.с~.:.^^..і..^і.і.іі:^.^і.~-^ ^ Князь Карлъ Андрвѳвичъ Ливенъ. 

(Оъ портрета, пиоаннаго маслянымн краскамп). ніемъ двухъ экземпляровъ: одпнъ оставплъ у себя, а другой согласно 
просьбѣ цесаревича послалъ въ Варшаву *^ Но сверхъ сего суще- 
ствуютъ еще экземпляры этого пзданія, замуравленные въ грузинской 
колокольнѣ. 19-го февраля (3-го марта) 1827 года пмператоръ Нпколай 
иисал'ь цесаревичу: 

• ГЛАВА ВТОРАЯ «Ь'оп а еп^еіто 12 ехстріліп^ ^^ои^ сііасино (Іоч соЬтпо;? (Гіііі іііа^^- 
піП^^Iе сЬкгЬсг еіеѵе а Сптніік», ропг ^ис Іа сііолс ра^.-^е а 1а ройіе- 
гіі^ Іа ріп."» гесіііее». 

Кромѣ заслуги освобождоиія Россйі отъ праиптелі.ствонноП опеки 
графа Аракчеева, пмііератору Николаю ііртіадлежпть также слава из- 
бавленія русскаго ііі)Освѣщепія отъ другой, не мепѣе губительной язвы: 
Мпхапла Леонтьевича Магницкаго. 

Невзгоды Магницкаго начались тотчасъ послѣ кончины императора 
Александра, когда въ иачалѣ декабря 1825 года ^Михаилъ Леонтье- 
впчъ, незадолго передь тЬіп. нріѣхавпііА въ С.-ІТетеі)бург'ь, высланъ 
былъ обратно въ Казань. Расноряженіе объ его удаленіи пзь столицы 
сдѣлано было графомъ Мплорадопиче>гь, по требонанію великаго князя 
Николая Павловича, который нисалъ генералъ-губернато])у: ---За нимь 
должно что нпбудь крыться, п вѣрно, по крайней мѣрѣ, ничего полез- 
наго». Затѣмъ въ началѣ 182С года генераль-майору П. Ф. іКе л ту- 
хни у повелѣно было произвести подробную ревпзію Казанскаго уни- 
верситета по учебной и хозяйственной частямт.. Па этотъ разъ неуто- 
мимый искатель почестей и фортуны какими бы то пи было средствами 
погпбъ безиоворотно. 6-го мая 1820 года, послѣдовалъ указъ правитель- 
ствующему сенату, въ которомт. сказано: «попечителя Кдзанскаго унп- 
версптета и учебнаго округа онаго, дѣйствительнаго статскаго совѣтника 
Магнпцкаго, повелѣваемъ уволить какъ отъ сей должности, такъ и отъ 
званія члена главпаго правлепія учплпщъ». 

Но этнмъ указомъ дѣло не ограничилось. Магнпцкій остался жить 
въ Казани и по свойствамъ своего характера продолжалъ, по обыкно- 
венію, интриговать п косвенно вліять на покинутый пмъ универснтетъ, 
такъ что генералъ Желтухпнъ нашелся вынуждеипЕ.імъ донести о семъ 
императору Николаю. Во всеподданнѣйшемъ ппсьмѣ отъ 11-го ноября 
1826 года опъ пишетъ: 

«Г. Магнпцкій вопреки иравпламъ благомыслящаго человѣка и убѣ- 
жденнаго въ своей невинности, какъ онъ имѣлъ счастіе доносить ва- 
шему императорскому величеству, вмѣсто того, чтобы скромною жизнію, 
удаленіемъ себя отъ всякпхъ непрпличныхъ ему, по теперешнему по- 
ложена, пронырствъ по дѣламъ уішверсптета, а особливо по отчетамъ, 
требуемымъ по израсходован ію денегъ, вмѣшнвается вообще во всѣ дѣй- 
ствія совѣта, такъ и правлепія, чрезъ тѣхъ профессоровъ, коихт. во- 
преки всѣхъ правилъ, иостановленныхъ для удостоенія профессорскаго 
званія, вывелъ в'ь таковое, а именно по совѣту чрезъ бывгааго секре- 
таря Караблинова, по правленію чрезъ бухгалтера Липунова, но 
болѣе еще пмѣеп. вліяніе на всѣ дѣла унпверситетскія чрезъ бывшаго 
своего правителя канцеляріи Чесовнпкова, занпмающаго и нынѣ при 
ректорѣ то же самое званіе, и чрезъ удаленнаго отъ университета 

ю ИМПЕГАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ адъюнкта Кроузо, пспі.рпаго не только снопмт. обязпнпостямт, по упк- 
верситету, но и самой релиічи, ибо по иастоянію г. Магппцкаго третііі 
разъ оную псремѣніілъ. 

«Междоусобія между господами профессора >г и, модлсипос состапленіе 
отчетов7> по строительной части и коо«ии,е по израсходопапію суммъ 
пропсходятт. отъ предных'ь ітупіеиій г. Магіпп;каго, распростраияіоиі,аго 
слухи о себѣ, что никогда но поліклжался такоиою доігЬреігиостію огь 
выстаго начальстна, какт. пьінѣ, и что прпслапъ сюда по поі)учепіямъ 
тайной полиціи, къ какопой якобы пі)ииадлел{ит7.... обіицая покрови- 
тельствовать тѣмт. изъ профессоров!., которые ему остались предан- 
ными п не подчиняются теперепіиему начальству, поселяетъ въ унп- 
верснтетѣ соверпіеппос неповипонспіе, которое ежели продолжится, то 
несомнѣнпо повлечет!, за собою общее разстройство онаіо... Г. ЗІаг- 
нпцкій не ограничиваетъ себя 'заиятіями выиіеизложепиыми, по згелая 
поддержать еще болѣе себя въ мпѣиіи людей, готовыхъ всегда на 
всякіе подвиги, коль скоро только имѣютъ надежду получить какія на- 
грады, которыя по обѣщаиіямъ г. ^Іагницкаго щедро па нпхъ по- 
сыплются, связи съ самыми потерянными поведепіемъ п нравствен- 
ностью чиновниками, подт. замѣткою бывшими у правительства п даже 
удаленными... составляютъ доносы п стараются возродить всякаго 
рода партіи протпвъ самаго губернатора, выдавая его несвѣдущимъ, и 
стремятся единственно какими бы то ни было средствами поставить 
ему преграды въ дѣйствіяхъ его, направляемыхъ къ пресѣчепію 
столь закорепѣвшихъ злоупотребленій, взятокъ и медленнаго теченія 
дѣлъ». 

Рѣшеніе государя послѣдовало быстрое и рѣиіптельное; на письмѣ 
Желтухипа рукою императора Николая наиисапо: 

«Послать фельдъегеря съ прпказаніемъ губернатору арестовать Маг- 
ницкаго, опечатать его бумаги и то и другое прислать, Магницкаго въ 
Ревель подъ прнсмотръ коменданта, а бумаги сюда. Г. Бахметеву'° 
приказать за упомянутыми лицами имѣть строгій надзоръ и, если бу- 
дутъ продолжать своп дѣйствія, то донести» ^'. 

Когда фельдъегерь явился въ Казань для доставленія ^Іагницкаго 
въ Ревель, Мпхаилъ Леонтьевичт. разыгралъ свою роль до коіща и, ни- 
мало не смущаясь, сказалъ: «что онъ совершенно доволенъ, что госу- 
дарь иігператоръ пзволилъ удовлетворить просьбу его о переводѣ въ 
Ревель, гдѣ онъ будетъ находиться въ блпзкомъ разстояніи п отъ своей 
хены, что онъ впдѣлъ во снѣ настоящее событіе, п что ему одинъ 
человѣкъ сказывалъ, что нынѣшній день съ нпмъ что нибудь слу- 
чится>. 

Въ Ревелѣ Магнпцкій прожилъ болѣе шести лѣтъ, обязанный под- 
пискою никуда не отлучаться. , 

61 ГЛАВА ВТОРАЯ — «Какъ можно посылать Мсягнпцкаго ві. Ревель! Туда ѣздятъ за 
вдоровьемъ, а оііъ прнсутствіемъ своплъ и воздухъ заразить*, — замѣтплъ 
СпераысБІЛ по случаю ссылки своего иікіжняго сослуживца '^. 

Не менѣе печальная участь постигла сподвижника и подражателя 
Магнпцкаго, Дмптрія Павловича Рупича, псправлявшаго должность по- 
печителя С.-ІІетербургскаго учебнаго округа. Указомъ 25-го іюня 
1826 года, Руничъ былъ удалепъ отъ должности п отъ званія члена 
главпаго правленія училпщъ за песообразныя дѣйствія его по упра- 
вленію С.-Петербургскимъ учебнымъ округоыъ и въ особенности по 
стронтельпой частп'^. До разсыотрѣнія отчетовъ повелѣно было счи- 
тать его подъ слЬдствіемъ, Руничъ воображалъ, что онъ спась Россію, 
удаливъ взъ университета Раупаха, Германа, Арсеньева п Плисова, и 
что онъ страдаетъ за правое дѣло. «Россія спасепа, и я живъ, но по- 
гибель моя совершилась», — ппсалъ онъ въ 1832 году. 

Возмездіе, которое судьба опредѣлила Рунпчу за его нросвѣтптель- 
ные подвиги, было ужасное: увольнепіе, безкопечное слѣдствіе, затѣмъ 
судъ, лишпли его веЬхъ средствъ сущсствованія, и несчастный въ борьбѣ 
со страшною нуждою, среди семейныхъ невзгодъ, окончилъ свою истинно 
многострадальную жизнь 80-ти лѣтъ, въ 18С0 году. ГЛАВА ТРЕТЬЯ. I. 

Зима С7. 1826-го на 1827-й годъ ъъ С.-Петербургѣ была чрезвы- 
чайно ожпіиенная. По разсказу генералъ-адъютанта Бенкендорфа, «пмпе- 
ратрпца Александра Ѳеодоровна, онравясь соверніенно отъ разстройства 
здоровья, увелнченнаго всѣмп предшедшпми 1-4-му декабря п послѣдо- 
вавшпмп за ннмп тревогами, одушевляла и украшала свопмъ прпсут- 
ствіемъ столичные балы. Давно уже такъ не веселились у насъ. По- 
слѣдиіе годы жизни императора Александра какъ бы парализпровалп 
всѣ общественныя удовольствия. ІІзбѣгая ихъ самъ, онъ свопмъ отшель- 
нпчествомъ и своею наклонностію къ мистицизму внушилъ всѣмъ родъ 
замкнутости и лпцемѣрія, которыя препятствовали увеселеніямъ п раз- 
дѣлплп петербургское обиі,ество па маленькіе кружки. Всѣ, какъ будто 
бы вдругъ очнувшись отъ скучиаго и однообразнаго существовапія, пре- 
дались спова танцамъ п другизіъ' свѣтскпмъ удовольствіямъ. Дворъ самъ 
пооп],рялъ къ тому, п, съ одной стороны, милая привѣтливость императ- 
рицы, а съ другой, простой и открытый тонъ августѣйшаго ея супруга 
служили обществу лучшимь примѣромъ. Впрочемъ, государь, вполнѣ 
сочувствуя такому возвращенію С.-Петербурга къ обществениой жизни, 
нисколько не ослабѣвалъ черезъ то въ своей дѣятельностп и въ полез- 
ныхъ своихъ трудахъ:>. 

Столичная жизнь оживилась еще пріѣздомъ цесаревича Константина 
Павловича, который наконецъ нашелъ для себя возможнымъ посѣтить 
С.-Петербургъ впервые послѣ событій 14-го декабря. Объ этомъ не 
лишеиномъ псторпческаго значенія появленін цесаревича генералъ-адъю- 
тантъ Бенкендорфъ писалъ 9-го февраля барону Дибичу, отсутствова- 
вшему въ то время изъ С.-Петербурга. 

ва ГЛАВА ТРЕТЬЯ «Прпбитіо пслпкаіо кгіязя причинило удополі.стііи", по по произволе 
ип зіалЬйпіаго виочатлѣиія; можно оыло бы сказать, что ш. течопіе па- 
стоящаго цаіютвопапія опі. т. досятый разъ появляотся ві. С.-ІІотоі)- 
бургЬ. Цосароппчъ въ очень хоіюіномь пастроеніи, по въ общомь мало 
предупредптелопъ. Какь поредаютт. одинъ другому, опъ по поромѣтілся. 
Третьяго дня па разподѣ опъ понросиль позііолснія командовать кон- 
ными ординарцами. Опь к])ичаль, охрииъ и тѣмъ самымъ оттЬиил'ь 
спокойствіе п выдержку и>піе])атора до того ігЬзкимт. об])азомт., что па 
это обратили впиманіс не только генерал ьі и офицеры, по и солдаты» '*. 

Черезъ иедѣлю Бспкендорфь сообіцплъ Дибичу еще слѣдующія до- 
полиительпыя сві.дѣнія о цссаревичѣ: 

сСлава Богу, его пробыпапіе здѣсь еще болѣс упрочило доброе со- 
гласіе между обоими братья.ми; они разстались кі)айне довольные другъ 
другомъ, а публика въ восторгѣ отъ манеры держать себя императора 
п отъ почтптельпаго рвенія великаго князя. Послѣдпій можеть иріѣхать 
или не пріі;зжать болѣе — это безразлично; его настоящее появлсніе 
было крайне полезно вт. томъ отиошеніи, что поставило все опять на 
свое мѣсто. Великій князь положительно находится теперь въ томъ же 
положепіи, которое занималъ во время императора Александра, съ тою 
разницею, что та своего рода партія, которая распускала слухи о про- 
исшедшей въ пемъ перемѣнѣ и восхваляла его адмппистратпвныя спо- 
собности, совершенпо молчптъ, а публика спрашпваетъ себя, откуда 
явилось это движепіе въ его пользу» '^. 

Одною изт. первыхъ заботъ императора Николая съ самаго его во- 
царенія бы.та мѣры, направлеппыя къ возрожденію флота, чтобы извлечь 
наши згорскія силы изъ того «забвенія п ничтожества, въ которыхъ 
онѣ прозябали въ послѣдпее время предшествовавшаго царствовапія» '^. 
Съ этою цѣлью рескрпптомъ па имя начальника морского штаба, впце- 
адмпрала Моллера, отъ 31-го декабря 1825 года, новелѣно учредить 
ЕОіштетъ образовапія флота, съ тѣмъ, чтобы онъ составилъ сообра- 
женія о новомъ лучшемъ устройстве и флота и морского уиравленія^. 

По возвращеніп князя Меншикова пзъ персидскаго посольства 
(9-го ноября 1826 года), снова награждепнаго званіемъ гепералъ- 
адъютанта, императоръ Николай привлекъ его къ работамъ комитета. 
28-го ноября, баронъ Дибпчъ, призвавъ къ себѣ кпязя ^Геншикова, объ- 
явилъ ему, что государю угодно, чтобы князь занялся проектомъ обра- 
зования морского министерства, по образцу главпаго штаба, и вручплъ 
ему собственноручную краткую записку его величества, въ которой ука- 
заны были въ общпхъ чертахъ основные пункты намѣченнаго преобра- 
зованія^. 30-го ноября, вечеромъ, князь Меншиковъ былъ у государя, 
который изложплъ ему своп мысли насчетъ нреобразованія зіорского 
министерства. Съ этого времени начались непосредственныя работы 

в4 1_ 
г ТШ8 СНАНТ ^ѴІЬЬ ВЕ ТНЕ 
ТНтВ СНАНТ АРРЕАКШС 
АТ ТНЕ ЕЫВ ОГ ТНІЗ ГІЬМ. ТЮЗ СНАНТ ^VI^^ ве тне 

ГОЦКТН СНАКТ АРРЕАКШС 
АТ ТНЕ ЕЫВ ОГ ТШ8 ПЬМ. ТШЗ СНАКТ \ѴІЬЬ ВЕ ТНЕ ГІГТН СНАКТ АРРЕАКШС АТ ТНЕ ЕКВ ОГ ТШЗ ГІЬМ. Том-ь II. К' 2. 

ъ ■ гч*!і^ ' "■- ■ ' •-• "'— '"- ' ' ■ '■ — ' — -»— — 7'^^ • . . м і ц, ' .,» і ','.Шіі ' ^. 'Л.-.Я^. ? .' ■' -' 


^ <^ілл^сл^^Ѵ^ /^^ о 


'^і^Сг— ^ 


^^^/ь^п^^ іі/Н/^-—-і ^ / /^^г^^НЛУи^^^'^— ^^ ' / ГТ/<г^ . 75/~<Ѵ< ^і^-^- /^Ѵ, >і у^ ■*^ Я^^1Д^,? та^^ ■ ^' ^1 ^ '■^"ЧЯ^' Р ^^ !^' ^ '■ ^■^ ' -^-' » ^'-— ^■*■ ^^"■ - ^ ■ , ■■..- 1 '.. у /" - ■*- ' 


""^ 'г<мл^^~ /2^<^^^^^^'-^-' иА^'^и^ /■ / / г_^^/^^2^г. 
„ ^^ г^^5^ г>- / ■::^ (^>^у^^^^ ^ сХ' /^ 5' -^_:,^ ШЕРАТОРЪ НПКОЛЛИ ПГ:Р15Ы!1 Михаилъ Лѳонтьевичъ Магниідкій. 

»:іло:кеянаго къ ^БийліогргиЬичеікимъ Заііцсісамі.'^ 1892 года). 

гъ 1'осударелт, ко згорской части, продпли;ппііііяся безь 
иптаго ісоистаіітііиоііолі.скаго посольстпа 18.')3 года. 
;нязя ^Іопшпкова отъ 1-го декабря 1820 года за- .іігіка морского пітаоа для ііродпаріітолі.ііап» сііотсіия 
морского мпппстерства, п хотя ноііріятпо было ему 
[.I разсталігсь хорошо, ибо я не иначе съ ніімі. объ- 
:гідѣ нріісланнаго для сообщонія снраіюкъ, а не для 
яя себѣ понемногу іістѵнить пъ званіе совѣіцаю- ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ 
Михаилъ Лѳонтьѳвичъ Магницкій. 

(Оь поцгтрета, приложенного къ „Библіографнческимъ Запискамъ" 1892 года). КНЯЗЯ Меышпкова съ государемъ по морской части, продолжавшіяся безъ 
перерыва до знамешітаго констаптппопольскаго посольства 1853 года. 

Въ дневнпкѣ князя Меншпкова отъ 1-го декабря 1826 года за- 
писано: 

«Вбілъ у начальника морского штаба для предварптельнаго сношенія 
по преобразовапію морского мпнпстерства, и хотя непріятно было ему 
видѣть меня, но мы разстались хорошо, ибо я не иначе съ нпмъ объ- 
яснялся, какъ въ віідѣ прпсланнаго для сообщен ія справокъ, а не для 
совѣта, предоставляя себѣ понемногу вступить въ званіе совѣщаю- 
щаго». ГЛАВА ТРЕТЬЯ Работа, іюручеипая князю Лстпикову, іі неожиданное пторженіе его 
въ чуждую доселѣ сферу не былп «стрѣчены сочупстіюнно со стороны 
морскихъ чииов'ь; по мі.рѣ полложностіі ста])алпсі. даже затруднять его 
при исполненіи порученной государемъ работы. Докалательстпомт, тому 
служптъ слѣдующая замѣтка въ дневиикѣ князя Меншлкопа отъ 17-го де- 
кабря 1820 года: 

сВечеромт. баронъ Дибичт. чнталъ мнѣ, но высочаПінему иопелѣнію, 
записку полицейскую, въ которой сказано было, что Моллеръ нредни- 
салъ свонмъ подчпненнымъ не давать мнѣ снрапокъ и меня запутывать >. 

Прпвлеченіе князя Менпіикова къ дѣлу о иреобра;юванія.\ъ по мор- 
ской части дѣйствптсльно привело многихь современпиковъ въ пзу- 
млепіе; но критики не знали, что будуицй адмпралт. уже давно теоре- 
тически ознакомился съ морскими науками п не былъ чуждъ этой 
отрасли воепнаго дѣла. 

Сохранился дпевпикъ князя Менипікова за 1824 годъ; опт, былъ 
тогда въ немилости и поѣхаль лѣчиться въ Крымъ. Доі)огою князь по- 
сѣтилъ Николаевъ и всесторонне ознакомился со всѣми морскими учре- 
жденіями этого порта. Затѣмъ кпязь Менніиковъ направился въ Сева- 
стополь, гдѣ онъ объѣзжалъ верхомъ окрестности и не ра;{ъ посѣщалъ 
мѣстности, игравшія такую роковую роль въ его шпзпи, тридцать лѣтт. 
спустя. Всѣ замѣчаиія и разсуждепія, запесеипыя ]Меишпковымъ въ 
свой дпевпикъ, свпдѣтельствуютъ о знаніи и полпомъ понпманіп мор- 
ского дѣла со стороны любознательнаго носѣтптеля; опп какъ бы вышли 
изъ-подъ пера моряка спеціалпста '^. 

Всѣ козни, направлеппыя протпвъ кпязя ^Геншикова, не затормо- 
зили, однако, начатаго пмператоромъ Нпколаемъ съ обычною энергіею. 
Князь Меншпковъ продолжаль работать съ государемъ п постоянно со- 
провождалъ его при непрестанпыхъ поѣздкахъ въ Кропштадтъ, пред- 
принпмаемыхъ зимою и лѣтомъ. Новое образованіе морского минпстеі)- 
ства было выработано и утверлідепо государемъ, а приказомъ, отъ 
26-го марта 1828 года, генералъ-адъютантъ кпязь ЛІеппшковъ, пере- 
именованный въ коптръ-адмпралы , назначенъ былъ псправляющимъ 
должность начальника морского штаба его пмнераторскаго величества. 
Вице-адмиралъ ІМоллеръ занялъ мѣсто морского министра. 

9-го (21-го) сентября 1827 года, императоръ Николай обрадованъ 
былъ рождепіемъ сына, велпкаго князя Константина Николаевича, ко- 
торому предназначено было сдѣлаться генералъ-адмпраломъ русскаго 
флота. Въ тотъ же день государь поснѣшплъ сообш,ить эту радостную 
вѣсть цесаревичу Константину Павловичу и инсалъ ему: 

<Небо, дорогой Константпнъ, даруетт. мнѣ милость представить 
вамъ сына, которому я осмѣлился дать имя Константпнъ, будучи увѣ- 
ренъ, что вы не отвергнете этого приношенія. Пусть это имя будетъ 

ее ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ для дорогого дптяти залогомъ иаіііпхъ милостей, которі.імп я п псѣ моп 
были иостояіиіо осыиасмм вами, іі пЬрьто мпѣ, когда я говорю вамъ, 
что я счастлив!, сверхъ всякаго выраиіеоія тѣмь, что небо даровало 
мнѣ счастіе имѣть сына, имя котораго постоянно будетъ мнѣ наномп- 
нать того, которому посвяні,ена вся моя жпзіп,. Соблаговолите быть 
крестнымт. отцомт. этого дорогого дитяти. Да нпсноиілегі. мнѣ Боі-ъ 
счастіе впдѣть, какъ этотт. дорогой рсбенокъ станетт. достойиы>гі. имени, 
которое опт, носнтъ, — достойеіымт. принадлежать вамъ!» 

Съ этнмъ пнсьмомт. имнераторъ Николай немедленно отнравилъ въ 
Варшаву генералъ-адъютанта, графа А. О. Орлова, бывшаго тогда де- 
журнымъ. Цесаревичъ былъ глубоко тронуть внпманіемъ государя іі 
писалъ ІС-го (28-го) сентября: 

«Какъ, дорогой братъ, я суігЬю когда лпбо отблагодарить васъ за 
все внпманіе н за всѣ милости, которьіми вы удостоиваете меня: 

<1) ваша память обо мігЬ въ столь валсный моментъ, 

<2) дать вашему сыну имя въ память обо мнѣ, 

«3) возвѣстить мнѣ объ этой болѣе чѣмъ счастливой новости черезъ 
посредство одного пзъ вашихъ генералъ-адт.ютантовъ, 

<4) назначить меня его крестнымъ отцомъ. 

«Я перечисляю всѣ ваши милости для того, чтобы вы были увѣ- 
рены, что я умѣю цѣнпть пхъ п быть за ішхъ болѣе чѣмъ призна- 
тельнымъ. Матушка соблаговолила сообщить мнѣ въ своемъ письмѣ, 
что при совершеніи обряда крещенія я буду замѣп],енъ маленькимъ 
Александромъ; дай Богъ, чтобы мой крестникъ встрѣтилъ со стороны 
моего замѣстителя то же покровительство п тѣ же ііилости, которыми 
я когда-то пользовался со стороны того, чье свяиі,енное имя онъ но- 
сить, — это мое первое горячее пожеланіе для моего второго тома 
(роит шоп Іоше зесоис!) и для его счастія». 

ІІмператоръ Николай на дружескія пзліянія брата отвѣчалъ выра- 
женіемъ слѣдующаго ножеланія: 

«Будьте для него тѣмъ, чѣмъ вы были и чѣмъ постоянно являетесь 
для меня. Что же касается обопхъ братьевъ, я сказалъ Сашѣ, что вы 
говорите объ этомъ, и надѣюсь, что они будутъ въ отношеніи другъ 
къ другу тѣмъ, чѣмъ вы были, а онъ будетъ молить Бога за нихъ, 
онъ, который такъ любплъ того, который носитъ его имя, и кото- 
рый такъ желалъ видѣть, чтобы второй сталъ для него тѣмъ, чѣмъ 
вы были для него. (Зоуег роиг Іиі се ^ие ѵоиз аѵег ёіё еі еіез Іои- 
^оиг8 роиг тоі. (^иані аих йеих Ггёгез, ^'аі (Ііі а Саша се ^ие ѵоиз 
еп (1і1е8 еі ^'езрёге ^и'і18 «егопі; Гни роиг Гаиіге се ^ие ѵош> Гйіез, 
еі Ьиі ргіега Віеи роиг еих, Ьні диі аішаіЬ іанЬ сеіиі ^иі рогіе 80п 
пош еі ^иі (1ё8Іі-аіі ІанЬ ѵоіг ші 8есоп(1 (Іеѵеніг рош- Іиі се ^ие ѵоиз 
ГйЬез рош" Ьиі)>. 

• «7 ГЛАВА ТРЕТЬЯ По желанію пмиератора Николая новорожденный велпкій князь былъ 
тотчасъ зачпсленъ въ нолі,скую армію, чтобы доказать ей, какъ выра- 
зился государь, что опъ съ самаго рождепія посвященъ тому, чтобы 
принадлежать ей", и что онъ родплся настолько же нольскимъ, 
какъ и русскимъ слугою (^и'і1 е8І; п6 8егѵкеиг роіопаіз аи>^8І Ьіен 
дае ги88е). 

П. 

Ненормальное положение дЬлъ, созданное па Кавказѣ пояпленіемъ 
въ Тифлпсѣ генералъ-адъютанта Наскевича, достигло въ началѣ 1827 года 
своего апогея. При воцарпвніемся тогда двоеначалін дѣла не могли пттн 
въ должиомъ порядкѣ, а къ тому же среди этихъ нсурядпць Россіи 
предстояло еще вести наступательную войну нротивъ Персіп для окон- 
чательнаго обсзнеченія предѣловъ имперіп отъ вторженій вѣроломнаго 
сосѣда. Нельзя было далѣе откладывать рѣшеніс вопроса: кому оста- 
ваться на Кавказѣ — Ермолову пли Паскевичу; отъ ихт. дальнѣйшаго 
совмѣстнаго слу;кеиія «самая служба государя императора потернитъ», 
такъ выражался въ то время Пасксвпчъ. 

Въ виду этихъ обстоятельствъ пмператоръ Николай повелѣлъ на- 
чальнику главпаго штаба, генералъ-адъютапту барону Дибичу, отпра- 
виться въ' Тифлисъ. Во время его отсутствія графу Н. А. Толстому 
поручено было завѣдывать дѣлами главнаго штаба; вііѢстѢ съ тѢмъ, 
3-го февраля 1827 года, графъ Черпышевъ назпачет> былъ товарпщемъ 
начальника главнаго штаба. Опп должны были вігЬстѢ докладывать госу- 
дарю дѣла. По данной Дибичу инструкціи, онъ иослѣ совершенной 
увѣренностп въ песнособности или въ «дурной волѣ Ермолова^- 
имѣлъ право л'волить его отъ управленія краемт, и отъ командованія 
кавказскими войсками. 

31-го января (12-го февраля) 1827 года, государь въ собственноруч- 
номъ письмѣ сообицілъ генералъ-адъютапту Паскевичу о предстоявшемъ 
пріѣздѣ барона Дибича, присовокуппвъ: «Я вамъ однимъ даю знать. 
Его пріѣздъ долженъ быть неожиданъ, и потому я прошу васъ хранить 
сіе въ тайнѣ и не показывать по пріѣздѣ его, что вы о томъ прежде 
знали. Онъ мной совершенно уполномоченъ дѣйствовать, какъ обстоятель- 
ства потребуютъ; я все надѣюсь, что съ вашимъ усердіемъ и опытностью 
можетъ все прпттн въ должное положеніе, бывъ настроено начальникомъ 
моего штаба. Прочее онъ вамъ самъ объяснптъ. Если же иныя мѣры 
нужны будутъ, зюя воля рѣшптельна, и ничто ея не остаповитъ. Но 
крайность избѣгать есть долгъ мой... Если бы исполнено было по нашему, 
можетъ быть, были бы мы уже въ Тавризѣ о сю пору.... но съ Божіею 
помощью все будетъ къ лучшему. Прощайте, любезный Пванъ Ѳедоро- 

вв ИЛШЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ 

-<<^' 
■ 
<•: 


*Л' ■ ' ■ ^- ■/ '-^ 
Л 


.-•::'^ 


_^::^,^;і.;. ■ 


:'^ 
; , 
^й^^^' 


''гІГ'\ 


^>Г|5'.' 
^'■,.1 'И."?і .■• 


?%гл :-,;>:■; 
Ш Чі- ^^(?^-.^ ІГЖ^ ъ 

-:*. 


■;;•». ййіі;^**^^ 
Князь Иванъ Лѳонтьевичъ Шаховской. 

(Оь литографіи Поля). 

ВИТЬ, МОЯ старая дружба вамъ пзвѣстна, она не пзмѣнна такъ, какъ и 
моя благодарность». 

Получпвъ такія мплостпвыя строки отъ своего державнаго друга, 
генералъ-адъютантъ Паскевпчъ могъ спокойно ожидать страшнаго суда 
начальника главнаго штаба. ев ГЛАВА ТРЕТЬЯ 20-го февраля (4-го марта) 1827 года, бароііъ Діібпчъ пріюі.іл'ь въ 
Тлфлпст. п немедлеппо приступил!, къ доиросамъ какъ Ермолова, такъ 
и Паскевнча "^. 

8-го (20-го)' марта, пмііераторъ Николай іірызпалъ полсзііымт. при- 
слать Дпбпчу ппсьмепиос піюдостережспіе протпвъ возможііыхъ съ его 
стороны увлеченій. «Я падѣюсь, — ппсалъ государь, — что вы не позво- 
лите себя обмануть этому человѣку, для котораго ложь, как7. только она 
ему полезна, становится добродетелью, п который ни во что не ставптъ 
получаемыя имъ повелѣпія. ІІаконецъ, да поможетъ иамъ Богъ и да 
внушптъ вамъ быть справедливым!.»". 

Император!. Николай по напрасно предостсрегалъ Дибича; пронзоиіло 
нѣчто удивительное! Не скрывая нисколько отъ государя собранныхъ 
имъ разнообразныхъ свѣдѣпій о положепіл дѣлъ на Кавказѣ и образѣ 
дѣйствій какъ Ермолова, такъ и Паскевича, баронъ Дибичъ началъ но- 
вамѣтно склоняться въ пользу оставлепія въ Тифлисѣ Ермолова и ото- 
званія Паскевича. Сила ума Ермолова могла торжествовать побѣду; она 
начинала увлекать Дпбшіа на совершенно пной путь, чѣмь тотъ, кото- 
рый былъ намѣченъ въ Петербурге. 

< Дибичъ, — ппшетъ Паскевпчъ въ сохранившемся отрывкѣ изъ его 
дневника, — ста.ііъ удивляться, какъ это я не сошелся съ Ермоловымъ 
и дурно объ немъ отзываюсь; я ему отвѣчалъ, что все, что я ппсалъ 
о Ермоловѣ, во сто разъ лучше того, что от. мнѣ о немъ въ Москвѣ 
говорилъ, но какъ бы то нп было, сказалъ я, и кого бы изъ насъ ни 
считали въ томъ впновнымъ, я нп въ какомъ случаѣ съ Ермоловымъ 
служить не могу п не буду. Повторить срамное медленіе послѣ Ели- 
саветпольскаго сражен ія я уже не въ силахъ, а съ Ермоловымъ безъ 
этого не о^йдется»^^. 

Дибичъ ппсалъ государю 21-го февраля (о-го марта), на другой день 
послѣ своего пргЬзда: «Паскевпчъ съ благодарностью уважп.іъ моп ре- 
зоны, однако остался непоколебпмъ». «Резопы» Дибича клонились 
къ тому, чтобы убѣднть Паскевпча оставаться «вѣрнѣйшпмъ помош,нп- 
комъ Ермолова», а Паскевпчъ, хотя и принялъ пхъ «съ благодарностью», 
однако остался «непоколебпмымъ» въ намѣреніи не служить съ Ермоло- 
вымъ. При этомъ, какъ ппшетъ Дибичъ, Паскевпчъ объяснилъ свое непо- 
колебимое рѣшеніе тѣмъ, что, по его убѣжденію, «Ермоловь фальшпвъ 
и показываетъ неспособность какъ прп военныхъ дѣйствіяхъ, такъ и 
при управленіп войсками» ^. 

Въ послѣдуюпщхъ донесеніяхъ Дибичъ, высказывая различные по- 
воды къ обвпненію Ермолова, представлялъ вмѣстѣ съ тѣмъ и весьма 
вѣсЕІя соображенія, клонившіяся къ его оправдан ію **. Наконецъ, въ 
всеподданнѣйшемъ ппсьмѣ отъ 28-го февраля (12-го марта) Дибичъ съ 
крайнею осторожностью старался внушить государю необходимость оста- 

70 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ впть Ермолова на КавказЬ, но опасаясь, что педоііі.ріс императора Ни- 
колая къ Еі)моло»у моікетт. псрссплпті. его доиоді.1, предлагал ъ замѣнить 
его графомъ ВитгеппітеПиомъ, а Пасиекпча выстаилялг,, какъ еще не 
подготовлеіпіаго и вообще не спосоппаго для первост(чіс'ннаго мѣста, 
при чемъ, конечно, ні)ипимая въ сооораженіе лпчныя отпоиіенія государя 
къ Паскевпчу, онъ превозносплт. рыцарски (иаго^юдныя его чувства, 
можетъ быть, только, по его мпі.нію, слипн;о.мь пьілкія для государствеп- 
наго дѣятеля'^. 

Но внупіенія Дибича не привели кт. желаемой діип. Пмиераторъ 
Николай сразу ралсѣкг гордіевъ узелъ, которымъ старались его оиутать. 
Мопарпіей волей никто не руководила., пишеть біографт. князя Паске- 
впча, она бі.іла іиюлнѣ самобытна и самод(;ржавна °^. 

Поэтому ничего нѣтъ удивитсльнаго, что 12-го (24-го) марта импе- 
раторъ Николай сообщпль Дибичу слѣдующее рѣшеніе, положившее 
конецъ осадному положен ію, въ которомъ находился Ермоловь. Отпра- 
вляя съ этпмт> нисьмомъ къ барону Дибичу фельдъегеря, 13-го (25-го) 
марта, государь ничего не сообщилт. о нринятомъ нмъ рѣиіепіи ни графу 
Толстому, ни графу Чернышеву. 

«Я ясно вижу, — ппсалъ государь,— что дѣла не могутъ птти подоб- 
нымъ образомъ; когда вы п Паскевичъ уѣдете, этотъ человѣкъ, предо- 
ставленный самому себѣ, поставптъ пасъ въ то же положеніе относительно 
знанія дѣлъ и увѣренііости, что онъ будетъ дѣйствовать въ нашемъ 
духѣ, какъ это было до отъ'І,зда Паскевича изъ Москвы,— такую отвѣт- 
ствеппость я не могу принять на себя. Поэтому, зрѣло взвѣсивъ все п 
продолжая ожидать вашего второго курьера, если онъ не доста- 
витъ мнѣ пныхъ данныхъ, чѣмъ тѣ, который вы уже далп мнѣ воз- 
можность предвидѣть, я не усматриваю иного исхода, какъ поручить 
вамъ воспользоваться полномочіемъ, предоставленнымъ вамъ для смѣ- 
щенія Ермолова. Его преемнпкомъ я предназначаю Паскевича, потому 
что изъ вашпхъ донесений я не усматриваю, чтобы онъ хоть въ чемъ либо 
нарушилъ обязанности, налагаемыя самой строжайіпей дисцпилииой. Опо- 
зорить же этого человѣка отозваніемъ его при подобиыхъ обстоятель- 
ствахъ было бы несогласно съ моею совѣстью... Прежде всего поставьте 
Паскевича на должную ногу и дайте ему понять всю важность поста, 
на который я призываю его въ дянномт. случаѣ, и внушите ему всю 
цѣну моего довѣрія; онъ человѣкъ чести п мой прежній начальникъ, 
онъ сумѣетъ, я отвѣчаю за него, выполнить мои желапія» ". 

Въ томъ же письмѣ императоръ Николай сообщалъ еш,е, что онъ 
предназначіілъ генералъ-адъютанта Сипягпна для занятія мѣста воен- 
наго губернатора въ Тифлисѣ^^. 

По полученіп письма государя, утромъ 28-го марта, баронъ Дибичъ 
спохватился во время; новыхъ данныхъ (^'аиіге^ (іоппёез), о кото- 

71 ГЛАВА ТРЕТЬЯ рыхъ уіюзгнііалъ іімператоръ Николай, конечно, не оказалосі., п началь- 
нику главнаго штаба оставалось только сообпѵіть Ермолову высочайшее 
повелѣніе объ его увольненііі п о замѣпЬ его генера.п.-адъютаптомъ 
Паскевпчемі. ^. Дѣло иаконець завершилось гЬмъ, сі. чего бы ему слѣ- 
довало начаться. 

Между тѣмъ, гснералт. Ермоловъ, благодаря своей нроницательности, 
уже съ своей стороны, ранѣе Дпбпча, ві.рно оцѣннлъ пстіпіное положеніе 
дѣлт.. «Старый левъ не пожелалъ тянуть агонію своей власти на Кав- 
ка8ѣ>'°. 3-го (15-го) марта, Ермоловъ отправплъ въ Петербург!, все- 
подданнѣйніес нпсыіо, идущее совершенно въ ра.чрѣзъ съ инспнуаіиямп, 
сдѣланнымп уже государю въ пользу проконсула Кавказа началыпікомъ 
главпаго штаба. 

«Не имѣвъ счастія заслужить довѣреіиіость вапіего пмнераторскаго 
величества, — писалъ Е])моловъ, — долженъ я чувствовать, сколько моисетъ 
безпокоить ваше величество мысль, что при теиереинніхь обстоятель- 
ствахъ дѣло здѣганяго края поручено человѣку, не имѣюп;сму ни до- 
вольно способпостей, ни деятельности, ни доброй воли. Сей недостаток!, 
довѣрепностп ваиіего пмнераторскаго величества поставляетъ и ііеня въ 
положеніе чрезвычайно затруднительное. Пе могу я имѣть нужной въ 
военныхъ дѣлахъ рѣшительностп, хотя бы природа и пе сопсѣмъ отка- 
зала мнѣ въ опой. Дѣятельность моя охлаждается тою мыслію, что не 
буду я уыѣть исполнить волю вашу, всемилостпвѣйшій государь! 

«Въ семъ поло;кепіп, пе видя возможности быть полезпымъ для 
службы, не смѣю, однако л:е, просить обь увольпеніи меня отъ комап- 
дованія кавказскпмъ корпусомъ, ибо въ теперешпихъ обстоятельствахъ 
можетъ это быть приппсапо лселапію уклониться отъ трудностей войны, 
которыхъ я совсѣмъ пе почитаю непреодолимыми, по, устраняя всѣ 
виды личныхъ выгодъ, всеподданпѣйше осмѣливаюсь представить ваиіему 
императорскому величеству мѣру сію, какъ согласную съ пользою общею, 
которая всегда была главною цѣлью всѣхъ моихъ дѣйствШ . 

Это ппсьмо, однако, не рѣшило собою участи Ермолова; оно пришло 
въ С.-Петербургъ, когда уже новелѣпо было Дибичу уволить проконсула. 

По странной случайности высочайшій приказъ объ увольненіп Ермо- 
лова отданъ былъ въ С.-Петербургѣ 28-го марта, слѣдовательио въ тотъ же 
день, когда Дпбичъ объявилъ Ерз[олову въ Тифлисѣ высочайшее пове- 
лѣніе о замѣнѣ его Паскевпчемъ ^'. 

Когда Дпбичъ пачиналъ склоняться къ тому, чтобы оставить Ермо- 
лова на Кавказѣ, онъ, повидпмому, надѣялся, что будетъ руководить 
военными дѣйствіямп протпвъ Персіп п направлять проконсула. !Между 
тѣмъ государь, порѣшивъ дѣло самостоятельно, пе подчиняясь внуше- 
ніямъ начальника своего штаба, уполномочплъ лишь Дпбпча продлить 
свое пребываніе въ Тпфлпсѣ настолько, чтобы водворить Паскевича 

та ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ на ііовомъ мѣсгЬ іі устапокпть соотпѣтстиеііиыс ііоі)лдкіі '^. Что же ка- 
сается смѣііы Ермолопа, то Николай ІІаиловичъ требоналъ, чтобы при 
этомъ отсутствовгиіи піумт., скандаль, оскорблепія, комедія, неумѣстпые 
ВОПЛИ. «Пусть все совершится вь иорядкѣ, ст. достой иствомт. п согласно 
точному порядку службы», — іиісаль государь Дибичу 27-го марта Ч 
ГраФъ Фабіанъ Вильгѳльмовичъ Сакѳнъ. 

(Оъ рисунка съ натуры Киля. Изъ собранія А. О. Думберга). Опасенія императора Николая были напрасны; шумъ п оскорбленія 
не Бмѣлп вовсе мѣста**. Отсутствовалп также выраженія обществепнаго 
сочувствія къ павшему герою; отъ пего отвернулись, какъ отъ зачуылен- 
наго, и обратились къ восходящему солнцу. Н. Н. Муравьевъ въ запи- 
скахъ своихъ пишетъ: <-Я поѣхалъ навѣстить Алексѣя Петровича, но Т.п— 10 18 ГЛАВА ТРЕТЬЯ ъъ какомт. состояпіп засталъ я домі. сей, прежде того наполненный 
людьзш, ищущими его покропптельства! Домъ, вь коемі, умеръ хозяпнъ, 
есть лучшее уподобленіе, которое можно прибрать къ сему случаю», 

Ермоловъ црожплъ еще мѣсяцъ въ Тифлнсѣ частнымъ челопѣ- 
комъ для прпведенія свопхі. ді.лъ въ порядокі.; дождавшись отъіща 
Алексѣя Петровича, Диопчъ также разстался съ Тифлисомъ и выѣхалъ 
30-го апрѣля обратно въ Россію. 

По словамъ Погодина: «Ермоловъ вьіѣхалъ пзъ Тифлиса въ простой 
кибитЕѣ, въ котоіюй и иріѣхалъ туда за десять лѣтъ, съ третиымъ жа- 
лованіемъ въ карманѣ, съ глубокою раною въ сердцЬ. Лхить онъ распо- 
ложился блпзъ Орла, ВТ, родовой деревуипіѣ у престарѣлаго отца» ^^. 
Впереди лежало тридцать пять лѣтъ вынужденной праздности; не имѣя 
еще полныхъ пятидесяти лѣть отъ роду, Ермоловъ отправлялся па дол- 
ги и безполсзный для своей родины созе])цательный покой. 

«Какая тпіипна послѣ шумной жизни! Какое уедпненіе послѣ все- 
гдашняго множества людей, — пишетъ Ермоловъ въ своемъ дневпикѣ. — 
Я не отставлет. отъ службы, не уволенъ въ отнускъ, не сказано, чтобы 
состоялъ по армін... Новое начальство не имѣло ко мнѣ и того внпма- 
нія, чтобы дать ыиѣ конвой, въ которомъ не отказываютъ никому пзъ 
отъѣзжающихт.. Въ Тифлисѣ я его вынросилъ самъ, а на военныхъ по- 
стахъ по дорогѣ давалп ынѣ его постовые пачальники по привычісѣ по- 
виноваться мпѣ». 

По дорогѣ въ деревню, Ермоловъ заѣхалъ въ Таганрогъ для того, 
чтобы видѣть мѣсто кончпиы императора Александра, вмѣстѣ съ кото- 
рымъ, по словамъ Алексѣя Петровича, «похоронено и мое счастіе>. Дѣй- 
ствителъно, звѣзда Ермолова угасла вмѣстѣ съ жнзнію монарха, въ цар- 
ствованіе котораго онъ проложплъ себѣ путь къ славѣ. 

Жалованье Ермолова было обращено въ пенсію по 14.000 рублей 
ассигнаціями. Вотъ все, что онъ пмѣлъ. Въ допесеніи государю отъ 
29-го марта 1827 года о смѣщеніп Ермолова Дибичъ писалъ, что даже 
и въ этомъ краѣ, гдѣ о каждомъ распространяют!, массу нозоряш^іхъ 
клеветъ, никто не могъ и не смѣлъ заподозрѣть лпчпаго безкорыстія 
Алексѣя Петровича ^^. Въ царствованіе императора Александра Ермо- 
ловъ отказался отъ дарованной еііу аренды, сказавъ, что на малыя его 
нужды достанетъ ему аіаловапья. Враги его толковали, что это уловка, 
хитрость со стороны Ермолова, что вт. этомъ отказѣ вѣрно кроется ка- 
кая нибудь задняя мысль, желаніе получить болѣе со времеиемъ. «Жаль, 
что они сами не прпбѣгли къ той же уловкѣ, — пишетъ Е. П. Ковалев- 
скій:^огь этого наши финансы, конечно, много бы выиграли» ^^. 

Біографъ Ермолова пишетъ: «Горько было Ермолову удаляться съ 
Кавказа, съ поприща своихъ подвиговъ и побѣдъ, гдѣ онъ въ продол- 
женіе десяти лѣтъ, имѣя подъ начальствомъ малое количество войска, 

74 ИМПЕРЛТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ смнрилъ дпкихъ горцсіп., ііаполь иа ипхъ уасаст., такъ что матери стра- 
щали его имсиомъ сііоііхі. младсііцоьъ, покорплъ ціиыя области, утвер- 
дплъ русское владычество, ііостропль крі.постіі па всѣхъ важныхъ пунк- 
тахъ, открытыхъ его орлипымі. взородгг., образовал!, іі ііриготовилъ Су- 
воровское войско, готовое іітти хоть въ преіісіюдііюн) по гласу любпмаго 
начальника, п бросіиь русско-пет]іовскіе взоі)ы па Турцік), Персію, Бу- 
хару, Хиву, ІІпдію... горько было Ермолову, по, вѣрпыгі подданный, от. 
оставіілъ жезл'ь начальства безъ прекословія, вт. падеждѣ, что сердце 
царево ВТ. руцѣ Г)о;кіей, подвигнется когда нибудь съ гнѣва па милость. 

«Что сказать о гражданскііхт, его заслугахъ вт. Гі>узін? Оігь утвср- 
дилъ безопасность жителей, водворилъ норядокъ, нривлект. поселенцеш., 
возбуднлъ промыпілепность, открылъ новые источіиікн доходовт, для пра- 
вительства. 

«Дѣятельность его были пеимовѣрная: въ одно время опт. п сра- 
жался, и строилъ, и распоряжался, награжда.п. п наказывалъ, заводплъ, 
повѣрялъ, свндѣтельствоваль. Сналъ опт. по четыре п пятп часовъ въ 
день, на нростомт. войлокѣ, гдѣ случалось. Такъ провелъ онъ десять 
лѣтъ, всегда преданный службѣ, не зная семсйныхъ наслаждеиій, не 
пользуясь обиі,ествомъ, никакими удобстваіні, съ едпною мыслію объ 
общей нользѣ, о слаігЬ п могуществЬ Россіп». 

Одипъ пзъ сослужпвцевъ р]рмолова пишетъ: «Протпвнпкамъ его 
(а у него ихъ было много) я скажу кратко: всякій человѣкъ пмѣетъ 
недостатки; но пускайте, господа, заставить уважать п любить себя такъ 
безгранично, какъ уважали и любплп Алексѣя Петровича, кто его зналъ, 
и тогда пускай тЬшатся п бросаютъ камни въ его огородъ» ^^. 

Пмператоръ Николай въ письмѣ къ цесаревичу Константину Павло- 
вичу, отъ 9-го (21-го) анрѣля 1827 года, слѣдующимъ образомъ объяс- 
нплъ брату увольненіе Ермолова ^^: 

«Изъ приказа вы уже узнали о замѣнЬ Ермолова Паскевпчемъ. Судя 
по точной картннѣ того, что мнѣ онпсалъ Днбпчъ, все, будучи далеко 
не столь безмѣрно дурно, какъ это разсказывалось, было, однако, до- 
статочно дурно для того, чтобы доказывать ясно, какъ день, что послѣ 
отъѣзда Дибича п Паскевича все снова превратилось бы въ хаосъ, без- 
порядокъ, которые были раньше н сдѣлалнсь обычными въ этой странѣ, 
въ виду системы, усвоенной Ермоловымъ. Вы согласитесь со мною, что 
наканунѣ войны это являлось нлачевЕіыми гараптіяігп успѣха. Паске- 
вичъ быль безупреченъ (іітёргосЬаЫе), поэтому я не могъ колебаться 
и сдѣлалъ рѣшптельный шагъ. Въ теченіе двухъ-трехъ дней здѣсь были 
совершенно ошеломлены; «качели» '°° заставили позабыть п Ермолова н 
Грузію. Сегодня утромъ я нолучилъ отъ Дибича донесеніе, что пере- 
мѣна совершилась, и что все произошло въ порядкѣ; Ерыоловъ подчи- 
нился рѣшенію съ покорностію п безъ жалобъ. Я строго внушплъ Ди- ГЛАВА ТРЕТЬЯ бичу воспользоваться всею скоею властью и моимі. именемъ, чтобы вос- 
препятствовать п преду [іредпть какіс бы то піі были восторги и воскли- 
цанія какъ въ ту, такт, и вь другую сторону, чтобы все иропзопіло, строго 
придерживаясь служебнаго порядка; повидимому, мігі; удастся все-таки 
увпдѣть все дѣло окопчеппымъ, не какь паденіе придвоі)паго, немилость 
н тому подобное, а такъ, какъ <сдача> п должна происходить^ '°'. 

Генералъ-ад'ьютаптт. Дибичъ выѣхаль пзъ Тифлиса въ Россію 30-го 
апрѣля (12-го мая) 1827 года. 

Весною пмнераторъ Николай прсднолагалъ осмотрі.ть вь Вязьмѣ вой- 
ска 2-го иѣхотнаго корпуса, состояииіаго подь пачальстномг. кпя:ія Ще^)- 
батова, п съ этою цѣлью отправился вь путь 7-го (19-го) мая'°^. Свиту 
государя составляли: графъ П. А. Толстой, графъ Чернышевъ п 
генералъ-адьютаптъ Бепкспдорфъ. Вь Вязьмѣ послѣ оілцаго смотра 
войска два дня маневрировали. Государь остался ими совериіенпо до- 
воленъ, пожаловалъ пачальнпкамъ разпыя награды, а городу пособіе въ 
возмездіе за разорепіе, понесенное пмъ въ 1812 году отъ паиіествія 
французовъ. 

На смотрахъ присутствовали великій князь Михаилъ Навловичъ п 
главнокомандующій первой арміи, фельдма])шалъ графъ Сакет. '°^. 

Гепералъ-адъютаптъ Дибичъ засталъ императора Николая еще въ 
Вязьмѣ; здѣсь его ожпдалъ милостивый пріезгь со стороны государя, а 
25-го іюня (7-го іюля) 1827 года, баропъ Дибичъ возпедепъ былъ въ 
графское достоинство, продол;кая занимать должность начальника глав- 
наго штаба его императорскаго величества. 

Въ іюлѣ ыѣсяцѣ пмператорь Николай посвятилъ три дня на подроб- 
ный осмотръ новгородскихъ военныхъ поселен ій'®*, а осенью 1827 года 
предпринялъ новое путешествіе въ Динабургъ, Ригу и Ревель. 

Императоръ Николай и иослѣ воцарепія продолікалъ слѣдпть за усиѣ- 
хамп инженерной части, которую онъ, въ качествѣ велпкаго князя, будучи 
генералъ-пнспекторомЪ; вывелъ изъ прежпяго у иасъ ничтожества; несмотря 
на все бремя другихъ государствеипыхъ заботъ, онъ никогда не забы- 
валъ своей прежней спеціальности. Поэтому государь, желая осмотрѣть 
работы но Динабургской крѣпости, производившіяся уже ігЬсколько лѣтъ 
подъ дичнымъ его унравленіемъ, отправился въ Динабургъ 19-го октября, 
въ сопровожденіи только графа Дибича; оттуда онъ иоѣхалъ въ Ригу 
и Ревель п возвратился въ С.-Нетербурп. 1-го (13-го) ноября. 

сЛифляндія, — пишетъ гепералъ-адъютаптъ Бенкендорфъ, — счастли- 
вая, со временъ Петра Велпкаго, подъ скипетромъ русскихъ самодерж- 
цевъ, душевно къ нпмъ привязана и желаетъ только продолженія того же 
благоденствія, которымъ она наслаждается полтора вѣка. Рига приняла 
въ восторге ігь молодого императора. Нолучивъ во время своего тамъ 
пребыванія нѣсколько новыхъ трофеевъ, взятыхъ у вѣроломныхъ нер- п ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ сіяыъ, оиъ пожаловал'!, пхъ городу, для хранеиія т. той же каоодраль- 
ной церкиіі, гдѣ разиѣіііаіім ікюружспія п щиты д[іоіиіих'і, мечеііосцоиъ, 
побѣждеипыхъ ііакоііецъ русскими, праотцеіп. сопі)ометіаго дііо])янства, 
которое съ честію н славою служить вт, і)ядахт, напіихъ войскъ. 

сіізъ Риги государь іюѣхаль въ Ревель, куда велѣио было также 
явиться миѣ и князю Волконскому, И Ревель приві.тствовалт. іюваго /^^\ 
ГраФъ Иванъ Осиповичъ Виттъ. 

(Съ портрета, находящагося въ „Воеиной галлереѣ" Зиыняго диороа). 

взіператора съ восторгомъ; и здѣсь, какъ въ Рнгѣ, онъ вошелъ въ ма- 
лѣйшія подробности военнаго и гражданскаго управленія, обратнвъ пре- 
имущественное вншіаніе на учебныя заведенія п на устройство Ревель- 
скаго порта. Онъ почтилъ свонмъ присутствіемъ обѣдъ, предложенный 
ему отъ дворянства, и балъ, данный гражданами города». 

Независимо отъ увольнения Ермолова, 1827-й годъ ознаменованъ былъ 
еще другою не менѣе важною перемѣною въ лнчномъ составѣ высшаго Т7 ГЛАВА ТРЕТЬЯ военііаго упраплеиіп. ІІо сішдѣтелі.стиу А. Д. Боропкопа, довѣреииаго 
сотрудника военііаго ліінистра графа Татпщеиа, состаиплся сильный ком- 
плоть столкнуть его сі. кросель міінистерскихъ, иа которьія хотѣлось 
сѣсть графу ^Іерныпіену. Кі. достижонііо споііхъ честолюбппыхі. замы- 
словъ онъ ыаіполъ себѣ содѣПстіііе со сторопьі начальника глаипаго 
штаба, барона Дибича, и пско])'!; яііплся ;келанньіГі, благонидный 
предлогъ. 

Во время ііребыванія императора Николая ісь ^Іосісвѣ, доставлень 
былъ въ рукп государя доносі., что графь Татппі,ет, вь бытность его 
генералъ-кригскомиссаром7>, донустилъ по компссаріату бсзііоі)идки и зло- 
употребленія. Разслѣдованіс поручено было гепераль-адыотапту Храпо- 
вицкому, «человѣку пустому и дерзкому, — какь пишеть Боронковь, — 
дѣйствовавшему по волѣ п панравленію графа Чернілшева>. Допесенія 
свои Храновицкій представлялъ непосредственно госудаіію, кото[)ый, не 
оскудѣвъ еще благоволеніемт. къ графу Татипі,еву, присылаль бумаги 
на его заключепіе. Началась полемика, продол;капніаяся почти годъ, ко- 
торая побудила паконеіѵь военпаго министра написать императору Ни- 
колаю 22-го мая 1827 года письмо, которое поручилч. составить Боров- 
кову. «Долго я размышлялъ обь этомъ, — сказалъ ему Татпідевт., — но 
у меня не станетъ сплъ: я старъ, пусть молодые пройдохп возятся съ 
минпстерствомъ. Въ защиту свою и мопхъ подчипенныхъ я предста- 
вилъ все, что могъ; да будетъ воля Божія и государя». 

Содержаніе письма было слѣдуюш,ее: «Всемплостивѣйіпій государь. 

«Долговременное служеніе мое большею частію въ должностяхъ, тре- 
бовавпшхъ неусыпной дѣятельностп, бореніе ст. огорченіями и неприят- 
ностями, съ сими должностямн сопряженными, и наконецъ гнетущая 
рука времени такъ разстроилп и душенніля п тѣлесныя силы, что упра- 
вленіе военнымъ минпстерствомъ часъ отъ часу становится для меня 
тягостнѣе. 

«Страшусь, всемилостивѣйшій государь, чтобы въ преклонности лѣтъ 
болѣзненное состояніе, нреодолѣвая ревность къ сохраненію пользы оте- 
чественной, не произвело па обшпрномъ ноирищѣ но званію военнаго 
министра невольныхъ упущепій и не возбудило тѣмъ праведный гнѣвъ 
августѣйшаго монарха, щедро явившаго па мнѣ опыты своего благово- 
денія и высочайшей довѣренностп. 

«Ободренный сиіш опытами, я дерзнулъ повергнуться къ стопамъ ва- 
шего нмператорскаго величества съ вѣрноподданническою просьбою о сло- 
геніи съ меня званія военнаго министра. Но, пламепѣя въ душѣ носиль- 

18 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ нымп трудам» заслужить милости, ітііпімъ пелнчестпомъ па меня изліяіі- 
ныя, я приму всякое пазпа'К'пі(> съ чупстіюмь пскреппяго благоговѣпія. 

сВашего пмиеі)ато])скаг() пелпчсства 
«вѣрпоподдаппѣйпіій 

«графъ Ллексапдръ Татпщсвъ» '"^. 

Боровковт. разсказываетъ, что па другой день пріі.халъ кт, графу 
Татищеву ба])опъ Дпбичь; болѣе часу продолжалось п.ѵь совѣщапіе. Ди- 
бпчъ убѣждалъ его пмепемь госудаі)я пе оставлять мипистсі)ства, ста- 
рпкъ упрямствовалъ п пастоялі. па своемъ. Ліелапіе его было псиол- 
непо, по только черезъ три мі.сяца, 2С-го августа 1827 года, Бъ по- 
слѣдовавшемъ тогда же высочаппіемъ прпказѣ поручено было управлять 
воеппымт. мпппстерствомь, впредь до повелѣпія, товарищу пачаль- 
нпка главпаго пітаба, гепералъ-адъютапту графу Черпыпіеву, Такъ до- 
стпгъ комплотъ своей цѣлп, — за>гЬчаетъ пазваппый выше совремепіппѵъ. 

Съ этого времени управлепіе главпымт, штабомъ п воеппымъ мппп- 
стерствомт. сосредото'шлось въ одномъ лицѣ, п подготовлялось въ буду- 
щемъ полное сліяніе всѣхъ частей воепнаго управлепія въ рукахъ графа 
Чернышева. 

Вообще, съ 1827 года, началось пѣкоторое обповлепіе въ лпчпомъ 
составѣ ыпппстровъ, пазпаченпыхъ еще въ царствовапіе императора Але- 
ксандра. Подобной перемѣны ожидалп еще во время коронаціопныхъ 
торжествъ; но когда этп надежды не оправдались, въ петербургскомъ 
обществѣ начали говорить: • Пмператоръ хочетъ удержать старыхт. глуп- 
цовъ, чтобы доказать, что опъ одппъ уліѣегь управлять. (Ь'Ешрегеш* 
ѵеиі сопзегѵег 1е8 ѵіеіПсз ^апасііез роиг Ыѵе ѵоіг ^и'і1 ааіі ^опѵепіег 
ІопЬ 8еи1»)'°^. 15-го октября 1827 года, преклонныя лѣта князя Лоба- 
нова-Ростовскаго побудили его просить о сложенід съ него должности 
ыпннстра юстпціп, которую опъ заппмалъ десять лѣтъ. Увольпеніе князя 
состоялось 18-го октября, а товарищъ его, князь АлексѣйАлексѣе- 
Бичъ До л гор у ков ъ, назпачепъ былъ мпнистромъ. 

Въ началѣ слѣдующаго года неремѣны продолжались. 19-го апрѣля 
1828 года, генералъ-адъютантъ Закревскій занялъ ліѣсто министра 
внутреннпхъ дѣлъ, съ сохранепіемъ званія фпнляндскаго генералъ- 
губернатора п командира отдѣльпаго фпнляндскаго корпуса. Почти одно- 
временно, нѣсколькпми днями позже (23-го апрѣля), состоялось также, 
Еакъ уже выше упомянуто, увольненіе адмирала Шишкова. 

Изъ бывшихъ александровскпхъ зшпистровъ остались нетронутьош 
и еще болѣе укрѣпились па зашімаемыхъ пмп мѣстахъ: графъ Нес- 
сельроде, пожалованный 24-го марта 1827 года въ вице-канцлеры, п ГЛАВА ТРЕТЬЯ генералъ Каіікрііпъ, возвсдспныП вт. 1829 году въ графское до- 
стоинство. 

По свидѣтельству одного соврсменнпка, нмнсраторъ Александръ былъ 
довольно нспѳстояненъ ві. спопхъ ЛПЧПЫХ7, отиопіеиіяхі,. - На благо- 
склонность его нельзя было твердо полагаться. Люди, которьііп. онъ 
оказывалъ свое особенное расположсніе, или которьіе удостопвались его 
горячей дружбы, п которые, казалось, были достойны оказываемаго илъ 
высокаго отлпчія, неожиданно лииіались его нрежняго вппманія и утра- 
чивали его довѣріе. Только бсзсердечный Аракіеевъ, а отчасти н другъ 
дѣтства государя, князь Л. II. Голицьпгь, составляли исключеиіе. Виолнѣ 
повредить Голицыну не могъ даже Аракчесвъ, несмотря на всѣ своп 
интригп. Соверпіепно инымъ былъ пмператоръ Николай. У пего не было 
любимца, который пмѣлъ бы такое вліяніе, какое пмѣлъ Аракчеевъ. 
Кромѣ того, если кто лпбо заслужилъ однажды его милостпіюе внима- 
ніе, тотъ могъ разсчитывать на его благоволеніе до тѣхъ поръ, пока 
не лишался по собственной ошпбкѣ» '°^. 

Приведенный здѣсь отзывъ современника должепъ быть признапъ 
вполнѣ справе дл и вымъ, Стоптъ припомнить выдающееся зпаченіе и до- 
вѣріе, которымъ пользовались въ продолженіе всего царствовапія импе- 
ратора Николая князь Волконскій, графъ Бенкендорфъ, графъ Орловъ, 
графъ Дибпчъ, князь Паскевичъ, князь і\Іеншиковъ, князь Черпышевъ, 
графъ Клейнмихель, графъ Киселевъ, графъ Нессельроде, графъ Капкрппъ 
и многіе другіе государственные дѣятелп того времени, чтобы убѣдиться 
въ основательности высказанныхъ сужденій. 

III. 

Прошлд многіе годы послѣ увольненія А. П. Ермолова, когда Ни- 
колай Гераспмовпчъ Устряловъ вздумалъ нашісать: «Историческое 
обозрѣніе царствованія императора Николая 1-го». Это было въ 
1846 году. Сочиненіе Устрялова было прочитано государемъ въ руко- 
писи и собственноручно пмъ исправлено '°^. Въ своемъ историческомъ 
обозрѣнін авторъ коснулся, конечно, и перспдскпхъ дѣлъ и наппсалъ: 

«За Кавказомъ содержался малочисленный корпусъ, разсѣянный мел- 
кими отрядами по крѣпостямъ и въ совокупности не составлявшій даже 
одной полной дивизіи. Но тамъ былъ Ермоловъ: недоступный страху, 
онъ умѣлъ вселить мужество въ каждаго солдата, и русскій штыкъ оста- 
новилъ врага на первомъ шагу>. 

Приведенныя здѣсь слова были зачеркнуты императоромъ Николаемъ, 
и на полѣ написано его величествомъ '°^: 

«Неправда, Ермоловъ въ это время донесъ мнѣ, что не чувствуетъ 
въ себѣ силу начальствовать войсками въ подобное время, и просилъ 

80 ТШЗ СНАКТ ДѴІЬЬ ВЕ ТНЕ 
8ІХТН СНАКТ АРРЕАКШС 
АТ ТНЕ ЕКВ ОГ ТШЗ ГІЬМ. Томъ II. >ё 3. 6 -^хЛ^Ке^ 
^у^^^С^С&^ё^ і^'. /Л^ 
/ . 


е^^кгегг^^г^^^:^ 
ЗАПИСКА А. П. ЕРМОЛОВА. ІІМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЬ.ІИ 


у V.'-, Л>-!-і — V? 1 


<:^л>^^^ ГраФъ Алѳксандръ Ивановичъ Чѳрнышѳвъ. 

(Оь гравюры Раііта, сдѣланной съ портрета Доу). присылЕП довѣреннаго лпца, тогда я послалъ къ нему генералъ-адъю- 
танта Паскевича п впослѣдствіп начальника штаба генералъ-адъютанта 
графа Дибнча». 

Сообразно съ высочайпшип указаніялш, Устрялову пришлось измѣ- 
нять многія части своей рукописи, и въ такомъ переработанномъ впдѣ 
его историческое обозрѣніе появилось въ печати въ 1847 году "°. По- т.п— И а ГЛАВА ТРЕТЬЯ хвальный отзнвъ о Ермоловѣ, наііпсаіиіыП Устряловымъ, былъ, коЕіечно, 
исключен!, п замѣлеш. слѣдуюідими строками: 

<Ермоловъ допесъ императору, что опт. не чувствуетъ въ себЬ силы 
начальствовать войсками въ подобное время, п просплъ прпсылки до- 
вѣреннаго лпца. Государь послалъ къ нему генералъ-адъютанта Паске- 
вича, а впослѣдствіп начальника главпаго штаба генераль-адъютапта 
Дибича>. 

Какъ и слѣдовало ожидать, Ермолопъ очень огорчился нанечатаннымъ 
о немъ ОТЗЫВОМ!, п столь явнымъ нскаженіемъ исторической истииіл; 
гнѣвъ почтепнаго ветерана обрушился на непопиниаго ни въ чемь исто- 
рика. Устряловъ находился въ это время въ ]\Іоскпѣ; въ своихъ восно- 
минаніяхъ онъ пигаетъ: 

<Въ Москвѣ я сблизился съ М. П. Погоди нымъ, обѣдалъ у него и 
осматривалъ его любопытное и замѣчательное во всѣхъ отношепіях!. 
книгохранилище. Отъ него я узналъ также, что Ермоловъ очень ого})- 
чился отзывомъ моимъ въ «Историческом!, обозрѣніи цаі)Стпованія Ни- 
колая І> объ увольненіп его на Кавказѣ. Я объяснил!. Погодину все, 
какъ было, что написалъ я въ рукописи, и какъ поправилъ сказанное 
мною самъ государь. Погодинъ говорплъ, что несколько разъ ѣздплъ 
къ Ермолову п говорплъ ему, что я нисколько не впноватъ. Тѣмъ не 
менѣе, Ермоловъ наішсалъ ко ынѣ письмо, гдѣ довольно рѣзко говорить 
о моемъ выраженіп, и, не присылая мнѣ письма, распустплъ его по зна- 
комымъ въ Москвѣ. Ихъ было очень много, и всѣ наперерывъ читали. 
Ермоловское посланіе было, разумѣется, не въ мою пользу. Мѣсяца черезъ 
три, уже возвратившись въ С.-Петербургъ, я получилъ это письмо. Я 
не зналъ, что дѣлать; писать къ Ермолову отвѣтъ и выставить все, какъ 
было, не видѣлъ никакой возможности; оставить бсзъ отвѣта тоже не 
хотѣлъ. Письмо Ермолова я отвезъ къ графу Уварову съ просьбою до- 
ложить государю. Послѣ ынѣ сказывалъ братъ мой, Ѳедоръ Герасимо- 
вичъ, служившій въ канцеляріи военнаго мпнпстра, что у иихъ, по волѣ 
государя, были большія хлопоты: отыскивали бумаги Ермолова при его 
увольненіп. Дѣло тѣмъ п кончилось. Я видѣлъ Ермолова впослѣдствіи 
на юбилеѣ Московскаго университета, но не говорплъ съ нимъ ни слова» '". 

Ермоловъ по поводу этой полемики написалъ Погодину слѣдую- 
щія строки: «Препровождая письмо мое г. Устрялову, я высоко цѣню 
одобреніе ваше умѣренностп, съ которою я сдѣлалъ возраженіе. Легко 
могъ бы я обойтись безъ него, убѣжденъ будучи, что мало вреда при- 
несетъ мнѣ изложенное г. Устряловымъ на счетъ мой мнѣніе, ибо въ 
настояпі,ее время я нѣсколько извѣстенъ, а псторіографъ оцѣненъ бу- 
детъ по достоинству п теперь, и впослѣдствіп, но такъ долженъ я былъ 
поступить по нричпнамъ, изъясненным!, въ концѣ письма сего. Не ду- 
налъ ли исторіографъ, бросивъ на меня черную тѣнь, придать блеску 

82 ІІМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПКРВЫИ фельдмаршалу князя Варпіапсісому, но, н меня не трогая, доіюльпо той 
подлой Л(.ч:тп, которую ])асточаеті. іп. похпалахт. ему> "^. 

Та подлая лесть, на которую жалуется Ермоловт. въ ппсьмѣ къ По- 
годину, заключается, ві.роятно, ві. слѣдующихъ словахъ псторіоірафа въ 
честь Паскевича: - Подъ стѣнамп Ыііісаветполя встрѣтилъ его (Аббасъ- 
Мпрзу) тотъ, кому судьба пі)едназпачпла білть въ наше время грозою 
враговъ Россіп въ Азіп и въ Евроііѣ, вождь, достойный русскаго воин- 
ства: тамъ встрѣтіглъ его ІІаскевичъ. Прпбывь за нЬсколько дней предъ 
гЬмъ на Кавказъ, для содѣйствія главнокомандующему, съ особенною 
довѣренностію императора, онъ немедленно нрпнялъ но волѣ Ермо- 
лова '" начальство падь войсками, назначенными нротивъ персіянъ, п 
первымъ дѣломъ его было совершенное нораженіе вдесятеро сильнѣйшей 
арміи, подъ лпчпымъ нредводительствомъ Аббаса-Мирзы, въ семи вер- 
стахъ отъ Елисаветноля . 

Каково же было прочесть рядомъ съ нанравлеипымъ протпвъ него 
несправедливымъ обвинепіемъ дпоирамбъ въ честь полководца, котораго 
онъ язвительно пазываль графомъ Ерпхонскпмъ, сравнивая его съ 
Навпномъ, предъ которымъ стѣны падали отъ трубнаго звука! 

Для полной характеристики всѣхъ этихъ взапмныхъ педоразумѣній 
приведемъ здѣсь письмо Ермолова къ Устрялову отъ 17-го сентября 
1847 года; оно свпдѣтельствуетъ, что съ 1827 года страсти еще не 
улеглись, какъ съ одной, такт, и съ другой стороны. Выстрадавъ въ 
молчаливомъ уединеніи двадцать лѣтъ, Ермоловт,, затронутый сочине- 
ніемъ Устрялова за живое, не могъ удержаться отъ составленія ядо- 
витаго Бозраженія, въ которомъ бывшій проконсулъ весьма искусно, 
подъ видомъ несчастпаго псторіографа, гроішлъ совершенно другое лицо: 
всѣхт, бѣдъ своихъ "содѣтеля "*. 

«Увлекаясь обпцімъ любопытствоіп. прочитать псторію достославнаго 
царствованія нашего государя императора, — пишетъ Ермоловъ, — долго 
не могъ я пріобрѣсть сочпнепія вашего, всѣмп отыскиваемаго съ боль- 
шимъ желаніемъ, п потому недавно ознакомился съ его содержаніеігь. 

«Не разсуждая объ историческомъ изложенш труда вашего, я почи- 
таю себя въ правѣ говорить, что въ немъ, упомянувши обо мнѣ, вы из- 
волили изобразить зіеня въ чертахъ, совершенно несвойственныхъ ни 
личному моему характеру, нп поприщу, пройденному мною на службѣ 
и что, прежде нежели приступить къ тому, не было бы пзлишнимъ при- 
нять въ руководство свѣдѣнія болѣе основательныя или, по крайней мѣрѣ, 
правдоподобныя, хотя впрочемъ долженъ я подозрѣвать друтую причину, 
предположить, что въ пзложеніи вы искали соблюсти добросовѣстность. 

<Не въ защиту свою, въ которой не имѣю надобности, рѣшился я 
обнаружить ошибку вашу, но малѣйшее искаженіе истины оскорбляетъ 
достоинство исторіи п потрясаетъ довѣріе къ цѣлому труду. 

• 

88 ГЛАВА ТРЕТЬЯ «По произволу вашему іірпішсавъ мпѣ недостатокъ способностей, вы 
отрпцаетс прозорліпюсть покойнаго императора, котораго продолжитель- 
ная борьба съ велпчайппімт, своего времени нолководцемъ и нпзложе- 
ніе его поставплп на такую степень славы, каковой судьба немногим!, 
достигнуть предоставляетъ. Послѣ сего нельзя безь дерзости предполо- 
жить, чтобы въ лицахъ, пмъ пзбираемыхъ, недостатки способностей ігогли 
легко укрываться отт. его пронпцательностп п легко быть замѣчасмы 
другими. Всѣ назначенія ліои но службѣ онреді.ляемы были непосред- 
ственною его волей. Такъ вт. 1812 году, въ эпоху отечественной войны, 
былъ я начальнпкомъ главнаго пітаба 1-й арміп; въ 1814 году пору- 
чено миѣ было болѣе 80.000 войскъ, расположенпыхт, на границѣ съ 
Австріей; наконецъ, за шесть лѣтъ предъ удаленіемъ мопмт. пзъ Грузіп, 
я былъ назначепъ начальствовать арміей въ Пталіп, болѣе нежели изъ 
ста тысячъ человѣкъ составленною, п для того вызванъ былъ въ Лай- 
бахъ, гдѣ отзывъ обо мнѣ покойнаго императора императору австрій- 
скому могъ быть лестпѣйпіею для каждаго наградою. 

«Прежняя война съ Персіей была современною войнѣ отечественной 
и, невзирая на ограниченность средствъ командовавпіаго тогда на Кав- 
казѣ генерала Ртищева, кончена со славою для оружія нашего п съ 
пріобрѣтсніями. 

«Во время пребыванія моего въ Грузіп отлпчныя войска кавказ- 
скаго корпуса значительно умножены п сверхъ того ньшѣ благополучно 
царствуюпцімъ государемъ императоромъ усилены были двумя дпвп- 
зіями. Персіянами предводптельствовалъ сыпъ шаха, Аббасъ-^Іпрза, столь 
же извѣстный отсутствіемъ воппственпыхъ даровапій, сколько знамени- 
тый пораженіями русскпхъ войскъ. 

«Вамъ, милостивый государь, згногое не пзвѣстно; но я, знавши хо- 
рошо обстоятельства, войну съ персіянами не могъ встрѣтпть безъ осно- 
вательной надежды на успѣхъ и чувствовать въ себѣ недостатокъ спо- 
собностей, когда во мпогихъ изъ иодчиненныхъ мнѣ находплъ пхъ до- 
статочными для персіянъ. 

«Не оскорбленное самолюбіе, но признательность къ довѣрію, кото- 
раго удостоенъ я былъ покойпымъ императоромъ до конца его царство- 
ванія, п уваженіе къ памяти обо мнѣ прежнпхъ ыопхъ сослуживцевъ 
вызвали меня замѣтить вамъ, милостивый государь, эту непозволитель- 
ную ошибку. 

«Съ должнымъ уваженіемъ пмѣю честь быть 
«мплостиваго государя покорпѣйшій слуга 

«Алексѣй Ермоловъ». 84 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ IV. 

Избашіптіісь отъ двухъ испроііісиііілхъ своихі. руководителей: Ермо- 
лова и Дпбпча "^, геііералъ-адъютантъ ІІаскевить смЬю іі энергически 
прпнялся за выиолііеиіе предположепнаго похода ііротіівъ ІІерсіи. Сво- 
ими распоряжеіііямп н блестяідлми успѣхами Паскевпчі, не замедлилъ 
оправдать безграничное довѣ])іе, которое питалъ къ его дарованіямъ 
императоръ Николай, 

Еще до отъѣзда Дибича воепныя дѣйствія начались движепіемч. рус- 
скпхъ войскъ въ Эриванскую область. 13-го (2Г)-го) апрѣля, гепералъ- 
адъютантъ Копстантпиъ Христофоровичь Бенкендорф!, занялъ Эчміад- 
8ПНСКІЙ монастырь "^. ІІепмовѣрная жара, превосходящая 40°, отсут- 
ствіе дорогь II продовольствія вч. безлюдной странѣ (персіяне угнали 
жителей) сильно затрудняли быстрый ходъ намѣченныхъ военныхъ дѣй- 
ствій. Число больныхъ возрастало ужасающилъ образомъ; баталіоны па- 
чали замѣтно рѣдѣть. Тѣмъ ие менѣе приступили къ осадѣ крѣпости 
Аббасъ-Абада, располояіенной на Араксѣ, въ десяти верстахъ отъ 
Нахичевани. Аббасъ-Мирза, согласно нредиоложенію Наскевнча, не за- 
ыедлилъ двинуться на выручку созданнаго пмъ оплота въ Южно-Эриван- 
ской области, но попытка перспдскаго полководца привела 5-го (17-го) іюля 
къ полному пораженію его войскъ при Джеванъ-Булахѣ; Аббасъ-Мирза 
съ трудомъ пзбѣгъ плѣна. Рѣшптельная побѣда, одержанная Паскевп- 
чемъ, сопровождалась сдачею крѣпостп Аббасъ-Абада, послѣдовавшею 
8-го (20-го) іюля "^. 

Теперь предстояло Наскевичу овладѣть Эрпванью. Операціп про- 
тивъ этой крѣпостп должны были рѣшпть участь кампанііі; но для успѣш- 
наго выполпенія подобной задачи нужно было выждать прпбытія осад- 
ныхъ орудій; нестерпимый же зной и иедостатокъ продовольствія пре- 
пятствовали немедленно начать осаду Эрпванн. Пришлось отвести войска 
въ лагерь въ горы Карабабы. 

Между тѣмъ наступательныя дѣйствія Аббаса-ІІпрзы, предпринятыя 
къ Эчміадзину протпвъ генерала Красовскаго, кончились тѣмъ, что пер- 
сидскій полководецъ, несмотря на громадный перевѣсъ въ силахъ, от- 
ступилъ до появленія здѣсь нашихъ главныхъ сплъ, пришедшихъ на вы- 
ручку. Тогда Наскевпчъ рѣшплся овладѣть крѣпостью Сардаръ-Аба- 
домъ. 19-го сентября (1-го октября) она была занята русскими вой- 
сками. Здѣсъ побѣдитель нашелъ значительные запасы продовольствія, 
которые могли обезпечить содержав іе нашихъ войскъ во время пред- 
стоявшей теперь осады Эривани, къ обложен ію которой немедленно при- 
ступили. 1-го (13-го) октября, Эривань, служившая оплотомъ персид- ГЛАВА ТРЕТЬЯ скаго згогущества въ Закавказье, перешла въ руки Россііі. Паскевичъ 
доносилъ императору Николаю, 3-го (1о-го) октября 1827 года: 

<3иамя вашего императорскаго величества ралвѣвается па стѣпахъ 
эрявапскихъ. Ключи сей столько прославлеипоП крѣиости, весь гарнп- 
зонъ ея, взятый въ плѣт., вігГ.стѢ со всѢми главіп.іміг начальниками, 
самого Гассапъ-Хана, котоі)ьіА на этотъ разт. не моп. ни бѣжать "^, ни 
пробиться, завоеванные трофеи: 4 знамя, 37 нушекъ, 2 гаубицы, О мор- 
тиръ, до 60 фальконетовъ, наконец'ь под,і,анство п благодарность жите- 
лей, освобожден и ыхъ нами отъ мнимыхъ защптииковъ и свирі.ныхъ 
утѣснптелей, — все сіе спѣшу повергнуть къ всемилостивейшему воззрѣ- 
нію вашему, государь. Войско вашего императорскаго величества вновь 
увѣнчалось блескомъ побѣды. Быстрое нокореніе Сардаръ-Лбада навело 
ужасъ на ненріятеля, и симъ должно было пользоваться... Потеря наша, 
по стеченію мпогпхъ счастливыхъ случайностей, самая ншітожная '". 
Знаменитая Эрпвань, которой пріобрѣтеніе, какъ полагали, должно бы.іо 
стоить потоковъ крови, пала предъ побѣдоноснымъ русскимъ оружіемъ 
безъ великихъ пожертвованій съ нашей стороны. Теперь лезгпны, да- 
гестанцы и всѣ мятежники въ кавка;іскихъ горахъ приведены будутъ въ 
трепетъ покоі)еніемъ города, вѣчнаго пхъ убѣжища, гдѣ они находили 
помопц. деньгаігп, оружіемъ п всѣмъ коварстпомъ персидской политики. 
Слава его въ Турціи п Персіи неимовѣрна, но еще ненмовѣрнѣе пока- 
жется овладѣніе пмъ по шестидневной осадѣ. 3.000 человѣкъ военно- 
плѣннаго гарнизона уже мною отправляются В7> Грузію». 

Императоръ Николай щедро паградилъ Паскевича. За побѣду при 
Джеванъ-Булахѣ и взятіе Аббасъ-Абада онъ получплъ орденъ св. Вла- 
димира первой степени, а за взятіе Сардаръ-Абада и Эрпвапи орденъ 
св. Георгія второй степени. Сверхъ сего государь написалъ еще своему 
полководцу б-го (18-го) ноября слѣдуюпі,ее собственноручное письмо: 

«Богу угодно было благословить труды ваши, любезпый Пванъ Ѳе- 
доровичъ, и въ продолжен іе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, преодолѣвъ всѣ пре- 
поны, природою и непріятелемъ вамъ протпвоставпмыя, исполнили вполнѣ 
мое желаніе п покорили Россіп тѣ области, которыя ей отнынѣ при- 
надлежать должны въ возмездіе за наглое покушеніе персіянъ. 

<Изъ офнціальныхъ бумагъ вы увидите все мое удовольствіе; но мнѣ 
желательно, чтобъ мой старый команднръ зналъ, что я пмъ сердечно 
доволенъ и вѣчно благодаренъ буду за то, что поддержалъ честь рус- 
скдго пменп и исполнплъ мою волю. Спасибо, любезный Пванъ Ѳедо- 
ровичъ, спасибо отъ всей души. Я полагаю, что письмо сіе застанетъ 
васъ въ Тавризѣ, можетъ быть, съ помощію Божіею, п тогда же, какъ 
ыиръ заключенъ. Я сего искренно желаю; но еслп бы сего не было, и 
ослѣпленіе персіянъ вело пхъ къ гибели продолженіемъ войны, вы най- 
дете всѣ мыслп МОП въ начертанін, которое шлеті. вамъ Пвант. Пва- 

8в ИМІІЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ новпчъ. Считаю іісобходнмымъ намъ далеко не лѣзть въ глуопну 11е\)- 
сіл; но елико возможно скорѣе сдѣлать эксііедпцію въ Астрабаді. и.ін 
Зпнзпли, гдѣ по вашему удобііѣе, п стать тамъ твердой йогой». 
Дмитрій Павловичъ Руничъ. 

(Съ портрета, принадлежафаго его дочери, г-жѣ Храбро-Василевской). Въ ТО время, Еякъ русскія войска заняли Эрпвань, Аббасъ-Мпрза 
окапывался въ лагерѣ въ Хоѣ п совершенно отказался отъ дальнѣй- 
шихъ наступательныхъ дѣйствій. Для русскнхъ войскъ дорога въ глав- 
ный городъ Адербейджана, Таврпзъ, была открыта. 13-го (25-го) октября, 
Енязь Эристовъ занялъ съ отрядомъ безъ выстрѣла этотъ городъ; цпта- ГЛАВА ТРЕТЬЯ дель, крѣпость, склады, арсспалъ, литейный за модь — все было передано 
въ расооряженіе русских!.. 19-го (31-го) октября, ІІаскевнчъ си аван- 
гардомъ встуиилъ въ Танризъ. Городское население толпами вышло ему 
навстрѣчу, усыпая дорогу цвѣтами и закалывая быковъ, какъ это при- 
нято въ ІІерсіи при торжественных ь віЛ.здахт. шаха, ^ііообще народ ь 
изъявляетъ здѣсь кг памъ большое усердіе, — писалъ тогда Паскевичі., — 
что внослѣдствіи мо;кетъ сделаться для насъ затрудіпітелі.ньпгі. > '^°. 

Шахъ Фетъ-Али-ханъ убѣдгілся паконецъ въ пензбѣжности заклю- 
ченія мира, тѣмі. болѣе, что наслѣдникъ перспдскаго престола и главно- 
командуюп;іП Аббасъ-ЗІпрза заявплъ своему повелителю: мы не мо;і;емь 
драться, иамъ ничего другого не остается, какь примириться . 

Не довольствуясь подобнымъ признапіемь своего нора;кенія, Аббась- 
Мирза, главный виповиикь войны сь Россіею, явился въ Деп-Карганъ 
для личнаго свидапія ст. Паскевпчемъ. Главное затруднепіе къ зак.ію- 
ченію мира состояло въ унлатѣ военныхъ издержекь, которую требо- 
вала Россія; протпвъ террпторіальныхъ же уступокт. никто не возра- 
жалъ. Въ Персіи всѣ государственные доходы нринадлеиіалп лично шаху, 
и Фетъ-Алп-Ханъ дорожилъ сохраиепіемъ своей казпы. Поэтому уплата 
военныхъ издержекъ, писалъ Паскевичъ императору Николаю, «самая 
затруднительная въ землѣ, въ которой государь казну п лпчпыя по.іьзы 
свои еовершопно отдѣляетъ отъ пользы парода*. Препятствія къ заклю- 
ченію мира увеличивались еще тѣмъ, что англійское правительство, 
снабжавшее Нерсію субсидіями, употребляло всѣ усилія для задержа- 
нія успѣховъ русской политики. 

Хотя съ появлепіемъ русскихъ войскъ въ Тавризѣ политическая 
обстановка сразу пзмѣнилась въ пашу пользу и приняла даже антидина- 
стичесЕІй характеръ нротивъ царствовавшаго тогда въ Нерсіп шаха '^', 
но императоръ Николай и въ этомъ случаѣ остался себѣ вѣренъ. «Не- 
преклонный въ убѣжденіяхъ строго-легитпмпыхъ, — пишетъ князь Щер- 
батовъ, — государь не допускалъ мысли о возможности воспользоваться 
непокорностію подданпыхъ законному ихъ монарху. Настаивая на удо- 
Блетвореніп Россіи, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ требовалъ отъ Наскевича и 
сохраненія цѣлости Нерсін и неприкосновенности законной власти и 
престола шаха» '^2 ]\іежду тѣмъ въ доаесеніяхъ Наскевича сквозило со- 
вершенно иное направлен іе; опъ, повпдимому, не особенно опасался 
разложенія Персіи. Наскевпчъ, находясь въ Тавризѣ, всякій день все 
болѣе убѣждался въ возможности, окончательно завладѣвъ Адербейджа- 
номъ, управлять ханами всей Нерсіи. «Съ потерею Адербейджана, — - 
писалъ Паскевичъ, — англійскіе чиновники могутъ сѣсть на корабли въ 
Бендеръ-Буишрѣ и возвратиться въ Нндііо» '^'. Разсужденія русскаго 
главнокоыандуюгцаго, принимая во вннманіе одни нерсидскія дѣла, вполнѣ 
соотвѣтствовали обстоятельствамъ; тѣыъ не менѣе близость неминуемой 

88 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫІІ В0Й1ПІ съ Турціею не позіюлялп, однако, слпшкомъ уилекаті.ся одержан- 
ными успѣхаміі, такі. каш. иіізиерисеніе каджорскоЛ дтіастін удержало 
бы надолго русскія поиска иъ ІІерсіи. 

Персидское правительство С7. скойстпенпоіо восточні.і.мь политиками 
изворотливостію сумѣло затииуті. перегоі(орі.і, несмотря иа то, что Аббагь- 
Мнрза иодшісалъ уже нредъяилепныя ему нредііарительиі.гя условія 

/- 1 

'■'•>•'■ } І' (■ ■' / , 
Импѳраторъ Николай I, императрица Александра Ѳеодоровна и великій князь 

Константинъ Николаевичъ. 

(Оь литографін начала прошлаго сто.тѣтія). мира '**. <Безъ хитростей, безъ изворотовъ ничего здѣсь не дѣлается*, — 
замѣтилъ Паскевичъ въ донесеніп къ государю отъ 21-го декабря 1827 
года '^. Наконецъ Паскевичъ вынужденъ былъ объявить о разрывѣ пе- 
реміфія и снова двинуть войска для поддержания своихъ требоЕаній. 
Русскія заняли Міянъ н Ардебиль и, невзирая на холодное зимнее 
время, начали готовиться къ походу на Тегеранъ. Рѣшительныя мѣры, 
принятый Паскевичемъ, н совѣты англійской мнссіи заглушили нако- 
недъ всщііхнувшіе новые воинственные порывы шаха; онъ смирился, п 

ТЛІ— 12 

■» ГЛАВА ТРЕТЬЯ 10-го (22-го) февраля 1828 года въ Туркманчаѣ подппсанъ былі. мир- 
ный договоръ С7. Псрсіею. 

Существенныя статьп трактата заключались въ устуіікѣ Россіп ханстві. 
Эривапскаго п Пахпчевапскаго, въ возвращсніи ханства Талышпнскаго 
(съ ЛенкораЕіью), запятаго персидскими войскаміг, и въ уилатѣ двад- 
цати милліоповъ рублей за воеипыя издержки. 

По получеиіи этого радостпаго извістія, импсраторъ Николай воз- 
велъ, 16-го (27-го) марта 1823 года, Паскевпча въ графское достоинство, 
повелѣвъ ему нмсиоваться графомъ Паскевичсмъ-Ориваискимъ'-^, 
и, сверхъ того, пожаловалъ ему одииъ мплліоиъ асспіііаціями изъ пер- 
сидской коптрибуціи. Эти милости императоръ Николай возвѣстилъ «отцу 
командиру» въ собственноручномт> письмѣ, въ которомъ писалъ: 

<Воздавъ Всемогущему Богу благодареніе за дарованіе столь жела[і- 
иаго мною мира, обращаюсь къ вамъ, мой любезный Пванъ Оедоровичъ, 
съ изъяспеніемъ чувствъ признательности, которую оп. глубокаго сердца 
къ вамъ питаю за важпыя услуги отечеству и точное исполпеніе моихъ 
желапій; вы все внолнѣ совершили. Лѵелая, чтобъ и въ потомствѣ со- 
хранились псразлучпыя съ пменемъ вашимъ пріобрѣтенія, копмп вамъ 
Россія обязана, пріобщилъ я къ фампліи вашей назван іе той твердыни, 
покорепіемъ которой походъ прппялъ рѣшптельпый оборотъ въ нашу 
пользу». 

Зат'Ьмъ въ томъ же ппсьмѣ, какъ ппшетъ біографъ Паскевпча, 
государь въ мягкихт>, дружескихъ выраженіяхъ упрекалъ «отца коман- 
дира» въ недовѣріп къ свопмъ блпжайшимъ помощішкамъ п въ пзлпн:- 
ней раздражительности. Это замѣчаніе было вызвано тѣмъ, что до свѣ- 
дѣпія государя постоянно доводимы были случаи, свидѣтельствовавшіе 
о раздражительности п неуживчивости Паскевпча. Слава, которую стя- 
халъ себѣ «отецъ командиръ» въ Персіп, п милость къ нему монарха 
встревожили немалое число лицъ, естественны мъ образомъ вызвавъ ле- 
гіонъ недоброжелателей п завпстниковъ, не пропускавшихъ удобнаго 
случая повредить ему во мнѣніп государя. 

«Теперь, — писалъ пмператоръ Николай, — какъ старому знакомому, 
могу сказать, какъ другу, дозвольте мнѣ изъяснить со всею искренностью 
новое желаніе мое, собственно до васъ, любезный Пванъ Ѳедоровпчъ, 
касающееся. Я душу вашу знаю; знаю, что благородная душа ваша не 
оскорбится голосомъ друга, которому честь ваша, ваша слава точно 
дороги. 

«Не скрою отъ васъ, любезный другъ, что съ прпскорбіемъ я вп- 
дѣлъ, что ыпогіе достойные сотрудники ваши, люди, коихъ вы уважать 
должны, ибо они вполнѣ сего достойны, лпшились подъ конецъ похода 
вашего довѣрія, не сдѣлавъ, я смѣло скажу, ничего, дабы провиниться 
и тѣмъ заслужить неудовольствіе ваше справедлпвымъ образомъ. Но- 
во ИМПКРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПР.РВЫИ жетъ лн высокая іі благородная дута ваша быть преступна въ неза- 
служенной педоиѣрчнвостн? ДостоПно лн «асъ угнетать іин быть неснра- 
ведлпву кь тѣіп,, кон, не щадя нп трудовт., ни самой жп;ипг, дабы 
заслужить мое благоволеніе, были истиннымн вамъ сотрудЕнисамн п по- 
мощннкамн? 

«Не мнѣ вамъ, любезный ІІканъ Оедоровнчт., упоминать, что про- 
щать великодушно, нрптѣснять же безъ причины — неблагородно. 
Пропіу васъ, какъ другъ, примите сіе увѣнщніс отъ меня, какъ долп. 
тому, которому я саігь міи)гими добрыми совѣтами обяаанъ. Я желаю, 
чтобы моего Ивана Оедоровича всякій подчиненный любилъ и почпталъ, 
какъ отца, п чтобы не было другихъ ему завистниковъ, какъ завистпи- 
ковъ его славы п добродѣтели, 

«Слава сія на полѣ чести пріоб])ѣтена вами, — остается пріобрѣстп 
другую, столь же важную: быть любиму своими подчипенпьппі. Для сего 
нужна строгая справедливость, даже самый видъ нристрастія или при- 
хоти долженъ быть устраненъ. П можстъ ли быть иначе меясду благо- 
родиыхъ людей, обязанпыхъ уваженіемъ другъ къ другу? 

«Я льщу себя надеждой, любезный Иванъ Ѳедоровичъ, что вы по- 
стараетесь будущиііъ вашимъ обращеніемь съ вашими добрыми, усерд- 
ными подчиненными доказать, что не въ правѣ вашемъ поступать 
постоянно, какъ допынѣ случалось, п что совѣтъ искренняго вамъ 
друга не будетъ тщстнымъ. Въ трехъ вашпхъ главныхъ подчпненныхъ: 
Эмануелѣ, Сипягииѣ и Красовскомъ, пмѣлп вы людей способныхъ, на- 
дежныхъ п заслуживающих!, мою довѣреныость: съ ними въ особенностп 
будьте въ должныхъ начальнпческпхъ, но дружественныхъ отношеніяхъ. 
Нп одпнъ изъ нихъ не будетъ, какъ говорится, искать выслуживаться 
ноішмо васъ; каждый въ своемъ згЬстѣ будетъ преполезенъ... Съ сими 
тремя помощниками, дѣйствуя черезъ нихъ по принятому плану и за- 
нимаясь тогда болѣе общимъ направленіемъ, наблюденіемъ и частыми 
осмотрами, я надѣюсь, мой Пванъ Ѳедоровпчъ поставптъ скоро край сей 
на ряду лучпшхъ и самыхъ цвѣтущихъ областей Россііі»'-^. 

Нрнведепныя здѣсь строки, служащія лучшей характеристикой отно- 
шеній, установившихся между Паскевичемъ и его другомъ, пмперато- 
ромъ, сдѣлаются вполнѣ понятными, если сказать, что даже блджайшій 
сотруднпкъ Паскевича, графъ Сухтеленъ, отзывался о немъ въ своей 
перенпскѣ, какъ о человѣкѣ честномъ, храбромъ, добромъ п справедли- 
вомъ, но въ то же время недовЬр'швомъ, нодозрптельномъ п крайне тя- 
хеломъ въ служебныхъ отноіпеніяхъ'^^, 

Вцрочемъ,*[_въ ннсьмѣ къ государю самъ Паскевпчъ признавалъ жа- 
лобы свопхъ подчпненныхъ отчасти справедливыми'^'. Въ письмѣ 
же къ великому князю Лпхаилу Павловичу, написанному по окончаніи 
Персидскаго похода пзъ Туркманчая, Паскевпчъ не отридалъ проявден- 

• 

м ГЛАВА ТРЕТЬЯ ной нмъ съ иѣкоторыхі. ііоръ раздражптелыіости, объясняя ее слѣду- 
ющпмъ образоігь: 

«Все счастливо кончилось, — ппшет7> Паскевпчъ, — однако прибавлю 
къ сему вашему высочеству, что еслп когда нпбудь удостоюсь явиться 
въ прпсутствіе вапіе, то у.чнать меня будетъ трудно. Безсонньія ночи 
въ теченіе долгаго времени, отсутствіе снокойствія, смѣна белпрерыв- 
ныхъ происпіествіП, ненріятности всякаго рода, которыхъ нпкакимъ че- 
ловѣческпмъ расчетомъ ни нредппдѣть, пп отвратить невозможно, нако- 
нецъ климатъ, послѣ несносныхъ жаровъ стужа такая, какъ въ Россіп, 
все это преоб])азпло меня совершенно, и я устарѣлъ прежде времеіпі. 
Характеръ мой даже совсѣмъ измѣііился. Требуя часто невозможнаго 
отъ людей н обстоятельствь, нелі.зя сохранить себя въ обыкновенномъ 
положеніп дуииі. Желаніе нснолнить болѣе, нежели долгъ свой, — чрез- 
мѣрно: препятствія раздражаютъ, п поневолѣ взыскивается часто п много, 
а это никому не нравится» "". 

Блистательный миръ съ Персіею навелъ генералъ-лейтенанта А. X. 
Бенкендорфа на слѣдующія остроумныя размышленія, высказапныя имъ 
въ ппсьмѣ, отъ 16-го (28-го) марта 1828 года, къ графу ЛІ. С. Воронцову: 

сНужно сознаться, что мусульмане не проявляют!, остроумія въ вы- 
борѣ времени для заключепія іиіра. Въ 1812 году турки поспѣшилп 
подписать его въ моментъ, когда Наполеонъ, пмѣя позади себя всю 
Европу, надвигался на имперію. Теперь персіяпе подражаютъ имъ, 
облегчая для насъ возможность раздавить ихъ единовѣрцевъ"'. Миръ 
велнколѣпный... Поэтому-то Паскевпчъ п былъ сдѣланъ графом ь Эрп- 
ванскпмъ съ пожалованіемъ одного милліона. Вотъ какъ слѣдуетъ на- 
граждать... Наконецъ дѣло кончено такимъ образомъ, какъ п подобаетъ 
русскому императору. Всѣ восторгаются этпмъ, п даже соперники, за- 
вистники, критики, крикуны ничего не находятъ для возраженія» "^. 

Нѣсколькпмп днями ранѣе Бенкендорфъ ппсалъ тому же графу Во- 
ронцову, что ожидаемое ежеминутно пзвѣстіе о мпрѣ ошеломило дипло- 
матовъ (рагті Іез (Ііріошаіез еііе а ёіё сошше ип соир (1е піа8йие). 

Поздравляя императора Николая съ заключеніемъ мира, цесаревичъ 
Константпнъ Павловичъ воспользовался случаемъ рѣзко осудить Ермо- 
лова и, вмѣсгЬ съ тѣмъ, косвенно кольнуть также и новаго героя Паске- 
вича, котораго онъ не долюбливалъ. 

<Я позволяю себѣ принестп вамъ мои болѣе чѣмъ пскреннія поздра- 
вленія съ другой одержанной вамп побѣдой, — ппсалъ цесаревичъ, — 
которая, по моему слабому разумѣнію, не лишена значенія п заклю- 
чается въ томъ, что все обошлось безъ генерала Ермолова, бывшаго 
кумиромъ обш;ественнаго мнѣнія и слывшаго за единственнаго способнаго 
человѣка въ нашемъ отечествѣ. Это является, по моему мнѣнію, не 
менѣе существенной побѣдой и призоветъ къ порядку очень ыногихъ 

82 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫМ съ ихъ новыми пдсями, пагубными для всякаго закоинаго порядка, п 
въ силу которым, геній долженъ аамѣнять постоянно то, что устано- 
влено. Вы доказали, что можно было обойтись исяъ него, и я оп. всего 
сердца благодарю за это небо; это — хороиііП урокъ, данный всему міру» '^. 
Императрица Александра Ѳеодоровна. 

(Съ гравюры Райта). 

9-го (21-го) апрѣля 1827 года, цесаревпчъ ппсалъ по тому же по- 
воду Ѳ. П. Опочпнпну: 

*На то, что вы пишете, что генералъ Ермоловъ отозванъ, а на 
ыѣсто его назначенъ генералъ Паскевпчъ,. скажу вамъ: жаль, что съ та- 
кими военными достоинстваіш, каковъ генералъ Ермоловъ, онъ такъ 
себя свопвгп дѢяніяіш запуталъ. Я ему во время оно нѣсколько разъ 
предвѣщалъ, что съ нимъ когда нпбудь да будетъ такой конецъ. Съ 
послѣдняго же его пріѣзда въ Варшаву въ 1821 году, гдѣ онъ велъ 
себя не такъ, какъ бы слѣдовало, л совершенно прекратилъ мои съ нтіъ 
соотношенія>. 98 ГЛАВА ТРЕТЬЯ Насколько отиопіснія цосаі)еппча къ А. П. Ермолопу стали недру- 
желюбны, молаю видѣть нзъ другого, болѣе ранняго, письма Констан- 
тина Павловпча къ тому же О. П. Оночпнину, отъ 12-го (21-го) марта 
1826 года: 

«Насчетъ выстунппінпхъ вт. походъ на Кавказъ баталіоновъ лейбт,- 
гвардіп Московскаго п Г])енадорскаго нолковъ, что государь нмнераторт. 
не могь безъ слезъ смотрѣть пхъ, будучи растроганнымъ, видя ихь 
усердіе п ревность, сі. коими они стремились пттп загладить свой про- 
ступокъ, — въ томъ нѣтъ сомпѣнія, что таковыя милосердьія чувства его 
императорскаго величества есть совершенно ему свойственны, въ чеі[ъ 
всякій долженъ отдать справедливость, АлексѣП л;е Петровичъ Ермо- 
ловъ погЬпіптся теперь съ этими людьми, они ему на убой попались. 
Я весьма помню, когда въ 1814 году, во время атаки Па])и;ка, изъ 
числа состоящей у меня въ комапдѣ прусской и бадепской гвардін я 
послалъ баденскій баталіопъ въ Раиіін, п какъ Алексѣй Петрович!» 
стоялъ тогда въ сторопѣ, то я, подъѣхавъ къ нему, сказалъ ему объ 
ономъ, онъ сѣлъ на лошадь и поѣхалъ за нимъ, а по сродному своему 
человѣколюбію съ удовольствіемъ сказалъ, врядъ ліг кто изъ онаго воз- 
вратится, п дѣйствптельно такъ выиіло, изт. 500 человѣкъ вступило въ 
Парпжъ только 280*. 

Чѣиъ же разгыѣвалъ А. П. Ермоловт. цесаревича въ 1821 году? 
Дневнпкъ Ермолова отъ 20-го мая 1821 года даетъ слЬдуюш,ее объ- 
яснен іе: 

сВелпкій князь прпнялъ меня благосклонно. Почти ежедневпо бы- 
валъ я у развода; видѣлъ парады, ученья всякаго рода войскъ, смотры 
и маневры. Я отказался отъ квартиры во дворцѣ государя и остаио- 
вился въ гостпппцѣ. По приказаЕіію цесаревича, всѣ польскіе генералы 
и прочіе чиновники па другой день по пріѣздѣ моемъ сдѣлали мпѣ по- 
сѣщеніе. Я просилъ объ отмѣнѣ его приказапія, но не успѣлъ. Я не 
прпнялъ пхъ, не желая дѣлать пмъ безпокойства, зная при томъ, что 
изъ нпхъ знакомые охотно увидятся со мною и безъ объявленнаго при- 
каза. Цесаревпчъ былъ въ большомъ негодовапіи на меня, п началь- 
нику штаба, генералу Курутѣ, поручилъ объясниться со мною самымъ 
непріятнымъ образомъ». 

Но «патеръ Ермоловъ:» '^* этимъ не довольствовался и причинилъ 
цесаревичу еще п другую непріятность: онъ разсказывалъ польскимъ 
генераламъ о Суворовскомъ штурмѣ Праги, за который украшенъ 
былъ Георгіевскпмъ крестомъ. Варшавскія выходки Ермолова, гаедшія 
совершенно въ разрѣзъ съ александровской политикой, проводимой тогда 
въ Польшѣ, навсегда разстроили отношенія цесаревича къ «прокон- 
сулу въ Грузіи», котораго онъ нѣкогда въ своихъ ппсьмахъ называлъ 
пе иначе, какъ: «почтеннѣйшій, любезнѣйшій п храбрѣйшій старинный 

04 ПМПНРАТОРЪ НИКОЛАИ ППРВЫЙ другъ п товлрищі. ^, находя, <:что едгіисткепный Ермоловъ горалдъ 
на все> '*. 

— «Увасъ много іфаговъ», — ска-чалъ цесарепичъ однажды Ермолову. 

— «Я счнталъ нх7 , — отвѣчаль Ллеіссі.й Петровичъ, — когда ихъ 
было много, но теперь пхъ наоралосі. оезъ счету, и я нересталъ объ 
нихъ думать». 

V. 

ВаршавскіП слѣдственный і;омптетъ, учрежденный для открытія ноль- 
скихъ тайныхъ обществъ, окончилъ свои .чанятія значительно позже ие- 
терб^-ргскаго '''; опъ п])едставилъ цесаревичу Копстантпну Павловичу 
свое донесепіе только 22-го декабря 182С года (3-го января 1827 года). 
Правительству ні)едстояло тогда рѣиіеніе весьма важнаго вопроса: ка- 
кнмъ образомъ вести далѣе дѣло и какой учредить судъ надъ привле- 
ченными къ отвѣтственности лицами? 

Императоръ Николай высказалъ первоначально желаніе учредить но 
этому случаю въ Варпіавѣ судт^ на началахъ, сходныхъ съ тѣми, ко- 
торыя были полоз;еиы въ основаніе петербургскаго верховпаго уголов- 
наго суда. Въ ппсьмѣ къ цесаревичу, отъ 15-го (27-го) сентября 1826 
года, императоръ Николай прппомнплъ, что опъ подалъ въ Россіп прп- 
ыѣръ почти представптельнаго образа веденія дѣла, «которое тѣмъ са- 
мымъ показало передъ лицомъ всего міра, насколько наше дѣло было 
просто, ясно, священно»; а между тѣмъ въ Польшѣ, въ странѣ констп- 
туціоппой, государь, къ сожалѣпію своему, видитъ себя выпужденнымъ 
учредить судъ, по его мнѣнію, почти некомпетентный для того, чтобы 
судить государствепныхъ преступппковъ. «Явится ли это, — ^замѣчаетт. 
императоръ, — болѣе вѣрнымъ средствомъ охранить страну отъ всякпхъ 
волненій и закрыть ротъ тѣмъ, которые пожелалп бы впдѣть неспра- 
ведливость въ карѣ, которую предстоптъ наложить на внпогныхъ? У 
меня нѣтъ ни зпанія мѣстныхъ условій, нд опытности, поэтому я го- 
ворю совершенно зря п единственно по долгу безусловнаго довѣрія къ 
моему брату, моему лучшему другу; такимъ образомъ, дорогой Констан- 
тинъ, примите это за то, чѣмъ оно есть, какъ псповѣдь сердца, а что 
касается прочаго, будьте увѣрепы, что я исполню то, на что вы ука- 
жете мнѣ, какъ на необходимое и пеизбѣжпое». Въ заключеніе государь 
присовокупи лъ, что будетъ съ нетерпѣніемъ ожидать донесенія комитета 
по дѣлу, о Еоторомъ онъ имѣетъ лишь общее а смутное представленіе. 

По поводу предположений, высказанныхъ пмператоромъ Нпколаемъ 
въ приведенномъ нами шісьмѣ, цесаревпчъ наппсалъ самое рѣшнтель- 
ное возраженіе и подвергъ крнтикѣ петербургскій верховный уголовный 
судъ. «Я позволю себѣ, — читаемъ въ ппсьмѣ Константина Павловича 
отъ 12-го (24-го) октября 1826 года, — представить вамъ, что составъ ГЛАВА ТРЕТЬЯ суда въ родѣ того, какъ было сдѣлаио у ііасъ, но можетъ іімѣть мѣста 
у насъ бе;л. нарушсііія псѣхъ коііституціоиныхі. иачалъ, потому что 
спеціалыше суды не допускаются, а потербургскій суді. былъ именно 
таЕпмъ, потому что, па ряду съ сенатомъ, въ составъ его впсдсны 
быля члены, назначенные особо вт. данномъ случаѣ; въ констптуціон- 
ныхъ страпахъ уже отпергаютъ компетентность п праіюсудіе петербург- 
скаго суда н палываютъ его чѣмъ-то въ родѣ военнаго суда (соиг і)ге- 
ѵоЫе); сверхъ того, самое судопроизводство представляется пмъ пеза- 
концымъ, такъ какъ въ иемъ пе было допущено гласной защиты; вп- 
новные НЛП же подсудимые былп осуждены, пе бьшъ, такт, сказать, пи 
выслушаны публично, ни защищены тѣмъ ;ке путемъ; въ копститун,іон- 
ныхъ страпахъ дѣйствуютъ учрежденные на то суды, при гласной за- 
щитѣ... впрочемъ я прпказалъ составить для васъ по этому поводу 
ваппску, которая, падѣюсь, можетъ оказаться полезною для васъ и 
вполнѣ поставить васъ въ пзвѣстпость о томъ, что можно будетъ сде- 
лать для того, чтобы, насколько возможпо, остаться на закоппой почвѣ». 

Императоръ Николай отвѣтнлъ цесаревичу: «Съ нетерпѣніемь ожи- 
даю ваппски, о которой вы говорите мнѣ; само собою разумеется, что 
родъ суда, подобный здѣшнему, пе можетъ быть прпмѣненъ въ ІІольпіѣ, 
и это тѣмъ болѣе безполезно, что польскій сепать состоитъ изъ сеиа- 
торовъ, взятыхъ пзъ всѣхъ отраслей службы; поэтому л никогда пе 
вмѣлъ въ виду чего лпбо другого, какъ придерживаться въ этомъ отно- 
шеніы требовапій закона; здѣсь, гдѣ не существуетъ ничего подобнаго, 
нужно было дѣйствовать, насколько только возможно, закопнымъ обра- 
зомъ (аи88І Іё^аіепіепі ^ие ро^зіЫе), п, слѣдовательно, ничего не вы- 
думывать, а руководствоваться прпмѣрамп прошлаго». 

Переписка по этому дѣлу между Петербургомъ п Варшавою кончи- 
лась тѣмъ, что члены польскихъ тайпыхъ обществъ были, согласно 
коистптуцш, по статьѣ 152-й, преданы сеймовому суду, образован- 
ному Бзъ всѣхъ члеповъ сената; тѣ же изъ поляковъ, которые состояли 
русскими подцанными, подверглись суду правительствующаго сената. 

Засѣданія сеймоваго суда начались въ Варшавѣ 3-го (15-го) іюня 
1827 года. Цесаревичъ выражалъ государю надежду, что судъ дока- 
жетъ свопыъ ходомъ, насколько общественное мнѣніе страны стоитъ на 
должной высотѣ, безъ всякаго отгЬнка раболѣиства; вмѣстѣ съ тѣмъ, 
Константинъ Павловичъ полагалъ, что при этомъ случаѣ убѣдятся въ 
Петербургѣ, насколько несостоятельно воззрѣніе, по которому королев- 
ство изображалось, какъ находящееся въ состоянія броженія или даже 
реводюціи. «Не знаю, что выйдетъ изъ этого въ будущемъ, — писалъ 
цесаревичъ 2б-го мая 1827 года, — но ручаюсь, что въ настоящее время 
нѣтъ и тѣни броженія, и, если сумѣютъ взяться за это, то и въ буду- 
щемъ можетъ не произойти ничего подобнаго». ь ^ .■'" %^ 

>< 

X 

►^ 

(=3 
«о 

Ж с». 


д^ 

ік-^* '^' 
^4г:.і I.., [^Р5р^ 
2 

си 
ф 

^» 
ф 

а 
& 

І I 

о и 
Е я 

Ш в, 

О 2 

О 'і 
® Л 

« 

о 

о 
о 
X 
о 
о. се 

сх, 
ф 

с т.п— 13 ГЛАВА ТРЕТЬЯ Прсдсказаиія цесарсиича не оііраідалпсь. Весь край не замедлп.п. 
покрыться густою сѣтью тайпыхъ обш,ествъ и загопороиь; началась уси- 
ленная революціоппая пропаганда, чтобы воздѣйстновать на умы насе- 
ленія въ пользу людей впноиныхъ, какь выражались тогда, въ томъ, 
что въ глубппѣ сердца они питали желапіе независимости отечества. 
, Немпогочисленные противники нодобнаго воззрѣиія признавались отні,е- 
пепцамп общества, покидались своими друзьяііи, подвергались оскорбле- 
піямъ па улпцахъ города. Прокламаціи, расклеенный въ публичныхъ 
мѣстахъ, съ самаго открытія засѣданій сеймоваго суда, грозили пло- 
хнмъ патріотамъ местью парода. Памфлеты п поднольныя пзданія і)аз- 
хшалп страсти. Малѣйіпій поводъ служилт. предлогомъ для шумиыхъ 
ыаппфестацій, устраиваемыхъ ііолодежью, съ каждымъ днемъ все болѣе 
совращаемой агитаторами, н которую стало столь трудно сдерлсивать, 
чт'О власти, убѣдпвипісь пакопецъ въ своемъ безсиліи, перестали сви- 
рѣйствовать противъ пея '^^. 

» Если бы польскоо общество того времепп было болѣе зрѣлое и вѣр- 

. нѣё оцѣпило бы своп истпнныя выгоды, то оно, довольствуясь настоя- 

пщмъ, спокойно вынесло бы временныя невзгоды, на которыя жалова- 

•лі|:сь патріоты, уновая на лучшее будущее. По, какъ справедливо от- 

".мѣтплъ однпъ писатель, «всѣ мысли парода впталп не въ настоящемъ, 

..а=въ прошедшемъ». Передовые дѣятелп страны стремились къ одной ц'кш, 

. къ, политической реставраціп прежней Польши; а подобное паправленіе 

польской пнтеллигеиціп могло только привести къ крушенію систему, 

кбЮрую Александръ I осуществплъ съ такпмъ трудомъ въ 1815 году. 

'] Сеймовому суду на основанін королевскаго декрета отъ 7-го (19-го) 

агірѣля 1827 года преданы были восемь человѣкъ: Кржпжановскій, 

графъ Солтыкъ, Маевскій, ксендзъ Дембекъ, Заблоцкій, Гржи- 

майло, Плихта, графъ Залусскій. Предсѣдателемъ суда пазначенъ 

былъБѣлинскій, старшій сенаторъ, замѣнившій собоір пастоящаго пред- 

сѣдателя сената, графа Замойскаго, отстраненнаго отъ дѣла, какъ 

бывшаго членомъ варпіавскаго слѣдственнаго комитета. 

Здѣсь не мѣсто входить въ подробности суда, открывшаго своп засѣ- 
данія въ Варшавѣ въ іюнѣ 1827 года. 

Императору Николаю приходилось во время хода этого политиче- 
скаго процесса либо сдерживать порывы пеудовольствія цесаревича, либо 
выслушивать, съ его стороны, взгляды совершенно протнвоположнаго 
свойства, клонившіеся къ оправданію польскпхъ подсудимыхъ. Такъ, на- 
примѣръ, государь остался недоволенъ обвинительны мъ актомъ, пред- 
шествовавпшмъ суду; десаревичъ прпзналъ его слабо редактированнымъ 
,^^^е Гаі ігопѵё й,іЫетап(; гёсИ^ё), а затѣмъ высказалъ слѣдующія сообра- 
хенія въ пользу подсудимыхъ, пдущія совершенпо въ разрѣзъ съ отправ- 
ной точкой, которой придерживался въ этомъ дѣлѣ императоръ Николай. 

93 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫГі «Что касается того, — ппшеть Коистагітпііъ Павлоііичъ, — что вы го- 
ворите зигЬ, что не можете понять, какъ можно ніілшіть отдаленной 
попыткой (іенЬиіѵе ёіоі^піёе) знаніс загоіюра, пмѣнніаго цѣлью убий- 
ство короля п его семьп, то это .можетъ калаться такт, на пертлй юглядъ; 
но преступленіо тѣхъ, которые зналп объ этомъ, можетъ быть назпано, 
по существу юнипгь законамъ, лппіь сокрытіемъ, — нонятіе вполігі; онре- 
дѣленное п предусмотрѣнное кодексомъ. Что же касается самаго убіА- 
стшг, Еъ которому нодстрекаліг русскіе, то на оснопанін ноказаній нод- 
судпмыхъ, какъ русскихъ, такъ п ноляковъ, дознано, что послѣдніе 
постоянно отказывались отъ дѣлаемьіхъ имъ нредложеній п даже не 
хотѣлп слупіать разговоров!, обь этомъ, выставляя тотъ доводъ, что пп- 
когда еще цареубійство не запятнало нольскаго народа. ІІоэто.му нре- 
ступленіе состонтъ исключительно въ сокрытіи этого факта. Такнмъ 
образомъ отдаленная попытка ((епіаііѵе ё1оі|,чіее), о которой упо- 
минается, безусловно относится къ желанію низвергнуть настоящее пра- 
вительство, пользуясь для осуществленія этой цѣлп персмѣнами, кото- 
рыя могли бы произойти въ Россіи, а такъ какъ время для совсриіенія 
этихъ перемѣнъ не было установлено, то оно п не могло быть названо 
иначе, каісъ это сдѣлано было прокуроромъ, въ особенности въ виду 
показаній сампхъ русскпхъ, откладывавших^, осуществленіе своихъ па- 
мѣреній пзъ года въ годъ» '^'. 

Пзъ С.-Петербурга присланы были делегаты правптельствующаго се- 
ната и снова привезены участники польски хъ тайпыхъ обществъ, со- 
стоявшіе въ русскомъ подданствѣ. Дѣло тянулось безконечно долго 
и копчилось лѣтомъ 1828 года оправданіемъ подсудпмыхъ, пзъ еото- 
рыхъ только нѣкоторые приговорены были къ незначащимъ тюремпымъ 
заключеніямъ, съ вычетомъ времени, проведепиаго подъ арестомъ. Предсѣ- 
датель суда, Бѣлпнскій, сказалъ: <'Мое сердце пренятствуетъ мнѣ осу- 
дить паціональное чувство!». Прпговоръ суда какъ бы торжественно 
оправдывалъ въ проиіедшемъ всѣ попытки, которыя бы-ти направлены 
къ низверженію существовавшаго законнаго порядка, и какъ бы разрѣ- 
шалъ въ будущемъ всѣ дальнѣйіпіе заговоры и попытки подобпаго рода. 

Когда состоялся этотъ прпговоръ, пмнераторъ Николай находился 
въ Турціи при дѣйствующей арміи, озабоченный псходомъ бывшей 
въ полномъ разгарѣ войны съ Портою. Разсказываютъ, что государь, 
узнавъ о столь неожиданномъ исходѣ варпіавскаго по.іптическаго про- 
цесса, воскликнулъ: «Несчастные, они спасли виновныхъ, но погубили 
отечество!». Цесаревичъ прпведенъ былъ прпговоромъ сеймоваго суда 
въ состояпіе сильнѣйшаго гнѣва; письма къ государю, отправленпыя во 
время суда, испещрены выраженіями: «иоіге зоЬ еі ітЬёсіІе 8епаЬ, <1а 
ѵіеШе ^аиасііе Де ргёзМеаЬ, «Гіпзі^пе Ьеіійе (1е Віе1іп8кі> и т. п. Кон- 
стантинъ Павловпчъ готовъ былъ прпбѣгпуть даже къ крайпимъ мѣ- ГЛАВА ТРЕТЬЯ разіъ, быстро иозаоывъ сиоіі ііеданііія налпдателыіыи коистптуциттля 
иастаплепія, сообщеппыя брату. Благоразумно императоііа Николая от- 
клоипло всякія неосмотрптольиыя рѣиіенія. ІІопелѣио было адмііипстра- 
тивпому совѣту королевства высказать свое мнѣігіс но поводу судсбпаго 
приговора II іювсдепія сената вь отомъ дѣлѣ; зіітѢмт. іірпіоворт. остался 
неутвержденііыіп., и сеііаторамъ воспрещено отлучаться им, Варніавы. 
Снова потребовалпсь педѣли, об])атпі(иііяся вь мѣсяцы, для н<»в<)й работы, 
возложенной па польскпхъ государствепіплхт, людей. Лдмпнпстратпоный 
совѣтъ прпшелъ кт. заключепію, что приговорт, сената слѣдуетт. при- 
писать пе злонамѣреппостп его членовъ, по ігеудовлетворительности су- 
ществовавпіаго тогда уіоловнаго закоиодате.п.ства. Такпмъ образомт. адми- 
нистративный сові.тъ вь сущности онравдывал'ь рі.иіеніе, постановлен- 
ное сеймовымъ судомъ. Заключение совѣта было препровождено къ импе- 
ратору Николаю въ декабрь 1828 года. 

Въ слѣдующемъ 1829 году столь п.іачевнос и безкопечпое пререка- 
ніе между властями паконецъ прекратилось. Государь новелѣлт. прочесть 
сенату высочайшій выговоръ, а затѣмъ утвердилъ пі)иг()иоръ суда, ко- 
торый вступплъ въ законное дѣйствіе. 1-1-го (2С-го) марта последовало 
закрытіе сеймоваго суда, по зло, папесенное этимъ политическимь про- 
цессомъ страпѣ, было пепоправимо. 

Между тѣмъ 22-го февраля (С-го марта) умеръ предсѣдатель сей- 
моваго суда, сепаторъ Бѣлипскій. Ему устроили пышныя похороны, ко- 
торыя сопровождалпсь нѣкоторымп безнорядками со стороны учащейся 
молодежи и послужили кт. еще большему возбуждепію умовъ. 

9-го (21-го) марта 1829 года цесаревичъ писалъ государю: 

«Выговоръ (1а тегсигіаіе) былъ прппятъ съ почтительностью и по- 
корностью, по пе съ убѣжденіемъ, какъ это видно пзъ допесеній, по- 
дучаемыхъ мною со всѣхъ сторопъ; впрочемъ, чего же можно ожидать 
отъ подобныхъ супі;ествъ и отъ сброда, какпмъ являются въ большпп- 
ствѣ сенаторы этой страны? Тѣмъ не мепѣе нужно быть справедлпвымъ 
и сказать, что среди нпхъ есть такіе, которые сознаютъ, что сдѣлалп 
ложный шагъ, и раскаиваются. Вмѣсто того, чтобы чувствовать дели- 
катность вашего образа дѣйствій, выразившагося въ приказапін сдѣлать 
имъ выговоръ при закрытыхъ дверяхъ, встрѣчаются такіе, которые въ 
этомъ видятъ опасеніе дѣйствовать публично, по что впрочемъ они вос- 
торжествовали, освободивъ патріотовъ, которые жертвовали для отече- 
ства. Подобное толкован іе распространено между праздною молодежью 
и, въ особенности, среди студентовт.; со дня на день они становятся 
все болѣе дерзкими п болѣе смѣлыми и, въ особенности, нослѣ ногре- 
бенія Бѣлинскаго. Я уже предупредилъ правительство объ этомъ и о 
крайней необходимости водворить порядокъ среди всей этой неугомон- 
ной молодежи; всѣ добромыслящіе люди чувствуютъ это и держатся 

МО ПМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ П1-.РВІ,ІІІ моего мііѣиія; по не знаю, чѣмі, это молпіо объяспмті.: мѣры, 
который считают!, возможпымъ принять. ПС отвѣчаютъ бе:іотлага- 
тельныуъ потребн(ХГгям7, даппаго случая. Слѣдуеп. замѣтить, что =^- 55.^ л -*< 


>• ^ік І 


^ 

^ 


Р ! Г 


і-Л^^''^Л\^іі\^>ім■^^і^V^^ііи ■^І1іІ^!^&&Ш}йл^іШ!лАі:^:1ііШІІіІ^^ • 

о, 
Ф 
н 

(О 

и 

п ^ 
^ а 

ей ^ 

1 ° 

ё 3 

о 

а 
гв ч 

і §. в 
л 
О съ иѣкотораго времепп учащаяся молодежь усвоила крайпе замѣт- 
нуто наклонность ко злу. Я склоненъ думать, что она получаетъ ру- 
ководство извнѣ, а именно пзъ Познанскаго герцогства п пзъ Фран- дш» 139 Ю1 ГЛАВА ТРЕТЬЯ Совершенно иначе сложилась судьба поляковъ, русскихъ иохт,лнпых7,, 
замѣшанныхъ въ з<гговорѣ тайііыхъ обиі,ествъ. ІІхъ судили въ прави- 
тельствующемъ сеоатѣ, а затѣмъ дѣло о нпхъ поступило въ государ- 
ственный совѣтъ, п на осповаиін высочаПпіе утвержденнаго 24-го февраля 
(8-го марта) 1829 года лігЬиія онаго виновные по степени пхъ пре- 
ступления подвергнуты были наказапіямт,. 

ДѣйствптельпыП статскій совѢтіппіъ Ромеръ, по липіеніи чпп(»въ 
и орденов'ь, выдержапъ годъ въ щгЬпости п отдапъ подъ падзоръ на- 
всегда; графъ Ворцель п графъ Карвпцкій по лпиіеніп чиповь и 
графскпхъ достоннствъ нанпсапы въ рядовые до выслуги; отставной 
хайоръ Пвашкевпчъ, графт> Мошинскій п Гродецкій по лииісніи 
чпновъ, графскаго достоинства и дворянства сосланы въ Сибирь на но- 
селеніе, первый па 8, второй на 10 п третій па 15 лЬтъ; отставной 
штабсъ-ротмпстръ Пуласскій, помѣщикъ Билевпчъ, губернскій рсги- 
страторъ Новоыейскій, титулярный совѣтникъ Струмпло, дворяне 
Завпша, Вагнеръ н Тышковскій, по вмѣненіи имъ въ накалапіе 
трехлѣтняго содержанія въ крѣпости, первые трое освобождены, а по- 
сдѣдніе отданы подъ надзоръ полиціи па годъ; Сабанскій и гра({)ъ 
Тарновскій, по выдержапіп еще мѣсяцъ въ крѣпостп, отданы подъ 
надзоръ на два года; Цишевскій, Чарковскій, Ходьзко, Іомейко, 
графъ Оссолинскій, Карвацкій, Гружевскій п Чарковскій, но 
выдержаніп еще пѣкотораго онредѣленнаго времени въ крѣиости, отданы 
подъ надзоръ полпціп на разные сроки, а послѣдній навсегда. Всѣмъ ио- 
именованньшъ лпцамъ воспрещенъ былъ въѣздъ въ столицы п въ Варшаву. 

Въ заключеніе остается сказать еще ні.сколько словъ о князѣ Ан- 
тонѣ Яблоновскомъ, который своими разоблаченіями привелъ бывшихъ 
членовъ тайныхъ обществъ па скамью подсудимыхъ. Опъ былъ пригово- 
ренъ къ лпшенію княжескаго достоинства п дворянства п ссылкѣ навсегда 
въ Спбпрь на поселеніе, но по уваженію чистосердечпаго прпзнанія п 
раскаянія Яблоповскій удостоился получить всемплостивѣйшсе прощеніе. 

Сверхъ того, па основаніп высочайше утвержденнаго въ сентябрѣ 
1829 года положенія комитета ыинистровъ, подвергнуты были секрет- 
ному надзору оказавшіеся прикосновенными къ дѣлу о польскихъ тай- 
ныхъ обществахъ еще 15 человѣкъ'*°. 

<Наконецъ этотъ безконечный польскій процессъ окопчеиъ, — пп- 
шеть генералъ-адъютантъ Беіікепдорфъ, — тѣ изъ заключепныхъ, кото- 
рые были освобождены, искренно тронуты милосердіемъ императора. Ябло- 
новскій, самъ прпзнающій, что заслужплъ смертную казнь, былъ внѣ 
себя отъ радости, когда узналъ о своемъ прощеніп. Онъ залился сле- 
зазга и бросился цѣловать портретъ императора» '*'. 

Вотъ чѣмъ кончилась, но свпдѣтельству Бенкендорфа, трагпкомедія 
польскпхъ тайныхъ обществъ 1825 года. 

102 " ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. I. 

Въ то время, какъ графъ ІІаскевіічъ-Эриваискій іюбѣдоііосію кон- 
чалъ наши расчеты съ Псрсіею, на Востокѣ пропзошлп важныя событія, 
который сдѣлалп неи:юѣн;нымъ раіірьшъ Россіп съ Оттоманской Портой, 
несмотря на недавнее заключеніе Аккерманской конвенціп. 

21-го мая (2-го іюня) 1827 года, эскадра нодъ начальствомъ гене- 
радъ-адъютанта адішрала Сенявпна вытянулась на Кронштадтскій рейдъ. 
Адмпралъ поднялъ свой флагъ на кораблѣ «Азовъ». ІІмператоръ Ни- 
колай осматрпвалъ эскадру три раза. 

30-го мая (11-го іюня), государь утвердплъ наставленіе адмиралу 
Сенявнну, въ которомъ указывалось, что по прпбытіп эскадры пзъ Крон- 
штадта въ Портсмутъ ему предстонтъ (по предварительному сноше- 
нію съ нашпмъ посломъ въ Лопдонѣ, княземъ Лпвеномъ) отдѣлпть осо- 
бую эскадру пзъ 4 лпнейныхъ кораблей, 4 фрегатовъ п 2 брпговъ, нодъ 
начальствомъ контръ-адмпрала графа Логгпна Петровича Гейдена; эта 
эскадра должна была отправиться въ Средиземное море для оказанія 
защиты русской торговлѣ въ Архииелагѣ. Указанная здѣсь скромная 
цѣль вскорѣ расширилась, благодаря измѣнившшіся нолитпческимъ об- 
стоятельствамъ. 

9-го (21-го) іюня, императоръ Николай, въ сопровожденіп князя 
Менпшкова, неожиданно прибылъ къ 12-ти часамъ ночи на корабль 
«Азовъ>. Ночнымъ спгналомъ приказано было сняться съ якоря; въ 
пять часовъ утра весь флотъ былъ нодъ парусами. За Красной Горкой 
государь произвел ъ флоту маневръ н затѣмъ, послѣ молебна, простился 
съ адмпраломъ и, пересѣвъ на свою яхту, возвратился въ Петергофъ. 

Когда эскадра Сенявпна прибыла въ Портсмутъ, петербургскій про- 
токолъ преобразился въ международный договоръ, заключенный между ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Англіею, Фраііціею п Россіею 24-го іюия (С-іо ііоля) и ]іа:шапііыП Лои- 
донским'ь догоіюромъ. ЦІ.ЛІ.Ю ііоіюГі коіівоііцііі ііліг договора было оста- 
новить пролптіе крови и предотвратить всякаго рода бі.дствія, иера;з- 
дучиіля съ продолжен ісігь порядка вещей, суиі,ествоватііаго тогда па 
Востокѣ. Греціи же гро;шлп тогда поимя бѣдстиія. ІІо достовѣрньі.мь и;;- 
вѣстіямъ, получениымъ изъ Коистаитииои(»ля, турецкое ираіяітельсті!о 
рѣиінлось просить помощи у египетскаго паииі Мегмега-Али. ІІослі.дііій 
согласился снарядить флоть п съ войсками отправить подь пачальствомъ 
своего сына Пбрагпма-папш въ Грсцію, ;$адавгиись цѣлью псті)ебить хри- 
стіанское населеиіе Морей; пснолнепіе этого чудоиищнаго плана обратило 
бы Грецію въ пустыню, возстаніе прекратилось бы само собою, ІГ.мператорь 
Николай памѣрспъ былъ ни въ какомъ случаѣ не допустить турокъ до 
осуществлепія этой варварской мѣры, и стара ніями русской дипломатіи 
явился договоръ, обезиечившій постаповленія петсрбургскаго протокола. 
Австрія, оставшись вѣриою своей туркофильской политик!;, отказалась 
прпсоедпнлться къ какимъ бы то пн было дппломатическимъ мѣропрія- 
тіямъ противъ Оттоманской Порты. Но три союзныя державы рѣппілись, 
согласно договору, предлонгить Портѣ посредничество, съ цѣлью при- 
вести ее къ соглашенію съ грекаіпі на слѣдующихъ условіяхъ: 1) по- 
средничество будетъ предложено немедленно по ратифпкаціп договора, 
посредствомъ совокупной деклараціп, за подписью послапниковъ въ Коп- 
стантпнополѣ; 2) въ то же время будетъ предложено враждующпмъ сто- 
ронамъ заключить перемпріе, пеобходпмое для открытія переговоровъ; 
3) основаніемъ соглашения Порты съ греками должно служить возста- 
новлепіе Греціп подъ верховнымъ владычествомъ султана; Греція будетъ 
платить ему ежегодную подать, размѣръ которой опредѣлится съ общаго 
согласія. 

Въ секретныхъ статьяхъ того же договора постановлено было: 
1-е) объявить Портѣ, что порядокъ вещеО_, существующей на Вос- 
токѣ уже шесть лѣтъ, выпуждаетъ союзния державы принять мѣры къ 
сблпжгнію съ греками, при помощи установленія коммерческпхъ съ нпмп 
сношеній; 2-е) если греки пли Порта откажутся отъ заключенія пере- 
ыпрія, то союзныя державы объявятъ отказавшейся сторонѣ пли обѣпмъ 
сторонамъ, что онѣ сообща прпмутъ мѣры къ прекращенію этой 
вражды, не принимая впрочеыъ участія во взанмныхъ не- 
пріязненныхъ дѣйствіяхъ враждующихъ сторопъ; въ этозгь 
смыслѣ державы пошлютъ пнструкціп своимъ адмирал амъ, начал ьствую- 
пцгаъ надъ пхъ эскадрами въ моряхъ Леванта; 3-е) если эти мѣры 
окажутся недостаточными, чтобы побудить Порту принять предложенія 
союзныхъ державъ, или же если греки пе согласятся на постановлен- 
ный въ пхъ пользу въ договорѣ ус-ювія, то державы все-таки будутъ 
продолжать дѣло замиренія на основаніяхъ, прпнятыхъ ими по взапы- 

1М 


'.а >- 
^Ъ^-^-. -^іа-^ • III <-іі г^ сэ В 

со «а 
еа 

3" 

сэ 
>=3 

а 
« 

вз 

аз 
та ИМПЕРАТОР!^ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ ному соглашоиію, и поэтому опѣ уполііомоіппаютъ споихъ представи- 
телей въ Лоидопі. согласпті.ся пасчетъ дальпі.йпиіхь мі.рг., какія могуть 
окаіаті.ся не<к')ходпммми. 

День подппсапія коппепціп сотіалт. со дпемт, рождопія императора 
Николая, п по этому случаю князь Лппеиъ піісалт. графу Нессельроде: 
«Съ этого дня будет'ь считаться позрождсиіе христіаискаго парода, п 
его благослопепія придадут!, новый ореоль годовиі,иігЬ, столь священной 
для нась. (Ос се .)()нг ѵа 8е (Іакт 1а гс^^еиггаПои (Гип репріе сЬгсИен, 

^С) Императрица Александра Ѳеодоровна на верхней террасѣ Ольгина острова 

въ ПѳтергоФѣ. 

(Оь сспііг съ натуры Чернышева). 

еі; зез ЪёпесІісНопз ѵопк аііасііег ин ноиѵеаи Іизіге а нп анніѵегзаіге 
8І засгё ронг понз)^. 

На депешѣ, пзвѣп^авпіей государя о подппсаніп Лондонскаго дого- 
вора, пмператоръ Николай собственноручно наппсалъ: <^Да будетъ тысячу 
ралъ благословепъ Богъ, и будемъ надѣяться, что все пойдетъ къ луч- 
шему, ((^ие Віеи 80Іі тіПе ГоІ8 Ъёні еЬ езрёгонз ^ие іоиі; зега роиг 
1е іпіеих)». 

Прямымъ послѣдствіемъ Лондонскаго договора явилось неожиданное 
пропсшествіе: 8-го (20-го) октября 1827 года, тл-рецко-египетскій флотъ 
былъ истребленъ въ Наварипской бухтѣ соедипеннымп флотазгп трехъ 
союзныхъ державъ, которыми, какъ старшій, командовалъ англійскін 
вице-адмпралъ Кодрпнгтонъ. Подъ его начальствомъ командовали: 
русскою эскадрою контръ-адмнралъ графъ Гейденъ, а французскою 
контръ-адмиралъ де-Рпньп. Громадный перевѣсъ въ сплахъ находился 
на сторонѣ ті^рокъ; они раснолагалп 65 судамп при 2 Л ОС орудіяхъ, 
между тѣмъ какъ союзники могли ввести въ дѣло только 28 судовъ 

Т.п— 14 

Мб ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ прп 1.298 орудіяхъ. Несмотря па эту несоралмѣрііость въ сіілахъ, побі.да 
все-такп осталась иа стороні. хрпстіаискаго флота '*^ 

Годъ тому назадъ, султаит. ^Іахмудт. былъ выпуждепь уничтожить 
янычаръ, лпшинъ себя армін въ самую критическую минуту, пережи- 
ваемую ОттомапскоП пмперіей. За яіп.ічарами послѣдовалъ флоть: морсісія 
силы Порты были сокрупіепы. Одно изъ глаипыхь преііятстпіП, которое 
предстояло преодолеть Россіи въ случаі. войны съ Турціею, было устра- 
нено вопреки памѣрснію державъ, подписавіпихъ Лондонскій договоръ съ 
ц'ктью связать сѣвернаго пснолииа союзомъ, по крайней мѣрѣ, настолько, 
чтобы воспрепятствовать ему въ самостоятельномт, и одностороннемъ образі. 
дѣйствій, — такъ разсуждаетъ объ этомъ событіп графь ІІольтке '*^. 

Хотя султанъ ппсалъ своему визирю: «Соберись духомъ, ибо Аллахъ 
вѣдаетъ, опасность велика», по, тѣмъ не менѣе, Махмудъ не упалъ 
духомъ п не склонялся къ уступкамъ; онъ рѣнпілся пе иначе, какъ 
только съ оружіемъ въ рукахъ потерять то, что было пріобрѣтено его 
предками цѣною крови '^*. 

Сначала представители союзныхъ державъ опасались, что пзвѣстіе 
о Наварпнскомъ погромѣ возбудить въ Копстаіітипоиолѣ кфывъ мусуль- 
манскаго фапатизіга, подобный тому, который проявился вт. такихъ 
ужасающихт, размѣрахъ въ 1821 году, по ничего подобнаго не случи- 
лось. Конечно, нечего и говорить о тѣхъ радостпыхъ чувствахъ при- 
знательности, которыя овладѣли хрпстіанскимъ населеніемт. Востока, 
при извѣстіи о жестокомъ поражепіп. нанесенномъ его вѣковымъ при- 
тѣснптелямъ. Но, хотя обычный въ такихъ случаяхъ релпгіозный фана- 
тизмъ не заявплъ себя послѣ Наварпна новою рѣзнею, однако л;е 
тревога, овладѣвшая посольскими дворцами въ Константипополѣ вслѣдъ 
за этимъ событіемъ, пе лишена была нѣкотораго основанія. Турецкое 
населепіе взялось за оружіе, и воинственные клики слышались повсюду. 
Что же касается султана, то, но свидѣтельству нашего посла Рибоиьера, 
Наварпнское дѣло раздражило ІМахмуда до того, что онъ задумалъ было 
безъ объявленія войны умертвить всѣхъ пословъ въ возмездіе за упичто- 
акеніе турецкаго флота. Вмѣшательство Хозревъ-паши п визиря спасло 
представителей союзныхъ державъ отъ вѣрной гибели. Когда же драго- 
ыанъ Порты осмѣлплся Рпбопьеру грозить Семпбашеннымъ замкомъ, 
посолъ отвѣтплъ ему: «Скажите тѣмъ, кто васъ послалъ, что времена 
подобныхъ нарушеній междупароднаго права прошли безвозвратно, что 
я никому не совѣтую переступать мой порогт, что я вооружу всѣхъ 
своихъ н буду защищаться до послѣдней капли крови, п что если кто 
осмѣдится посягнуть на мою жпзпь или даже на мою свободу, камня 
на камнѣ не останется въ Константннополѣ: государь и Россія сумѣютъ 
отомстить за это». «Лицо драгомана послѣ этихъ словъ, — пигаетъ Рпбо- 
пьеръ, — отъ страха сдѣлалось смѣшно до крайности» "^. 

іов импЕРАТоръ НИКОЛАЙ гп:рвіли Послы снопа принялись за безплодныо ііороговоры съ Портон); па 
сд'Ьлаппый пми «опросъ, иамі.рсііа ли Турція считать «событіс въ 
}Іаварпиѣ> поподомъ кь іюПиѣ, Рейсъ-Эффспди отпѣчалъ уклопчпио: 
<Когда жопииіпа пе разрѣипілась еще отъ бромспи, пснозможпо ска- 
зать, кого родип. она — мальчика или ділючку>. Иакоиецъ султаиъ 
обт.янилъ посламь союзііьіхъ дсржаиъ послѣдиія уступіси, которыя оігь 
иамѣреіп. сді.лать грокамт.; обі,иі,аомьія милостп заключались въ слѣ- 
дующсмъ: пе требовать сь пихт, за піесть протскппіхъ лѣгь поголовной 
подати, которой они не заплатили, не требовать вознагр.іжденія за по- 
песепные убьітки п со дня изьявлепія покорности освободить ихъ отъ 
всѣхъ податей па годь. 

Представители Россіи, Англш п Франціи признали себя пеудовле- 
твоіюнными подобными уступками, а Порта, съ своей стороііы, замолкла. 
Дппломатамъ оставался одинъ исходь— потребовать паспорты п покинуть 
Константинополь '^^. Послі.днимъ вьгііхалъ Рибопьеръ; онъ тщетно под- 
жпдалъ въ Г>уюкъ-де])е понутнаго ві.тра для выхода въ Черное море п 
наконецъ 5-го (17-го) декабря рѣіпился отплыть въ Тріестъ'*', 

Впечатлѣніе, которое произвело въ Евроиѣ пзвѣстіе о Паваринской 
побѣдѣ, было неодинаково; оно подверглось самой разнообразной оцѣпкѣ. 

Пмператоръ Францъ пазывалъ Кодрингтопа п его сподвпжнпковъ пе 
иначе, какъ убійцамп, а ЛІеттерпихъ былъ твердо убѣжденъ, что На- 
варпнскій погромъ открываетъ собою эпоху всеобщаго замѣшательства 
и хаоса '*^. «Событіе 20-го октября является началомъ повой эры въ 
Европѣ», — ппсалъ Меттернихъ. Гнѣвъ австрійскаго канцлера дошелъ до 
того, что по прочтеніи одного письма графа Нессельроде къ нашему 
послу въ Вѣпѣ онъ сказалъ: «такъ думали и говорили Карпо п Дан- 
топъ (с'е^Ь аіп8І ^и*он(; репзс еі рагіё Сапіоі: еі Ваиіоп)!» '^^. 

Во Франціп отнеслись къ пораженію турокъ болѣе сочувственнымъ 
образомъ. Въ своей трониой рѣчи Карлъ X упомпналъ даже о Наварпнѣ, 
какъ о событіи, которое покрыло славою французское оружіе п служптъ 
блестящимъ залогомь согласія между тремя дерніавами. 

Въ Англіи пзвѣстіе о пеожиданной побѣдѣ принято было съ смуще- 
ніемъ; правительство даже думало о томъ, чтобы предать Кодрингтопа 
суду. Торійская партія находила, что пстребленіе турецкаго флота оста- 
вляетъ Турцію въ беззащптпомъ положен іп протпвъ Россіп. Въ рѣчп 
Георга IV при открытіп парламента Наварпнская битва названа была 
<непріятиымъ событіемъ» (ииіоѵѵагй еѵепі;). Общественное мпѣніе 
страны было, однако, на сторонѣ Кодрингтопа; либеральная партія вп- 
дѣла въ событіп 8-го октября первый шах'ъ къ тому, чтобы освободить 
европейскую политику отъ реакціоннаго характера, припятаго ею послѣ 
1815 года. «Наварпнская битва, — какъ превосходно замѣтплъ о ней 
одинъ изъ фрапцузскпхъ публпцпстовъ, — была выиграна не правптель- 
• 

107 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ствами, а народами. ПобѣдиыП к.іикъ на іюдахъ Архипелага пыль нор- 
вымъ, на который въ течсиіе нослѣдииго времени могли отозваться всЬ 
народы съ общимт, одинаковымъ сочувствіемъ. Иавариискіе выстрѣлы 
возвѣщалн настунленіе новой эпохи — эпохи торжсственпаго вонарепія 
обществен наго мнѣпія, этой могучей силы, которая владычествуетт^ на 
ыорѣ п на сушѣ, новелѣваеть арігія>ги і[ флотомъ, увлекаетъ за собою 
сазиіхъ лонарховъ, заставляя ихь преклоняться нредъ ея нобѣдаіпі п 
прнсвоивать себѣ завоеванные ею лавры > ^^^. 

Въ Россш нзвѣстіе о ІІаі!аі)іінскоЙ побѣдѣ было принято соверпіенно 
инымъ образомъ. ІІмператоръ Николай пожаловалі. вице-адмиралу Ко- 
дрпнгтону ордеігь сп. Георгія второй степени '^'. Мысли, высказаіпгыя 
въ рескриитѣ, дапномъ англійскому адмиралу 8-го (20-го) ноября 1827 
года, могутті слу;кпть вѣ])нымъ вы])аженіем7. чувствь восторга н ні)изна- 
тельностп, прояііивппіхся повсюду въ Россіи по случаю нора;кенія, на- 
несеннаго туркамъ. 

«Вы одержали нобѣду, — писалъ пмператоръ Николай, — за кото])ую 
цивилизованная Европа должна быть вамъ вдпойпѣ признательна. До- 
стопамятная Наваринская битва и предиіестіювавиие ей смѣлые маневры 
говорятъ міру не объ одной лииіь степени рвенія, проявлеипаго тремя 
великими державами, — въ дѣлѣ, безкорыстіе котораго еще болѣе оттѣняеть 
его благородный характеі)ъ; опп доказываютъ также, что можетъ сдѣ- 
лать твердость — противъ числепнаго превосходства, искусно руководи- 
мое мужество — противъ слѣной отваги, на какія бы силы нослѣдняя ни 
опиралась. Ваше пмя прпнадлежитъ отныпѣ потомству. ]\Інѣ кажется, 
что похвалами я только ослабилъ бы славу, окружающую его, но я ощу- 
щаю потребностъ предложить вамъ блистательное доказательство благо- 
дарности и уваженія, внушаемыхъ вами Россіи. Въ этпхъ впдахъ по- 
сылаю вамъ прилагаемый военный орденъ св. Георгія. Русскій флотъ 
гордится тѣмъ, что заслужплъ подъ Навариномъ ваше одобреніе. Мнѣ^же 
особенно пріятно завѣрить васъ въ чувствахъ пптаемаго къ вамъ ува- 
женія» '^^. 

Въ ппсьмѣ къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 12-го (24-го) 
ноября 1827 года, пмнераторъ Николай сдѣлалъ слѣдующую оцѣнку 
соверпшвишхся тогда на Востокѣ событій: 

«Я не удивился этому (то-есть пзвѣстію о Наваринскомъ сраженіп), 
такъ какъ, по моему мнѣнію, оно является внолнѣ естественнымъ слѣд- 
ствіемъ условій договора '^^, ставившпхъ наши эскадры въ непзбѣжную 
необходимость прибѣгнуть къ подобной крайности, коль скоро туркп бу- 
дугь продолжать поддаваться австрійскимъ наущеніямъ; все, что мы 
дѣлалп подъ впдомъ союза, было лпии> сквернымъ фарсомъ (ипе таиѵаізе 
&гсе), продолжая же упорствовать вт. своихъ идеяхъ разрушен ія, они 
сгавплп насъ въ необходимость разрушить весь нашъ союзный договоръ 

юв Ц "И 1 г V т і і ^'.^і '* ^ ^і ■ ! ■ :< у^ііирі ііпч » ш }^^ищ ш ч ^ щт т щщ учі і -■ т.я" ■■ у I VI ѵтмѵрмяіі <п ія.*чі(рр«»(е»< "Ш 
&-'■ ^ -<'^. :'4.- 
а1і. •-^ 1:Іі : л V- 

і; г. 


»'':ІІ^-. ;. -С, '< 

^^і Яі 

н 

■{О 

в; 
о о 

еЗ ^ 

о л 
си ^ 

■% І 

э^ о 
я ^ 

(^ л 

а о 

ев 

^' 
5 

си 
со ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Бзъ страха крайпііхъ осложііеиій. II ьоть ііредусмотрѣииый случай 
пронзоіііелт.: парламентеры білліі убиты, слѣдстиіемь чего явилось уиичто- 
хеіііе флота, а пораженная Епропа нолучнла доказательство, насколько 
нагап рѣшенія^ покончить съ этпмь діломъ были серіозны, искренни, и 
насколько искренно п чистосердечно было единеніе наппіхъ ті)ех'ь дію- 
ровъ въ этомъ пц'котливомъ діьлѣ. Бъ нсторін НС іістрѣчается другого 
ирнмѣра: трп флага пзъ паиболЬе разпопидныхъ соединились и сра- 
галлсь вігЬстѣ, подобно братьямъ одного и того :ке народа». 

Далѣе Николай ІІапловичъ писалт., что, дѣйствуя въ подобном!. 
случаѣ столь же рѣпштельно протикъ грековь, мі.і дока;кем'ь, что •гвъ 
этомъ дѣлѣ мы пе являемся пи греками, ни турками, но что настой- 
чиво продолжаемъ прилагать всѣ нанні уснлія, чтобы заставить пре- 
кратить эту позорную борьбу (се^іе інГііше Іиііе) сь той п съ другой 
стороны, и что мы ^желаемъ лишь порядка и снокойствія». Прежде 
чѣмъ эта цѣль, столь сильно п съ столь давнихъ норъ желаемая, — про- 
должалъ онъ, — не будетъ достіппута, очень возможно, все въ силу тѣхъ 
же прпчпнъ, что слѣдствіемъ этого явится война; мнѣ улсе пзвѣстно, 
что іімператоръ австрійскій, подъ первымъ внечатлѣніемъ отъ досады, 
вызванной полученіемъ этого пзвѣстія, сказа лъ: <Еслп бы я слѣдовалъ 
только своему чувству, я двппулъ бы 100.000 человЬкъ, чтобы поко- 
рить Морею, но я чувствую, что пе могу сдѣлать этого!» Сказанное, въ 
соединенш съ другпмп данными, побуждаетъ пасъ къ величайшей осмот- 
рительности» '^, 

Насколько полптическіе взгляды цесаревича ие сходились съ воз- 
зрѣніямп имиератора Николая, можпо видѣть изъ разсужденій Констан- 
тина Павловича по поводу Наварипа, высказаииыхъ въ письмѣ отъ 
20-го ноября (1-го декабря) 1827 года '^^. 

<Что касается Наварпнской нобѣды, — нишетъ цесаревичъ, — то, при- 
знавая храбрость и доблесть нашего флота и изъ глубипы сердца по- 
здравляя его съ этимъ, я въ то же время могу лишь сожаліть и о ири- 
чинахъ, и о результатахъ, и о пеисчислимыхъ иослѣдствіяхъ этой мор- 
ской побѣды. Аш'личанинъ, какъ истый Маккіавель, суміиъ воспользо- 
ваться положеніемъ русскаго и француза, которые во всякомъ случаѣ, 
будучи прижаты къ стѣнѣ, не могли сдѣлать ничего другого, какъ при- 
нять предложепіе сражаться, чтобы ие навлечь на себя обвинеиія въ 
робости пли трусости. Русскій поиалъ въ это иоложеніе по своему чи- 
стосердечію, французъ — по своей глупости и одинъ англичанинт, для 
своихъ выгодъ, уничтожая флотъ, каковъ бы онъ ни былъ, который 
могъ бы вызывать въ немъ хоть нѣкоторыя оиасенія, такъ какъ оиъ 
принялъ за правило не относиться съ пренебреженіемъ ни къ одному 
челну на водѣ. Простите, дорогой братъ, что я вамъ излагаю эти мысли: 
онѣ не имѣютъ никакого значенія, такъ какъ высказываются вамъ че- 

110 ИхМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ Ш-РВЫГі лові.комъ, уділі. которіио — іііічтожостііо (('11е>! не Нгоіи а аистіс соп- 
8е^иеI^се ѵеііапі іГип Ьотте (Іопі 1а іиіІІіЫ с^І 1е рагіа^т), но я дол- 
женъ былъ такъ поступить въ сплу моей прямоты и откропоппостп п 
какъ бы платя дань откроисппости, составляющей мой долгі. ві. отпо- 
піепіп къ вамъ, п такт, какі, я пе могу и не должет. скрыпаті. отъ васъ 
что бы то пп было; такопі. быль мой образь дѣйствій въ отпоіпеіііи на- 
шего почивпіаго белсмсртпаго императора, п опь останется непзмѣнпо 
такимъ же въ отпошенін къ вамт, до тѣхъ поръ, пока вы пе прика- 
жете поступать пначе;> '^^ 

Такпмъ образомъ, пзъ словь цесаревича оказывалось, что ІІаварпп- 
ское сражепіе разыгралось въ пользу одной Апгліи, въ уи;ербь прочимъ 
союзпикамъ; между тѣ.мъ въ действительности оказывалось, что ІІаварпп- 
скій погромъ повергъ англійскихъ политиковъ и даже самое общество въ 
полное смущенк', возбудивъ онасенія, что Англія сьирала въруку Россіп. 

Пмператорь Николай пс оставилъ безъ возрансенія столь ріакой 
оцѣнки своей восточной политики, сдѣлаппой братомт,, п паписалъ ему 
2У-Г0 ноября (11-го декабря) 1827 года: 

«Наваринское дѣло, какъ оно ни было пагубпо для турокъ, является 
только естествеппымъ и законпьпп, слѣдствіемъ договора, задолго до 
этого объявленнаго Портѣ и объявлепнаго потому, что это было едпн- 
ствеипымъ средствомъ прекратить иорядокъ вещей, нссовмѣстимый съ 
законпымъ порядкомъ въ этой частп вселенной '". Турція не могла по- 
кончить одна борьбу, позорную какт. съ той, такъ п съ другой стороны. 
Англія покончила бы ее своими собственными средствами п такъ, какъ 
это удобно ей; я пе могъ потерпѣть этого, такъ какъ это значило бы 
добровольно уступить ей право дѣлать тамъ то, что ей заблагоразсу- 
дптся въ псключительныхъ цѣляхъ не блага дѣла вообще, а блага ея 
псключительныхъ интересовъ. Поэтому было пеобходиіго принудить ее 
обязаться предъ лицомъ всей Европы отказаться отъ какпхъ бы то нп 
было видовъ на псключительныя преимущества въ этихъ страпахъ, вотъ 
смыслъ договора б-го іюля. Фрапція примкнула къ нему изъ недовѣр- 
чпвости, ц тѣмъ лучше: такимъ образомъ онѣ обѣ связаны; мы являемся 
во всемъ этомъ противовѣсомъ или антпдотомъ; слѣдствіемъ этого бу- 
дутъ не республика плп республики, а нрекращепіе враждебныхъ дѣй- 
ствій со стороны турокъ и грековъ, послѣднихъ же мы вскорѣ въ свою 
очередь заставпмъ образумиться, и возстановленіе въ этихъ краяхъ сво- 
боды торговли — ^обстоятельство слишкомъ важное для всего нашего юга, 
чтобы я могъ довѣрпть попеченіе о немъ ангдпчанамъ плп даже самому 
другу Меттернпху (Гапіі ^ГеиегпісЬ). Теперь, еслп войнѣ суждено про- 
изойти, она будетъ крайне прпскорбнымъ п даже весьма вѣроятнымъ 
слѣдствіемъ безрассудства турокъ, но здѣсь уже мнѣ невозможно что бы 
то нп было предусмотрѣть зарапѣе > '^®. 

ш ГЛАВА ЧЕТВІ-РТАЯ Ясное и убі.діітелг.пое іізлолссніе русской политики па Бостокѣ, сдѣ- 
лаииоеІІиколаемі.ІІаіиопичсмт., пс склонило, однако, н,есаі)оіиіча къ нри- 
знанію спрапедлипости начіпіаній споего дер;і;апнаго брата. Константит. 
Павлович!» осг.ися ярымъ протннникомт. осііобождонія Гроціп отъ ту- 
рецкаго ига; греческое д1;л!> онъ признапалг гседЬло якобинскимт. дѣ- 
ломъ (сеИесаи^е ^гес^ие е.>1 1а саи.>^е (1и,)асо1)іпЫиіс риг е^ ^^ппI»к•), н исп 
его политическая .мудрость сводилась къ афоризму: сИ не Гаи^ ра-; асі- 
теІІгесЬсй анігиі се сіи'оц пе 8ои1Тгігаі1; с\\е'А тп> '^^; онъ служиль исход- 
ной точкой всѣ.хт. полити чески х'ь разсулсдсніЛ дссарсвпча но восточному 
вопросу. Въ 1825 году, Метте]»пнхъ не напрасно радовался при мі.іс.ні 
о возможности воцарепія Константина Павловича; австрійскіГі канцлсрт. 
тогда же прсдугадалт., что въ такомъ случаѣ нолнтичсскія дѣла пой- 
дутъ по знакомому, старому руслу, а вѣнскому кабинету останется 
только торжествовать побѣду, расточая нохвальі великодуніін) п умѣрсп- 
ностп преемника Александра I. А теперь случилось н1,что невообра- 
зимое: даже граф'ь Нессельроде заговорплъ, какъ утвсрждалъ ^Іеттср- 
пихъ, языкомъ Карно и Дантопа. 

Опасенія императора Николая отпосптельно возможности войны, бла- 
годаря безразсудству турокъ, оказались снраведлпвыдпі. Султанъ не до- 
вольствовался отъѣздомтз пословъ пзъ Константинополя, но дальпѣйипімп 
своими мѣропріятіями прямо вызвалъ Россію на войну. 8-го (20-го) де- 
кабря 1827 года. Порта обнародовала гаттп-шерифг, въ которомъ ту- 
рецкое правительство указывало на Россію, какъ па своего явнаго, не- 
пршіирпмаго врага '^°. Но словамъ сего воззвапія къ правовѣрнымъ, Рос- 
сія обвинялась въ томъ, что она вызвала возстапіе грековъ; единственно 
по ея ухпщреніямъ Англія п Франція заняли враждебное положен іе кт. 
Портѣ; она нарочно возбудила нротпвъ нея внутреннпхъ и впѣппіпхт. 
враговъ, чтобы воспрепятствовать введепію преобразован ій, которыя 
должны были возвратить Турціи прежнюю силу; пакопецъ Порта объяв- 
ляла, что она вовсе не обязана исполнять исторгнутый у нея аккерман- 
скій договоръ. На этомъ основанш Порта признавала войну съ Россіею 
религіозпою и призывала всѣхъ магометанъ взяться за оружіе п стать 
подъ ея зпамена. 

Вслѣдъ затѣіп. русскіе подданные были изгнаны пзъ т^фецкпхъ 
владѣній, Босфоръ закрылся для торговыхъ судовъ, и начались сно- 
гаенія съ Персіей, съ цѣлью уговорить шаха продолжать войну съ 
Россіею. 

Султанскій гаттп-шерифъ разослапъ былъ всѣмъ пашазіъ п губер- 
наторамъ Оттомапской пмперіи. Русскій генеральный консулъ въ Бука- 
рестѣ, Минчіакп, представилъ его главнокомандующему второй арміи, 
графу Витгенштейну, при шісьмѣ отъ 24-го января (о-го февраля) 1828 
года, и копія этого документа препровождена была геиералъ-адъютан- 

112 ТНІЗ СНАКТ ^ѴІЬЬ ВЕ ТНЕ 
8ЕѴЕЫТН СНАКТ АРРЕАКШС 
АТ ТНЕ ЕЫБ ОГ ТШЗ ГІЬМ. 7 Том-ь II- >^ 4. 


^'ггл^ /^ ^Ъі^^:^-^ ^ ^- ;;^^^^^^'і^-«^ ^/е /Ь^е^Ч^ >1^*±^5»"^^^,,^г-ггѵі^ с^^.-^^/Ыа, 2ѵЯз. Ш<^<^У^^^^^ 
д^ /Ъ,:г^:^. і/^л^^^е^ г^л.^ ^^^" 


&А^^^^^І/С<^ , 
/али^<Л^^ \ ШІСЬМО М. М. СПЕРАНСКАГО В. В. ШНЕЙДііРУ. ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ 

■ 
і 
'& 
\ 
; 
^ 


• V -;• 


/ ' 
1 


. 


ѴУ 


' / 


V 
г* * Пѳтербургскіѳ типы въ началѣ прошлаго столѣтія. 
Въ пивной. 

(Оъ рисунка съ натуры ЦІедровскаго. Изъ собранія И. И. Ваулива). 

томъ Кпселевымъ въ С.-Петербургъ при рапортѣ отъ 1-го (13-го) февраля. 
Императоръ Николай получплъ ихъ 8-го (20-го) февраля. 

Вызывающій образъ дѣйствій Турціп прпвелъ къ большому полити- 
ческому кризису. «Крайне трудно предвидѣть его развязку, — писалъ 
въ то время генералъ-адъютаытъ А. X. Бепкепдорфъ графу ЛІ. С. Во- 
ронцову, — фактъ тотъ, что пмператоръ спокоенъ, выжпдаетъ далънѣй- 

т.п— 16 ^--^ 

118 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ іпаго ходп собілтіГі, іотоііптсл ко «сему, что опі[ діогуті, іі])едстііі!ить 
ііаиболѣе затрудііите.іыіаго, іі ііостоипію останется нрямодуіпііымъ л умѣ- 
реіпіымъ, Ес.іи это іі не ионралптся иѣкоторымъ каОннетамт., зато на- 
роды будутъ і)укоплесі;?лт, отолу, а нослѣднее нмѣетъ большое значеніе 
въ дѣлахг іташего времени-/ '^'. 

Россіи остаиалосі. одно: принять іилзоіа, дерзко броиіеиін.ій ей ІІор- 
тою'^^. 14-го (2С-го) анрѣля 1828 года, іп, С.-Петербургѣ об.чародоиаиы 
былл: ланифсстъ о іюйнѣ съ Турціею, декларація русскаго ііраыггель- 
ства'^^, приказт. россійскимъ іюГіскамъ п манифсстъ о рекрутскомъ на- 
борѣ (но два рекрута съ 500 душъ). 

Увѣдомляя графа Витгенштейна о прппятыхъ рѣшеніяхъ, пмнера- 
торъ Николай повелѣвалъ ему приступить съ 25-го анрѣля (7-іо мая) 
къ воеинымъ дѣйствіямъ прэтивъ Турціи. Графу Паскевпчу такліе по- 
велѣно было считать съ 2б-го апрѣля войну съ Турціеіо начатою, 

Указомъ 12-го Гіпрѣля, сенаторъ Абакумовъ назначенъ былъ главно- 
управляюш,пмъ продовольственною частью арміи, назначенной къ пере- 
ходу въ предіілы Турціи '^'*. Въ этомъ указѣ сообш,алось еще слѣдую- 
щее расііОрялгеніе: «Для упраплепія княліествамп Молдавіею п Вала- 
хіею, состоящими подъ пашимъ покровптельствомъ, мы утвердили особыя 
правила, которыя съ запятіемъ оныхъ войсками нашими и будут'ь прп- 
ведепы въ дѣйствіе; всѣ же прочія земли, кои оружіемъ пашимъ за- 
няты будутъ, поступаютъ въ завѣдываніе главпоуиравляющаго продо- 
вольствіемъ арміи». 

II. 

Для военныхъ дѣйствій въ Европейской Турціп предназначена была 
вторая армія, подъ предводительствомъ фельдмаршала графа Витіеп- 
штейна. Съ первыхъ же дней іюцаренія императора Николая началась 
подготовка этихъ войскъ къ предстоявшему пмъ трудному подвш'у. Но 
прпведеніе пхъ на военное положеніе, пли, выражаясь совремеинымъ 
языкомъ, мобилизадія этой арміір^ а также другихъ частей русскііхъ 
войскъ и польской арміи, прошло различные колебательные "фазисы, въ 
8авпсимо:ти отъ нолитическихъ течсній данной минуты и не скрывае- 
мой правптсльствомъ надеікды сохранить млръ, дѣйствуя въ согласіи съ 
свопуп союзниками '^^ «Се не зега раз тоі ^иі соштепсега», — писалъ 
государь н,есаі)еі!пчу '^^ дал;е нослѣ Наварпнскаго сралгенія, 

Иаконедъ, сами турки обнародован іемъ гатти-пісрифа оказали, но 
мнѣнію Николая Паіиоішча, Россіи истинную услугу и помогли намъ 
выйти изъ этого неонредѣленнаго ноло:і;еиія '^^. Окончательныя і)асп(ь 
ряжспія были сдѣлаиы, и войска двинулись ю, ноходъ, который оття- 
гивался, начиная съ 1821 года. 

114 іііМіір.рлтоі'1, ііііко.іли ііі:і'ія.іГі Готолясі. кь рііурыиу с'і. Турціою, пмисрито^п. ІІіп.о.іай іімѣлъ іілмѣ- 
рсиіо ирпп.к'чь кь ііродстоииіііой Россіп иоГіиѣіі польскую ііі)мію. Трудно 
сказать, какой оО'оротъ пршими бы оудуіціл ііолитіічсскі)і событЬі кь 
Еііропѣ, если бы іілаиъ государя былъ прниедспъ ш. исполііоіис'^^. Но 
воля ііміісратоі)а і!стрѣтііла упорное протніюді.Гістпіе лъ лпцѣ цесаре- 
іиіча Константина Паило'шча; опт., какъ мы иидѣлн выше, не сочув- 
стповалт. папраиленііо, принятому папісГі восточной политикой послі; кон- 
чины п.\іп('])ато])а Александра, пеизмѣнно оставаясь безусловнымъ сто- 
роь'николъ ліпра, упорно отстаивая, но дграйпей мѣрѣ, ввѣренную ему поль- 
скую армію отъ п])иі!лечепія къ пеиавіістпому ему дѣлу '^^ 

Цгса])евичъ Констаитппъ Павловичъ былъ вообще того убі.;і;денія, 
что война съ Турціею есть неполитическое и несвоевременное дѣло, н 
вмѣстѣ съ тѣмъ предпріятіе предосудительное для легптпмпостп. 
«Эта война лишь дѣло либерализма, — писалъ десаревичъ, — п потому 
столь превозносится тѣми, которые ему нокровительствуютъ, п згнѣнія 
которыхъ (горліусь тѣмъ) я не раздѣляю теперь, быть мошетъ, болѣе, 
чѣмъ когда либо. По слабому моему разумѣпію, не съ Востока ыожемъ 
мы ожидать зла, но съ Запада, пзъ этого очага всякихъ возмутптель- 
ныхъ мыслей -> '^^. ' ' 

При такпхъ взглядахъ на восточную политику своего брата, легко 
себѣ представить, въ какой ужасъ привело цесаревича намѣреніе пмпе- 
ратора Нпколал двинуть польскую армію въ Турціго, чтобы сражаться 
рядомъ съ своими русскпші собратьями за правое христіаиское дѣло. 
Для выпгрьіша врймеіш Нішолай Павловичъ памѣревался двинуть поль- 
скую армію къ Дунаю, а въ Варшаву направить пзъ С.-Петербурга 
гвардейскій корлусъ. 

Предварительный обмѣнъ мыс.тей по этому предмету между госу- 
даремъ п цесаревпчемъ, вѣроятно, пропзошелъ во время нребыванія Коп- 
стантппа Павловича въ началѣ 1828 года вт. С.-Петербургѣ. Затѣмъ 
дальпѣйиііе фазисы этого вопроса можно прослѣдпть въ личной нере- 
ппск'Ь императора Николая съ цесаревпчемъ, при чемъ слѣдуетъ вообще 
аамѣтпть для уясненія дѣла, что пмнераторъ дѣйствовалъ вполпѣ не- 
зависимо отъ совѣтовъ старпіаго брата, но вмѣстѣ съ гЬ^гь пзбѣгалъ, 
но возможности, нреднриниматі что либо ему псиріятное "'. Последнее 
обстоятельство нмѣло так;ке мѣсто въ псренискі. между С.-Петербургомъ 
н Варшавою но поводу участія польской арміи іп. предстоявшей іОгда 
Росс'.и ВОЙН'!;. 

Въ числѣ п])ичинъ, кото])ыя выставлялись для удериіаиія польской 
арміи въ бездѣпствіи ѵ.ъ цаі)ствѣ, глашіую ])0ль иг])ало возбуждеиіс н])е- 
увелпчепныхъ опасеній пасчетт. нредстояпі,ихъ вра;і;д(.'бііыхт. дѣйствій 
нротпвъ наст, ісакъ Апстріп, такъ и П])уссіи. Иа иослѣдиюю обрупні- 
лось все віпіманіе п.есареиііча, спстсмлтичесі.-истараіиііагося ішуппіть импе- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ратору иедовѣріе къ иамѣрспіямъ іірусскаго іірапііте.іьстиа. Накоііецъ, 
Коистаіітпіп. Иавлокнчъ, предостерегая брата отъ опрометчивых'!, рѣіііс- 
ній, прнпоігпплъ даже Суворова, который сказалъ: <:гла.п. впередг., гла:п. 
назадъ, гла-зъ направо, глазъ иалі.во>, — подтверждая вмѣстѣ ст. тѣмъ, 
несмотря па свою иепавпсть къ отступлепіямъ, что, прежде чі.мъ сдѣлать 
шагьвпередъ, нужно посмотрѣть па;$адт., чтобы убѣдиться, пе слѣдуетълн 
сдѣлать въ этомт. нап])авлеіііи два піага пли даже четыре '". 

Цесаревнчъ обвпнялъ прусское правительство въ приготовленіяхт. 
къ войнѣ, въ поощрепіп какпхъ-то полонофилі.скпхъ тендепцій, сооб- 
щалъ также сві.дѣнія о мобилпзаціп 5-го п С-го корпусов!., объ укрѣпле- 
ніп ІІозена п пр. "^. 

Всѣ опасенія, высказаппыя Копстантпномъ Павловпчемъ пасчетъ ко- 
варныхъ намѣреніА наппіхъ сосѣдеЛ, оказались напрасными. Австрія и 
Пруссія не двинулись съ мѣста, а Фридрихъ-Віільгельмъ иоручилъ даи:е 
посланному въ русскую главную квартиру генералу Иостицу передать 
государю, что если австрійцы осмі.лились бы только когда либо напасть 
на насъ, то это послужитъ для него спгналомъ немедленно двинуться 
противъ нпхъ. (8і ^а1паі^^ Іея ан!:гіс1ііеп>> 8'аѵІ8аіеи(; (1е (опіЬсг ьнг поіц^, 
с'ёіаіЬ ропг Іиі 1е «і^піаі (1е тагсЬег (1е «иііе сопіге еих)'^*. 

Немалую долю вліяпія на рѣпіенія императора Нпко.іая въ дѣлѣ 
предназначения польской ардгіи активной ролп въ предстоявшей войнѣ 
имѣлп также внушен ія цесаревпча относительно того, что настоящее 
зло грозптъ Россіи не съ Востока, а съ Запада, п что этотъ враждеб- 
ный нам ьЗападъ, втяну въРоссію ВТ. войну съ Турціею, освободился, такъ 
сказать, отъ нашего наблюденія (І1 «езі зоизігаіі роиг аіп8І (Ііге а покге 
зигѵеіИансе) "^, Подобпыя предостережен Ія 5гогли дѣйствптельно поко- 
лебать начала истинно-русской политики, проводпмыя молодьпіъ госу- 
царемъ, такъ какъ впушенія цесаревпча совпадали съ задушевны.ші 
мыслями и спмпатіяііи императора Николая; они грозили увлечь госу- 
царя на ложный, роковой путь, на который онъ нодъ вліяніемъ позд- 
аѣйшихъ полптическихъ обстоятельствъ не замедлплъ вступить, въ 
у^ш,ербъ своей собственной славѣ. 

Прочптавъ но.татпческія разсужденія цесаревича, императоръ Нп- 
солай поспѣшилъ отвѣтить брату п ипсалъ ему 8-го (20-го) марта 
1828 года: 

сПрежде всего призгите мою искрепнюю благодарность за доброту и 
довѣріе, съ которыми вамъ угодно говорить со мною; я живо чувствую 
ихъ, и вѣрые, что я пользуюсь ими, насколько могу: иногда внѣшпость 
можетъ заставлять предполагать обратное, тогда какъ въ сущности я 
вполнѣ слѣдую началамъ, которыя вы намѣчаете мнѣ (^ие1^иеіоІ8 Іез 
аррагепсез Гегаіепі; сгоіге 1е сопкгаіге, ^иап(1 аи Гонсі ^е 8Ш8 Ьіеп 
гёеііешепі Іез ргіпсірез дне ѵоиз те ігасег)». 

ив ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ ЩЧ^/*^ V 'Щу^^,^'^» ! ё У=^:^» ?, ' і ^ уі^ р »,^ ;ц,.м^,^ . ^«^ ?ід:5таэн><'у^з?д?№іг;-ж^?5^^ ^' ІИ [^.'^■[•^'^-"-^- • '^^I|І^|'%|Г-■Г ■лц^-Чі-|ііІМ'"і^т<Г'ЯГ| '1Г«"|ІІ|Нг«ті^-|ІІ'ІІІІ1Іг- «Гі 'іЯгіі»> Пѳтербургскіѳ типы въ началѣ прошлаго столѣтія. 
Разносчики. 

(Съ рнсунка съ натуры Щедровскаго. Изъ собранія И. И. Ваулпна). 

Цесаревичъ свопмъ отвѣтомъ еще болѣе усплплъ впечатлѣніе, пронз- 
веденное на государя политнческимп разсужденіями предыдущаго письма, 
призиавшпсь вдругь, что онъ преподанными брату совѣтамп исполнплъ 
только завѣтъ, оставленный ему императоромъ Александромъ. ш ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ <Я никогда не позволю ссбѣ, дорогой брать, — нпсалъ цесаровіічъ, — 
вамѣчать вамъ начіиа, кото])ыхъ вы должны ирндоржпваться, какъ вы 
шппете объ этомъ въ вашомъ послѣдііемъ письмѣ; и если иногда я 
высказываю вамъ съ присущею мнѣ откровсиностью истину, — то, что я 
признаю истиною въ душѣ, — это является не чѣмъ ипымъ, какъ слѣд- 
ствіемъ привычкіг, привитой обыкиовеиіемт. поступать такъ вь отио- 
шеніи нашего нокойпаго безсмертиаго императора и побуждающей меня 
дѣйствовать подобпымъ образомь, и слѣдствіемъ свящеппаго слова, дан- 
наго ему мною поступать такъ и въ отиоіпепіи васъ, какъ только его 
не станетъ, что было потребовапо пмъ отъ меня подъ клятвою (се 
ди'і1 а ехідё (1е тоі зопз зеппепі)» "^. 

Благодаря сочетапію этихъ протпворѣчивппіхъ мпѣпій, взглядовъ и 
внушепій, моментъ для своевремеппаго появлеиія польской арміп былъ 
упущенъ, н д'кто замолкло. Но императорт. Николай не сразу отказался 
отъ своей любимой мысли создать для двухъ соедипеппыхі, подъ его 
скипетромъ народовъ братство по оружію. Опь обратился къ полуігЬрѣ п 
потребовалъ, по крайней мѣрѣ, хотя бы высылку въ дѣйствующую па Дупаѣ 
арнію нѣкотораго числа польскихъ офицеровъ: <фоиг сгоі^ег еі Гпііегпі^ег 
Іез ипіГоппез» "^ Но и это скромное желаніе государя встрѣтило про- 
тиводѣйствіе со стороны цесаревпча; па этотъ разь императоръ пастоялъ, 
однако, на своемъ. Цесаревпчъ должепъ былъ покориться высочайшей 
волѣ: польскіе офицеры, хотя п въ ограниченномъ »шслѣ (18-ть офице- 
ровъ квартпрмейстерской части и пнженерпаго корпуса), явились среди 
русской арміп на Балкапскомъ нолуостровѣ, къ величайшему удоволь- 
ствие государя "*. 

Такпмъ образомъ, благой мысли императора Николая не суждено 
было осуществиться; польская армія осталась нетронутою въ царствѣ, 
и понрежнему спокойно упражнялась во всѣхъ топкостяхъ гарппзоипой 
службы, нодъ требовательпымъ окомъ своего главнокомандующаго, а 
таЁныя общества могли безпрепятственно продолжать въ рядахъ ея свою 
подпольную, разлагающую работу, которая, благодаря близорукому упор- 
ству цесаревича, привела къ взрыву 1830 года. 

III. 

Рѣшивпшсь на войну съ Оттоманской Нортою, императоръ Николай 
пожелалъ принять личное участіе въ нредстоявшпхъ на Дупаѣ воен- 
ныхъ дѣйствіяхъ. Въ виду продолжительнаго, можетъ быть, отсутствія 
изъ столицы, государь призналъ необходимымъ установить на это время 
нѣЕОторыя особыя мѣры по унравленію имперіею. 

Съ этою цѣлью, 24-го апрѣля (6-го мая) 1828 года, учреждена была 
временная верховная комиссія, которая состояла изъ трехъ лицъ: графа ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ В. П. Кочубея, графа П. А. Толстого іі кияля А. II. Голицына. І5мѣсгЬ 
съ тѣмъ особымі. сеирстііымъ указомъ на имя члоноіп, этой комиссіп 
объявлялось, что въ случаі. кончпни императора, на основанін манн- 
феста отъ 28-го января 1826 года, великіП князь Михаплъ Павловнчъ 
«облекается сапомъ п властью правителя государства^, а въ случаѣ 
отсутствія его изъ Петербурга п до его прпбытія новелі.валось комиссш 
издать манпфестт. оп. лица паслѣдпика, «сдѣлавъ всі; надлежащія рас- 
поряженія д.ія приведепія къ вторичной ему присяг!;», а также заві.ды- 
вать всѣмп дѣламп управленія п посылать указы и повелѣнія отъ имени 
новаго императора. ІІоі)ядокъ уні)авленія па время отсутствія государя 
установлепъ былъ особымъ пака.зомъ, даннымъ на имя членовъ ко- 
мпссіп '^^. 

Кромѣ того, было еще разработано особое постановлен іс объ об- 
разѣ управлепія но военной части во время ^отсутствія госу- 
даря императора, въ виду отъѣзда въ армію вмѣстѣ съ государсмъ 
и начальника главнаго штаба, графа Дибича. Унрапляющій воеппымъ 
министерствомт. графъ Черпыиіевъ должепъ былъ на это время упра- 
влять также и главпымъ штабомъ. 24-го апрѣля 1828 года, послѣдовалъ 
на его имя особый указъ, въ которомъ устанавливался порядокъ для хода 
дѣлъ какъ по военному мпппстерству, такъ п по главному штабу '^°. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ графъ П. А. Толстой назначенъ былъ главнокомапдую- 
щимъ въ Петербургѣ. 

Передъ отъѣздомъ въ армію нмператоръ Николай обратился съ 
слѣдующими трогательными прощальныші словаіш къ цесаревичу Кон- 
стантину Павловичу: 

«Позвольте ынѣ, дорогой Константпнъ, принести вамъ здѣсь заранѣе 
мои поздравленія съ нрпближаюнщмся дпемъ вашего ангела; пусть Боже- 
ственное Провпдѣніе осынлетъ васъ во всемъ всѣмп своиіга благослове- 
ніяііи; пусть вы останетесь въ отпошеніп ко мнѣ постоянно однпмъ п 
тѣмъ же; п въ эту торжественную згануту, когда, быть можетъ, на небе- 
сахъ начертано, что я должепъ найтп смерть въ этой войнѣ, вѣрьте, 
что я служилъ вамъ съ такою же преданностью, и что я испущу по- 
слѣднее дыханіе съ тѣмъ же чувствомъ нѣжностп и признательности къ 
вамъ, которыя постоянно руководили мною во всѣ мгновенія моей жизни; 
если такова въ самомъ дѣлѣ воля Божія, я покину жизнь съ созна- 
ніемъ, что псполнилъ свой долгъ, какъ честный человѣкъ, и съ сожалѣ- 
ніемъ, что не ыогъ бьггь болѣе полезнымъ моему дорогоігу отечеству. 
Подумайте же тогда о моей бѣдной женѣ, объ этомъ ангельскомъ суще- 
ствѣ, которому я обязанъ всѣмп счастливыми моментами моей жизни за 
эти послѣднія одиннадцать лѣтъ; не откажите замѣнить для нея отца и 
друга; продолжайте оказывать ваше расположеніе моимъ дорогимъ дѣтямъ 
и въ особенности бѣдному несчастному, которому придется замѣнить 

ив ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ меня (зигіоіи аи раиѵге таПюигепх (ціі (Іеѵга те геіпріасег). Одтпіі. 
словомъ, знаПте тогда, что ьъ мірѣ одигімі. суіцестиомт., ііредаиііымъ 
вамъ, станетъ меньше. Благословите меня н не откажите въ ііроіцепііі 
моихъ, конечно, невольпыхъ прегрѣпіеній въ отноіпепіи васъ» '^'. 

Отнѣчая на это письмо, 5-го (17-го) мая 1828 года, цссареиіічъ 
шісалъ: 

<Что касается конца вапіего письма, дорогой брать, я не сумѣю 
передать вамъ глубокаго п тяжелаго впечатлѣнія, которое оно пропа- 
вело на мепя. Пусть милосердый Богъ полволитъ вадгъ пспьітать всѣ 
блага земли, предохранивъ васъ, дорогой братъ, отъ вснкаго зла; я не 
зіогу допустить другой столь грустной мысли. Л осмѣливаюсь ожидать 
отъ Его милосердія, что Его благословенія будутъ постоянно сопутстг.о- 
вать какъ вамт>, такъ п нашей дорогой Александрѣ п всѣмъ ваишмь 
дѣтямъ, п что вы всѣ соединитесь снопа въ совершспномъ мирѣ и 
спокойствіп. Вы — такой хороиіій мужъ п отсцъ, что было бы внолнѣ 
справедливо, чтобы вы долго вкушали семейное счастіе, которымъ столь 
заслуженно наслаждаетесь. Если, ті.мъ не менѣе, мои благослопенія 
необходимы вамъ, дорогой братъ, они всецѣло ирииадлежатъ вамъ, п 
я, конечно, не колеблюсь дать вамъ ихъ, не потому, чтобы я считалъ 
себя въ правѣ поступать такъ, а просто по сердечной преданности п 
истинной привязанности» '°^. 

IV. 

Теперь остается епі;е разсмотрѣть, какими плапами намѣрены были 
р)тіоводствоваться въ борьбѣ съ Оттоманскою Портою. До послѣдней 
минуты пмператоръ Николай не терялъ еще надежды обойтись безъ 
кровопролптія и полагалъ возможнымъ достигнуть цѣли однимъ заня- 
тіемъ придунайскпхъ княжествъ. По крайней мѣрѣ, судя по шісьму 
государя къ цесаревичу отъ 17-го февраля 1828 года, отправленному 
уже послѣ получепія въ Петербургѣ турецкаго гаттп-шерпфа, государь 
выражалъ еще подобную надежду п писалъ брату, что съ помощью 
Божіею достаточно будетъ одного запятія княжествъ '^^. 

Въ этомъ смыслѣ дапы были государемъ указанія генерал ъ-адъютанту 
Киселеву, находившемуся въ это время въ Петербургѣ; на сдѣланныя 
имъ возраженія по поводу отсутствія денегъ п воловъ ему отвѣчали, 
что только стоить перейти Дунай, п тогда турки потребуютт. згпра. 
Киселевъ говорилъ, что въ Петербургѣ настолько увѣрены были въ 
несомнѣнномъ успѣхѣ войны, что даже разсуждали, что сдѣлать съ 
Константинополемъ по взятіи его, оставить ли его за Россіею, или же 
отдать какой нпбудь другой державѣ. Счастливое окончаніе Персидской 
войны вызвало, вѣроятно, подобное ослѣпленіе. Еще ранѣе были также 

120 
•2 
н а І і 

« I 

« 2 

с^ р. 

н 2 

П ч 

0) 9- о 

«; 

іа 

о 
с: 

& 

О 

а т. 11—10 121 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ вспышкп въ другомі, родѣ. Такъ, паііріімѣ]п., кия;{Ь ^Іеіііііпкоігь въ 
дневнпкѣ своемъ 1827 года ііишеті.: «ІІ-го ноября быль сь докладом!. 
у государя. Оіп. мііѣ ска-шлъ между іірошмъ, что ежеліі будетъ война 
съ турками, то чтобы я готовился ѣхать въ Пшсолаевъ къ адмиралу 
Грейгу, на волю котораго нолагаетъ птти вь Босфорскій ааливі. и 
жечь Константинополь. Государь нолагаетъ самъ быть щ»и сухопутной 
арміи». 

Когда графъ Внтгеннітейпъ узпалъ о томъ, что вначалѣ желаютъ 
ограппчиться одіпімъ занятіемт. княжествь, фельдмаршаль очеіп» огор- 
чился подобпымъ рѣиіеніемъ, утверждая, что пулпю действовать съ 
эиергіею, а не ощупью; мысли своп опт. посиѣшплъ изложить вт. письмѣ 
къ графу Дибичу отъ 11-го (23-го) марта 1828 года. По у;ке было 
поздно поправить дѣло, и неудачно задуманный и подготовленный по- 
ходъ неизбѣжпо привслъ къ неудовлетворительному результату '^*. 

Полное разочаровапіе смѣпило вскорѣ иллюзіи, съ которыми пі)и- 
ступнли тогда къ войнѣ съ Турціею. Къ тому же, сверхъ ожиданія, 
султанъ твердо рѣпшлся не дѣлать уступокъ п принялся по мѣрѣ 
силъ отстаивать свои права съ оружіемъ въ рукахъ. 

Еще съ 1821 года, въ царствованіе императора Александра, когда 
разрывъ съ Оттоманскою Портою представлялся вѣроятнымъ, въ глав- 
ноыъ штабѣ его величества, равно какъ и въ іптабѣ второй арміп, на- 
копилось немало плаповъ войпы съ Турціею '^^. Пзъ шіхъ напбольшаго 
впиманія заслуживаетъ записка гепералъ-адъютанта баропа Дибича: 
О дѣйствіяхъ противъ турокъ '^®, Она не осталась безъ вліянія 
на войну съ Портою, осуществившуюся уже въ царствовапіе преемішка. 
Александра 1-го. 

Предположеніе, выработанное въ 1821 году генералъ-адъютантомъ 
Дибичемъ, отличалось большою смѣлостью; будущій забалкапскій герой 
полагалъ тогда возможнымъ покоп'шть съ Турціею въ течепіе одной 
кампаніп, а именно: пачавъ войну 1-го марта, перейти Балканы уже 
въ кондѣ мая, въ іюнѣ занять Адріанополь и до 1-го августа овладѣть 
Царьградомъ при содѣйствіп флота. Одновременно съ этими рѣшптель- 
нымп операціямн въ Европейской Турціп генералъ Ермоловъ долженъ 
былъ занять Эрзерумъ п угрожать Трапезопду '^^. 

Въ 1828 году, не предполагалось совершить подобнаго орлипаго 
полета. Трудно узнать въ совѣтникѣ императора Николая прежняго 
стороншша рѣшптельныхъ дѣйствій па Балканскомъ полуостровѣ. Про- 
грамма предстоявшей кампанін была гораздо скромпѣе; судя по сохра- 
нившейся переппскѣ того времени, полагали ограничиться занятіемъ 
княжествъ, переправой черезъ пижпій Дунай и взятіемъ придупайскпхъ 
крѣпостей. Кромѣ того, признано было необходимымь, при самомъ от- 
крыты воепныхъ дѣйствій, направить черноморскій флотъ съ десантомъ 

122 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ для овладѣнія Анапою; эта задача была поручена коптръ-адмнралу, 
князю А. С, ^Мснпіпкому. 

Повпдпмому, все еще надѣялись, что турки ио-время образумятся н, 
по открытіп военных'!, дѣйстиій, НС замедлять предложить миръ, который 
правительство склонно было заключить на умі.ренныхъ условіяхъ, чтобы 
не возбудить протит. себя своихъ европейскихъ союзіпікоиь. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, пока мы откладывали до послѣдней возможности обтлвленіе 
войны, руководствуясь обп^ими политическими соображеніяии, чтобы не 
казаться зачинп^пка>ги, явилось другое зло: мы дали ПоргІ; время для 
приготовлепія кь войнѣ, для создіінія арміи, замі.ниииіей собою яны- 
чаръ, п для вооружения крѣпостей '^^. О мпрѣ же турки и не хогЬлп 
помышлять. 

Но эти невзгоды, вызванныя ошибочными расчетами, оказались 
недостаточньппі. Непмовѣрныя трудности, сопряженныя ст. войною на 
Балканскомъ полуостровѣ, были еиі,е усилены той особенной обстановкой, 
при которой предполагалось начать оиераціи на Дунаѣ. Пмператоръ, 
сопутствуемый сиоимъ начальнпкомъ главнаго штаба, графомъ Дибпчем7>, 
долженъ былъ находиться среди войскт. второй арміп, не принимая, 
однако, главнаго начальства надъ нею. Громадная главная квартира 
предиазпачалась къ слѣдованію съ государемъ; она состояла пзъ военной 
свиты и дипломатовъ, русскпхъ п пнострапныхъ. Фельдмаршалу графу 
Витгенштейну предписано было командовать попрежнему арміею, имѣя 
при себѣ своего начальника штаба, генералъ-адъютанта Кпселева. Ве- 
ликій князь Мнхаилъ Павловичъ, носпвшій званіе генералъ-фельдцейх- 
мейстера п генералъ-ипспектора по инженерной части, долженъ былъ 
также отправиться на театръ военныхъ дѣйствій. Все это изобиліе 
начальствующихъ лпцъ п вызываемое прпсутствіемъ пхъ разнообразие 
мнѣпій, столкновение ннтересовт, и преслѣдованіе часто протпвополож- 
ныхъ цѣлей должно было до крайности стѣснпть самостоятельность 
дѣйствій главнокомандующаго, препятствуя проявленію всякой съ его 
стороны пниціатпвы. Указанныя здѣсь обстоятельства предвѣщалп въ 
будуш;емъ мало утѣшптельнаго и не замедлили отразиться самымъ не- 
выгоднымъ образомъ на ходѣ воепныхъ дѣйствій. 

Двинутая противъ Турціи па Балканскій полуостровъ вторая армія 
состояла изъ 3-го, б-го п 7-го пѣхотныхъ корпусовъ и 4-го резервнаго 
кавалерійскаго корпуса, находившихся подъ начальствомъ генераловъ: 
Рудзевпча, Рота, Воинова п Бороздина. По строевому рапорту отъ 
15-го апрѣля 1828 года, она могла выставить въ поле 113.920 чело- 
вѣкъ прп 384 орудіяхъ '^^ Эту армію предположено было епі,р усилить 
гвардейскимъ корпусом!., который съ 1-го (13-го) апрѣля иачалъ по- 
степенно выступать изъ С.-Петербурга, но не могъ явиться на театръ 
военныхъ дѣйствій ранѣе августа мѣсяца. 
• 

123 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Графъ Дпбичъ заблаіопрсмеііііо отіірапіілся іп. глакііую киартііру 
второй арміп; 24-го аіірі.ля, опі. ііослалі. іі.ть Кіііііііііска снос ііері»»о д<>- 
несеніе кі. государю. Такимъ обі)азом7. еще до пступлекія і)усскііхъ 
войскъ въ княжества графт. Вптгопиітейііь не остапалсн по.п. рукоіян 
дителя и пастатіпка. 

«25-го числа, — іпісіиъ графъ Дибіічъ, — поспослѣдусп. іі('р('Х(»ді« че- 
резъ Прутъ. 'Ір('Лмі.])ііо ;]ат])удіттслі.ныя ііеікчіракы замедлять пГ.сколь- 
кимп днями обложепіе Браіілоііа, такт, что при самомт, удобпомъ слу- 
чаѣ оно не можетъ поспослѣдоііать ранѣо 29-го числа. Иачатіе осаті.т 
Браплопа заипсѣть будетт. отт. возможности достать лЬст. и другіе мі.ст- 
ные предметы; осадная л;е артиллерія при помощи части унрижи п(»- 
двпжнаго магазина выступила уже пзь Тирасполя и можеть прибыть 
во-время». 

Император!. Николай покпнулъ С.-Петербургъ 25-го анрі.ля. На 
другой день, пслі.дъ за государемъ, отправилась въ Одессу императ- 
рица Александра Ѳеодоровна п великая кпялсна ^Гарія Николаевна, вь 
сопровождепіп министра двора князя Волконскаго. Что ж"е касается ве- 
ликаго князя Михаила Павловича, то опт. выѣхалт. пзъ С.-Петербурга 
22-го апрѣля, ранѣе прочихт. членовъ царской сеііьи. Беликій князь 
наслѣднпкъ Александр!. Ппколаевичт. вмѣстѣ съ прочими августѣпіиими 
дѣтьмн оставлеіп.1 были па попеченіи пмператі)ицьі ЗІаріп Ѳеодоровньі. 

До отъѣзда государя отправился въ путь оберъ-церемоніймейстеръ. 
графъ Станиславь Потоцкій, назначенный исправлять во врсігя похода 
должность гофмаршала военнаго двора. ВзгЬстѣ съ тѣмъ носланъ бы.іъ 
въ армію весь багажь съ палатками, конюшнею п кухнею. ^ІѢстомъ 
сбора главной квартиры государя пазначенъ былъ Пзмаилъ; здѣсь ей 
предстояло ожидать дальнѣйшихт, распоряженій. Вь числі; генералъ- 
адъютаптовъ, предназначенпыхъ сопровождать государя во время похода, 
обращали па себя вппманіе знаменитый стратегъ баронъ Жомпнп п 
состоящій при особѣ его величества прпнцъ Евгеній Впртембергскій. 
герой войпъ 1812 — 1814 годовъ. Въ дппломатахъ также не было не- 
достатка; назовемъ вдѣсь: графа Нессельроде, графа Матусевпча. 
французскаго посла графа Мортемара, послапннпковъ: ганповерскаго 
графа Дёрпберга и датскаго графа Бломе, австрійскаго генерала 
прппца Гессепъ-Гомбургскаго, прусскаго генерала графа Пост и ц а, 
Кистера п др. Пзъ свопхъ статсъ-секретарей пмнераторъ Николай 
назначплъ состоять при себѣ Дмптрію Васильевичу Дашкову, какъ 
близко знакомому съ восточньпш дѣламп по своей прежней служебной 
дѣятельностп въ Константпнополѣ, въ званш совѣтнпка посольства въ 
1821 году"°. 

При выѣздѣ изъ С.-Петербурга, государя сопровождалъ пѣкоторое 
время прпнцъ Оранскій, отъѣзжавшій за гранпцу. Когда они разста- 124 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ лись, Николай Паплоиичъ ііллль кг, себѣ ігь колнску гепоралъ-адъю- 
таита Бенкендорфа, сдѣлаіііііаіося съ тѣхъ ііоръ на многіе годі.і пенз- 
зіѣнны)іъ снутіиікомъ государя по псѣхъ его белчпслснныхъ ноі.здкахъ 
по Россін п за граітцеіо. Этоть норядокъ продолжался до 1837 года, 
когда Бенкендорф'ь но боліѵіненному сиоему состоянію должень біллъ 
впредь отказаться оть чести сонроиождать .монаііха. Съ тѣхт. норі. мѣ- 
сто Бепкендо])фа т. коляскѣ государя занялъ гра({>ь А. О, Орлоіа.. . 

Ж^'лая скорѣе явиться среди сіюеА арміи, имнераторь Николай і.халъ 
день п ночь п останоиился только не надолго иъ Могилекі., Елисанет- 
градѣ п Ікізнесенскѣ для осмотра «ойскт.. Нснорч(чіныя продолжитель- 
ными дождями дороги весьма затрудняли переіщі.. Тѣмь не .лгенѣе ст. 
5-го (17-го) п на С-е (1Н-е) мая государь имѣлъ ул;с ночлегъ пь Тн- 
располѣ. «Мы задыхались отъ жары. , — пииіетъ генералъ Бенкендорф!» 
въ свопхт, запискахт,. 7-го мая государь нереѣхалъ по мосту черезъ 
Нрутъ въ Водулай-Нсаки, панравляись къ Браилову. Со времени Петра 
Великаго пмнераторъ Николай оылі. первый пзь русскихъ монарховъ, 
Бступпвшихъ на оттоманскую террпторію. 

Въ Россіи съ безпокойствомь взирали на отъ'Ь:!дь государя въ армію 
п на тѣ опасности, которыя неминуемо ожидали его среди пепривѣтлп- 
вой, вражеской земли. Приводимое ипжс письмо генералъ-адъютапта 
Храповиіщаго '^' служптъ отголоскомъ тѣхъ тревожныхъ мыслей, кото- 
рыя овладѣлп мпогпмп пзъ совремепппковъ этой эпохи. 

«Государь, — писалъ Храповпцкій,— Всемогущій впдптъ сердце мое, 
надѣюсь, что услыпштъ и молптвы паши п сохрапптъ васъ для блага 
Россіи. Но для сего необходимо содѣйствіе ваше. Не только Россія, но 
почтп весь ыіръ зпаетт, неустрапіпмость и твердость вату; Россія спа- 
сена пмп! За что жъ, подвергая себя опасностямъ, страшить всѣхъ, 
искренно любяпщхъ оную, впдѣть ее въ бѣдствіп? Такъ, государь! это 
будетъ немппуемое послѣдствіе потери вашей, отъ чего избавп насъ Все- 
могущій Богъ. Ваше императорское величество неоднократно не только 
дозволяли, но даже требовали отт. меня говорить вамъ истину съ от- 
кровепностію; пользуясь спмъ, смѣю васъ увѣрять, что это общій голосъ 
вашпхъ вѣрноподдаппыхъ, здѣсь паходяш,ихся, п никакому сомнѣнію не 
подвержено, что мнѣніе сіе раздѣляютъ и остальная часть вамъ под- 
властных ь» "^. 

Если отъѣздъ императора Николая въ армію вызывалъ тревогу п 
разнообразную оцѣнку, то на самую войну смотрѣлп также съ разлпч- 
ныхъ точекъ зрѣнія. 

Цесаревнчъ стоялъ какъ бы во главѣ оппозпціи, являясь безуслов- 
нымъ сторопникомъ мира п полптическихъ преданій конца царствованія 
императора Александра. За нимъ слѣдовала цѣлая фаланга государствен- 
ныхъ дѣятелей прошлаго царствованія, не сочувствовавшая начпнапіямъ 

135 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Николая Павлошіча п порицавшая иапраііленіс, даиііое государемъ рус- 
ской полптіікѣ пъ восточно.мъ вопрос!;. Даже такой и])актііческій улъ, 
какъ генералъ-адъютаптъ Закрсвскій, не попялі. печальной ніюбходп- 
иостп для Россін сплою оружія возстаповпть насущные жизненные инте- 
ресы пмперіп, попранные турецкимъ правительством!.. Въ перенискі. 
своей съ генераломъ-адтлотантомъ Киселевымъ онь высказывался нро- 
тивъ войны, называя папіихъ, какі. онъ говоритъ, <гдипломатпковъ» не- 
дальновпднымп. «Дай Богъ, — писалъ Закревскій У-го февраля 1828 
года, — чтобы всѣ ваши заботы остались безъ ці.ли, чѣмъ пмѣть войну, 
не проносящую никакой пользы Россіи, а болѣе сді.лаеть вреда но сла- 
бому ея состояпію» '^'. Еслп Закревскій высказывалъ Киселеву такое 
инѣніе, оно, конечно, принадлежало не ему одному, и критика доходила, 
безъ сомнѣнія, до свѣдѣиія государя; тѣмъ болѣе велика заслуга его 
передъ псторіею, что онъ не внялъ подобнымъ возгласаііъ, а привель 
въ исполнепіе своп планы, какъ онъ лхъ поппмаль. Еслп въ подробно- 
стяхъ осуществленіе этой политики п подлежптъ критикѣ, то оно ни 
въ какомъ случаѣ не можетъ быть распространено на основныя политн- 
ческія начала, которыми въ этомъ вопросѣ руководствовался императоръ 
Николай, 

Бенкендорфъ въ своихъ занискахъ ппшетъ: «Молодежь восхищалась 
предстоявшими ей опасностями и славою; но масса публики смотрѣла 
на начало новой войны довольно равнодуиіно и безъ всякой примѣси 
какого нпбудь ыаціональнаго чувства. Турція — этоть исконный врагъ 
Россіи п хрпстіанства, уже слишкомъ часто была укрощаема нашими 
войсками и уже слишкомъ ослабѣла, чтобы внушать какое либо опасс- 
ніе или даже ненависть. Никто не сомнѣвался въ новыхъ лаврахъ, а 
на жертву людьми п депьгаіш смотрѣлп единственно, какъ на непзбѣжное 
зло, требуемое нашею народною честію и интересами нашей торговли». іаѳ ГЛАВА ПЯТАЯ. I. 

Согласно предиачертаиіязіъ пзшератора Нпколая, войска 6-го корпуса 
генерала Рота іі 7-го корпуса генерала Воинова совершили 25-го апрѣля 
(7-го мая) переправу черезъ ІІрутъ въ трехъ пушстахъ: въ Скулянахъ, 
Фальчл п Водулай-Исакп. Затѣмъ войска безъ выстрѣла заняли Яссы, 
Галацъ, Букарестъ п Краіову"*, въ то время какъ 7-й корпусъ прп- 
ступплъ къ обложенію Браплова; главное начальство надъ войсками, 
предназпачеішыми для осады этой крѣпостп, по повелѣнію государя, 
ввѣрено было великому князю Михаилу Павловичу. 

Одновременно съ открытіемъ военныхъ дѣйствій тайный совѣтнпкъ 
графъ Паленъ немедленно вст^тшлъ въ исправленіе должности полномоч- 
наго предсѣдателя дпвановъ обоихъ княжествъ. 

Затѣмъ предстояло совершить переправу черезъ Дунай. Для этой 
цѣлн предназначался 3-й корпусъ генерала Рудзевича, который сосредо- 
точенъ былъ въ Болградѣ п готовился перейти черезъ нижній Дунай у 
Сатунова. Но «безнрпмѣрное», какъ писали тогда, весеннее разлитіе 
Дуная задержало нсполнепіе этой операціи на цѣлый ыѣсяцъ '^^, пре- 
доставпвъ туркамъ драгоцѣнное время для сосредоточенія войскъ въ 
Шуылѣ п подготовки театра военныхъ дѣйствій къ предстоявшему втор- 
женію русской арміп. 

Въ виду невозможности немедленно приступить къ переправѣ черезъ 
нижній Дунай, явилось предположеніе о перенравѣ черезъ Дунай у Гпр- 
сова илп же у Туртукая "^. Прпступлено было къ мѣстнымъ разслѣдова- 
ніямъ, которыя привели къ тому, что предпочтеніе отдано было Т^^р- 
тукаю. Однако, затрудненія, встрѣченныя при первыхъ же подготовитель- 
ныхъ къ тому мѣрахъ, побудили главный штабъ арміп снова возложить 

127 ГЛАВА ПЯТАЯ всѣ надежды на Сатуповскую переправу "', Къ тому же вь виду господ- 
ствующаго положепія русскаго флота вт. Чсриомі. морі. п полнаго оСіѵл- 
печенія мо])ского подвоза продовольствія, переправа черезъ ппжпій Дупай 
представлялась все-таки болѣе цѣлесооора:ип.тъ предпріятіемъ, несмотря 
на сопряженную съ нимт. потеі)ю драгоцѣниаго времени, чѣмъ внезапная 
перемѣна намѣченпоА зарапѣе операціоппой лппіи. 

7-го (19-го) мая, въ полночь, нмператорь Николай прибыль къ Иран- 
лову. Государь остановился въ загородпомъ домѣ нанпі бранловскаго, 
расположенномъ почти въ средиігЬ блокадпаго лагеря; здѣсь при входѣ 
ожидали его велпкій кпязь ^Інхаиль ІІавловичъ, графь Дибнчъ, главно- 
командующий фельдмарпіаль гра(|)'ь Витгениітейнъ, генераль-адьютаитъ 
Кнселевъ, генерал'ь-адт.ютапт'ь Воиновъ н весь главный пітабъ втоі)ой 
арміп. 

На другой день пмператоръ ІІігколай въ сонроволсдепін громадной 
свиты объѣхалъ верхомъ местность вокругъ крѣности и всѣ в(>йска бло- 
каднаго корпуса, которыя восторженно встрѣтилн своего молодого даря, 
явивіпагося ободрить пхъ и раздѣлнть съ ними труды и опасности нред- 
прпнятаго похода. Въ этоть же день государь отослалъ обратно въ 
крѣпость всѣхъ турецкихъ плѣнныхъ, захваченныхъ съ самаго начала 
блокады, наградивъ пхъ еще деньгаіш. 

Очевпдецъ, увпдавиіій подъ Бранловыігь вперые императора Николая 
оппсываетъ внечатлѣніе, произведенное на него государемъ, вт, слѣдую- 
щихъ выраженіяхъ: 

«Император!. Николай Навловичъ былъ тогда 32-хъ лѣтъ; высокаго 
роста, сухощавъ, грудь пмѣлъ широкую, руки пѣсколько длинныя, лицо 
продолговатое, чистое, лобъ открытый, носъ римскій, ротъ умѣренный, 
взглядъ быстрый, голосъ звонкій, подходящій къ тенору, но говорплъ 
нѣсколько скороговоркой. Вообще онъ былъ очень строенъ п ловок7>. Въ 
движеніяхъ не было замѣтно нп надііенпой важности, ни вѣтрепой 
тороплпвостп, но видна была какая-то неподдѣльная строгость. Свѣжесть 
лица н все въ немъ выказывало желѣзпое здоровье п служило докаііа- 
тельствомъ, что юность не была пзнѣжена, п жизнь сопровождалась 
трезвостью и умѣренпостію. Въ фпзическомъ отношеніп онъ былъ пре- 
восходнѣе всѣхъ ліужчднъ изъ генералитета и офицеровъ, какихъ только 
я видѣлъ въ арміп, и могу сказать поистпнѣ, что въ нашу просвѣщенную 
эпоху величайшая рѣдкость впдѣть подобнаго человѣка въ кругу арпсто- 
кратіи» "®. 

Но, несмотря на желѣзное здоровье, которымъ, безспорно, обладалъ 
императоръ Николай Навловичъ, утомительный переѣздъ и климатиче- 
ская перемѣна произвели на него неблагопріятное дѣйствіе. Уже на- 
кануне государь чувствовалъ себя нѣсколько нездоровымъ, и, вернувпшсь 
домой съ объѣзда позиціп и лагеря, онъ занемогъ лихорадкою, отъ ко- 

12В ■ Ч1Я1»<?«5«*Г--% ' '"^?;'^іЗ^*'^?'^''-''^"''*:'^-^'''^^'"'5Г'-^ * ■" ■^«^ .X л<»*^-*^Ѵ. 
\^І^і^.Ь-г,.{-^'.- /чЗ ѵ1 ' ' , • т г « ■ 1 I 1 
-■Ч»'' ■"\._ 
-_-^ 


ИМПЕРАТОРЪ НЦКОЛЛП I ВЪ ФОРМѢ ПРУССКАГО КЦРАСНРСКАГО ЕГО ИМЕНИ ПОЛКА. 
Съ портрета приложеынаго къ іісторііі иолка, азданііоіі въ 1»42 году. ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ торой оправился только па тротіП донг, '''. Трекожііыя опасепіЯ; иылііаіпіыя 
этимъ неожіідапиымг. совиѵпсмъ иъ главной ісвартіірѣ армііі, были всч^ьма 
велик», но, какъ замѣчаетъ гоноралъ-адьютангі. Гюнкеидорфъ ві. своихъ 
РАМКИАКВЯ ---^ "-у; Великая княжна Марія Николаевна. 

(Оь лвтографіп ІГитреіітера, сдѣланноіі съ портрета Штнлера). запискахъ, благодаря крѣпкому сложенію государя п чрезвычайной умѣ- 
ренности въ ппщѣ, оиъ скоро оправился. 

Дѣйствительно, 10-го (22-го) мая обрадованныя войска снова увп- 
дѣли среди себя не^томпмаго монарха. Въ этотъ день государь лично 
раздавалъ отличившимся солдатамъ георгіевскіе кресты. 

т. и— 17 

12» ГЛАВА ПЯТАЯ Трудность добыианія млтеріалопъ для :шіотовлоііія туіювъ ы фаіііпігь 
замедлила нѣсколько отісрытіе осадіи.іхъ работъ. Къ разсвѣту 13-го 
(2о-го) мая окончена была большая батарея, вооруженная 12-ю (Хлад- 
ными п 12-ю батарейными орудіямн и заложенная вт, 200 саженяхт. 
отъ крѣиостн. Когда батаі)ся была окончена, государь на разсві.тѣ 
пришелъ на нее, чтобы лично удостовериться въ ея дѣйствіи. ІІенрія- 
тель, замѣтпвъ на ближайиіемъ къ крѣиости возиыіиеніи сконленіе боль- 
шого числа людей, среди которыхь находился государь со свитою, на- 
правплъ туда свои выстрі.лы и стрѣляль такъ згЬтко, что многія ядра 
ударялись въ подоніву этой высоты, а нѣкоторьія даже перелетали черезъ 
нее п попадали въ стоявніихъ тутъ верховыхъ лоінадей. сПамъ стоило 
продолжнтельпыхъ усилій и много трудовь уговорить государя оставить 
это мѣсто, сдѣлавшееся ціілью ненріятельскаго огня», ппиіетъ очевидецъ, 
генералъ-адъютантъ Беикендор(І)ъ. 

Въ хоть же день императорь Николай заботливо обошелъ раиеныхт> 
и болышхъ, роздалъ имъ деньги и виикалъ въ малѣйшія подробности 
касательно пищи солдатъ и нонечсиія о нихъ. 

Затѣмъ государь оставилъ блокадный корнусъ подь Браиловымъ. Въ 
Водулай-ІІсакп Николай Павловичь вышелъ изъ коляски и, желая по- 
казать собою примѣръ исполнения закоповъ, подвергся всѣмь окуіжамъ 
и дезппфекціп, установлеинымъ для прпбываюпціхъ изъ княжествъ. 14-го 
(26-го) мая, государь прибыл'ь въ Бепдеры, гдѣ встрѣтился съ императ- 
рицею Александрой Ѳеодоровпой. На другой день ихъ величества про- 
должали вмѣстѣ путь въ Одессу п по прпбытіи въ этотъ городъ 10-го 
(28-го) мая остановились въ домѣ новороссійскаго геиералъ-г^бериатора 
графа Воронцова ^°°. 

Не долго, однако, государь пользовался отдыхомъ; ночью на 18-е 
(30-е) мая опъ отправился въ Нзмаплъ. 

Къ этому времени здѣсь совершилось важное событіе. Запорожскіе 
казаки, которые пѣкогда бѣжали за Дунай п нашли себѣ здѣсь пріютъ, 
возвратились снова въ нѣдра прежняго своего отечества. 12-го (24:-го) мая 
измапльскій комендантъ, генералъ-майоръ Тучковъ I, донесъ объ этомъ 
генералъ-адъютанту Киселеву. «Сѣчь Запорожская, съ давнихъ поръ во 
владѣніи т)'рецкомъ существовавшая. — ппсалъ Тучііовъ, — преклонясь подъ 
власть государя императора, совершенно тамъ уничтожилась. Новый п 
прежвій кошевые, оба писаря, всѣ атаманы п эсаулы съ двумя бунчу- 
ками, тремя знаменами, со всею церковною утварью, съ двумя свящсн- 
никами, съ султанскими прпвплегіямп и дарованными пмъ грамотами, 
съ войсковою канцеляріею, съ тысячью человѣкъ казаковъ, прибыли въ 
границы наши. Кошевой Іосифъ Гладкій, имѣющій достоинство двух- 
бунчужнаго наши, съ десятью человѣкъ атамановъ, съ двумя бунчуками, 
тремя знаменами, находятся въ здѣшнемъ карантинѣ, а нрочіе нено- 

130 ІШПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫГі далеку огь Кпліи па лодкам, іі завтра или послі.заіітра прибудутъ сюда» 201 Успѣшнымъ ИСХОДОМ!, этого дѣла мы обязаны были генералу Тучкову, 
который сумѣлъ искусно завсстіг ст. Гладкпмъ сноиіенія и пробудить въ 
^^ЛЛ'/Г'Г^А'^/? Великая княжна Александра Николаевна. 

(Оъ литографіи Мптрейтера, едѣланной съ портрета Штилера). 

его душѣ чувства преданности п любви къ законному государю п къ 
покинутой пмъ родпнѣ. 

По прибытіп въ Изманлъ, пмператоръ Николай 19-го (31-го) мая 
осмотрѣлъ въ карантпнѣ запорожцевъ, возвратившихся въ родное свое 
пепелище; онъ простиль имъ все прошедшее п пожаловалъ Гладкому 131 ГЛАВА ПЯТАЯ золотую зіедіиь сь своіімг. пзображоіііемъ. Злііоро;кці.і поверглись къ 
стопамі. его величества п искрсііио просили прои^епія и полиловаиія. 
Государь, приняв!, огь коиіевого грамоты и рсгаліи, жаловаппыя сѣчп 
турецкими су.^танами, ска.шлъ: «Боіт, васт. простптъ, отчизна прощаетъ, 
п я прощаю:>. Слова отн Николай ІІавловичъ повторил!, нотомъ всему 
составу сѣчп, присовокунивъ: <ІІ знаю, что вы за люди > ^°^. Ка;іаки по- 
клялись вѣрою п правдою служить Россіи протнвь турокъ и вскорѣ 
блпстательпым'ь образомъ подтвердили дапыое ими слово. 

Осмотрѣві. Пзмаильскія укрѣпленія и флотилію, имиераторъ Николай 
отправился въ Болградь къ сосредоточенному здісг. 3-му корпусу гене- 
рала Рудзевича, За государемъ нослѣдовала и его главная квартира. 
Парадъ пмѣлъ мѣсто 20-го мая (1-го ііоня) на раіииінѣ между горо- 
домъ п лагереігь. Войска представились въ велпколѣпнодгь впдѣ, и го- 
сударь остался пмн вполпѣ доволенъ. Вечеромъ происходила заря съ 
деремоніею. 

Изъ лагеря подъ Болградомъ имиераторъ Николай отправился въ 
сопровождении графа Дибича и генерала Рудзевича къ мѣсту, пред- 
назначепному для совершенія перенравы чере.зъ Дунай, впереди се.іенія 
Сатунова. Бъ это время въ императорскую главную квартиру изъ- 
подъ Браплова вызванъ былъ главнокомандующій, фельдмарпииъ графъ 
Витгенштейпъ, и гепералъ-адъютантъ Кпселевъ. По прибытіи главію- 
командующаго, за подписью графа Дибича отданъ былъ 24-го мая 
(б-го іюия) слѣдующій прпказъ: 

«Его императорское величество, прнбывъ къ дѣйствующей арміп, 
высочайше предоставляетъ и въ прпсутствіп своемт, въ оной госнодпну 
главнокомандующему, генералъ-фельдмаршалу графу Витгенштейну, всю 
власть и права, прпсвоенныя ему учрежденіемъ о большой дѣйствующей 
арміи». 

Но этпмъ приказомъ не уничтожилось многовластіе въ арміп; оно 
продолжало фактически существовать силою самой обстановки п ока.зы- 
вало, въ продолженіе всей камианіп 1828 года, пеблагопріятное вліяніе 
на ходъ военныхъ операцій. Нерѣдко, въ счастливую пору войны, за- 
бывали совершенно о главнокомандующемъ; арміею распоряжался графъ 
Дибпчъ, его мнѣніе преобладало въ совѣтахъ, и только при неудачѣ 
вспоминали о существованіи графа Витгенштейна; на престарѣлаго 
фельдмаршала сыпались тогда незаслуженные упреки за его бездѣя- 
тельность п непредусмотрительность. Ко всей этой ненормальной обста- 
новеѢ, тормозившей правильный ходъ дѣлъ, присоединилось еще въ 
СЕоромъ времени убѣжденіе, что война предпринята съ недостаточными 
силами для достиженія какихъ либо рѣшительныхъ результатовъ, въ 
виду упорства турокъ не заключать мира. Уже 9-го (21-го) іюня имие- 
раторъ Николай признался цесаревичу Константину Павловичу, что съ 

132 ^ 


^^Ш - ■ " - - ^'^ .^і;К^ -_■■ ■ 
к 
5 а 

о 
Ри 

С ев а 

X 2 

ю ^ 

"ё * 
о. й 

л и 

& я 

ф = 

п 
ф 

§ 

с 

о 
п 

о 
о 

Рч 

ев 

:€ ГЛАВА ПЯТАЯ каждымъ днемъ ііриходптся псе болѣе убѣждаті.ся пи настоятельной 
необходимости (ііесе?!8І1е аЬ^оІие) ііодкрі.ііленіг! п іп. пекозможности, 
по недостатку СПЛ7., дать кампаіііп рѣіііителыіыЛ оборотт> (іюи.^ зоіп- 
тез йопс Ьеаисоир Ігор ГаіЫез роиг рои.ч8ег 1а сатра^міе ѵі^^оигеіі.че- 
тепі). 

Что же касается до ііерспрапы чере.гь Дунай, то задуманное пред- 
пріятіе было весьма рнскопаііное. Генераль Рудзсипчъ пъ день, назна- 
ченный для соверіпенія перехода, сказалъ Кпселеву нерсдъ началомъ 
боя, что переправа невозможна п не пснолнптся; генераль Сухтелет. 
также прпзнавалъ успѣхъ безііадежнымъ. Действительно мѣстныя условія 
могли павестп на размыпіленія. Для того, чтобы войсіеа добрались до 
мѣста, избраннаго для перенравы, вынуждены были приступить къ но- 
стройкѣ гати на нротяженіи болі.е пяти веі)стъ. Па эту работу еже- 
дневно высылали 2.000 нпжнпхт, чиновь п до 2.000 обывателей. Вь 
виду подобпыхъ прпготовленій неудивительно, что турки обратили вни- 
маніе на дѣйствія своего противника п съ своей стороны приступили 
къ устройству укрѣпленій на высотахт. нраваго берега Дуная, примы- 
кавшихъ съ восточной стороны къ крѣпостп Псакчи. Иаконецъ, послѣ 
неимовѣрпыхъ усилій, гать была доведена 2о-го мая (С-го іюня) до 
самаго Дуная; затѣмъ пристроили къ заложепію 25-тіі-орудійной батареи 
на самоыъ краю берега, въ виду турсцкпхъ укрѣпленій, появившихся 
на противоположной сторонѣ рѣки. 

Въ это врем'я пмператорскій лагерь раскинутъ былъ въ Сатуновѣ, 
который самъ по себѣ походплъ на цѣлый городокъ. По словамъ Бен- 
кендорфа, сверхъ всей свиты и пностранныхъ пословъ и генераловъ, 
въ немъ находились, для его охрапенія п вмѣстѣ какъ резервъ, два 
пѣхотныхъ полка, десять артиллерійскпхъ ротъ, три эскадрона жандар- 
мрвъ, столько же гвардейскихъ казаковъ, сотня казаковъ Атаманскаго 
полка и цѣлый армейскій казачій полкъ. Маркитанты, рестораторы и 
торговцы всякаго рода увеличивали еще многолюдство лагеря. «Вся эта 
команда, съ которою не легко было управляться, состояла подъ моимъ 
начальствомъ, — ппшетъ Бенкендорфъ. — Въ первые дни часто приходи- 
лось сердиться и браниться; потомъ все обошлось, и дѣло устроилось 
къ удоволъствію государя п всѣхъ жителей этой кочевой столицы. 

<По вечерамъ огни турецкой арміи живописно обрисовьшали позпцію, 
занимаемую турками, которая, будучи прпмкпута съ одной стороны къ 
крѣностн Исакчи, а съ другой — къ глубокому болоту, возвышенностію 
своею и протяженіемъ какъ бы смѣялась надъ всѣми нашими прпгото- 
вленіями. Наша позпція, напротпвъ, между гніюш,пми камышаші и 
среди болотъ, была совершенно подавлена господствовавшими надъ 
ними непріятельскими высотами, а наши лагерные огни горѣлп, уку- 
танные въ туманѣ. 

181 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПР.РВЫГі <Государь ііродолжалъ ді.ятолміо ускорять минуту ііероііраіил. Поп- 
тоны п болыііія парки, ііриготоилениыя для плоі{учаго мостя, ждали у 
устья маленькой ігіиікн сигналь ко «ходу въ Дунай. Грсбніля флотиліи, 
наша п ноіплхт. русскихь ііодданньіхъ, .іапороллимѵь, приблизились ііро- 
тпвъ теченія къ мѣсту перенраіи.і. Бата]к'Я на берегу бьіла вооруліена 
орудіямп; полки, которымъ слі.доиало итти ш. голопахь колоіпгь, подошли 
къ плотпнѣ, п і!СІ; малг.ія суда находились ме;кду камыиіами и кустами, 
покрыпанпіими наиіъ берогъ». 

Обсуждая подробности переправы черезъ Дупай, импсратоі)'ь Нико- 
лай, но свидѣтельстпу Киселева, обнаружпваль вт, особенности желаніе 
сохранить людей, что составляло замечательную черту въ характер!", 
молодого і[ твердаго государя ^"^. 

Переправу предположено было произвести 27-го мая (8-го іюня), 
и для этой ц'Ьли пмнераторь Николай собствепноручпо паппсал'ь дпс- 
позпцію, согласно которой и произошло ді.ло^°*. Нереходъ соверинілся 
при лпчііомъ присутствіи госудаі)я, прибывиіаго ст. разсвѣтомт. па око- 
нечность плотины; туркп, занпмавшіе въ чпслѣ до 10.000 человѣкъ 
выгодную позицію па высотахъ противопололшаго берега, были отбро- 
шены, укрѣпленія пхъ заняты, п дальнѣйшая безпрепятствснная пере- 
права войскъ 3-го корпуса обезпечена. За этотъ уснѣхъ русская армія 
заплатила потерею 112-тп человѣкъ убитыми п ранеными. 

Туркп, сбитые съ своей укрѣпленпой позиціп, обратились въ бѣг- 
ство въ Базарджикъ, отчасти же бросились въ Нсакчу. Успѣху вы- 
полненнаго русскими войсками смѣлаго предпріятія много содейство- 
вали запорожцы, явпвшіеся къ мѣсту боя на 40 лодкахъ. Охотники 
ихъ, сверхъ того, отыскали заблаговременно на правомъ берегу Дуная 
мѣсто, удобное для высадки переправившихся войскъ, переѣхавъ на- 
кануне на непріятельскую сторону. Особенное отличіе выказалъ также 
генералъ-адъютантъ Киселевъ. Государь поздравплъ его генералъ-лейте- 
нантомъ п сказалъ ему: 

— Ты первый перешелъ п показалъ дорогу другпмъ. 

— Нѣтъ, — отвѣчалъ съ благородною откровенностью Киселевъ, — 
это наши четыре казака, которые переправились вчера въ полночь и 
ожидалп нась на другомъ берегу Дуная. 

Императорь обпялъ Киселева п при всѣхъ благодарпль его въ са- 
мыхь мплостпвыхъ выражепіяхъ ^°^. 

Фельдмаршалу графу Витгенштейну государь подарпль одну изъ 
пушекъ, найденныхъ въ турецкпхъ укрѣпленіяхъ. 

28-го мая (9-го іюня), императорь Николай лично отправился на 
турецкій берегъ, не дождавшись наводкп моста, доставлеинаго изъ 
Измаила, къ устройству котораго приступлепо было немедленно по со- 
вершеніи переправы. Къ удивленію своей ближайшей свиты, государь 

135 ГЛАВА ПЯТАЯ потребовал!, для поікчіраіял черсаі. Дунай лодку атамана Гладкаго. Но 
свпдѣтельстну гопоралъ-аді.ютаііта Бенкендорфа, -^ш. виду епі,о не 
сдавшейся п защни^аемой силі.нымі. гарннзономъ крѣности, государь 
сѣлъ въ шлюпку запорожскаго атамана. Гладкій самъ стоялт. у руля. 
а двенадцать его ка.шкот, гребли. Отимъ лн»дям'ь, такі. недакно ен^е 
нашпмъ смертельным!. в])агамъ и едка за трп недѣли передт. ті.мъ 
оставивіпнмь нонріятельскій стань, стоило только ударить несколько 
лпнінпхъ разъ веслами, чтобы сдать туркамъ, подт, стЬнамн ІІсакчи, 
русскаго самодержца, внѣривпіагося пмъ въ сонропожденіи всего только 
двухъ генералов'ь. По атаманъ п его казаки бьіли въ восторгѣ отъ 
такого знака довѣ])ія и сь лсаромъ кричали: «Мьі, батюшка царь, твои, 
и не только наша ді)ул{ина, но п всѣ напш товарищи >. Государь благо- 
получно присталъ къ турецкому берегу», 

Здѣсь императоръ Иик'олай былт. встрѣчснъ графомъ Вптгеииітей- 
номъ и Киселевым!.. Вь сопровожденіи ихъ, государь осмотрѣл ь нозпцію, 
занятую турками 27-го мая, и затѣмъ возвратился на русскій берегъ 
съ тѣмй же запорожскими казакадгп. 

Императоръ Николай виолнѣ призиалъ заслуги, оказанньтя запорож- 
цами въ дѣлѣ перенраиы, и наградиль Гладкаго чииомт. полковника и 
георгіевскимъ крестомь 4-го класса; сверхъ того, государь назначилъ 
ему десять знаковъ отличія военнаго ордена для раздачи отличившимся 
подъ начальствомъ его казакамъ. Не были также забыты тѣ четыре 
запорожца, которые 26-го мая переправились въ лодкахъ черезъ 
Дунай для отысканія удобнѣйшаго мѣста для высадки войскъ и пе- 
реночевали на непріятельскомъ берегу; государь пожаловалъ пмъ 
знаки отлпчія военнаго ордена, повелѣвъ перевести ихъ вь гвар- 
дію 208. 

Въ виду предполагавшагося дальнѣйшаго наступленія, пмператорскій 
лагерь перенесенъ былъ на правый берегъ Дуная. 30-го мая (11-го іюпя), 
въ то время, когда государь объѣзжалт, пашу передовую цѣпь, изъ 
Исакчп явились два турецкіе парламентера съ извѣстіемъ, что комен- 
дантъ Эюбъ-паша готовъ сдать ввѣренпую ему крѣпость. Вскорѣ комен- 
дантъ и Гассанъ-паша, нскавшій убѣжпш,а въ крѣиостп, по разсѣяніи 
войсЕЪ его въ сраженіи 27-го чпсла, явились къ государю съ и.зъявле- 
ніемъ покорности. Крѣпость была немедленно занята нашими войсками; 
гарнизонъ же получплъ позволеніе свободпаго выхода съ оружіемт., оста- 
вивъ, однако, въ нашихъ рукахъ весь военный матеріалъ. Въ крѣпостп 
найдено было 85 орудій, 18 знаменъ п богатые военные и продоволь- 
ственные припасы. Паши удалились въ Константиноноль и были обез- 
главлены по приказанію султана. ' 

Оъ занятіемъ Псакчн, русская армія могла безпрепятственно про- 
должать наступленіе по Добруджѣ къ Траянову валу. 

іэв ИМІІНРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕ-РВЫГі { . - А г: •: ^ 

) 


-'"і 
'Т і.,;.-ч-,--......і>-^.,..„.., :->:...■■:■;». ,..,д.-.,. ■.■;.;.. '^цу ■|--<- ■(, | дцгп! -||ІІ|1І^ Г Іііііі''' " '" — --= ■ Пѳтербургскіѳ типы въ началѣ прошлаго столѣтія. 
Шарманщики. 

(Оь рисунка съ натуры Щедровскаго. Изъ собранія И. И. Ваулиаа). 

Относительно переправы черезъ Дунай 27-го мая графъ Мольтке въ 
сочиненін своемъ о русско-турецкой кампаніп 1828 п 1829 годовъ^"^ 
останавливается на критической оцѣнкѣ совершеннаго тогда русскими 
войсками подвига. По его словамъ: 

«Русскіе по теченію нижняго Дуная не могли избрать для наводки 
моста другого пункта, какъ Сатуново. Тѣмъ не менѣе мѣстныя условія 

Т.и— 18 ГЛАВА ПЯТАЯ были здѣсь такого рода, что казалосі. почти иоіи.іііолпнмымъ соиершиті. 
переправу открытою силой. Доступь кь лѣііому берегу былъ лозможоиь 
только послѣ устройстпа іати, продолжапиіагося пѣсколыго педѣль п 
устраііявшаго всякое сомпѣпіс пасчегі. цѣли работы. Еще съ большіппі 
затруднениями было соп])яжепо дсбушііропапіо па протпиоположпомъ бе- 
регу, гдѣ турки пмѣли достаточно ирслепи уісрѣииться на комаидуіо- 
щихъ высотахъ. Близь турецкой крі.иости присутствіе значительна го 
непріятелі.скаго корпуса, закрытое расноложеніе Іо-ти орудій большого 
калибра, ВТ, сферѣ салаго дѣйстііительнаго пуиіечнаго выстрі.ла которыхъ 
находилась оконечность гати, проведенной вдоль лѣваго берега, равно 
какъ самое теченіе рѣки, — все это долито было сдіиать совершенно не- 
возможнымъ наводку моста, хотя при нѣкоторо.мт. только сопротивлении 
обороияюш,агося. Едва ли можно было разсчитывать на бѣгство 10.000 
человѣкъ въ виду горсти высадивииіхся казаковъ и егерей. 

<ІІоэтому, смотря по одержанному успѣху, нереходъ черсзъ Дунай 
3-го корпуса составляет!, блистательно удавшееся отважное преднріятіе. 
Но развѣ можно было на этомъ основьнигть первое важное преднріятіе 
кампаніи? Можетъ быть, было бы проще испытать высадку при номоиі,и 
лодокъ п плотовъ, вм'Ьсто столь сомнительной наводки моста? 

сМатеріалы для подобнаго нреднріятія, которые, конечно, слѣдовало 
заготовить въ обшпрныхъ размѣрахъ, моглп быть доставлены съ удоб- 
ствомъ п въ достаточномъ чпслѣ нзъ Прута п проведены мимо Псакчи, 
такъ какъ эта крѣпость нисколько не госнодствуетъ падъ главнымъ ру- 
кавомъ Дуная. Высадка могла быть выполнена въ Реннп плп же въ 
дюбомъ другомъ пунЕтѣ въ то время, когда турки не были бы нисколько 
подготовлены встрѣтить ее силою, какъ въ Сатуновѣ. Бригаду пѣхоты 
съ легкою батареей можно было переправить па правый берегъ въ 10 
минуть времени, при помопщ 70-тп поромовъ и сравнительно неболь- 
шомъ числѣ плотовъ; затѣмъ уже осталось бы только продолжать уси- 
ливаі'ь этотъ отрядъ. Притомъ можно бы было ввести противника въ 
заблужденіе демонстраціями, между тѣмъ какъ въ нечаянности нападе- 
нія именно заключалась вѣроятность успѣха. Предпріятіе иодъ Сатуно- 
вомъ н удалось только при помощи высадки на лодкахъ заиорожскііхъ 
казаковъ. По утвержденіи же русскаго отряда на правомъ берегу Дуная 
и обложеніп Нсакчи, можно бы было приступить еще къ наводкѣ су- 
дового моста для болѣе легкаго и удобнаго сообщен ія. Но при подоб- 
ломъ образѣ дѣйствій особенную важность заслужпваетъ то обстоятель- 
'ство, что нереходъ черезъ Дунай можетъ быть произведенъ одновременно 
хгь переходомъ черезъ Прутъ, между тѣмъ какъ постройка моста у Са- 
тунова задержала перенраву черезъ Дунай болѣе чѣмъ на четыре недѣлп. 

«Если же не хотѣли иначе перейти черезъ Дунай, какъ но мосту, 
то съ военной точкп зрѣнія все-такп представляется вопросъ, отчего 

138 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ Пі:РВ[,іГі подготовптелыили мі.ры кг, иостроПісі. его не были гіргпіяты рапѣс. Еіце 
н прежде было ІІЗІІІ.СТЕЮ, что ДуііаП ежегодно иаподпиетъ спои низкіе 
берега до коиця мая (средиііі.т іюпя), и иелі.зя было пыжпдать до сре- 
дины лѣтн осуіпепія этой местности. Если даже принять іп. сообра- 
женіе, что политическія услоиія не позволяли объявлять воПпы рапѣе 
средины (конца) анрѣля, то никто не могъ нренятствоі!ать русскимъ 
сосредоточить необходимое число судовъ па своихъ собствснныхь рѣ- 
кахъ, давно уже освобождспныхъ отъ льда, и провести по собственной 
землѣ фапіинную гать къ берегамь Дуная. Всѣ эти приготовленія можно 
было бы произвести скрытно п затѣмь немедленно пристуініть къ по- 
строПкѣ моста. Бториіепіе въ Валахііо, облоисеніе Г>[)аилова п пастунле- 
ніе въ Добруджу обратились бьі тогда въ одновремеіпп.ія предиріятія, 
которыя поддеріі.-ивалн бы одно другое. Вынолненныя лее отдѣльпо п вт, 
разное время, они то.іько возбудили зависть Европы, разбудили усыплеп- 
ныхъ турокъ и доставили пмъ бсзцѣнное время для окопчанія свопхъ 
вооружепіП»^^^ 

II. 

Послѣ падепія ІІсакчп пмператоръ Николай во главѣ войскъ, пе- 
решедшпхъ Дунай, двинулся къ Бабадагу^"^ 2-го (Іі-го) іюня, за нѣ- 
сколько верстъ до этого города, государя ожидала депутація отъ пекра- 
совцевъ, бѣжавншхъ пзъ Россіи еще въ пачалѣ ХѴШ столѣтія, во время 
Булавпнскаго бунта. Это племя, занимавшее нѣсколько большпхъ дере- 
вень, выстроенныхъ па русскій образецъ, сохраппло нашу вѣру, одежду 
и родные обычаи. Депутаты встрѣтпли русскаго самодержца съ хлѣбомъ 
п солью и въ минуту его прпблпжепія пали на землю. Пмператоръ 
велѣлъ пмъ встать п сказалч.: «Не стану обманывать васъ ложными на- 
деждами: я не хочу удерживать за собою этотъ край, въ которомъ вы 
живете, п который запятт> теперь нашими войсками; онъ будетъ возвраш,енъ 
туркамъ, слѣдственно поступайте такъ, какъ велятъ вамъ ваша совѣсть 
и ваши выгоды. Тѣхъ пзъ васъ, которые захотятъ возвратиться въ Рос- 
сію, мы прпмемъ, п прошедшее будетъ забыто; тѣхъ же, которые оста- 
нутся здѣсь, мы не тропемъ, лишь бы они не обижали нашихъ людей. 
За все, что вы принесете въ нашъ лагерь, будетъ всегда заплачено чп- 
стьши деньгами». 

Замѣтпмъ здѣсь, что во все продолженіе войны не было нашей армід 
повода къ жалобамъ на некрасовцевъ. Надѣленные, однако, турецкимъ 
правптельствомъ утодьямп п рыбными ловлями, всѣ предпочли остаться 
на оттоманской землѣ п не возвратились въ Россію. 

Подвигаясь далѣе къ Траянову валу, императорская п главная квар- 
тира арміи расположились лагеремъ у Карасу, гдѣ оставались съ 7-го (19-го) 
• 

1ЭѲ ГЛАВА ПЯТАЯ по 24-е іюпя (6-е іюля). .'5ді.сь государь поджидалі. іізиі.стія о иоко- 
ренін крі.постей, оставшихся иъ тылу армііі ^^°. 

6-го (18-го) іюпя, ііослі.донало запятіе ^Іачііна, запятаго полковиіі- 
комъ Роговскннъ. 7-го (19-го) іюия сдался на капитуляцию Браиловъ, 
послѣ неудачпаго штурма (3-го іюіія), стоившаго надп. болЬс 3.000 че- 
ловѣкъ*". Пзвѣстіе о поісореіііи І]])аіілопа пріівозь адг.іотаитъ воліікаго 
князя Михаила Паи.ювича, нолковпикь Биоиковь; оіп. прискакалъ ві. 
лагерь при Карасу, 8-го (20-го) іюня. « Благодарен іе Богу! Браиловь 
нашъ!» — воскликнулъ император'!., обнимая радостнаго нѣстника, и тот- 
часъ поспѣшилт. въ палатку графа ВитгенштеЯна сообні,иті. главнокоман- 
дующему пзвѣстіе о покореіііи крѣности, надѣлавиіеЛ намт. столько бѣдъ. 
Немедленно повелЬно было отслужить ігь лагерѣ зіолсбенъ. 

Затѣмъ послѣдоватсльно сдались: Бирсов ъ 11-го (23-го) іюпя — ге- 
нералу князю Мадатову, Кюстенджи 12-го (21-го) іюня— пчіералу Ри- 
дигеру п Тульча 19-го іюня (1-го іюля) — генералу Упіакову. 

Великій князь Михаплъ Павловичъ награждень быль ордспомъ 
св. Георгія 2-й стсчіени. Онъ прибылъ къ государю въ лагерь при Ка- 
расу 22-го іюня (4-го іюля). 

Императоръ Николай удостоплт. также графа Битгеіпптейна лест- 
нымъ рескринтомъ, въ которомъ, прпнисавъ ему, по чувству благодуш- 
ной снпсходительностп, всю честь успѣховъ, одержанныхъ въ начавшейся 
кампаніп, пожаловалъ фельдмаршалу алмазные знаки ордена св. Андрея 
Первозваннаго. 

Въ это время послѣдовалп еще п нѣкотоі)ыя перемѣны въ ллчномъ 
составѣ второй арміл. Государь пазначилъ гепералъ-майора Берга гене- 
ралъ-квартпрмейстерозгь на мѣсто князя Горчакова, который получп.іъ 
въ командованіе 18-ю пѣхотную дпвпзію, вмѣсто генерала барона Лю- 
динсгаузенъ-Волъфа, смертельно раненаго при штурмѣ Браплова. 

Сдача всѣхъ попмепованныхъ выше крѣпостей не передала, однако, 
въ рукн побѣдптелей турецкпхъ гарнпзоповъ воетіонлѣпныіги; ради 
ускорения капптуляцій пмъ повсюду предоставлено было право свобод- 
наго выхода къ желаемому пункту Оттоманской террпторіи, сохраняя 
право участвовать въ дальнѣйшей войнѣ съ Россіею. Это обстоятельство 
отразилось весьма певыгоднымъ для насъ образомъ на послѣдовавшпхъ 
затѣмъ операціяхъ, въ особенности протпвъ крѣности Сплпстріп, гарни- 
зонъ который усилился храбрыми защитниками Браплова, въ чпслѣ до 
17.000 человѣкъ2«2. 

Итакъ, къ 20-му іюпя (2-му іюля) всѣ прпдунайскія крѣпости, 
ниже Сп.тпстріи, находились въ нашпхъ рукахъ; мы господствовали въ 
странѣ до Траянова вала; свободный подвозъ продовольствепныхъ п бое- 
выхъ припасовъ обезпечепъ былъ занятіемъ гаванп Кюстенджи. До спхъ 
поръ русскія войска выходили побѣдптелямп во всѣхъ своихъ предпрія- 

140 ПМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ Ц.ігЧ-"-' и м ^ 
■ Л 

^.•.^^■^/•>іг,-д..А:..-:і-^^^У«.ііЬ2^..-^-У--г-~^.а^^^-~:^.^а»-;г>.~^.да^^ Пѳтѳрбургскіѳ типы въ началѣ прошлаго столѣтія. 
Швѳйцаръ и продавецъ щѳтокъ. 

(Оъ рисунка сь натуры ЦІедровскаго. Изъ собранія II. II. Ва}-.іпва). 

тіяхъ, п военное счастіе всюду пмъ благопріятствовало: они совершили 
открытой сплою переправу черезъ Дунай, казавшуюся невозможною, и въ 
шесть недѣль овладѣлп шестью турецкпмп крѣпостямп. Вѣра въ не- 
побѣдимость пхъ оружія предшествовала пхъ зпаменамъ п згогла пмѣть 
неисчислимое вліяніе на протпвппковъ, подобныхъ туркамъ, если бы 
обаяніе это не было поколеблено послі.дѵющпмп затѣмъ событіямп. На 141 ГЛАВА ПЯТАЯ подобпомь заключен!» отіпх^іітелміо иаіппхі. поеіпіыхг. ді.йствіГі па Бал- 
канском!, иолуостропѣ, за пстокіпіП псріодь времени, начиная сь 14-го 
(2б-го) анріия, справедливо останавливается графт. ^Гольтке. ; 

Во время стоянкп въ лагерѣ при Карасу имнерат(»іп. Николай полу- 
чплъ 20-го іюня (1-го іюля) еще одно радостное извѣстіе о благонолуч- 
номъ окопчанін осады Анапы. 12-го (24-го) іюпя, князь ^Іепппіковъ 
овладѣлъ крѣпостыо. Занятіемъ Анапы развязаны были рукп Черномор- 
скому флоту, п открывалась возможность присоединить посланный туда 
десантный отрядъ къ арміп, дѣйствовавиіей на Балканскомт. полуостров!-.. 
Государь наградил!, князя ЗГеіииикова орденомъ св. Георгія 3-й стеиеіпг 
и чпномъ впде-ад>іирала; Грейгу пожаловант. бьіль чинъ адмирала. 
3-го (15-го) іюля, эскадра Черноморскаго флота взяла снова па корабли 
десантпыя войска, а именно 13-й и 14-й Егерскіе нолки при восьми 
орудіяхъ, для доставленія въ ЗГангалію, откуда они должны были сухпмт. 
путемъ присоединиться къ войскамъ, предиазиаченпымъ для осады крѣ- 
постп Варны. 

Оь этого времени невыгодньтя послѣдствія поздняго перехода черезъ 
Дунай съ каждымъ днемъ дѣлались все бо.іѣе очевпдньппі. По свиде- 
тельству генералъ-адъютанта БенкепдоріІ)а, «жары начинали сильно 
утомлять солдатъ; мало было воды, и та дурная; заросшія камышемъ 
болота распространяли вредное зловоиіе; трава погорѣла; для огроігной 
массы лошадей уже оказывался недостатокъ въ фураигЬ; многія тысячи 
воловъ, перевозпвшпхъ провіаптъ п резервные парки, за пепмѣніемъ 
достаточпыхъ пастбищъ, худѣли, дѣлались неспособными къ извозу и 
издыхали въ пути, еще болѣе заражая воздухъ». 

Императоръ Николай воспользовался стоянкою въ лагерѣ въ Карасу, 
чтобы съѣздпть въ Кюстенджп, въ соировождепіи лишь нѣсколькихъ 
казаковъ, и отдалъ прпказаиіе объ устроеиіп тамъ госпиталей, равно 
какъ расиоряженія относительно выгрузки провіаита, привезепнаго па 
купеческихъ судахт.. 

Спустя нѣсколько дней, 24-го іюия (6-го іюля), сняли паконецъ 
лагерь при Карасу, п главныя силы арміп двинулись къ Базарджику; 
здѣсь, при прпблпженіп къ городу, иередовымъ войскамь ея представился 
первый случай въ эту камиапію вступить въ бой съ турками въ от- 
крытомъ полѣ. Неиріятельская конница, воспользовавшись пзлишнимъ 
увлеченіемъ двухъ пашихъ улаискихъ эскадроновъ, нанесла пмъ сильный 
уронъ п даже совсѣмъ изрубила бы ихъ, если бы не подосиѣлп па по- 
мощь гусары съ двумя конными орудіями. Турки продолжали свое от- 
ступательное движеніе. 

Базарджикъ, брошенный жителями п окруженный множествомъ клад- 
бшцъ, представлялъ наглядный образъ опустошенія п смертп. Непрія- 
тель передъ уходомъ пспортилъ тамъ всѣ фонтаны п колодцы, зава- 

ІІЗ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ лнігь ихъ соромі. II мѣііікаміі сі. мі.ілоі(ъ, такт что не было позмож- 
ности іімп ііолмоиаться. 

Въ Г)а:шрд:кпкѣ осуіцестнплось, 2У-го іюіія (11-го іюля), ожидаемое 
чгь такпмъ ііетерпѣиіемъ въ главной кнаі)тііі>ѣ соедііпопіе съ 7-5іъ корііу- 
сомъ, освободившимся послѣ в;іятія Браплова ^'^; однако, за отдѣлоніомъ 
раиичныхъ отрядоіп,, иредназначавіпихся для особыхі. цѣлсП, главні.ія 
силы арміи пе превышал и 44-хъ баталіоновъ и 20-ти оскадроноігь. Тогда 
ясно обнаружилось, что война съ Портою начата была съ недостаточ- 
ными силами. Турки, ралсчитг.івавіиіе иміль дѣло съ громадными сред- 
ствами своего нротивншга, крайне удивились, что нротивъ нихъ вводи- 
лись въ дѣло только несколько эскадроновъ и нсбольиіая горсть ііѣхоты; 
произведенное такимъ иололіеніемъ дѣлъ нравственное внечатлѣніе было 
благоііріятно туркамъ, неосновательность же ііервоначальиыхъ расче- 
товъ, вк])авшаяся въ предначертанную камианію, являлась трудно по- 
правимымъ дѣломъ. Подкрѣнленія ожидались, но когда? Гващія могла 
прибыть къ Дунаю только въ августѣ, а 2-й корнуст., вытребованный 
послѣ неудачнаго Брапловскаго штурма, могъ подойти къ Дунаю только 
въ сентябрѣ. Вся эта невыгодная обстановка была еще усугублена не- 
поправимою стратегическою ошибкою, въ которую впали нослѣ занятія 
Базарджпка. Рѣшено было пзмѣнить первоначальный оііераціопный плаиъ, 
двпнувъ главныя силы вслѣдъ за авангардомъ генерала Риднгера, вы- 
ступнвшаго къ Козлуджѣ; вмѣсто того, чтобы обратить всѣ усплія къ 
овладѣнію Варною, слабыя силы русской арміп вдругъ обречены были 
на безплодную борьбу съ Шумлинскпмп твердынямл ^'*. «Русская армія 
въ Базарджикѣ, — пишетъ графъ Мольтке, — была протпвъ своей воли 
и какъ бы магнитомъ притянута прпсутствіемъ турецкой арміи въ 
Шумлѣ». 

Какъ бы ни были недостаточны средства атаки, которыми могли рас- 
полагать протпвъ Варны, все-таки своевременное и полное обложеніе ея 
лодготовпло бы предстоявшую протпвъ этой крѣпостп постепенную атаку. 
^Впрочемъ, какъ бы ни быль малъ корпусъ, который, въ случаѣ такого 
рѣшенія, можно было выставить къ сторонѣ Шумлы, для обезпеченія 
операціи протпвъ Варны, все-таки въ подобномъ случаѣ представлялось 
болѣе вѣроятія на успѣхъ съ десятптысячнымъ отрядомъ разбить въ 
открытомъ полѣ непріятеля, выступпвшаго пзъ Шумлы для освобожденія 
Варны, чѣмъ овладѣть шумлинскпми твердынями, даже располагая арміею, 
значительно превосходящею турецкую. Предполагая же, что намъ уда- 
лось бы цѣною большихъ потерь вытѣснпть Гуссейна-пашу пзъ ПІумльі, 
то занятіе обпшрнаго непріятельскаго укрѣнлепнаго лагеря представляло 
-бы только одну отрицательную выгоду, равносильную устраненному пре- 
пятствію; взятіе же Варны, напротивъ того, составляло бы для русской 
арміи положительное пріобрѣтеніе, обезпечивающее за ней прочную базу 

143 ГЛАВА ПЯТАЯ для далыіі.йіпихъ настуііатолі.ііыхь дѣйстній чере.ть Балканы. Спраши- 
вается, шікимь обраломь остановились на рі.піонііі итти кь ІІІумлі-, и 
кто подалъ императору Николаю копарні.ій соиѣті-, ностаіпівіпіЛ русскую 
арзіію ВТ, самое трудное полоиіепіе, подиеріая ее неп.{б1;н;нммъ случай- 
ностям!, нерапнаго состя.чанія съ турками, заннмапіними недоступную 
позпцію. 

Неудачную мысль дішженія ілаиныхь силъ армін кь НІумлѣ при- 
ппсывают'ь графу Дибичу, .меи;ду тѣмь какь глаітокомандуюиі,ій, нодвер- 
гавіпійся столілсимь крптическимъ ианадкамъ ен;е сь 1813 года, пѣрнѣе 
оцѣнилъ обстановку, высказываясь нротивъ подобнаго плана ді.Пствія. 
Разсказывають, что гра((п. Вптгспінтсйнъ выразилі. Дибичу сожалі.ніе 
о томъ, что не воспользовался своими правами главнокомандующаго, н 
прнбавилъ, что теиерг. намѣренъ спять съ себя ответственность, усту- 
пнвъ ему главное начальство при такихъ обстоятсльствахь, когда одинь 
необдуманный пьчп. можетъ погубить армію. Вслѣдствіе подобнаго разно- 
гласія въ мнѣпіяхъ, между фельд^^арип^л()м^, и начальникомь главнаго 
штаба произошло жаркое объясненіе. Нмператоръ Николай нрипялъ 
сторону мпѣпія гі)афа Дибича, полагая, что дѣПствуюи;аи армія на- 
столько сильна, что можетъ въ ожиданіп нодходивпиіхт. подк{)і.пленій 
дѣйствовать одновременно нротивъ НІумлы, Варны и Силисгріи. 

Итакъ главныя силы арміи п])едпі)инялп роковое движеніе черезъ 
Козлуджу вправо, нап])авляясь къ Шумлѣ. Для наблюденія за Варною 
выдвинуть былъ кь этой крѣностп слабый отрядь генералъ-адъютанта 
графа Сухтелепа; кь нему должснъ былъ присоединиться генералъ Уша- 
ковъ, слѣдовавпіій изъ Тульчп. Другой отрядъ генералъ-адъютанта К. X. 
Бенкендорфа заняль Прагоды. 

Двпженіе войскт. нослѣ оставленія Базарджика сопряжено было съ 
большими затрудненіями; лѣсистая мѣстность, изрытая оврагами, черезъ 
которые вели однѣ только узкія и иногда очень крутыя тропинки, крайне 
задерживавшія спускъ и подъемъ артпллеріп и обозныхъ фуръ, заста- 
вляла удвоить мѣры предосторожности. Кь тому же вооруженные жи- 
тели, разсѣянные по лѣсамъ, пользовались каждымъ удобнымт, случаемъ 
для нападенія на людей илп же на транспорты. Только за Козлуджею, 
но зіѣрѣ подъема въ горы, край принималъ болѣе прпвѣтливый видъ; 
долины, орошаемыя небольшими ручьями, расипірялись. 

Всѣ вопросы, связанные съ движеніемт. къ Шумлѣ, вновь обсужда- 
лись на военномъ совѣтѣ, собравшемся у государя 7-го (19-го) іюля 
въ Енибазарѣ. На этомъ совѣтѣ возбужденъ былъ, между прочимъ, во- 
просъ относительно того, что пмператоръ, продолжая насту плен іе въ нз- 
бранномъ вновь направленіи, подвергаеть себя опасности быть окружен- 
нымъ между. Варною, Силпстріею и Шумлою превосходными силами 
противника, подобно Петру Великому на берегахъ Нрута въ 1711 году. ТЮЗ снАкт ^VI^^ ве тне 

ЕІСНТН СНАКТ АРРЕАКШС 
АТ ТНЕ ЕЫВ ОР ТШ8 ГІЬМ. ТШ8 СНАКТ ѴПЬЬ ВЕ ТНЕ 
КШТН СНАКТ АРРЕАКШС 
АТ ТНЕ ЕКВ ОГ ТШ8 ГІЬМ. р Томъ II. К' 5. 5-вЧЕг-іг^ 


^^ /г^^-'ъ^/^ „^.^,^,,^ .^і^,^,<^^^^=^^ <^^^^ 
у^іУ^у^Т^^^Л&^. ^^^^ ^^) ^гги-^^*^'**'^-^^^ ^:^^^^ ^4^э^'г-с--*Ѵ'сІ>->>^ — « 
^Зй. Ъ€^.і.^.,^С^ 1^3 4' письмо д. п. РШІЧА А. Д. БАЛАШЕВУ. ^■:^й-^^'І^ * ^ - -^ -^.•:г:. 

таФ 

%-:■ 


г_&,.«А..!>^-.-!.--д.Ял^-.^т^^> ■^і,■:^ц.■■; ^_^, ; 

^^^ — .^аіЬі&іДа^л о 
си 

с 2 ® 
I 

>> ■& 

в а 
І I п 

о 

о 
ф 

8 Т.П— 19 Ю ГЛАВА ПЯТАЯ «Еслп бы Провпдѣпіе не иіюдохраппло зіепя отъ подобпаго бѣд- 
ствія, — спокойно возразнлъ государь, — если бы я іімѣлі. ыесчастіе по- 
пасть въ рукп моііхъ враговъ, то надѣюсь, что въ Россііі вспомнятъ 
многознаменателыіыя слова сенату моего прапрадѣда: еслп случится сіе 
послѣднее, то вы не должны почитать зіеня своимъ царсмъ п государемъ, 
и шічего не исполнять, что мною, хотя бы по собственноручному по- 
велѣнію, отт> васъ было требуемо». 

Это историческое приномннапіе, столь приличное иъ настоящемъ 
случаѣ, произвело потрясающее впечатлѣніе на всѣхъ присутствую- 
щихъ *'^. 

Рѣшено было, тго 8-го (20-го) іюля послЬдуеть общее наступленіе 
отъ Енпбазара къ Шумлѣ, чтобы рекогносцировать силы противника и 
ванять позпцію въ виду его укрѣнленнаго лагеря. Это движеніе при- 
вело къ Буланлыкскому сраженію, рсзультатомъ котораго было, что 
турки въ порядкѣ отступплн въ свой укріиіленный лагерь. ІІмнераторъ 
Николай во время дѣла распоряжался съ полньпгъ снокойствіемъ, какъ 
будто дѣло шло о простомъ мнрномъ маневрѣ. Очевидцы невольно при- 
помнили Краспое Село; сравненіе такъ п панраишвалось ^'^. По окон- 
чанш боя, государь объѣхалъ всѣ ряды войскъ, благодарплъ солдатъ п 
объявилъ, что проведетъ съ ними ночь на бивакѣ. 

Занявъ послѣ дѣла 8-го (20-го) іюля высоты передъ Шумлою, рус- 
скія войска увпдѣлп передъ собою вершины мпнаретовъ города, кото- 
рый еще никогда не былъ занятъ непріятельскою арміей. Знаменптыя 
пгумлпнскія лпніп тянулись передъ ними въ равнпнѣ и поднимались 
по крутымъ высотамъ, кончаясь у отвѣсныхъ скалъ, замыкавшпхъ до- 
дину. Нѣсколько выдвпнутыхъ турецкпхъ укрѣпленій были вооружены 
сильною артиллеріею, самый же городъ скрывался за плоскими холмами, 
я только на позади лежапщхъ высотахъ виднѣллсь зелепыя палатки 
турецкихъ войскъ. 

Шумла почти совершенно не была занята турецкими войсками въ 
кондѣ мая (началѣ іюня), но ко времени ноявленія передъ крѣпостью рус- 
ской арміи Гуссейнъ-паша сосредоточилъ здѣсь до 40.000 человѣкъ, кото- 
рымъ мы могли противопоставить не болѣе 30.000 человѣкъ, въ составѣ 
48 баталіоповъ и 36 эскадроновъ. Вотъ къ какой скромной цифрѣ была 
приведена дѣйствующая противъ Турціи армія, вычитая пзъ нея от- 
дельные отряды, направленные къ Варнѣ и къ Праводамъ. 

При такпхъ невыгодныхъ для пасъ условіяхъ началась такъ назы- 
ваемая блокада Шумлы, которая безъ всякаго результата приковала къ 
себѣ главныя силы русской арміи, принуднвъ въ слѣд^тощемъ году пред- 
принять вторичную кампанію противъ Порты. Для осуществленія бло- 
кады остановились на рѣшеніи занять высоты, простирающіяся до Шумлы, 
и построить здѣсь систему редутовъ, которые могли бы служить другъ 

.148 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ другу взаимною іи)я;ержкою. ІЬ. ночь ст. 8-го (20-го) на 9-о (2 1-е) іюля при- 
стушіліі къ устіюПстиу укрі.пленій, которыя лично назначены были госуда- 
ремъ наплаиѣ. ІІмнераторі. Николай самъ сдѣлалъ перныП ударъ киркою для 
рва перваго редута, назианнаго «редутоіп. Рудзеиича^-. Иа третій день бло- 
кады иереніч^ены были на нозицію ніх)тит, ІПумльі обі. глаіиіыя кпартиры. 

Вслѣдъ за этимъ первымъ укрѣнленіемъ явилась постепенно цѣлая 
система редутовъ, чпсломъ до 27-ми, возиеденпыхт, вт. виду противо- 
стоявипіхъ нмъ ненріятельскихъ верковъ, Всѣ эти редуты построены 
были въ такомъ разстояніи огь туі)ецкаго лагеря, что подвергались огню 
крѣпостной артиллеріи, но ст. своей стороны, конечно, не могли бороться 
съ нею успѣіппо пзъ полевьтхъ орудій. Преднололіепо было постепенно 
придвигать редуты къ высота мъ, и затЬмъ слѣдовало уже, по мпѣнію 
нѣкоторыхь, начать нротивъ пихт, действовать. Но турки воспрепятство- 
валп псполпенію подобнаго предположения тѣмь, что сами начали вы- 
двигать отдѣльныя укрѣнленія, въ виду ближайиіихт. къ нимъ редутовъ. 
Сильный артпллерійскій огонь, которымъ хотѣлп нротиводѣйствовать 
заложен ію пепріятельскихъ укрѣнленій, не прпвелъ къ желаемой цѣліг. 
Но этпмъ не исчерпывались еиі,е всѣ затруднепія, встрѣчснныя русскою 
арміею въ дѣйствіяхъ своихъ нротивъ Шумлы. 

Для того, чтобы задуманную въ главпой квартпрѣ блокаду сдѣлать 
дѣйствительпою, предстояло епі,е отдѣлпть отъ главныхъ сплъ большое 
число самостоятельныхъ отрядовъ, которые не могли быть слабыіш, такъ 
какъ непріятель, благодаря закрытой и пересѣченной мѣстностп, могъ 
скрытно подойти и неожиданно напасть на нихъ въ значительно пре- 
восходныхъ силахъ, нисколько не ослабляя себя съ фронта въ своемъ 
укрѣпленномъ лагерѣ. ІМежду тѣмъ съ нашей стороны, по отдѣленіл 
всѣхъ этпхъ отрядовъ, необходимо было оставаться еще настолько силь- 
ными въ открытомъ полѣ, чтобы противостоять возможному наступленію 
турокъ. Но, такъ какъ наши облегаюш,ія войска были вообще слабѣе 
непріятеля, котораго предстояло блокировать въ Шумлѣ, то они подверга- 
лись опасности быть разбитыми по частямъ. 

Но предиоложивъ, что намъ удалось бы въ самомъ дѣлѣ голодомъ 
принудить турецкій гарнпзонъ къ отступленію, которому отнюдь нельзя 
было бы воспрепятствовать, благодаря множеству выходовъ изъ этой 
горной крѣности и дорогъ, разсѣянныхъ на протяженіи нѣсколькпхъ 
миль, — то обладаніе Шумлою нисколько не поправило бы нашихъдѣлъ. 
Дѣйствительно эта крѣпость, обращенная фронтомъ къ сѣверу, требу етъ 
для своей заищты присутствія сильной арміи, которой графъ Витген- 
штейнъ не имѣлъ въ своемъ расноряженіп; затѣмъ обладаніе Шумлою 
вовсе не открывало прохода черезъ Балканы, продовольствіе арміи не 
было здѣсь нисколько обезпечено, и въ заключеніе все-таки пришлось 
■бы приступить къ покоренію Варны. 

• иг ГЛАВА ПЯТАЯ Вскорѣ стало оченпдиылгь, что нт. ппду ііассіпяіаго образа обороііг.і, 
усвоениаго себЬ турками, пеличя разсчптынать іі въ будущемі. па какой 
либо успѣхъ подъ ІІІумлою. Поэтому вслі.дствіе полной невозможности 
рѣгапть псходт. кампаиіи сражсиісмт. въ открілтомъ полЬ прииілось, въ 
силу необходимости, подумать о Варнѣ, взятіо которой представляло отнынѣ 
единственный способъ приличнымъ образомъ закончить походт> 1828 года. 

Здѣсь не згЬсто входить въ подробности папиіхъ онераіі,ій подъ ІІІумл(^ю; 
отмѣтнмъ только пѣкоторыя чертьі, относяицяся къ пребьіванію и дѣя- 
тельностп императора Николая въ блокадиомь лаге])ѣ. 

Два раза въ день государь, сопровождаемый великпмъ княземь ^Іи- 
хаиломъ Павловичемъ п свитою, объѣзжалъ лагерь во всЬхь паиравле- 
ніяхъ, посѣщалъ аванпосты, осматривалъ укігіиіленія, входилъ въ иа- 
латки и разснрашивалъ офице])Овъ п солдатъ. Бсякій ;ке разъ, какъ іізъ 
Шумлы открывали огонь, оиъ при первомъ нуиіечпомъ выстрѣлѣ лично 
являлся на мѣсто дѣйствій, чтобы судить о положепіи дѣлъ, Иерѣдко 
государь сам'ь руководплъ ді.йствіемъ артнллеристовъ и вопреки убѣ- 
жденіямъ окі)ужавшихъ его лицъ паблюдал'ь за непріятельскимъ огиемъ, 
подвергаясь псрѣдко явной опасности. Турки дѣлали частыя вылазіси, 
съ цѣлью препятствовать паппімъ работамь, но почти каждый разъ были 
отражаемы съ урономъ; тѣмъ не менѣе всякое подобное дѣло увеличи- 
вало лишь среди пагапхъ войскъ число раненыхъ безъ достиженія суще- 
ственной П0ЛІ.ЗЫ. Послѣ боя государь лично награждалъ мпогихъ ниж- 
яихъ чиповъ, прпкрѣпляя къ груди отличившагося кресть и поощряя 
его къ совершеиію новых'ь подвиговъ ^". 

Пока русская армія безцѣльно расходовала своп силы подъ Шуллою, 
дѣла подъ Варною оставались въ самоііъ пеудовлетворительпомъ поло- 
женіи. Накопецъ, къ слабому отряду гепе])ала Ушакова начали подхо- 
дить привезепные моремъ пзъ-подъ Анапы 13-й и 14-й Егерскіе полки, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ явился передъ Варною адмиралъ Грейгъ съ черно- 
морскшіъ флотомъ. Князь Меншиковъ, прибывшій въ Каварпу 13-го 
(25-го) іюля, вызванъ былъ государеліъ въ главную квартиру и полу- 
чилъ здѣсь повелѣніе принять начальство надъ отрядомъ, предназна- 
ченньгаъ для дѣйствій протнвъ Варны. Сверхъ сего, имиераторъ Николай 
принялъ тогда внезапное рѣшеніе оставить блокадныя войска и иоѣхать 
къ Варнѣ для распоряженій относительно осады этой крѣпости, а за- 
тѣмъ совершить кратковременную поѣздку въ Одессу моремъ. 
V- Невидимому, пмператоръ Николай сознавалъ уже въ это время 
ошибочность воззрѣній, проводимыхъ графомъ Дибичемъ. Дѣйствительно, 
объясняя въ шясьмѣ къ цесаревичу нобудительныя причины своего 
отъѣзда пзъ-подъ Шумлы, государь называлъ уже Варну ключемъ кам- 
паніи, присовокупляя, что море и прибрежье составляютъ нашу на- 
стоящую операціонную базу^''. 

148 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ 
' У р *"іѵ г' "^ГЖ .1 ш Пѳтербургскіѳ типы въ началѣ прошлаго столѣтія. 
Дворникъ и почталіонъ. 

(Съ рисувка съ натуры Щедіювскаго. Изъ собравія И. И. Вауліінл). 

Генералъ-адъютантъ Беикендорфъ по поводу рѣшенія, прпнятаго 
императоромъ Нпколаеіп,, ппшетъ: 

<Графъ Длбнчі., никогда нп въ чемъ не сомнѣвавшійся п зашедшій 
слдгакомъ далеко, продолжалъ предсказывать скорое паденіе Шумлы. 
Всѣ прочіе генералы начинали въ томъ сомнѣваться, п каждый поте- 
рянный день все болѣе п болѣе подтверждалъ пхъ печальныя предвп- гш ГЛАВА ПЯТАЯ дѣнія. Государь, одаренный прп всемъ кпиучемъ сиоемь жарѣ вѣр- 
нымъ суждепіемъ и взглядом! , вскорѣ самъ убѣдился т. бсзполсзиостн 
напшхъ усялій п въ двусмысленности угрожаіощаго намъ положенія. 
Онъ прпзналъ ниже своего достоинства напрасно тратить время передъ 
неприступною позиціею, тѣмъ болѣе, что высиііе интересы требовали 
присутствія его па другнхъ пупктахъ. 

«Государь, еще ые видавіпій чсрноморскаго флота, захотѣлъ взгля- 
нуть на него и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сдѣлать первыя распоряжения кт, 
осадѣ Варны, потомі, отправиться моремъ вт. Одессу, С7. цѣлью осмот- 
рѣть резервные баталіоны, формировавшіеся тамъ для укомнлектовапія 
дѣАствующей арміи, и, наконецъ, посвятить ыѣсколько дней дѣламъ 
государственнаго управленія>. 

Такпмъ образомт., переломъ, совершпвіпійся во взглядах!, импера- 
тора Николая Павловича, обозие<шлъ до пѣкоторой степени приличный 
исходъ камнанш, нсправпвъ, насколько это было возмояіно, шумлппскія 
увлеченія графа Дибича. 

Передъ свопмъ отъѣздомъ государь пазначилъ генералъ-адъютапта 
Воинова командующим!, всею кавалсрісй действующей арміи, а ирппца 
Евгенія Впртембергскаго командиромъ 7-го корнуса. Графъ Дибпчъ 
долженъ былъ остаться въ Шумлѣ и руководить попрежнему гра(|)а 
Витгенштейна. 

Прп выѣздѣ пзъ шумлпнскаго лагеря, императора Николая сопро- 
вождали только великій князь Михаплъ Павловпчъ, гепералъ-адъютанты 
Васильчиковъ и Бенкендорфъ, графъ Нессельроде, графъ Матусевпчъ, 
графъ Станпславъ Потодкій, генералъ Адлербергъ и нЬсколько другихъ 
дидъ. Дорога въ Варну была далеко не безопасна, пролегая по сильно 
пересѣченпой мѣстностп, наполненной турецкими иіайкамп, сильно за- 
труднявшими сообщепія въ тылу арміи своими безнрерывнымп нападе- 
ніями на наши транспорты; тѣмъ не ыенѣе, Бенкендорфу лишь съ 
больпшмъ трудомъ удалось уговорить государя приказать слѣдовать 
при себѣ для конвоя Сѣверскому конно-егерскому полку, тремъ сотнямъ 
Атаманскаго полка, двумъ баталіонамъ 19-го Егерскаго полка п Дон- 
ской батареѣ. 

Еще 12-го (24-го) іюля графъ Дибичъ сообицілъ адмиралу Грейгу 
слѣдующія извѣстія о иредстоявшемъ переѣздѣ государя изъ шумлин- 
СЕаго лагеря къ Варнѣ: 

«По прибытіп ввѣреннаго вамъ флота къ крѣпости Варнѣ, его вели- 
чество намѣренъ прибыть туда для обозрѣнія крѣпости и окружнаго 
мѣстоподоженія, а равно для осмотра флота, вслѣдствіе чего и предо- 
сггавляетъ вамъ избрать удобное и безопасное мѣсто, гдѣ бы его вели- 
чество могъ сѣсть на катеръ для пріѣзда на адмиральскій корабль. 
Сверхъ того, государь императоръ, полагая, что ходъ военныхъ дѣй- 

160 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ ствій, можетъ быть, дозполптъ его велпчестпу отбілть на вромя ві, 
г. Одессу, жолаеп., чтобы вате вглсокопревосходптельстио на сей слу- 
чай прпготовплп для сего плапанія одпт> фрегатъ плп другое удобное 
судно п пароходъ, также сдѣлалп бы псѣ нужиыя расноряженія для 
нагруженія на сііі суда двухъ колясокъ п другпхъ багажеП и вещей 
какъ его величества, такъ п прочпхъ лпцъ, пмѣющихъ сопровождать 
высочайшую его особу», 

16-го (28-го) іюля, адмііралъ Грейгъ отвѣчалъ съ корабля <гПарпжъ>, 
при мѣстечкѣ Каварпѣ: 

«Въ настоящее время нѣтт. другого удобпѣйгааго мѣста для прн- 
бытія на флотъ государя императора, какт. Каварна; когда же назна- 
ченное для осады Варны войско подойдет-ь къ сей крѣностн п распо- 
ложится такимъ образомъ, что одипмт. изт. фланговъ будетт. прпзіыкать 
къ берегу моря, тогда не благоугодно ли будетъ его императорскому вели- 
честву въ семъ мѣстѣ сѣсть на флотъ, со стороны котораго п будетт. 
устроена тамъ надежная пристань. Залпвъ Саганлыкъ кажется мнѣ 
удобнѣйшпмъ пунктомъ для таковой пристани?. 

Вотъ при какой неопределенной, къ тому же и не безопасной, об- 
становкѣ предстояло императору Николаю соверпніть пере'Ьздъ къ крѣ- 
постн Варнѣ. 

III. 

21-го іюля (2-го августа), около девяти часовъ утра, шшераторъ 
Николай оставплъ шумлпнскій лагерь въ сопровожденіи назначеннаго 
для сего конвоя, направляясь по той самой дорогѣ, по которой слѣдо- 
валъ съ войсками двѣ недѣлп тому назадъ. По распорял;епію генералъ- 
адъютанта Бенкендорфа, оба баталіона пѣхоты выступили еще нака- 
нунѣ, съ приказан іемъ остановиться на половпнѣ дороги, между Шум- 
лою и Козлуджп, для наблюденія за этою наиболѣе опасною частью 
мѣстности, равно какъ для того,' чтобы не слишкомъ ихъ утомить пере- 
ходомъ варазъ слишкомъ въ 35 верстъ. Нрпбывъ благополучно въ Ени- 
базаръ, государь, не останавливаясь, продолжалъ путь, желая скорѣе 
достигнуть конечной цѣлп переѣзда. 

Императоръ, казалось, не подозрѣвалъ опасностей, ему грозпвпшхъ, 
и даже настолько увѣренъ былъ въ своей безопасности, что лично при- 
Еазалъ Конно-Егерскому полку и конной батареѣ воротиться въ лагерь 
подъ Шумлу. «Зачѣмъ напрасно утомлять людей? — сказалъ Николай 
Павловичъ генералъ-адъютанту Бенкендорфу: — они будутъ полезнѣе 
въ лагерѣ, нежели здѣсь. На насъ не нападутъ, а въ случаѣ надобности 
мы сумѣемъ отбиться >. 

Къ счастію, приказаніе, данное государемъ, не успѣли привести 
еще въ исполненіе, какъ вдругъ прискакалъ казакъ съ взвѣстіемъ, что 

161 ГЛАВА ПЯТАЯ дорога преграждена оті»яд(»мъ турецкой каиа.іерііі. Г><мікеид(>р(І)у иоііс- 
лѣно было немедленно воротить коннычт. егерей, К()Т()і)ые но нриісазанію 
государя уже остались іп, тылу: отрядъ построился т. боевой норядоіл., 
и турки, уппдівъ пашу готовность к'ь бою, отступили іп, окрестным!, 
горамъ II скрылись т. лі.су. Послѣ слунііинейся т})еиоги уже не но- 
мыіплллп болѣе обт, отсылкѣ т, ІІІумлу артиллеріи и конны.м. егерей: 
императорт. паконець убѣдился, что путеиіестиіс его сопряжено было 
сь дѣйствительпою опасностью. «Я прндерживалъ при себѣ весь конвой >, 
наппсалъ императоръ Николай графу Дибичу ^*'. Государь нродоллсаль 
ватѣмъ безнрепятствепно путь до Турк'ь-Арнаутлаі)а, гдѣ стояла бива- 
ками высланная внередт. ні.хота; отобѣдавъ и отдохнувт, здЬсь, Ни- 
колай Павлович!, двіпіулся далі.е па Козлуд:ку. 

Дорога піла по мѣстпости, пе])ерѣзаиной горами, лЬсами, и предста- 
вляла собою непривлекательный видь, внуіпая сні)аведливыя онасенія 
Басчетъ благополучнаго исхода далыіѣйшаго переѣзда въ Варну; она 
была покрыта гпіющими трупами животныхъ, заражавніими воздухъ, 
потому что волы и обозныя лошади издыхали отъ ікажды п изнуренія 
на томъ самомъ ыѣстѣ, гдѣ были покидаемы своими погонш,иками. Кое- 
гдѣ попадались обломкп экипажей и остатки обозовъ, разграбленныхъ 
или сожженныхъ непріятелемъ. 

«Отвѣтственность въ безопаспостп государя лежала препмуществеппо 
на мнѣ, въ качествѣ командующаго главной его квартирой, — ппіпетъ 
Бенкендорфъ. — ]\Геіія невольно обппмалъ уліасъ при мысли о слабости 
защиты, окружавшей владыку могуществеппой Россіп: вся наша сила 
состояла изъ 700 человѣкъ пѣхоты п 600 коиницы, п съ этою горстью 
людей мы шли по пересѣченпому горами п рѣчками краю, гдѣ пред- 
пріимчнвый непріятель, имѣвшій еще на своей сторопѣ п ревностную 
помощь жителей, могъ напасть на насъ и одолѣть, благодаря члслен- 
ному перевѣсу. Я взялъ всѣ возможньтя въ нашемъ положеніп мѣры 
предосторожности, но сердце мое сильно билосьз>. 

Вечеромъ, довольно поздно, государь прпбылъ въ Козлуджу; отрядъ 
расположился лагеремъ близъ плохого редута, которымъ прикрывался 
находпвшійся тамъ казачій этапъ. Едва успѣлп составить ружья въ 
козлы, какъ въ долпнѣ послышались крики п ружейные выстрѣлы. 
Казакъ явился просить помощп для обоза съ провіаптомъ, на который 
напали турки позади нашей позиціп. Государь тотчасъ выслалъ пѣхоту 
на помопц., но, когда люди подоспѣли къ мѣсту боя, турки успѣли уже 
скрыться, убивъ нѣсколько погонпщковъ и уведя съ собою воловъ. 
Императоръ провелъ ночь въ солдатской палаткѣ. 

Въ тотъ же вечеръ прибылъ курьеръ съ донесеніями отъ князя 
Меншикова, извѣщавшаго государя, что онъ вступилъ въ командованіе 
отрядомъ генерала Ушакова, расположеннаго близъ Варны, и тотчасъ 

163 ТНІ8 СНАКТ ѴПЬЬ ВЕ ТНЕ 
ТЕНТН СНАКТ АРРЕАКШС 
АТ ТНЕ ЕЫВ ОГ ТНІ8 ГІЬМ. . Тот, П. З^' б' 

/О С^^уС^ І.^еЧ^ у%-і^ . \.Л-'/-€с^ ^СУ^^^^-^-^^ъ-^^^^-^— — ^ 


письмо М .т. МАГШ1ЦКАГ0 Д. П. РУШІЧУ. ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ Пѳтѳобургскіѳ типы въ началѣ прошлаго столѣтія. 
Мастеровые. 

(Оь рнсувка съ натуры Щедровскаго. Изъ собранія И. И. Ваулпна). 

ПО прибытін послалъ одпнъ баталіоііъ, для открытія сообщенія съ 
Каварною п высадпвгаеюся здѣсь егерскою бригадой, прибывшей взъ- 
подъ Анапы съ черноморскпмъ флотомъ. Въ ппсьыѣ къ государю князь 
Меншиковъ предупреждалъ, что для обезпеченія его переѣзда необхо- 
димъ сильный копвой, такъ какъ мѣстность переполнена разбойниками; 
по мнѣнію князя, слѣдовало очистить окрестности Козлуджи^^". т. и- 20 163 ГЛАВА ПЯТАЯ Ночь прошла безъ всякой тревоги. 22-с ііоля государь ііровслі. въ 
лагерѣ, расиоложеіпюмъ при Козл уджѣ; і)ѣшсііо было ожидать дальиѣПиіія 
извѣстія пзъ отряда киязя ^Іспипікова. ІЬіиераторт. Николай отпраздпо- 
валъ въ Козлуджѣ день тезоименитства императрицы Маріи Оеодоровпы. 
За непмѣпіемт. свяиі,епиика нельзя было даже отслужить молсбеиъ; все 
празднество ограничилось тѣмъ, что государь произпелъ смотрт. вой- 
скамъ своего конвоя и казакамъ, состаилявиіимъ гаі»иизот, Козлуджи, 
одарплъ ихъ деньгами, приказалъ раздать чарку вина п за скромной 
трапезой провозгласилъ здоровье императрицы-матери. 

сТутъ, подъ солдатскими палатками, — пииіетъ Беикендорфъ,^ — мы 
провели 22-е іюля, столько лѣтъ ознаменованное блестяицімь петеі)гоф- 
СБимъ праздникомъ. Этотъ контрастъ крайне поразиль и государя, и 
всѣхъ насъ, п навѣялъ па папіе общество певьіразпмую грусть^. 

Пмператоръ объявплт., что завтра, 23-го іюля, от. памѣреиъ во 
всякомъ случаѣ продолжать движеніе къ Варнѣ. Въ виду подобнаго 
рѣшепія Бенкендорфъ еще до разсвѣта отрядилъ двѣ егерскія роты 
для запятія дороги, по которой предстояло слѣдовать государю. Едва 
замерцала утренняя заря, Николай Павловичъ сѣлъ па коня и хотѣ.іъ 
ѣхать во главѣ находившихся при немъ войскт., по, уступая убѣди- 
тельпымъ просьбамъ всей его свптьт, согласился запять мѣсто зіежду 
авангардомъ п пѣхотою прикрытія. Къ счастію, государь былъ вт. ши- 
нели, скрывавшей генеральскій мундиръ, п потому не отличался отъ 
лицъ свпты, спѣшившихъ сплотиться вокругъ него. При выходѣ пзъ 
Козлуджпнской долины путь пролегалъ черезъ густой лѣсъ, въ кото- 
ромъ каждая трущоба могла служить засадою для непріяте.ія. Лѣсъ 
проѣхалп благополучно, но едва конные егеря, замыкавшіе шествіе, 
вышли изъ него, какъ изъ опушки лѣса раздался выстрѣлъ, рапившій 
одного изъ егерей; виновника выстрѣла не удалось найти. 

Во время дальнѣйшаго двпжепія не произошло болѣе пикакихъ прп- 
ключеній, и послЬ нЬсколькихъ часовъ ѣзды достигли наконецъ откры- 
той возвышенности, съ которой виднѣлся вдали Варпскій заливъ, городъ 
и русскій флотъ. «Впдъ этотъ былъ столько же велпколѣпепъ, сколько 
для насъ радостенъ», — замѣчаетъ Бенкендорфъ. До отряда князя Мен- 
шпкова оставалось еще нолъ-дня ѣзды; зной становился невыносимымъ; 
люди п лошади были до крайности утомлены. Поэтому остановились 
у небольшого редута, запятаго казачьимъ постомъ. Ночью получили из- 
вѣстіе, что Енязь Меншпковъ 22-го іюля сбилъ турокъ съ позпціи. за- 
нятой ими на высотахъ къ сѣверу-востоку отъ Варны. 

Въ пятомъ часу утра государь двинулся въ путь и къ девяти ча- 
саыъ 24-го іюля (5-го августа) прибылъ на высоты, господствовавшія 
надъ Варною п занятыя отрядомъ князя Меншикова. У ногь этой но- 
зпціи разстилался городъ, окруженный укрѣпленіяші; можно было раз- 
им ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ смотрѣть оашии, валы, бастіоііы, равно какъ орудія іі ружг.я, спсркавіііія 
ыа солпц'Ь; зишароты мечетей, закрытые дома п іѵа.швііііяся оііустѣлыміі 
улпцы, по которі.імъ двигались одни солдаты. Повсюду замечались слѣды 
правильной, безмолвной деятельности, соотвѣтствовавшей осадному по- 
ложепію города. 

При в-ьѣзді. въ лагерь имнераторъ Николай былъ встрѣченъ ння- 
земъ Меншиковымъ. Осмотрѣвъ съ ііозі!цпі въ зрительную трубу Варну, 
государь обт.ѣхалъ всѣ гойска отряда, благодарилъ 13-й и 14-й сгер- 
скіе полки за славные ихъ подвиги иодъ Лианою и обсудплт. съ кпя- 
земъ Мсишиісовымъ планъ предстоявшей ссады Варны ^\ Затѣмъ, по- 
завтракавъ у иачальствующаго осадой, имнераторъ Николай направился 
къ мѣсту, избранному для переізда на корабль. Пристань бг.іла устроена 
у греческаіо монастыі)я св. Коистаитпна, въ девяти верстахъ оіъ крѣ- 
постп, въ заливѣ Саганлыкѣ. Дорога къ берегу игла по крутымъ п по- 
росшимъ лѣсомъ скатамъ; въ маленькой бухтѣ нутешественпковъ под- 
жидала шлюпка съ матросами гвардейскаго экппа;ка. Выѣхавъ пзъ бухты, 
государь пересѣлъ па пароходъ '^;Метеоръ>, которьпі подвезъ его къ 
флоту, стоявшему па варпскомъ рейдѣ. Иа кораблѣ «Парпжъ;> адмц- 
ралъ Грейгъ встрѣтилъ монарха съ рапортомъ; съ палубы корабля от- 
крывался видъ на всю крѣпость, можно было даже пересчитать амбра- 
зуры въ ея стѣпахъ. Черноморскій флотъ, состоявшій пзъ восьми липей- 
ныхъ кораблей, пяти фрегатовъ и семи меньшаго размѣра судовъ (пе 
считая транспортпыхъ судовъ), величественно рисовался въ виду мппа- 
ретовъ п пушскъ грозной, какъ ее велпчаетъ Бенкепдорфъ, Варны. 
Осмотрѣвт. корабль п отобѣдавъ у адмирала, пмператоръ Николай пере- 
ѣхалъ па фрегатъ «Флора», который въ семь часовъ снялся съ якоря 
для слѣдованія въ Одессу. Когда поднятъ былъ на (І)регагЬ пмператор- 
скій штандартъ, пропзведень бы.ть салютъ со всѣхъ судовъ, стоявшпхъ 
на рейдѣ. Погода была безподобиая; умѣренный попутный вѣтеръ пред- 
вѣщалъ спокойное п благопріятное плаваніе. По свпдѣтельству Бенкен- 
дорфа, переѣздъ совершенно походплъ на увеселительную прогулку ^^^ 

Имнераторъ Николай оставплъ въ распоряженіс князя Менгапкова 
конвой, съ которымъ прпбылъ къ Варнѣ пзъ Шумлпнскаго лагеря; въ 
виду того, что князь ^Іеншпковъ пмѣлъ въ своемъ распоряженіп только 
съ небольппімъ 4.000 штыковъ, н это незначительное подкрѣпленіе пред- 
ставляло для осаждаюш,аго существенную поддержку. 

Неожиданный отъѣздъ императора Николая пзъ лагеря подъ Шум- 

лою далъ англійской, французской н нЬмецкой печати желанный поводъ 

къ распрострапенію самьіхъ лжпвыхъ и фантастпческпхъ догадокъ. Не 

было предѣ;іа разнымъ нелѣпостямъ, усердно пзмышляемымъ въ то время 

составптелямп газетныхъ статей. Но всей Европѣ разнесся слухъ, будто 

пмператоръ Николай, самъ осажденный въ своемъ лагерѣ голодомъ п 

• 

166 ГЛАВА ПЯТАЯ чумою, ие хотѣлъ снять іиісзаііііо осаду Шумлі.і, по псредъ опЛщомь 
прпказалъ отвсстп къ береіамь Прута остатки армііі, иочтп пстрсблеп- 
ной непріятельскпмт. ыечомъ н лпіпсиіямн, связанными съ продолжнтсль- 
нымъ ПОХОДОМ!,., Вмѣстѣ съ тѣмъ указывали на то, что только новая 
кампапія можегь рѣпіить участь борьбы, завязавшейся между Россіею п 
Портою, п утверждали, что нрп носрсдничествѣ Австріи и Апгліи зііклю- 
чено уже перемпріе между обѣими воіоюпщми имперіями. 

Теперь вполнѣ обрисовалось то наіубное вліяніе, которое оказало 
направленіе, данное главнымъ спламт. русской арміи при двпженіи ихъ 
къ Шумлѣ, въ ущерб'ь своевременному занятію Варны. Оиіибочный нланъ 
прпвелъ къ тому, что рѣшеніе дѣлъ па Балканскомь полуостровѣ за- 
тяпулось на пеопредѣленпое время, а недоброжелателя лъ Россіи пред- 
ставилось обширное поле для затѣяпныхъ ими интршъ и дипломатиче- 
склхъ козней. Бо всякомъ случаѣ, благодаря безнолезной тратѣ людей 
и времени подъ Шумлою, въ соединеніи съ недостаточными силами, дви- 
нутыми черезъ Прут'ь, утрачивалась всякая возмоисиость иомыиілять о 
перенесеніп въ 1828 году войны за Балканы. Иеизбѣжность новой кам- 
папіп въ слѣдуюиі,емъ году становилась очевидною даже для лидъ, не 
посвященныхъ въ тайны военнаго искусства; она являлась единствен- 
нымъ средствомъ, чтобы рѣшить нашу распрю съ блистательной Пор- 
тою сообразно съ достоинством'ь Россіи. 

Въ письмѣ къ цесаревичу Константину Павловичу пмператоръ Ни- 
колай замѣтплъ: 

«Все, что касается этой кампанш, представляется мнѣ пеяснымъ, п 
я рѣшптельно не могу высказать что либо определенное относительно 
нашего будущаго... я надѣюсь, что милостивый Господь поможстъ намъ 
выпутаться пзъ нея, какъ онъ помогалъ намъ въ несравпенно болѣе 
трудныхъ обстоятельствахъ» ^^^. 

IV. 

27-го іюля (8-го августа) князь Болконский изъ оконъ хутора Рено, 
занпмаемаго императрицею Александрою Ѳеодоровною близъ Одессы, 
услышалъ салютъ фрегата, бросившаго якорь протпвъ этой дачи. Сзіотря 
въ подзорную трубу, князь узналъ на палубѣ государя. Вскорѣ къ бе- 
бегу причалплъ катеръ, въ которомъ находился Николай Навловпчъ; па- 
встрѣчу ему выбѣжалп пігператрнца и великая княжна Марія Нико- 
лаевна^*. 

«Государь съ обычною своею дѣятельностііо, — шішетъ генералъ- 
адъютантъ Бенкендорфъ, — умѣлъ употребить въ пользу и пребываніе свое 
въ Одессѣ; оаъ осмотрѣлъ резервные баталіоны п городскія заведепія п 
въ то же время занимался государствэннымп дѣлами. Потомъ, желая взгля- 

іэв ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ нуть на морскія учреждепія въ Ппколаевѣ, оиъ отправился туда вмѣ- 
стѣ съ императрицею на корсетѣ, который былъ буксируемъ иароходомь. 
Въ минуту отіиытія (13-го августа) пріі.халъ курьерт, съ пзвѣстіемъ, 
что князь Меншикомъ опасно раненъ ядромі., пролсгГ.втимъ между его 
ноіт.^^. Надо бі.іло тотчасъ озаботиться его заміиценіемъ. Государь ве- 
лѣлъ мпѣ предложить начальство надь варнскнмь отрядомъ графу Ми- 
хаилу Семеновичу Воронцову и нріѣхать сь отвѣтомъ вт. Нико- 
лаев!., куда я могь носггі.ть сухимь нутемъ въ одно время съ нрибы- ...^ 
■•-1 


іі^-. :..-ѵ:-.,.дл..^і.-.-.- ...■^■^.,„;и^"д(,-,.ціиді--- ^— ітті ^^— — ^- Посѣщѳніѳ импѳраторскимъ семействомъ тоней противъ Камѳннаго острова 

въ Пѳтѳрбургѣ. 

(Съ гравюры, сдѣланной по рисунку Бегрова). тіемъ его туда моремъ. Воропцовъ съ радостію прпнялъ сдѣланное ему 
предложеіііе и не далѣе какъ на другой день уже плылъ къ новому 
своему посту, Я поспѣшплъ съ вѣстью о томъ въ Нпколаевъ» ^^. 

Государь выѣхалъ обратно пзъ Николаева 15-го августа и прпбылъ 
въ Одессу, послѣ сильной качки, къ утру 17-го августа. 

Пока иігаераторъ Николай находплся въ Одессѣ, онъ полушілъ 
крайне неблагопріятныя пзвѣстія о ходѣ пашпхъ дѣлъ подъ Шумлою. 

Хотя послѣ отъѣзда государя пзъ-подъ Шумлы въ главной квар- 
тирѣ должны были наконецъ признать критическое положение, въ кото- 
ромъ находилась армія, благодаря избранному плану дѣйствія, но слу- 
чилось обратное: поставивъ себя разъ въ ложное положеніе, направпвъ 
главныя силы къ Шуіілѣ, стали предаваться надеждѣ достигнуть луч- ит ГЛАВА ПЯТАЯ шаго результата далыгЬйшилт. еще і)азіиітіем'ь ііріпіятоП разі. ошибоч- 
ной системы, Разсчптываліі на прапствениое ііреьосходство собстиеіпіі.іх'і, 
войсБЪ п на несиособность неііріятельскііхт. полководцевъ. Послѣднее 
соображение дѣйствптельио не было лппгено основаніл, но толі.ко до пз- 
вѣстнаго пред'Ьла. Безснорно, что Гусссйнъ-папіа бездѣГістиовалъ, но зіі- 
то, пользуясь выгодами своего ноложенія, опъ спокойно смотрѣлі. съ сво- 
ихъ тѣнпстыхъ, лѣсистыхъ ВЫСОТ!., какь русскіе среди безводной, без- 
лѣсной равніпіы, подъ паляиипп. зноемъ солнца, старались ці.ною не- 
вѣіюятпыхь усилій и лииіеній уничтожить у турокъ источники ихъ пзо- 
бплія п безопасности. Съ 17-го (29-го) августа мы осуждены были быть 
пассивными зрителями торжества нашего противника; видно было, какъ 
длинные ряды верблюдовъ, павьюченныхъпродовольственіп.іми припасами, 
входили въ ІІІумлу по освободивиіейся дорогѣ, черезъ Эски-Стамбулъ 
и Кіостешъ. 

Графъ Дибичъ заболѣлъ, а состояпіе духа фельдмариіала таь-:і;с по 
вселяло къ себѣ довѣрія. Киселеіа. писалъ 2-го (14-го) августа князю 
Меншпкову: «Ье ѵіеих е:і(; аШіь^е раг Га^т, 1а сііаіеиг сі Іе^ сои^еіі:^ 
Да Іоиіе^ по8 ѵіеіПез ^апасііез». За всѣхт. бодрствопалъ гепера.іъ-адъю- 
тантъ Кнселевъ; опъ сочипплъ 2о-го іюля (С-го августа) записку объ 
іьэмѣненіп образа дѣйствій противъ Шумлы. 

Мпѣпіе его суш,ествеппо заключалось въ томъ, что для возможно 
полнаго стѣснепія Шумлы слѣдуетъ запять долину Буюкь-Камчика и 
стать твердою ногой па главпомъ сообщеніи турокъ съ Копстантпно- 
полемъ черезъ Эски-Стамбулъ. Кпселевъ полагалъ, что постояниымъ 
наблюденіемъ п пзыскапіемъ удобопроходпмыхъ дорогъ на высоты въ 
тылъ Шумлы представится наконецъ возможность утвердиться па хребтѣ 
горъ п тѣмъ еще болѣе стѣснить укрѣплсииый туредкій лагерь, «а, 
можетъ быть, съ помощью Божіею п запять опый» ^". Главнокомапдую- 
щій рѣпшлся вынолнить этотъ планъ, насколько позволяли ограппчен- 
ныя средства, находившіяся въ его распоряженіи. Донося государю о 
своихъ распоряженіяхъ 29-го іюля (9-го августа), графъ Вптгенштеипъ 
прпсовокупплъ, что «мѣра сія, вынужденная обстоятельствами п жела- 
ніемъ дать хотя нѣкоторой части арзгіп наступательное дѣйствіе, пе 
завѣряетъ однакожъ въ успѣхѣ главной цѣлп, которая можетъ быть до- 
стигнута только усплепіемъ войскъ подъ Шузглою». 

Обезпокоенный паступатсльпымп намѣреніямп русскпхъ войскъ п пе- 
прнбытіемъ трапспортовъ, Гуссейпъ-паша наконецъ встрепенулся и рѣ- 
шплсл положить предѣлъ ос>тцествлепію пашихъ памѣреній; опъ ата- 
Еовалъ 14-го (26-го) августа оба фланга нашего расположения, что при- 
вело къ бою при Стражѣ-ЗІарашѣ, едва не сопровождавшемуся гибелью 
отрядовъ прпнца Евгепія Виртембергскаго. Казалось, что турки поняли 
наконецъ затруднительность положепія русской арміи, но затѣмъ Гус- ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ сеПііъ-паша ппалъ т. ііі)е;і;іи'е бездѣПстпіе, опасаясь, иовпдимому, что 
Міиѣйгаее нсостороиаіос дтіжепіс сориетъ лапрЕл сі, его чела, которыми 
увѣнчалн полководца собстііспиос бездѣПствіс и счастіе. Что же касается 
графа Вптгеппітейиа, то ему оставалось только обратиться къ спаси- 
тельной мѣрѣ — иостепеппо очищать позіп^іп, заиятыя имъ въ тылу ту- 
рокъ, и бр<зсать одно укрѣилеиіе за другимь, сосредоточиваясь передт. 
ф]юптомт. иепріятельскаго лагеря. 

По мѣрѣ ухудиісиія положспія дѣлъ подъ Шумлою, становилось все 
важнѣе і»ѣиіепіе относительно нанравлеиія, котоіюе дано будстъ прибли- 
жавшейся къ Дунаю гвардіи. ІІовидимому, іппк-раторъ Николай не сразу 
приніелъ къ рѣіиенію двинуть гвардію къ Варнѣ. Шумла прод(\іжала 
иоп])ежпему привлекать внимаиіе его; не разъ являлась мысль двинуть 
гвардію къ этому роковому пункту, «рош- не ра^ Іаій^ег ипо ѵеггис 
рагеіПе а ноіге (Іо^», каісъ выралгался государь въ письмѣ къ цесаре- 
вичу Константину Павловичу ^^. 

Пзвѣстіе о дѣлахъ 14-го августа подъ Шумлою рѣшило вопросъ о буду- 
щемъ назначен інгвардіи; донесеніе застало еще государя въ Одессѣ п вы- 
звало съ его стороны п])отпвъ фельдмаршала сильнѣйшій гпѣвъ, который вы- 
разился полностію въ письмѣ к'ь графу Дибичу отъ 2 1-го августа (2-го сен- 
тября): 

«Пвелпчъ только что прибылъ, — ппшетъ пмператоръ Николай, — и 
я не знаю, что сказать вамъ, любезный другъ, именно больше ли я 
возмущаюсь пли опечаленъ тѣмъ, что у васъ произошло. Мнѣ кажется, 
что со времени моего отъѣзда и вашей болѣзнп все заснуло и пдетъ 
наперекоръ здравому смыслу. Дѣло 11-го, не знаю, какъ и назвать, и вы 
можете сказать отъ меня фельдмаршалу, что я не понимаю, какимъ 
образомъ онъ, командуя русскою арміей, допустплъ турокъ у себя подъ 
носомъ занимать русскій редутъ цѣлые 12 часовъ. Потеря орудій еще 
болѣе похвальна; вотъ уже восемь въ рукахъ турокъ, и что же сдѣлано 
съ того времени, какъ стоятъ иодъ ПІумлою? Такъ ли должно исполнять 
мои ноложптельныя приказанія? Узнавъ изъ вашего послѣдняго доне- 
сения, что турки разрушили деревню Стражу, я тотчасъ сталъ опасаться, 
что они намѣрены построить тамъ новую батарею, или редутъ, либо 
атаковать насъ въ этомъ пунктѣ; какимъ образомъ никто у васъ не 
догадался о томъ? Очищеніе Эски-Стамбула также прекрасное дѣло! 
Ну, что же дѣлаетъ вся собранная у васъ несмѣтная артиллерія; 
развѣ она существуетъ для того, чтобы переморить съ голода лошадей, 
не сдѣлавъ ни одного выстрѣла? Наконецъ, что же думаетъ фельд- 
маршалъ, если онъ думаетъ! (ЕпГш дц'ей!; се ^ие 1е шагёсііаі репзе 
ёопс, 8'і1 рензе)! Все это плачевно и скверно. Меня всего болѣе 
озабочиваетъ рапортъ Абакумова; все можетъ поправиться, но ежели 
намъ нечѣмъ кормить армію, то что же остается дѣлать, какъ не уда- ГЛАВА ПЯТАЯ литься какъ можно скорѣс: прекрасный резулыатъ послѣ стольких!, по- 
зкертвоваиіП! 

«Уполномочппаю васт. исполнить предложенный вамъ плат, дѣйствій. 
Приказываю, однако, чтобы фельдігаріпалт. остался съ споиіп. шта- 
бомъ прп корпусі., который расиоложент, будетъ у Епибалара. Я обойдусь 
безъ него въ Варнѣ; вамъ слѣдуетъ присоединиться ко мнѣ ст. остальною 
частію 3-го корпуса п 20-мт. Егеіюкимъ нолкомъ, остапя конію-егерскую 
дпвпзію въ Козлуджѣ, въ вігдѣ обищго резерва, для прикрытія наиніхт, 
сообщепій, равно какъ для поддержапія фсльдмаі)піала пли же Мадатова, 
если бы его оттЬснили, либо ;ке пась, если въ тоігъ окаи;ется надоб- 
ность. Я отправляюсь сегодня послѣ обѣда. Баталіоны, назначенные на 
укомплектован іе З-го корпуса, должны уже подойти къ вамт, но маі)пі- 
руту, присланному ко мні. Виттомъ .... я двину гвардію, чтобы она 
прибыла къ Варнѣ 29-го. Постарайтесь эвакуировать больныхъ и ране- 
ныхъ па Варну пли Каварпу; надѣюсь также, что вы подумали обез- 
печііть артиллерію, которую вы отсылаете. Необходимо обезиечить так;ке 
дорогу на Сплпстрію п во всякомъ случаі. предупредить Рота, чтобы 
онъ былъ осторожсиъ .... Все это для меня крайне прискорбно, и, право, 
не знаю, какъ намъ удастся выйтп изъ такого положенія. Сдѣлайте 
гласнымъ, что я очень педоволенъ начальниками, и что пхъ одппхъ 

виню во всемъ Я подипсалт, манифестъ о наборѣ четырехт. съ 

500 Вы пишете миѣ, что вы приступите кт. дѣйствію не прежде, 

какъ въ то время, когда я но прпбытіп вт. Варну найду это нужньпгь; 
но я предпочитаю развязать вамъ рукп, чтобы вы могли предупредить 
событія, и не оставить васъ въ непзвѣстпостп о томъ, что вамъ слѣдуетъ 
предпринимать. II такъ, если по прпбытіи графа Воронцова онъ прп- 
знаетъ, что, по прпсоедпненіп гвардіи, можно совершенно обложить 
крѣпость и падѣяться овладѣть ею вскорѣ, а вы не признаете онаснымь 
стоять подъ Шумлою и будете имѣть продовольствіе, то оставайтесь 
тамъ. Въ протпвномъ же случаѣ, дѣйствуйте по предложенному плану, 
но, ради Бога, спасайте больныхъ п раненыхъ, а также артиллерію. 
Если вы останетесь подъ Шумлою, то необходимо поднять духъ войска 
какимъ нибудь блпстательнымъ нодвпгомъ. Не разъ предполагали овладѣть 
редутомъ блнзъ Марата, нельзя ли будетъ предпринять это дѣло? Если 
вы отойдете отъ Шумлы, то, по всей вѣроятности, васъ будутъ преслѣдо- 
вать; можетъ даже случиться, что сдѣлаютъ это неосторожно, и представится 
возможнымъ воспользоваться иодобнымъ обстоятельствомъ. Какъ только 
мы будемъ находиться въ открытомъ полѣ, то, располагая многочисленною 
артиллеріею и прекрасною пашей пѣхотою, окажется возможнымъ разбить 
непріятеля. Подумайте о томъ хорошенько, и да поможетъ вамъ Богъ2> ^^^ 
По полученіи графомъ Дпбпчемъ приведеннаго здѣсь письма, фельд- 
наршалъ былъ сильно огорчепъ, узиавъ, что онъ имѣлъ несчастіе навлечь іво ТНК СНАКТ )^ЬЬ ВЕ ТНЕ ЕЬЕѴЕЫТН СНАКТ АРРЕАКШС АТ ТНЕ ЕЫВ ОГ ТШ8 ГІЬМ. ТШЗ СНАКТ ѴПЬЬ ВЕ ТНЕ 
Т\ѴЕЬГТН СНАКТ АРРЕАКШС 
АТ ТНЕ ЕКВ ОР ТНІ8 ПЬМ. // 

Томъ П. 1>ё 7. С. 'г^^г^ 
/^г^угг:^ ^и/Асс^ Се^^^^с^^ гр<^ Г^^/^у^^^ и-2^:^гІ1>' с^-^і^^ -^Уе/У ^ ■е-се^' е--і^У~ 
/«и:<у- I Т^-е^-г^^ .<^^^У^г^<^ ^^ у^<^ 'і^^'^ -^''^ ^-^г 
-а^^г. С ' ■^^е^у ^. 
'^'^І^ о^^угг^^с^сг^А^ 
ЫІПЕВА ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ. ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ППРВЫИ на себя ііоудоіюлі.стіііе п гііѣіл. государя за дкю 14-го августа подъ 
Шумлою. Стаі)аясі. оіірапдать себя пъ іііісі.мі. отъ 27-го августа (8-го 
сентября) кт. императору Николаю, глаипокомаігдуіощій между іірочпмъ 
замѣтплъ, что оиъ ни одного тагу не нредприпималъ безъ совѣщанія і^ 


ч^щящп/ахщ:! У І^*2-і;?' •■.^^- л■•^--і'-XЛ.'^^^^•■■' '' і ^ГЧ-— ^Ч-«'^^^^^■• ^ 
^НІ?м |> і^ іі си 
ф 
ю 

X 

ф 
н 

X 

с: 
ф 

^ I 

& і 

р р, 

^ В) 

2 

а 
■& 

я 
р, 

и 
О ВТ- 

8 

03 

о 

«ч 
со 
св 

и 

в 

вЗ 

е: 

о 

X 
8 

в 

г« 
си 
о 
н 

св 

&• 
ф 

с 

г: съ графомъ Дибпчемъ, и въ заключеніе сказалъ: «Объяснпвъ истину 
сего дѣла, я должепъ откровенно признаться предъ вами, государь, что 
на важномъ посту, мною занимаемомъ, должно имѣть неусьганую дѣя- 
тельность, которая, чувствую, къ несчастью, во мнѣ чрезвычайно осла- т.и— 21 Іві ГЛАВА ПЯТАЯ билась, какъ отъ старости, такъ п отъ нѣсколыспхъ рсцидііпопъ :$дЬшііей 
дихорадкп, кото])ая произвела во мпѣ чрезвычайную слабость, а для того 
осмѣливаюсь всеподданиѣПше просить ваше плператорское велпчество, 
дабы не подвергнуть себя чрезъ какое лпбо упущеніе гігЬву вашего 
ямператорскаго велпчества, за что должет. бы былъ дѣлать себі; упреки 
до конца жпзпп моей, уволить меня отъ столь важпаго ді.ла>'^°. 

Въ отвѣтт. на это заявлепіе глаипокомапдующаго государь выразіілт. 
желаніе, чтобы фельдма])піалъ остался па своемъ посту до конца кам- 
паніп. 

Хотя пзвѣстія, получеппыя пзъ-подъ Шумлы, были весьма при- 
скорбнаго свойства, но неудачп 14-го августа песомпѣппо благопріятио 
повліялп на послѣдуюпі,ія рѣшепія. ОтньпгІ; рѣіпепо было обратить глав- 
ный усплія противъ Варны іі двинуть туда для ноддержапія осаждавпиіхъ 
ее войскъ гвардію. Шумлипскій кошмарт^ пакопецъ кончился"'. 

21-го августа (2-го сентября), послѣ обѣда, пмператоръ Николай 
отправплся пзъ Одессы па фрегатѣ «Флора» въ Варпу^^. Сначала 
благопріятный вѣтеръ позволялъ разсчитывать на благополучный псходъ 
плаванія, по къ утру вѣтеръ, перемі.нипъ свое направлепіе, перепіелъ 
въ бурю. «Вмѣсто того, чтобы подвигаться впередъ, — пишетъ гепералт.- 
адъютантъ Бенкепдорфъ, — пасъ относило пазадъ, и никакое лавированіе 
не приносило пользы. Капптанъ предсказывалъ, что такой же вѣтеръ 
будетъ продолжаться еще нѣсколько дней, п предлагалъ въ пзбѣжаиіе 
несчастія воротиться въ Одессу. Государь, нетерпѣливо желавшій по- 
СЕорѣе быть въ Варпѣ, припялъ рѣпіеніе ѣхать туда сухимъ путемъ 
и повелѣлъ повернуть назадъ, къ Одессѣ. Вѣтеръ стремительно несъ 
насъ къ городу, такъ что не было почтп возможности держаться на 
всѣхъ парусахъ. Еще очень далеко отъ цѣлп насъ застигла страшная 
темь; буря все болѣе п болѣо разыгрывалась; кт> пей присоединилась 
гроза, п только прп блескѣ молніи мы иногда могли видѣть берегъ. 
Маякъ, на который мы должны были держать курсъ, по непростительной 
небрежности не горѣлъ; мы нашлись вынужденными дѣлать ночные 
сигналы брандвахтѣ, которая вскорѣ стала намъ на нпхъ отвѣчать. 
Одесскіе огнп и дома, освѣщенные молніею, служили намъ дальнѣй- 
пшмъ указаніемъ, и около полуночи фрегатъ бросплт. якорь. 

сГосударь сошелъ въ шлюпку, п насъ повезли къ берегу. Погода была 
самая ужасная; мы высадились въ совершенной темнотѣ; не встрѣчая 
ни души, побрели по лппкой грязи къ дому графа Воронцова. У входа 
туда я разстался съ государемъ п пошелъ на квартиру князя Волкон- 
скаго, который страшно перепугался, увидѣвъ меня вдругъ у своей 
кровати, когда счпталъ насъ въ морѣ п ближе къ Варнѣ, чѣмъ къ 
Одессѣ. Императрица и весь городъ не меньше былп удивлены этнмъ 
неожиданнымъ возвращепіемъ. . . 

1в2 ИЛШЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ сЯ немодленпо занялся всѣміі расііоряжоіііяміі къ сухопутной ио- 
ѣздкѣ п послѣ обѣда 23-го аигуста (4-го сеитяоря) ужо мчался съ 
государемъ въ коляскѣ"^ Одиіп, фельдъегерь иоскакгиъ впередъ для 
заготовлен ія лопіадей на мое имя, другой слѣдовалъ за намп, п пмп 
огі)анп5нвалась вся государева свита. Прочіе остались на фрсгатѣ, 
которому велѣно было сноші итти къ Вариѣ, какъ только позволптъ 
вѣтеръ. 

С24-Г0 августа (о-го сентября), мы нріѣхали въ Сатуново при 
такоА же погодѣ, которая сонровои.'дала нангь возврагь въ Одессу, и 
въ такую темноту, что переЬцъ чсрсзъ длинную плотину и мостъ надо 
было отложить до разспѣта. Въ этпхъ мѣстахъ, оглапіавпиіхся при 
первой нашей псренравѣ громомъ пупіекъ и кликами двухъ сража- 
вшихся армій, царствовало теперь глубочайшее безмолвіе. По ту сторону 
Дуная намъ нрппілось довольно долго ясдать лошадей. Дороги были 
совершешіо испорчены; большой лѣсъ, которымъ должно было проѣз- 
жать, славплся разбойнпчьпмъ прптопомъ: насъ конвоировали всего 
четыре казака на дрянныхъ лошадепкахъ. Выѣхавъ оттуда на открытое 
мѣсто, мы встрѣтплн множество болгаръ, которые, спасаясь огь хищни- 
чества турокъ, блун;далп по краю съ женами, дѣтьмп и всѣмъ свопмъ 
имуществомъ. Подобно пмъ, могли туть шататься и туредкія партіп; 
самые эти болгары и особенно некрасовцы, воры по ремеслу, могли 
напасть па нашу коляску. Государь, незнакомый со страхомъ, спокойно 
въ пей сналъ, пли велъ со мною живую бесѣду, какъ бы па переѣздѣ 
между Петербургом!, п Петергофомъ. !Мнѣ же было вовсе не до сна и 
не до разговоровъ ^*. Вт. Бабадагѣ государь подробно осмотрѣлъ нахо- 
дившійся тамт. небольшой госпиталь; почти всѣ врачи лежали больные; 
смертность уже причиняла такія опустошенія, отъ которыхъ отцовское 
его сердце обливалось кровью. 

«Отсюда на клячахъ и съ ничтожнымъ конвоемъ отправились въ 
Кюстенджп. На пути къ этой крѣпостп пасъ застигла ночь. По скверной 
п почти непроложенной дорогѣ надо было волочиться чуть-чуть не 
шагомъ. ]Мѣстамп огнп просвѣчивалп сквозь мракъ, но чьи — свои пли 
непріятельскіе? Паконецъ, по правильному ихъ расположенію мы до- 
гадались, что тутъ стоять наши войска, и вскорѣ признали палатки п 
окликп нашихъ. Мы очутились среди лагеря гвардейской легкой кава- 
лерійской дивизіи. Государя узнали по голосу, и въ минуту всѣ гене- 
ралы, офицеры п солдаты высыпали къ налаткѣ дивпзіонпаго командира 
генералъ-адъютанта Чичерина, у которой остановилась наша коляска. 
Восторгъ увидѣть такъ неожиданно государя былъ неописуемъ, и еще 
возросъ при извѣстіи, что онъ проѣхалъ почти одинъ около 200 верстъ 
по непріятельской землѣ. Необходимо было поѣсть и отдохнуть. Намъ 
подали хорогаій супъ п постлалп хорошія постели. івз ГЛАВА ПЯТАЯ сРано утроіп. госуд.ярь сдѣлалъ смотръ ііолкамі. Драгунскому, Гу- 
сарскому II Улаискоііу, съ принадлежащими къ ніімі, коині.іми бата- 
реямп. Коіпіо-Егерскій, по усплеипой моей ііросьбѣ, былт. иослаиь къ 
ЗІангалііі, для , заиятія эшелопами ііапіей дороги. Государь остался 
чрсзвычаЛпо доволепъ прі'восходіп.ім7. сбсреженіемъ всѣхь этихъ пол- 
Еовъ, п, дѣйствителыю, люди и лошади, калалосг., только что выступили 
въ походъ. Поблагодарив!, всѣхъ п изгляиувъ па госіиіталь п магазипьі 
въ Кюстепджп, государь іюѣхалъ далѣе. 

<Въ Мангаліп, пеболыиомъ городкѣ па берегу моря, опъ павѣстилъ 
больныхъ, которые, за педостаткомъ одного пі)осторпаго ііомѣпі,епія, раз- 
мѣщалпсь въ пятидесяти домахъ. Па обходъ пхъ, по смертельной ду- 
хотѣ, потребовалось слпшкомь два часа. Для всі.хъ этихъ малснькп.хъ 
госішталей оставалось всего лиіиь два медика, п іізъ пихъ ул;е один'ь 
лежалъ въ горячкѣ; всѣ прочіе пали жертвами утомлеиія п климата. 
Такой же педостатокъ былъ п во всей госпитальной прислуг!), въ лю- 
дяхъ на кухпяхъ н пр. Государя сильно разстрои.іо это печальное 
положеніе. Къ вечеру (25-го августа) мы пріЬхали въ Каварну, гдѣ 
находился главный царскій обозь. Государь п туть пошель осматривать 
бодьпыхъ,, а я запялся отправленіемъ обоза къ Барпѣ, куда, за два дня 
передъ тѣмъ, выступила гвардія^^^. 

<Между тѣмъ п фрегатъ, везшій свиту пзъ Одессы, прпбылъ въ Ка- 
варпу. Графъ Потоцкій сошелъ па берегъ д.тя пужпыхъ распоряженій, а 
вслѣдъ затѣмъ государь подъ вечеръ (2С-го августа) сѣлъ въ пілюпку, 
которая прп очень спльпомъ вѣтрѣ привезла пасъ па фрегатъ «Флора.>. 

«На другое ^тро (27-го аві7ста) фрегатъ броснлъ якорь посреди 
флота протпвъ Варны. Впдъ па нее во многомъ пзмѣнплся съ тѣхъ 
поръ, какъ мы стоялп тутъ въ первый разъ. Греческія церкви п маго- 
метанскія мечети, возвышавшіяся надъ прочими строепіями, были дѣй- 
ствіемъ наншхъ бомбъ п ядеръ пли разрушены или обезображены. 
Отрядъ, которымъ командовалъ прежде князь Меншпковъ, и который 
мы оставили на высотахъ, далеко внѣ пушечпыхъ выстрѣловъ, спустился 
внизъ п посредствомъ параллелей и траншей пододвинулся къ крѣ- 
постнымъ стѣпамъ. Демоптиръ-батареи дѣйствовали, съ промежутками, 
день и ночь; каждый изъ линейныхъ кораблей выходилъ по очереди 
на полъ-выстрѣла отъ города и громилъ его пзъ свопхъ орудій. Графъ 
Воронцовъ сталъ лагеремъ въ винограднпкахъ и садахъ, которые давали 
все удобство прикрывать осадныя работы; часть экипажей съ судовъ 
была обращена въ прислугу па батареи; наконецъ гвардейская пѣхота 
занимала гребень горы. Все это вмѣстѣ представляло картину очень 
разнообразную и живую. Государь и часть его свиты помѣстплпсь на 
корабдѣ «Парпжъ>, а остальные въ палаткахъ возлѣ гвардейскаго 
лагеря, гдѣ расположился п обозъ. 

І&4 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ «Государь сопюлъ па берегі. (пь день іірп(и.ітія къ флоту 27-го ав- 
густа) для свпдапія съ кпяземь ЗІеішіикоиымъ, очень страдавппшъ 
отъ своой рапы, а также для осмотра разпыхт, лагерей п осадпьіхъ 
рабогь н для посЬіцепія больпьіхъ и рапепыхъ^зе. Число тѣхъ п дру- 
Импѳраторъ Николай Павловичъ на охотѣ. 

(Съ поіпгрета, ваходяціагося въ ъгугеѣ П. И. Щукина въ Москвѣ). 

гпхъ возрастало ежедневно, п государь съ истпнно отеческою заботлн- 
востію не пропускалъ нп одного дня, чтобы пхъ не навѣстпть>. 

Императоръ Николай проводилъ ежедневно утро въ осадномъ лагерѣ, 
гдѣ велѣлъ раскинуть для себя палатку, п только къ закату солнца 
возвращался на «Парижъ». Нерѣдко, прп спльномъ вѣтрѣ, спускъ на 
берегъ или входъ на корабль сопряжены былп съ крайнею опасностью. 

9-го (21-го) сентября, государь вызвалъ къ себѣ графа Дпбпча, пове- 
дѣвъ, однако, фельдмаршалу оставаться попрежнему подъ Шумлою^^. 

Несмотря на постепенное успленіе средствъ атаки, турки съ пе- 
обыкновеннымъ упорствомъ п свойствепнымъ пмъ пскусствомъ отстаи- 
вали шагъ за шагомъ осажденную крѣпость. Наступила половина сеп- ію ГЛАВА ПЯТАЯ тября, а между тѣмъ нелі.зя было еще предппді.ть конца осады, тогда 
какъ взятіе Варны являлось необходимым!, заключительнглмі. дѣломъ 
оканчивающейся неудачной камнаніп 1828 года п залогомъ дальнѣй- 
шпхъ успѣховъ' нашего оружія на Балканском!, полуостропѣ. 

Всѣ усплія атакуюіцаго, сь самаго открілтія ностенеігной атаки, оши- 
бочно нанраплены были нротивъ нерпаго (прпморскаго) бастіоиа Варны 
и не обѣщгии ріииительнаго і)елулі.тата. Хотя кт. 12-му (24-му) сентября 
открыты бі.ілп уже въ крѣпости диѣ брепіп, одна вт, нерподгь бастіоЕгЬ, 
а другая въ куртинѣ, примыкавшей къ второму бастіону, іи) супі,оство- 
ваніе пхъ нисколько не подвигало паст, къ завѣтной цѣли всѣхъ стремле- 
ній. Правда, брешь въ нрпморскомт. бастіонѣ была доступна для иітур- 
зіуюіцпхъ колоппъ, но не подлежало сомнѣнію, что занятіс бастіопа 
было бы сопряжено съ значительными потерями, а педавпій примі.і»ъ 
Браплова былъ еще у всѣхъ въ свѣжей паігяти. Что же касается б])спш 
въ куртпнѣ возлѣ второго бастіона, то она независимо отъ своей не- 
удобовсходнмостп еще прикрыта была паходивпіейся во рву глубокой 
рытвиной, размѣры которой невозможно было изслѣдовать. Запятіе же 
брешп одного перваго бастіопа, по мѣстпымъ особопностямъ этой части 
крѣпостпыхъ верковъ, было бы недостаточно для свладѣнія Варною. 

Въ такомъ пезавпдпомъ положепіп находились осадныя работы, когда 
12-го (24-го) сентября къ Варпѣ нрибылъ командуюицй лейбъ-гвардіп 
сапернымъ баталіопомъ полковппкъ Шильдеръ, оставшійся по болѣзни 
въ Каварнѣ. Ознакомившись съ положеніемъ дѣлъ, Шильдеръ предло- 
жплъ новый планъ дѣйствій, пмѣвшій цѣлью вѣроятпое овладѣніе крѣ- 
постью безъ штурма. 15-го (27-го) сентября, онъ пмѣлъ счастіе лично 
представить своп соображенія императору Николаю, и государь иовелѣлъ 
немедленно приступить къ выиолненію вновь нредположенпыхъ осад- 
ныхъ работъ. 

Планъ полковника Шильдера состоялъ въ томъ, чтобы перенести 
атаку на середину куртины, между первымъ п вторымт, бастіонами, и, 
устроивъ въ куртинѣ пространный ложемептъ, дѣйствовать пзъ него по 
городу, принудивъ крѣпость къ сдачѣ безт. штурма. Но для исполпеиія 
новыхъ работъ, при значительномъ ихъ количествѣ, недоставало рабо- 
чпхъ, а потому было рѣшено п государемъ одобрено обратить главную 
атаку не на куртину, какъ предиолагалъ Шильдеръ, а на второй бастіоиъ, 
обр^тппвъ его минами. Къ работамъ прпступлепо было 15-го (27-го) же 
сентября- Находчивость и пзобрѣтательпость полковника Шлльдера преодо- 
дѣли всѣ усплія храбрыхъ защитниковъ, п 22-го сентября (4-го октября) 
второй бастіонъ взлегЬлъ на воздухъ, и притомъ такъ, что онъ всталъ 
вверхъ дномъ, обратившись фроптомъ къ непріятелю; открылась здѣсь 
пологая брешь, и выброшепной землей засыпалась часть водяного ровика, 
находившагося ьъ глубпнѣ рытвины. 

Мб ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ Какъ только государь ііолучи.п, доііесеніс оСп, удачиомь шрывѣ вто- 
рого бастіоиа, оііъ ііосл<иъ полковнику ІІІіільде])у черсть флпгель-адъю- 
таігга князя Суворова ордснъ св. Георгія 4-П стенснп. 

Продолжая нрсслѣдовать намѣченпую пмъ ц-1,ль, овладѣть крѣностью 
безъ пітурма, Шнльдеръ съ разсвѣтомъ 23-го сентября приступплъ къ 
ведепію подстуновь по скату воронки, чтобы безь болі.ппі.ѵь потерь при- 
близиться къ ея гребню, о5раиі,епному къ ненріятелю, и утвердиться 
на немъ. 

Между тѣмь почему-то рѣиіено было 25-го сентября пітурмовать 
брешь перваго бастіона, образованную въ немъ взрыволъ, пропзведеп- 
нымъ еще 21-го сентября. Безцѣльный штурмъ стоил'ь намь до 200 че- 
ловѣкъ убитыми и рапепьіми и пе прпвелъ къ цѣли. Послѣ этой не- 
удачи возвратились снова къ дальнѣйніему пснолненію работъ, предно- 
ложенных'ь по первоначальному нлану полковника Шильдера, п присту- 
пили къ заложенію мпт> въ куртинѣ для образованія въ пей бреши. 

Въ это время турки пришли пакопецъ къ убѣжденію въ безполезно- 
сти дальнѣйшаго сонротивленія и приступили къ переговорамъ. 28-го сен- 
тября (10-го октября) попелѣно было прек])атить осадпыя работы. 

Но пе])едъ оппсаніемъ самой сдачи Варны необходимо сказать еще 
нѣсколько словъ о дѣйствіяхъ пашпхъ на южной сторонѣ осажденной 
крѣпостп. 

По недостатку числите.ті>пой силы осадпыхъ войскъ, турки долгое 
время сохраняли свободу свопхъ сообщен ій въ южной части города. 
Только съ прпходомъ гвардіп оказалось возможнымъ подумать о довер- 
шеніи обложенія п приступпть къ пѣкоторымъ мѣрамъ, клонившимся къ 
пресѣченію пеудобствъ, сопряжепныхъ съ подобною обстановкою. Тл-рки, 
пользуясь нашею малочисленностью, двинули войска для выручки оса- 
жденнаго города, и съ южной стороны Варны появился Омеръ-Вріоне, 
съ 30.000 человѣкъ. Съ нашей стороны одною пзъ нервыхъ мѣръ для 
наблюденія за сообщеніямп непріятеля на этой мѣстностп было распо- 
ложеніе слабаго отряда генералъ-адъютанта Головина на полуостровѣ 
Галата, тыломъ къ мысу Галата-Бурну; занятую здѣсь нозпцію укрѣ- 
ппли редутами. 

Операціи, предпрпнятыя нами затѣмъ на южной сторонѣ Варны, 
среди лѣсистой, гористой н сильно пересѣченной мѣстности, ознамено- 
ваны былп двумя неудачами: въ Гассанъ-Ларѣ п при Куртепэ. 

Первое дѣло происходило 10-го (22-го) сентября, въ которомъ поль- 
ской арміп флпгель-адъютантъ графъ Залускій безцѣльно ногубплъ, 
по собственной неосторожности, лейбъ-гвардіп Егерскій полкъ. Послѣ 
Гассанъ-Ларскаго дѣла войска генералъ-адъютанта Головина былп уси- 
лены до 8.000 человѣкъ, начальство надъ которыми принялъ генералъ- 
адъютантъ Бистромъ. 1б-го (28-гэ) сентября, турки атаковали занятую 

1в7 ГЛАВА ПЯТАЯ нами позпцію, ио бнлп отбпты, послЬ чего Омеръ-Вріопе отопіелъ къ 
Куртепэ (Ік»лчі.я гора), гдѣ пріістуііплт. къ устройству укрѣіілеиііаго 
лагеря. Въ это время со стороны ІІІуіглі.і іірпдкпиулся іірііііцъ Ь^вгсиій 
ВиртембсргскіП-, силы, которыми от, располагал'!., были песі.ма слабы п 
въ общей сложности не превосходили Я. 000 челові.къ. ІІ.мператоръ Ни- 
колай повелѣлъ принцу рѣиіителыіо атаковать ноаицію Омеръ-Вріоно 
и соединиться съ отрядомт. генералт.-адъютанта Бисті)Ома ^^. 18-го (30-го) 
сентября, произошелъ въ Куртепэ кровопролитный бой, стоивіпій намъ 
до 1.400 человѣкъ; турки удержались па своей поаиціи. Атака, произ- 
веденная противъ нихъ въ тотъ же день отрядомт. генерал ь-адъютанта 
Бистрома, также была отбита ст. потерею 500 человѣкъ. 

<Атака па Куртено, — пишеть графъ ^Іольтке, — является однимъ 
Бзъ самыхъ блестящихъ дѣлъ похода 1828 года; хотя предполо;і:епи()е 
нападепіе п не увѣнчалось успѣхомъ, по храбрость русскнхъ войскт. 
произвела па турокъ столь сильное внечатлѣніе, что послѣдствія этого 
боя существенным!, образомъ повлілли па исходъ кампапіи. Примѣръ 
этотъ служитъ невымъ доказательством!., насколько строгое повипове- 
ніе даже среди самыхъ затруднительныхъ обстоятельствъ представляетъ 
одну пзъ первѣйшпхъ воепныхъ доб])Одѣтелей. Вынужденный противъ 
своей воли руково;ціть предпріятіемъ, усиѣхъ котораго казался ему сомпп- 
тельпымъ, припцъ Евгепій выполпплъ получеппыя пі)пказапія съ пол- 
ною рѣшимостью п слѣпымъ повиповепіемъ. Только два баталіопа оста- 
влены былп пмъ въ резервѣ; всѣ прочія части выдернсалп кровопролит- 
ный бой, прп чемъ пѣхота, почти совершенно лишенная содѣйствія ка- 
ва.іеріп п артпллеріи, дѣйствуя какъ бы ощупью, сражалась съ лстиппо 
львнною храбростью» ^^'. 

Послѣ боя 18-го (30-го) сентября положеніе Омеръ-Вріопе бы.то бли- 
стательное. Насталъ самый рѣшительный момептъ всей кампаніи. Осво- 
божденіе Варны было во власти Омера п могло сопровождаться для 
насъ самыми плачевными послѣдствіями, даже обратнымъ двпжепіемъ 
за Дунай. Но, къ счастію, ничего подобнаго не случилось ^*". Омеръ- 
Вріоне пробылъ одиннадцать дней въ бездѣйствіп въ лѣсу; слышалъ, 
какъ взрывалп въ Варнѣ одну мину за другою, и остался безучастпымъ 
свидѣтелемъ успѣховъ осаждающаго. Когда же русскія знамена взвились 
на развалинахъ крЬпостп, онъ совершплъ поспѣшное отступление за Кам- 
чикъ, какъ бы пораженный событіемъ, подготовленпымъ собствеппымъ 
бездѣйствіемъ. 

3-го (15-го) октября, турки пытались перейти снова Камчпкъ, но былп 
отброшены съ большпмъ урономъ ^^'. Послѣ этого неудачнаго наступлепія 
турки удалились въ Балканы, оставпвъ противъ насъ небольшія партіп. 

сКонечно, — справедливо заключаетъ графъ Мольтке, — отношенія, 
существующія между албанскпмъ пашей и Оттома.ч'кою Портой, не мо- 

168 1 '■^б Томъ II. Л5 8 ■Ь'—' е<л.сл1Уі.^-<-~^ ^у^^і-^ у-оі,і^-/ .^^Уіі^ -^^ли-^іи-^ ^л^ і^^іі^ ^^г, , 

7 , < , / . • 

'іг.е-і^гіоѵ ^г^-і-С^ С^'^г^ ^1[^^^/А-^'x^и^У ТЖГ Ул~с/ -^2^сіга,іл^ -/(и^ </&гІ-Ал -л-/ ЧЕРНОВОЙ ОТПУСКЪ гаіСЫІА ИМПЕРАТОРА ШКОЛАЯ ГРАФУ А. и. ЧЕРНЫШЕВУ, 
ПИСАННЫЙ Д. В. ДАШКОВЫМ! : - СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПРИПИСКОЙ ГОСУДАРЯ. ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ ■^Ж^І^ІЯІ^.І- а ' I I ^«ЛМГіЧЧ*^!"!'»^!^"!'!»!! ііі I .«іііііщірі^ірцпрщірірііптяѵчп 


ііггмті (■-іііііЦйаміімаыаІіма^аііііііаі Императоръ Николай Павловичъ и императрица Александра беодоровна 
на парадѣ Кавалѳргардскаго полка. 

(Съ рпсупка, прпложспнаго къ „Исторіи Капалсргардскаго полка"). 

гутъ быть сравішваеііы съ отношеніямп европейскаго полководца къ 
своему державному вождю п отечеству. Дѣйствіяміі Омеръ-Вріоне руко- 
водпліі, вѣроятпо, не стратегнческія, но совершенно иного рода сообра- 
женія». 

Между тѣмъ, какъ эти событія пропсходплп на южной сторонѣ крѣ- 
постп Варны, Юсуфъ-паша 28-го сентября (10-го октября) вышелъ изъ 
крѣностп п предаль себя подъ покровительство императора ст. свопмп 
стороннпкамп. «Вскорѣ вокругъ насъ, — замѣчаетъ Бенкендорфъ, — тол- 
пилось гораздо болѣе турокъ, чѣмъ русскпхъ». Кануданъ-паша Пзетъ- 
Мегметъ сначала не хотѣлъ присоединиться къ канитуляціи. Онъ уда- 
лился въ цитадель внутри города и тамъ грозилъ взорвать себя на воз- 
духъ съ остатками вѣрныхъ заицітниковъ крѣпости. Начатый тогда, по 
совѣту Юсуфа-пашн, сильный огонь съ флота и съ батарей побудилъ, 
однако, остатокъ гарнизона и многихъ жителей со своими семействами 
выйти изъ города, а затѣмъ 29-го сентября (11-го октября), когда ка- 
пуданъ-пашѣ съ вооруженнымъ конвоемъ въ нѣсколько сотъ человѣкъ 
обѣщанъ былъ свободный выходт. изъ города, крѣпость покорилась импе- 
ратору Николаю, Остальной гарнизопъ, до 6.000 человѣкъ, сдался военно- 
плѣннымъ. 

Государь, прибывъ утромъ въ лагерь, видѣлъ уже турецкій гарни- 
зонъ, выходившій изъ крѣпостп^*^, и затѣмъ отправился осматривать 

Т.п-22 ГЛАВА ПЯТАЯ осадныя работы; спустиппіпсь т, ропъ, пзъ котораго лсдепы былп .міпіііыя 
работы, п осмотрѣпъ тищтелыіо псе сдѣлаііное ііашпмп саііерамп, ІІп- 
Еолай Павловпчъ поднялся на Варнскія твердыни, увѣнчанныя турамп 
атакующаго. Турки, по свидѣтелі.ству Бенкендорфа, снокоПпо сидѣлп за 
трубками п равподуіпно глядѣлп на победителей. 

Прославивгапмся въ эту войну своими подвигами 13-му п 14-му 
Егерскимъ полкамъ предоставлено было перкымъ вступить въ сдавшуюся 
крѣпость; за ними слѣдовалъ лейбъ-гвардіи Сапеі)пый баталіопъ, а за 
ниігь лейбъ-гвардіп ІІзмайловскій полкъ — почесть, оказанная войскамъ, 
наиболѣе отличивишмся при осадѣ Варны, 

80-го септября (12-го октября), свободпымъ войскамъ осаднаго кор- 
пуса повелѣно было собраться въ лагерѣ для прппесенія благодарствеп- 
наго молебствія. По прибытіи императора Николая началось богослу- 
женіе. Громъ орудій нолевой артиллеріи и съ кораблей возвѣстплъ славное 
окончаніе кровавой борьбы подъ Варною. Послѣ молебствія государь 
объѣзжалъ войска и милостиво привѣтствовалъ каждый полкъ. Когда 
потомъ его величество подошелъ къ гвардейскимъ саперамъ, августѣйиіій 
шефъ самъ прпвязалъ къ ихъ знамени георгіевскій крестъ, говоря: -^ Вы это 
заслужили; мнѣ пріятно, что не забыли вы словъ покойнаго государя, 
когда дано было вамъ это знамя, что при первомъ случаѣ нромѣняете 
его на Георгіевское, — осада Варны оправдала мои ожиданія^>. Завязавъ 
ленту, государь поцѣловалъ крестъ. На глазахъ многихъ навернулись 
слезы, п самъ императоръ прослезился. Осмотрѣвъ всѣ другія войска, 
снова приблизился онъ къ лейбъ-гвардіп Саперному баталіону и ска- 
залъ: «Поздравляю васъ съ георгіевскимъ зпаменемъ. Вы мнѣ, старому 
своему товарищу, дали этпмъ прекрасный праздиикъ» ^*^. 

Командующій баталіономъ полковнпкъ Шпльдеръ былъ пропзведепъ 
въ генералъ-майоры и утвержденъ командпромъ лейбъ-гвардіи Сапер- 
наго баталіопа. Съ этого времени во все продолженіе своей службы 
генералъ Шпльдеръ пользовался неизмѣннымъ довѣріемъ и высокимъ 
расположеніемъ императора Николая. 

Императоръ Николай щедро наградилъ всѣхъ участнпковъ славной 
осады Варны. Графъ Воронцовъ получплъ шпагу съ алмазами съ над- 
писью: «За взятіе Варны», а графъ Дибичъ орденъ св. Андрея Перво- 
вваняаго. Государь не позабылъ также въ эти радостныя минуты ране- 
наго князя Меншикова и пожаловалъ ему турецкую пушку. 

Графу Воронцову повелѣно было возвратиться къ мѣсту своего преж- 
няго сдуженія. Въ то же время онъ получплъ слѣдующій рескрпптъ: 

«Графъ Михаилъ Семеновпчъ! Воздавъ жертву должной хвалы п 
благодаренія Богу, ноборающему правдѣ и увѣнчавшему оружіе россій- 
ское новымъ блистательнымъ успѣхомъ, я желаю почтить память моего 
предшественника, утратпвшаго побѣду п жизнь, но не славу, подъ стѣ- 

1ТО ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ І^^Ш.-:^^-!. , . - 1 : - .;,.. .. 

' м 

ѵ??--' ■\ѵ и \ ^Я Н ^•■- 1 


{ I- ,гиі-. я?!5Ч(^*Й* 

; :-•і>•45^-,---^■ 


'. ' ■' '- 


,. -..■. ,..^-—..-*ч»>-., 


7^Х:^Ѵя^?2^і^^ 


:ы.,^т^^^ • 


Форма оФИцѳровъ лѳйбъ-гвардіи Павловскаго полка въ 1826 году- 

(Съ литографіп ЛІюнстера, сдѣланной съ рисунка Теребенева). 

назш покорениой ііынѣ Вариы. Здѣсь палт., ратуя подъ зиаменемъ Хрп- 
стовымъ, мужественный сынъ Ягайлы, Владиславъ, король польскій. 
Мѣсто его погребеиія незнаемо, но да будетъ ему воздвпгнутъ въ самой 
столицѣ Польшп намятнпкъ, его достойный. Назначивъ для сего ей въ 
даръ 12 турецкпхъ пушекъ изъ числа найденныхъ въ Варнѣ орудій, 
я поручаю вамъ немедленно выбрать п отправить пхъ въ Варшаву, гдѣ 
оныя будутъ поставлены на приличномъ мѣстѣ, по распоряженію его 
императорскаго высочества цесаревича, въ честь герою п въ честь храбрыігь т ГЛАВА ПЯТАЯ россійскпмъ пойскамъ, отимстикшимь іюбѣдою з;і его ііадеиіс. Бозлагаа 
на вась псіюлпеіііе моей боли, іі])еоыі!аю памъ всегда олагосклошп.ш^'. 

Цесаревичу Константину Павловичу госуда])ь іпісалъ: «Я ;калую 
Варшавѣ 12 орудіЛ, какъ замѣчателі.иоі' историческое восиомииаиіе, ибо 
достойно внпманія, что зді.сь явилась именно русская аі)мія съ ноль- 
скпмъ королезгь, чтобы отомстить смерть другого иольскаго короля ^^*... 
Да сблизятся поляки и русскіе все болѣе друп. съ другомь. Боть ві. 
чемъ цѣль вс'Ьхъ моихь желаній и всѣ.ѵь стремлеиіп моего ііазума. Быть 
можетъ, иода])енныя пунппі дока;кутъ то, что я высі;азьпіаю вамь здѣсь 
этпмп словами> ^*^. Бмі.стѣ съ тѣмъ имне|)аторъ Николай вь нисьмі; 
къ брату отозвался ст. величайіией похвалой о польскихь офицера хь, 
прпкомапдиіюванныхь кь арміи; находи виіагося при немь полковника 
Гауке пазпачпль своимъ фліпель-адьютанто.мъ. 

Торжественный вьѣздъ пмне])атоі)а Николая вь Баі>ну вь сонрово- 
жденіп всего штаба п иностранныхъ діпіломатовъ состоялся 1-го (13-го) 
октября. «Смерть Владислава отомщена >, — сказалъ государь, въѣзжая въ 
крѣпость 2*^. 

сНасъ обдало, — пипіеть гепераль-адьютанть Бенкендорф ь, — такимъ 
невыноспмымъ смрадомь отъ безчисленнаго множества падали всякаго 
рода и человѣческихъ тѣлъ, такъ дурно похороненныхъ, что у иныхъ 
торчали погп, а другія едва прикрыты были несколькими лопатками 
земли. Страшная неоп])ятность еш,е болѣе заражала воздухъ. Не воз- 
можно ошісать положения, въ которое прпведенъ былъ городт. боіібардиро- 
ваніемъ. Вездѣ встрѣчались полуразрушенныя мечетп; дома, пропіізанные 
ядрамп НЛП обрушпвиііеся отъ разрыва бомбъ; цѣлые кварталы, об- 
ращенные въ груды развалппъ, безъ всякаго почти слѣда бывшихъ тутъ 
прежде зданій. Какиііъ-то чудо.мъ только уцѣлѣла греческая церковь, 
хотя именно та часть города, въ которой она находилась, напболѣе по- 
страдала отъ огня нашего флота и сухопутпыхъ батарей. Государь, остапо^ 
вившись передъ этою церковью, очень маленькою, мрачною и построенною 
во дворѣ, велѣлъ отслужить въ пей благодарственное ііолебствіе. Это 
священнослуженіе, посреди смерти п развалпнъ, въ мусульманскомъ 
краѣ, въ православномъ, угнетенномъ полулупіемъ храмѣ пмѣло что-то 
неописуемо поразительное». 

Утромъ, 2-го (14-го) октября, имнераторъ Николай прпбылъ на южную 
сторону крѣпостп Варны къ отряду генералт.-адъютанта Бистрома. Опъ 
благодарплъ войска, обнялъ предводителя ихъ и самъ повелъ находившіеся 
зд'Ьсь полки гвардейскаго корпуса, съ раснущепными знаменами, черезь 
крѣпость на сѣверную сторону, гдѣ они расположились лагеремъ^'*^ 

Въ виду предстоящаго отъѣзда изъ арміи, по случаю окончанія кам- 
паніи 1828 года, пмператоръ Николай лично распорядился относи- 
тельно размѣщенія арміи но зпмнимъ квартирамъ, устройства госпиталей 

172 |І'|і|"і!І!':'!'>|і''',\ І '"^і^^тщтщііф 


ГЛАВА ПЯТАЯ и магазпновъ, а также пспраплепія варискихъ укрѣііленіА. Гііардію ре- 
шено было немедлепік» отііраппть на зпііпія кпартпрі.і пъ Подольскую 
губернію, въ Тулілинъ^**. Въ особом ь рескриіітѣ отъ 2-го (14-го) ок- 
тября, на имя главпокомапдующаго, іімііераторъ Николай ввѣрилі. ему 
ближайшее исполиеиіе всѣхъ распоряжеііій, свяланііыхт, съ зимипмъ рас- 
квартирован іемъ войскъ; графт. Дпбпчъ долженъ былъ оставатьог нрн 
фельдмаршалѣ еще некоторое время до нолнаго устройства дѣль и 
окончапія похода. Памѣреніе государя было возвратиться въ Россію 
сухпіп. путемъ, но адмиралт. Грейгъ и генсралъ-адъютаіітъ Бонкен- 
дорфъ склонили его отправиться морсмъ; онъ перссѣлъ на корабль 
«Императрица АГарія^, который 2-го (14-го) октября иодниль паруса 
при столь попутпомъ вѣтрѣ, что можно было пад'Ьяться чсрсзъ три дня 
прибыть въ Одессу. Корабль сопроволгдалп яхта «Утѣха;> и пароходг. 
«Метеорт.». Въ тотъ же депь отплылъ п фрегатъ «Пантелеймопъ», на 
которомъ помѣпі,ены были ипостраппые дипломаты, находивиііеся при 
государѣ въ арміи^*'. 

Императора Николая сопровождали: графъ Воропцовъ, графъ Нессе.п.- 
роде, генералъ-адъютапт'ь Бепкспдорфъ, графт. Орловь и Адлерберп, 
графъ Стаппславъ Потоцкій и прусскій генералъ Ностпць, Корабломь 
«Императрица ^Іарія» командова.ть кашітанъ Пана-Христо. 

По снятіп съ якоря, попутный вѣтеръ, пі)Одолжавпіійся до полудня 
3-го (15-го) октября, довелъ суда благополучно до высоты Георгіовскпхъ 
дунайскихъ гирлъ. Послѣ того сдкіался совершенный іптпль, который 
продолжался до десятаго часа вечера. Поднявшійся въ то время свѣжій 
противный вѣтеръ (N0) мало-по-малу сталь крѣпчать и въ полночь 
4-го (16-го) октября обратился въ сильный штормъ; дождь лилъ, какъ 
взъ ведра. Штормъ свпрѣпствовалъ 36 часовъ сряду п пачалъ стихать 
только 5-го (17-го) октября, пополуночп въ шестомь часу. Накопецъ 
корабль «Императрица Марія», пробывъ въ морѣ семь дней, бросилъ 
якорь на Одесскомъ рейдѣ ночью па 8-е (20-е) октября ^°. 

По поводу этого страшнаго переѣзда очевпдецъ, генсралъ-адъютангь 
Бенкендорфъ, ппшетъ: 

«Мы были уже на половппѣ дороги къ Одессѣ, какт> вдругъ нача- 
лась буря, превратившаяся вскорѣ въ совершенный штормт.. Въ нѣ- 
сколько ліинутъ у насъ совсѣмъ сломало бизанъ-мачту, повредило и 
другія, и порвало снасти. Волнепіе сдѣлалось такъ сильно, что невоз- 
можно было ші предупреждать, ни исправлять повреждепій; оставалось 
закрѣппть руль и отдаться на произволъ волнамъ. Всѣ особы свиты 
легли по койкамъ; большая часть прислуги п даже экипажа страдала 
морскою болѣзііію. Только государь, графъ Потоцкій и я были здоровы 
и на ногахъ, цѣпляясь за все встрѣчное, когда хотѣлп передвинуться 
съ одного ыѣста на другое. Вѣтеръ такъ ревѣлъ, что нельзя было раз- 

174 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ слышать ді)угъ друга иначе, какъ крича на ухо, а т. ирибапокъ ко 
всему этому и воздухі. охладился до исстерпимости. Иас7. нсуд('і)лиімо 
гнало къ враждебным!, берегамі. Босфора. Ни ніюдолжсніе днадіщти 
часовъ корабль ужо уклонился ві. этомъ наиранленіп отъ пастоящаго 
курса слишкомъ на СО миль, п не было никакого средства бороться 
протпвъ этой новой опасности. Еи^е сутки такой же бури, и })усскаі'о 
монарха віаброси.И) бы на турецкую землю! Государь, остававиіійся не- 
нзмѣнпо твсрдымъ и снисходительным'ь, упі)екнулъ меня въ дапномъ 
ыпою совѣтѣ плыть моремт. лиіиь словами, что ему нспрсмѣнно хотѣлось 
поспѣть въ Пс'тербургь къ 14-.му октябі)я, т.-е. къ рожденію его ма- 
тушки, но теперь эта задерікка, вѣроятно, тому воснрепятствуетт.. ІІа- 
конецъ, послѣ 26-тіі-часовой бури, вѣтер-ь, перемѣиивъ отчасти наира- 
вленіе, сталъ несколько ослабевать п позволиль памъ, но крайней мѣрѣ, 
не пятиться назадъ. Люди принялись за работу со всѣмъ жаромъ, ко- 
торый пмъ внупіало присутствіе государя, главнѣйиіія повреждсція были 
по возможности исправлены, и корабль сталъ слушаться руля. Къ послѣ- 
обѣденной порѣ ві.терт. стпхъ и припялъ попутное намъ паправлеиіе; 
но на морѣ была еще такая зыбь, что огромный нашъ линейный корабль 
качало, какъ бы легкій ялпкъ. Къ Одессѣ з!ы подошли только съ на- 
ступленіемъ ночи (8-го октября). Надо было обратиться къ помощи 
ночныхъ сигналовъ н бросить якорь довольно далеко отъ города, чтобы 
избѣжать несчастія, если бы мы слишкомъ приблизились къ рейду. По- 
года была ужасная. Несмотря на холодный, пронзительный вѣтеръ, 
государь сѣлъ въ шлюшсу, которая отвезла его къ одесской пристани ^'. 
Онъ явился въ домъ графа Воронцова къ восхпщенію жителей всего 
города, страшившихся за днп своего монарха. Вѣсть объ отправленіп 
его въ такую бурю моремъ и, слѣдственно, о грозившей ему опасности 
привезъ за нѣсколько часовъ до того адъютантъ Михаила Павловича, 
посланный велпкимъ княземъ пзъ Варнскаго лагеря за пзвѣстіямп о 
государѣ сухпмъ нутемъ. Буря перепугала п армію п флотъ; послѣдній 
при всей удобности своей стоянки довольно пострадалъ, а въ лагерѣ 
сорвало и разнесло палатки. 

<На дорожныя наши прпготовленія потребовалось немного времени, 
и въ четыре часа утра я уже спд'Ьлъ въ коляскѣ рядомъ съ государемъ. 
Онъ остановплся у собора помолиться. Лишь его п моп шаги раздава- 
лись подъ церковными сводами. Въ соборѣ находился только одинъ 
священникъ, п нѣсколько свѣчей, зажженныхъ у пконъ, освѣщалп цар- 
ствовавшую въ немъ глубокую темноту. Этотъ отъіздъ быль печаленъ, 
и хотя мы только что освободились отъ смертельной опасности, впереди 
все еще чудилось какое-то новое несчастіе». 

Императора Николая тяготило въ то время предчувствіе блпзостл велн- 
каго несчастія, хотя онъ не отдавалъ себѣ отчета, какое именно горе готово 

ПК ГЛАВА ПЯТАЯ поразить его. Государь іфизііа.іся іп. этихъ чуіістпахі. цссарсшічу по 
пріѣздѣ въ Петербургъ п писалъ: «С^пеіііио с1ю8е іГііте8І.>ИЫе те рои^каіЧ 
ѵег8 ісі». 

Мрачное йіюдчуиствіе государя, которое сообіцгілось п генсралъ- 
адъютапту Бенкендорфу, т. минуту отіЛща іізъ Одессы, скорѣ объясип- 
лось: Николая Павловича ожидало въ столицѣ великое ссмеАноо горе. V. 

Когда пмператоръ Николай па кораблі, «Пмпсратрті,а ]\Гарія> от- 
правился въ Россію, кампапія 1828 года была закопчена^". Огьѣзжая, 
государь оставплъ графа Дибича при фелі.д.Агариіалѣ г])афѣ Битгепштейпі., 
чтобы помочь главпокомаігдуюпі,ему устроить армію па зиміпіхт. квар- 
тирахъ. 

Пока продолжалась осада Варны, Гуссейігь-паша въ Шумлѣ не пред- 
приппігалъ ничего особеннаго, ?« пск.іючепіемъ поиска к'ь Базарджику, 
не увѣнчавтагося успѣхомъ, п неудачной вылазки 2-го (14-го) октября. 
Нослѣ паденія Варны настало накопецъ время окончательно отвести 
войска пзъ-подъ Шумлы, п оставалась еще слабая надежда овладѣть 
крѣпостью Сплистріею; по, повидпмому, у псполнптелей энергія стала 
ослабѣвать къ исходу столь трудной камнапіи. 

Еще ран'Ье, 3-го (15-го) сентября, обѣпігъ дивпзіямъ С-го корпуса 
генерала Рота велѣно было слѣдовать къ Шумлѣ, при чемъ опѣ подъ 
Силпстріею былп смѣпены войскаііп 2-го корпуса генералъ-адт.ютапта 
князя Щербатова. Войска 7-го корпуса принца Евгенія Виртемберг- 
скаго частями двинуты былп къ Варпѣ для усплспія онерацій противъ 
этой крѣпостп. Затѣмъ, 4-го (1С-го) октября, началось отстунательпое 
двнженіе нашихъ войскъ пзъ-нодт. Шумлы: С-й корпусъ генерала Рота 
отошелъ въ Козлуджу, а гепералъ Рудзевпчъ ст. 3-мь корпусомъ двинулся 
къ Силистріп. Послѣдній былъ слабо преслѣдуемъ пепріятелемъ, п только 
7-го (19-го) октября завязались жаркія арьергардныя дѣла въ Айдоад- 
ской лощпнѣ съ восьмптысячнымъ турецкпмъ отрядомъ. Дороги сдѣла- 
дись непроходимыми вслѣдствіе проливныхъ дождей, п 3-му корпусу, 
при изнуренныхъ лошадяхъ п пстощенныхъ въ сплахъ людяхъ, лииіеи- 
ныхъ надлежащаго продовольствія, пришлось бороться съ пепмовѣр- 
нымп затрудненіямп, въ особенностп въ Айдоадской лопщпѣ, пзъ ко- 
торой приходилось подниматься на крутизны, простпрающіяся на двѣ 
версты. Артпллерію удалось спасти, но въ виду натиска турокъ пришлось 
пожертвовать обозомъ. Гепералъ Рудзевпчъ роздалъ людямъ, что они 
могли взять, а затѣмъ истребплъ большую часть своихъ обозовъ, застря- 
вшихъ въ лошрнѣ. Въ этоігь дѣлѣ мы понесли потерю болѣе 700 человѣкъ. ИМГІЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ 
Вѳликій князь Михаилъ Павловичъ. 

(Съ лиотграфіи того времени). По прпбытіи генерала Рудзевича къ Сплистрін, сплы облеіавшпхъ 
ее войскъ возрасли до 30.000 человѣкъ, но благоиріятное время для 
рѣпштельныхъ дѣйствій противъ крѣпости прошло. Проливные дожди 
наводнили траншеи и затопили мѣстность, по которой надлежало вести 
подступи, Вскорѣ дождь смѣнплся мятелью, при восьми-градуснолъ 
морозѣ; снѣгомъ занесло землянки п батареи. Па Дунаѣ сталъ уже 
появляться ледъ, грозпвшій совершенно прервать сообп;еніе съ лѣвымъ т.п— 23 хп ГЛАВА ПЯТАЯ берегомъ п прекратить іюдіюзъ иродопольстиенііыхъ п боепілхъ приііа- 
совъ, въ которыхъ II бсз'ь того оіцущался недостаток!.. Кт. тому же 
3-й корііуст. нуждался въ отдыхѣ на зпмнпхі. киартіірахт. ііослѣ всѣхъ 
трудовъ п потерь, ііоиесенныхъ пмъ т. теченіе камііаіііи. Между тѣмъ, 
18-го (30-го) октябі)Я, графъ Вптгенштейнъ иъ сонроиожденін графа Ди- 
бича прибылъ пзъ Варны пъ Каларапіъ. Убѣдніішись лично ія, неиозмож- 
ностп продолжать осаду въ столь позднее время года, главнокомандующій 
по совѣщаніп съ графом ь Дибпчемь рѣшился, 1-го (13-го) ноября, снять 
блокаду Сплпстрін^^. Главная кі!аі)ти])а армін была перенесена въ Яссы, 
куда прпбылъ фельдмаргаалъ 7-го (1У-го) ноября; за нимъ іюслі.довалъ 
графъ Днбпчъ. Графу Ланжерону ввѣрено было начальство надъ всѣмн 
войсками, занимавшими лѣвый береіт. Дуная, а генералу Роту подчи- 
нены войска, предназначенныя для охраненія запятой нами части Болгаріи. 

І^рафъ Мольтке пиіпетъ: «Есля Припять въ соображение огромныя 
жертвы, которыми ознаменовалась для русскпхъ камнанія 1828 года, 
то трудно сказать, кто ее выпгралъ или потерялъ: русскіе или турки? 
Значеніе этого похода должно было определиться второю кампаіііеіо>. 

«Но, — замѣчаетъ тотъ же авторъ, — если камнанія получила сносный 
исходъ, то въ этомъ нисколько не повинны сообразкенія русской стра- 
тегіи. Кампанія была подготовлена неудовлетворительно, начата недо- 
статочными средствами п открыта слпнікомъ поздно; панравленіе же, дан- 
ное главному корпусу войскъ, было такое, отъ котораго иногда нельзя 
было ожидать какого либо результата. Но всѣ эти ошибки были непра- 
влены отличными качествами, свойственными русскимт. войскамъ, само- 
отверженнымъ повпновепіемъ началышкамъ, настойчивостью солдата, 
бодростью его духа въ перенесеніп лпшеній п неіюколебпмымъ му- 
жествомъ среди опасности — вотъ обстоятельства, отіионпвшія гибель, 
которая угрожала русскимь подъ Шумлою, п удержпвавшія преднріим- 
чивость сераскира; оіш же побѣдили всѣ затруднепія п противодѣй- 
ствіе, встрѣченныя подъ Варною, н въ такой степенд подѣйствовали 
на Омеръ-Вріоне, что онъ, несмотря па одержанную пмъ побѣду, про- 
стоялъ, какъ ошеломленный, десять дней въ бездѣйствіп, между тѣмъ 
какъ Варна, этотъ оплотъ Оттоманской пмнеріи, пала передъ его гла- 
зами. Начпнанія полководцевъ должны подвергаться критическому раз- 
бору, который не всегда можетъ относиться къ нпмъ благонріятно; 
но поведеніе войскъ, отъ нослѣдняіо солдата п кончая самымъ глав- 
нъшъ началышкомъ, какъ при штурмѣ Брап.юва, такъ и въ натпскѣ 
подъ Куртепэ, равно какъ и въ мпнахъ п нодступахъ подъ Варною, 
выше всякихъ похвалъ кабинетнаго пера». 

Очевндедъ заключптедьнаго эпизода кампанш 1828 года, генералъ- 
адъютантъ Депрерадовпчъ, писалъ фельдмаршалу графу Сакену, 16-го 
(28-го) ноября, изъ Тульчина: 

178 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ППРВЫГі «По слабому .моему іюиптііо о бо.іі.піііхъ пооииглхъ оіісраціяхъ, я 
ничего не смі.ю сказать о толкахъ ніи) ііыиѣіиіііА поході. и кампапін». 
Кажется мнѣ, однако ;ке, что чудесное паденіе Варны несколько но- 
правнло наше иебл метательное ноложепіс, быппіее до того иременн, н 
котораго быль я свидетель. Еслп симъ концемъ для переду восполь- 
зуются, какъ должно полагать, то, моисеть быть, п вся стіюгая критика 
уничтожится. При семь, почитал ваиіе сіительство душсино, рѣшаюсь 
доложить мое мнѣиіе о диухъ важныхъ частяхъ безпо])ядка, какового 
въ пятидесятилетнюю мою службу не видывалъ и котораго причиною 
полагаю почти уничтоженк- аі)міи бе;гь боя, а именно: .медицинской п 
нровіаптскоП, У первой быль одіпіь лЬкарь на 600 челоиѣкь больпыхъ; 
въ ыедпкаментахъ былъ еиі,е больиіій нсдостатокъ по проііоіиі,іи слабыхъ 
въ искусствѣ докторовъ; для раненыхъ, которыхъ число, мо:кпо сказать, 
было ничтожно, противу пі)е;кіпіхъ, вапіему сіятельству изпѣстныхъ, нс- 
достатокъ во всѣхъ прииасах'ь былі. таковъ, что бппты употреблялись 
изъ палатокъ. Трапсноіті]ювка пзъ одного въ другой пунктъ госпиталя 
п всѣ распоряжепія по сей части были столь слабы, что превышаютъ 
всякое воображеніе. Не лучніс сей части было і)аспоряжеиіе господина 
сенатора (Абакумова) по продовольствію. Гвардія и пеболыиая часть 
армін, находпвшіяся по едипственной иашой довольно вѣрчой береговой 
диніи, по милости флота, певзирая па певѣриость и пеиостояппость 
стихіи, были довольно счастливы и мало нуждались. Но армія, особливо 
нодъ Шумлою, изрядно нотернѣла». 

Въ заключеніе остается намъ еще вкратцѣ упомянуть о побѣдахъ, 
одержанныхъ графомъ Паскевпчемъ-Эриванскимъ въ Азіатской Турціп. 
Совершенный имъ въ 1828 году походъ ознаменовался ненрерывнымъ 
рядомъ блестяпі,ихъ успѣховъ; побѣды «отца командира» служили импе- 
ратору Николаю истинным ь утѣшеніемъ среди невзгодъ и затрудненій, 
съ которыми приходилось въ то же время бороться русской арміи на 
Балканскомъ полуостровѣ. 

Графъ Паскевичъ, едва окопчивъ изнурительный иерсидскій походъ, 
имѣлъ въ своемъ распоряженіп для дѣйствій противъ Азіатской Турціп 
11.000 человѣкъ, между тѣмъ какъ турки угрожали намъ вторженіемъ 
въ Закавказскій край. Ноложеніе дѣлъ во всѣхъ отношеніяхъ было не 
изъ блестящих!., но Паскевичъ вышелъ побѣдителемъ пзъ всѣхъ за- 
трудненій п предупредилъ рѣшительностью своихъ дѣйствій всѣ намѣ- 
ренія непріятеля. Окопчивъ нрпготовленія къ походу, Паскевпчъ пере- 
шелъ 14-го (2б-го) іюня въ Гумрахъ границу и, двинувпшсь къ Карсу, 
юялъ его штурмомъ 23-го іюня (5-го іюля). 

Послѣ этого успѣха явилось новое бѣдствіе: въ Карсѣ открылась 
чума. Благодаря принятымъ мѣрамъ, чумная зараза не усилилась, но 
вскорѣ начала ослабѣвать, п, простоявъ двадцать дней внѣ крѣпостп въ ГЛАВА ПЯТАЯ лагерѣ, Пасксвіічь иаиранился къ Ахалцыху. »}агЬмъ, :}аиявъ доіюгою 
Ахалкалаки п Гертппзі. п разопіа. 30.000 туіюкь, иыстуіпінпіпхі. ііро- 
тпвъ него Н37. Эрзорума, овладі.лъ 1б-іо (28-іо) августа крѣііостью 
Ахалцыхомъ. Вслѣді. за спми ііобѣда^гп занять былт. оозъ боя Ацкурт-. 

О двііжопіп чорез'ь Саганлугсісія горы па Орзсрумъ, конечно, нельзя 
было ііомыпілять. Оставалось (чце занять Баязетт. и Ардаган'ь, что іі 
было исполнено безъ особеиныхь затрудненіЛ, и ігь заключеніе обра- 
тить все внпманіе па устройство зпмнихъ квартирт. п обезнечепіе про- 
довольствія войскъ. 

Такпмт. образомг, менѣе чѣ-мъ въ два мѣсяца, Паскевнчу удалось 
съ самыми ограниченными средствами разсѣять непріятельскую армію 
п занять три паніалыка: Карсскій, Ахалцыхскій и Баязетскій. 

Пмиераторт. Николай наі-радилъ графа Паскевича-Эриванскаго ордс- 
номъ св. Андрея Первозваниаго. VI. Желая неиремѣпно посиѣть въ С.-Петербургь к'ь Іі-му октября, 
пмператоръ Иііколай совеі)ппілъ переѣздъ изъ Одессы съ необыкновен- 
ной быстротою, нес.моті)я на темныя ночи и осснніе дожди. 

Бенкеидо])фь иипіетъ: ^Мы прискакали въ Царское Село, правда 
измученные п полузамерзшіс, по 14-го числа утромъ. Государь остапо- 
віися здѣсь, чтобы переодѣться и пріѣхать въ С.-Петербургъ именно 
въ то время, когда обѣ императрицы со всѣмъ дворомъ будутт. у обѣдни. 
Ему хотѣлось войти въ Зимпій дворсц'ь, не бывт. никѣмь за>гЬченнымъ; 
но, когда мы подъѣзжалп почти украдкою со стороны Дворцовой набе- 
режной, его узнали въ рядахъ двухъ эскадроновъ Кавалергардскаго 
полка, стоявшихъ тутъ, чтобы взять и провезти по улицамъ привезен- 
ный пзъ-подъ Варны турсцкія знамена. Общее ура;> прогремѣло при 
впдѣ государя, и от. вошелъ во дворецъ между трофеяііп завоеванной 
Варны, сопровождаемый кликами стоявшей на набережной толпы. Но 
по вступленіи въ царскіе чертоги, гдѣ радостно бросились ему навстрѣчу 
супруга п дѣти, онъ быль жестоко поражент. вѣстью объ опасной бо- 
лѣзші императрицы ^Гаріи Ѳеодоровны;>^^. 

Безпрестанныя тревогп, сонровождавшія тяжелую для насъ войну, 
опасности, которымъ подвергался государь, и радость, вызванная полу- 
ченіемъ пзвѣстія о взятііі Варны, потрясли крѣпкое дотолѣ здоровье ея. 
Сначала болѣзнь не внуша.та особыхъ опасеніЛ; императрица могла даже 
ппсьменно сообщить цесаревичу пзвѣстіе о возвращеніп государя въ 
С.-Петербургъ п о собственномъ нездоровьѣ. Поэтому неудивительно, 

180 |:}:!У'^ 
5 К:, /.^с^^ 
ІІ.'.1..'І.1І!,'іІ|ІІ|, ІЛ ,.сі ..._ „«ІЗ ГЛАВА ПЯТАЯ что нмііератоі)Ъ Николай т. іііісьмѣ кі. Константину Павловичу отъ 
21-го октября (2-го ноября) уві.домиль брата, что Рюль но пмЬетт. ни 
малѣйшаго сомнѣнія насчстъ скораго ся ві.іздоровленія^^. Оказалось, 
однако, что врачъ ошибся т, оп])едѣлепіи болЬіни, и 22-го октября (3-го но- 
ября) докторъ Крсйтонъ вынужден!, былт. пустить императриц!; кіюкь; 
тѣмъ не менѣс появились признаки паралича. Отиынѣ всѣ нринятьія 
нѣры не могли уже привести къ ці.ліг, п 24-го октября (5-го ноября) 
1828 года, въ два часа тридцать минуть пополуночи, императрица 
Марія Ѳеодоровна скончалась. 

Въ тотъ же день государь нпс<гль цесаревичу: 

«Помолимся Богу за ту, которая на этой землѣ состав.іяла для нась 
всеі Да будетъ воля Его, и да нисиошлстъ Онъ намъ силы, чтобы ие- 
ренестп ужаснѣйпіес пзъ несчастій. Все копчено сь двухъ ст. полови- 
ною часовъ утра. Болѣзнь развилась съ такою быстротою, что никаі;ое 
лѣкарство не могло остановить ся; такъ какъ кровь бросилась къ го- 
лой, то третьяго дня вечеромъ пустили кровь; это, казалось, прппесло 
пользу. Ночь была сносная; утромъ, такъ какъ голова была тяжела, 
попытались прибѣгпуть къ слабительному; дѣйствіе было таково, что 
доказало необходимость сдѣланнаго, но силы уменьшались пос.тЬ каждаго 
дѣйствія; языкъ повииовался плохо, и глотаніе было затруднено; врачи 
опасались немедленнаго паралича легкихъ; шпапская муха па сппнѣ не 
произвела никакого дѣйствія, и силы и сознапіе ослабѣвалп. Нулаіо было 
дать ей почувствовать ея пололсеніс и ск-іонить ее выполнить свой хрп- 
стіапскій долгъ! О дорогой Копстантпнъ, представьте себѣ мое состоя- 
ніе, когда я выполнилъ эту ужасную обязанность! Я далъ ей понять, 
что наступило время подумать объ этомъ; она часто задавала мнѣ во- 
просъ: «развѣ л въ опасномъ положеніп?» — и сказала мнѣ: «о, зна- 
читъ, я въ очень опасномъ положеніп!». Я отвѣчалъ ей: «я на- 
дѣюсь, что нѣтъ, но я знаю ваши чувства, и хорошо почерпнуть силы 
въ томъ, что постоянно даетъ ихъ». Она отвѣтила мнѣ: <я сдѣлаю 
это завтра, я хочу приготовиться сегодня;>. Я сказалъ ей: «зачѣмъ 
откладывать? вы постоянно готовы». Она проговорила мнѣ: «позовите 
Вилламова>. Онъ вошелъ, но ничего не могъ понять, такъ какъ языкъ 
уже повиновался съ трудомъ; затѣмъ послѣдовалъ моментъ возбужденія: 
она непремѣнно хотѣла перейти въ свою постель, затѣмъ сѣсть, и при 
всеыъ томъ не понимая самое себя. Наконецъ, черезъ нѣсколько мгно- 
веній мнѣ удалось заставить ее замѣтить духовника; тогда она снова 
стала спокойной и псиовѣдалась въ полномъ сознаніи, горячо молясь. 
Какой назидательный и ужасный для насъ моментъ! Я молился одинъ 
возлѣ нея, и вся семья съ моею бѣдной, моею чудной женою; я молился 
за всѣхъ васъ, и Богъ услыпштъ наши молитвы, чтобы ниспослать намъ 
силы, и за ту, которая соединяла въ себѣ всѣ мои привязанности! Когда 

182 НМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПІ-РВЫГі это было сдѣлаііо, она поавала нась къ себѣ п, не пмі.я воіпюжпостіі 
говорить, в;шла нась за рук» п дааіс ст. сплою; я иалывалъ плена всѣхъ 
члеиовъ семьи; она открьіла глаза и сказала пѣсколько слоьъ, изъ ко- 
торыхъ мы могли попять лппіь «Аіу >; л пелѣлт. пішпсстп всѣхъ дѣтей, 
она крѣпко ноцѣлопала мою маленькую <гА(1іпе> п двухъ маленькпхъ 
5 2 

а й 

о и 

ев а 

И к 

.в « 

§ I 

ее Я (Г 

X 

ю 
о 

в; 

еЗ 
И 

в 

ев 

§ 

X 

з: 

і 

&• 
ф 

с 

2 

2а в 

о 
РЗ 
о 

ш 
ш 

о 

а" 

с, Михаила и даже улыбнулась. Что капается друтпхъ, то на нихъ она 
могла лишь положить руку. Она не страдала; конечности холодѣли, и 
дыханіе учащалось, но безъ хрипѣнія и усилій; наконецъ въ два съ по- 
ловиною часа^^, безъ малѣйшпхъ страданій и судорогь, она послѣ нѣ- 
СЕОльЕихъ вздоховъ ТИХО нерсстала дышать. 183 ГЛАВА ПЯТАЯ <Вотъ мы сиротами! Иамъ остаетесь лишь иы — старііііА и глава 
нашей несчастной семыі. Па ііасъ именно нереходятъ нанін нривязан- 
ностп, не отталкнішйте нхт., дорогой Константннъ, и замѣнпте намъ, 
насколько -это- возможно для вась, ту, которая все в])емя, пока Господь 
хранплі. ее, составляла для нась все. 

<Я отъ глубины дуипі благодаі)Ю Гюга, что онъ дароваль мнѣ 
грустное утѣніеніе имі.ть ііозможность быть щт ней вь этотъ ужасный 
моменгь; у меня была потребность или какі.бы нредчувствіе этого; 
что-то неотразимое влекло меня сюда. Я быль да.іеі;'ь отъ мі.іслп нред- 
видѣть — зачЬм'ь! Я выбился пзь си.чъ, ііоя бѣдная жена надломлена; 
да поддержит'ь ее Господь! Что будетъ сь вами? съ моей доброй се- 
строй? Однако, именно на нее я разсчитываіо, что она ноддер;і;нтъ 
васъ; кто же лучиіе ея могъ бы сдѣлать это? Думая, что, моа;ет'ь быть, 
въ ваши намѣренія входить и]>іі.хать сюда, чтобы воздать матуипсѣ 
послѣдній долг'ь, я могу сообщить вам'ь, что у вась имѣется для этого 
вполиѣ достаточно времени, такъ какъ нрпготовленія нотребуютг., но 
крайней мѣрі., десять дней. Васъ не можетъ удивить, если я скажу, 
что быть вмѣстѣ въ такія ужасныя минуты было бьі счастіемъ. 
Да поддержитт. іьісъ зні.іосерд[п.ій Гюгъ. 

«Душею и сердцемъ обнимаю васъ и нроиіу у васъ благословенія, 
какъ я нросилъ его у нея, — для меня, моей жены и для моихъ добрыхъ 
дорогпхъ дѣтей» ^^. 

По полученіп этого письма, цесаревичъ немедленно собрался въ 
путь п, выѣхавъ пзъ Варшавы 30-го октября (11-го ноября), ирибылъ 
въ Петербургъ въ субботу 3-го (1о-го) ноября. На другой день, въ 
воскресенье, вечеромъ, Константинъ Павловичъ ирисутствовалт. ні)и но- 
ложеніп въ гробъ п неренесеніи тѣла императрицы-матери пзъ тронной 
комнаты па «Са^ігит (1о1огІ8->, устроенный съ необыкповеннымь 
велпколѣніемъ въ Кавалергардской залѣ, обращенной въ траурную .залу. 

Велпкій князь Михаилъ Павловичъ пріѣхалъ вт. Петербургъ еще 
рапѣе цесаревича; получпвъ въ Кишиневѣ изві.щеніе объ опасной бо- 
лѣзнл пмператрпцы-матери, онъ пемедленно поспѣшилъ въ столицу. 

Во время нахожденія тѣла въ Зимнемъ дворцѣ допущены былп 
повседневно на поклоненіе всякаго звапія люди. Выносъ тѣла изъ 
Знмпяго дворца въ Петронавловскій соборъ п отиѣваніе нослѣдовали 
13-го (25-го) ноября. Процессія шествовала отъ дворца по Мп.іліонной, 
Царицыну лугу. Суворовской площади и Троицкому мосту въ крѣность. 
За колесницею слѣдовалъ пмператоръ Николай въ траурной енанчѣ, 
съ распущенною шляпою съ длпннымъ флеромъ. Это было послѣднее 
погребепіе члена императорской фамиліи, совершенное при соблюденіи 
всего старпннаго церемоніала, установившагося со времени кончпны 
Петра Велдкаго. Пмператоръ Николай выразилъ при этомъ случаѣ 

18* ИР— ^^«■ів^^уаіуя^^у жт.Ц" и ч" ^ |^ ^| |||| ц ^р ^^ ^ I.■|^^і^| '^р^Иіі^■вярі^^— і[^іі» . гі ■ іт щ ямур— я» и ч і . ія л і цтл і .и і і ліміц р . ■| ^ I , I ^^ ^^^;м^^^зд^д 4 ^^ЖІі-ЪіііЛіггЛі^іяСГЛІ-іі*.-**-,. і.1*^,. -.-ч.-^ ■■-■"-'-••— і-і-і)' іГііг 'III ■ II Великій князь Михаилъ Павловичъ. 

Съ портрета, пиоаннаго Ладурнероиъ. ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВІЛГі 
(^о'^^^'н} 
Г^ чТІОРТРЕТОВЪ 
Факсимиле заглавнаго листа книги «Собраніѳ портрѳтовъ^, изданной въ 1825 году. 

желаніе, чтобы подобный церсыоиіалъ не былъ прпмѣненъ при его 
иогребснііі. 

16-го (28-го) ноября цесаревпчъ Копстантпнъ Павловпчъ выѣхалъ 
обратно въ Варшаву ^^. 

Генералъ-адъютантъ Бенкендорф!, оставплъ въ свопхъ заппскахъ 
слѣдующую характеристику пмператрпцы-матерп: 

<Марія Ѳеодоровна прожпла слншкоііъ 50 лѣтъ въ томъ дворцѣ, 
гдѣ теперь испустила духъ, и служила въ немъ живымъ ^-р^комъ 
всѣхъ добродѣтелей; стараясь умягчать с^фовую строгость императора 
Павла, супруга его подавала собою прпмѣръ покорности его волѣ; она т.п— 24 івб ГЛАВА ПЯТАЯ даровала Россіп дпухт. ііопарховъ; была образцолъ жены п матсрп; 
жпла едппстпсііпо, чтобы блаіодѣтелі.стіювать бѣдіп.і.м'і., вдоиамъ п сп- 
рымъ. ВажнѣАшія, какъ п самыя мелкія подробпостп ііадзоі)а за восііп- 
таніемъ пріінятыхъ ею подъ спос поііечеиіе пѣсколі.кпхі. тысячъ дѣтей 
и яа устроПстпомъ мпожсстна болі.іпщг. занимали ее ежедневно по пІ> 
скольку часовъ, п всі.іп. этил'ь заботамь она посвяіцала себя со іюѣмъ 
жароіп. п увлечепіемъ высоко хрпстіанской своей дупиі. Уже пъ весьма 
преклонныхъ лѣтахъ, пмператрпца никогда ыс отходила кт. покою, пе 
окоычпвъ всѣхт, своихъ дѣлъ, ПС отвѣтивъ па всѣ получентля ею т, 
тотъ день письма, даже самыя малозначащія. Она была рабою того, 
что называла свопмт. долгомъ. Пауки н художества всегда нахо- 
дили въ пей просвѣиі,енную и благоволіггельпую покровительницу. Она 
любила чтепіе, не гнушалась рукодѣлісмъ п, между тѣмь, считая обя- 
занностію своего сана содействовать свѣтскимъ удовольствіямі., сь этою 
цѣлью перѣдко собирала во дворцѣ многолюдное общество на театраль- 
ный представленія и па балы. Въ лѣтнюю пору пріятно развлекалъ 
ее Павловскъ съ своими роскошными садами, вт^ которыхт. она зани- 
малась, съ особепнымъ знаніемъ ді.ла, ботаникою и садоводством-ь. Къ 
числу отлпчительпыхъ ея способностей припадлежало умѣнье такт, рас- 
предѣлять своп занятія, что у пея доставало времени па все, чему 
способствовали необычайная дѣятсльпость п пеобычайнос здоровье. 

«Взыскателг>ная къ самой себѣ. она была требовательна п къ сьоиші 
подчппеннымъ; всегда пеутоігпмая, пе жаловала, если они казались 
усталымп; накопецъ, любя пскренно и постоянно тѣхъ, кого удостоивала 
своею дружбою, плп кому покровительствовала но влсченію сердца или по 
разсудку, требовала отъ нпхъ полной взаимности. Единственнымъ недо- 
статком!, этой необыкновенной жепщииы была излииіняя, ыожетъ статься, 
ея взыскательность къ свопмъ дѣтямъ и къ лпдамъ, отъ пея завпсѣвішімъ. 
«Смертное ложе пмнератрпцы ]Маріп Ѳсодоровпы было орошено 
слезамп сокругаеиія и благодарности. Трогательно было видѣть рыданія 
моѵтодыхъ воспптапнпцъ ея заведепій, когда ихъ привозили па покло- 
неніе бездыханному тѣлу. Старые гренадеры, дѣти, сироты, придворные, 
вдовы и шіпі;іе — все это плакало, пбо всѣ лпшплпсь въ ней матерп 
и ангела хранителя». 

Графпня Нессельроде въ нпсьмахъ къ брату пишетъ: 
«Для всѣхъ эта ужасная потеря является кошмаромъ; для своего 
возраста она была свѣжа, красива, никогда не болѣла. Всѣ слон обще- 
ства будутъ въ отчаяніп; это именно была евангельская жена; доброты, 
благотворительности болѣе широкой, боліе неустанной нельзя найти; 
ея жизнь была благомъ, еще необходимымъ для всей семьи. Пмпера- 
торъ глубоко опечаленъ... Я убѣждена, п это общее мнѣніе, что Рюль, 
докторъ императрицы, не понялъ болѣзни. Такова ужъ судьба, что наша 

івв ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ императорская фамплія окружаеп. себя плохими докторами и пастолг.ко 
любить пхъ, что не хочегь другихъ, а этоп. Рюлі. не понял ь болЬпи* 

Императрица Марія Оеодороіпіа остаіиіла обширпыя, мпоготомпыя 
записки, но, къ сожалѣпію, попелѣла пхт. сжечі. послѣ своей копчипм. 
Для исторіи Россіи во второй полопипѣ XVII [ столѣтія исчезповспіо 
этпхъ заппсок'ь составляет!, пепозпагрпднмую потерю. 

14-го (2С-го) января 1821) года, императоръ Николай писалъ 
цесаревичу: 

«По ея'прпказапію, я былъ должепъ лично сжечь цѣлый яіцикъ, 
иаполпенпый серіей томовъ, родомт. воспомипапій пли дпевпик;і, іпісап- 
ныхъ ею собствеппоручпо, пзі. года въ годъ, восходят,их7. до семи- 
десятых!, годою. п окапчпваюп^ихся около 1800 года. Признаюсь, что 
это меня очепг. огорчило. Пепоііятпо, какъ моя матушка находила 
время написать псе то, что собствеппоручпо начертано ею» ^^^. 

Отвѣчая государю, цесаревпчъ писалъ, что ему вполнѣ понятно 
огорченіе, испытанное братомъ при сожжепіи дневника лмператрпцы- 
матерп. «Было бы очень любопытно прочесть его, но если уже такова 
была ея воля, то оставалось только вт. точности ее исполнить» ^^\ — 
заключаетъ Константинъ Павловпчъ. 

6-го (18-го) декабря 1828 года, въ день тезоименитства импера- 
тора Ппколая, розданы были щедрыя награды многпмъ сановішкамъ. 

Предсѣдатель государствепнаго совѣта графъ Кочубей получплъ 
портретъ государя, украшенный алмазами; князь А. П. Голпдынъ, графъ 
П. А. Толстой и генералъ-адъютантъ Васпльчпковъ — алмазные знакп 
ордена св. Андрея Первозваннаго; графъ Нессельроде — орденъ св. Андрея 
Первозваннаго; генералт.-адъютаиты графъ Чернышевъ п Бенкендорфъ — 
орденъ св. Владимира первой степени. 

О прпнцѣ Евгеніп Впртембергскомъ вспомнили нѣсколько позже, 
въ 1829 году. Послѣ назначепія графа Дпбпча главнокомандующпмъ 
напечатана была 1-го (13-го) апрѣля высочайшая грамота: 

«Въ озпамеповапіе особеннаго уваженія нашего къ благоразумнымъ 
расноряженіямъ и отличной храбрости, оказаннымъ вашпмъ королев- 
СЕимъ высочестЕОмъ въ нродолжепіе кампаніп 1828 года протпву ту- 
рокъ, всемилостпвѣйше жалуемъ вамъ препровождаемые у сего алмазные 
знаки ордена св. Андрея Первозваннаго, пребывая навсегда импера- 
торскою нашею милостію къ вамъ благосклонны». 

Кромѣ того, прпнцъ получплъ по этому случаю еще ранѣе осо- 
бый рескринтъ государя слѣдующаго содержанія: 

«Командуя въ продолженіе большей части прошлой кампаніп 
7-мъ корпусомъ, ваше королевское высочество оказали на полѣ честп 
отдичныя заслуги во многнхъ бояхъ примѣрною твердостію и храбро- 
стію и выказали себя передъ непріятельскпмп войсками опытнымъ и 

187 ГЛАВА ПЯТАЯ проницательным'!, полководцем!.. Поэтому почитаю для себя пріят- 
нымъ долгомъ выразить вашему высочеству за всѣ этп иохвальпьіе 
труды п отлпчпыя дѣйстпія мою искреннюю нр!ізнательн()сть, въ знак!, 
чего препровождая у сего алмазн!.іе знаки ордена св. Андрея Псрпозван- 
наго, пребываю къ вамъ неизмѣнно благосіионііьіЛ и доброікелательный •. 

Несмотря на всЬ старанія принца Евгенія, рескринтъ не бьілъ 
обнародован!, въ Россіп. «»Іоигііа1 (1е 8(;. РеІегяЬоиі'^* отвѣтилъ принцу, 
что редакція пе унолігомочена принять рсскртіть. «Я подозреваю, какі. 
все это случилось, — пипіетъ принцъ вт> своихъ заниска.ѵь. — Периьія 
слова вылились у Николая отъ дуіии, когда :ке затѣмт. опъ подиисьі- 
валъ грамоту, пущено было въ ходъ, съ вѣдома его илі! і-ѣтъ, чул;ое 
коварство. Н развѣ уже во времена Александра со мною не случалось 
неоднократно пѣчто подобное «во имя требованій политики» ^^^? Развѣ 
не ыоглп сказать Николаю Павловичу: «Оправдывая публично своего 
двоюродпаго брата, вы обвиняете самого себя;>? Отрекаясь теперь отъ 
того, что пмъ было признано по чувству справедливости, пмиераторъ 
служилъ пе своему интересу, могущему только выіпрать при каждомъ 
благородномъ поступісѣ, а явился орудіемт. мести. ]\ГігІ; іізвѣстиа !іру- 
жина этой мести, но я ея не назову; скансу только, что но всѣхъ 
странахъ люди пнтригуютъ, клевещутъ и злословятъ, и честные люди 
при дворѣ бываютъ заклеймены ііаііѣтами». 

Недоброжелателя своего, графа Дибича, при!іцъ пе прпзнаетъ !іри- 
частнымъ въ слушвшемся дѣлѣ. «Я думаю скорѣе, — нишетъ принцъ, — 
что Дпбичъ отъ души пожелалъ бы мнѣ теперь цѣлые милліоны, даже 
цѣлое королевство, такъ каісъ онъ не былъ завпстливъ, і!0 только често- 
любивъ и жаждалъ славы». Замѣтпмъ здѣсь, въ объясненіе отзыва принца 
Евгенія, что въ то время графъ Дпбичъ былъ уже назначенъ главно- 
командующпмъ дѣЛствуюіцей арміи. 

Немедленно послѣ кончины императрицы Маріи Ѳеодоровны послѣ- 
довалъ, 26-го октября (7-го ноября) 1828 года, указъ сенату, въ кото- 
ромъ сказано: 

сЖелая, чтобъ всѣ восиптательныя и благотворительпыя учрея;деиія, 
бывшія подъ управленіемъ въ Бозѣ почившей любезнѣйшей родитель- 
ницы нашей, государыни имиератриць! Маріп Ѳеодоровны, и ея мудрыми 
попеченіяип доведенный до столь высокой степени благосостоя!іія, про- 
должали и по кончпнѣ ея, руководствуясь тѣми же правилами п поль- 
зуясь тѣмп же преимуществами и выгодаіт, дѣйствовать, какъ доселѣ, 
на пользу государства и человѣчества, мы признали за благо для теченія 
дѣлъ, къ сямъ учрежденіямъ относящихся, установить предварительно 
слѣдующій порядокъ: 

«1) Императорскій воспитательный домъ со всѣмп принадлежащим и 
къ оному заведеніями, воспитательное общество благородныхъ дѣвпцъ, учп- 

188 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ ^•^ ѵ^''^">'ѣ^'Ѵ"кГк"ь^'-к'ъ^'^і^->'Ѵѵа>'Жт> к'^Пк'^^^^'кгж, /^ ^ мѣсяцословъ 

\ 

^ 1 8 2 б НА л ь т о 

ОТЪ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 9 

которое еешь 

ПРОСТОЕ, 

содержаіцее вЬ себЪ 365 дней, 

сочвяеввый 

яа зкашкЪйшія мЪсліа 

РОССІ Йеной ИМПЕРІИ. 
ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ, при Императорской Академіи НаукЪ. $ Факсимиле заглавнаго листа «Мѣсяцеслова» на 1826 годъ. 

лище ордена св. Екатерины, Павловская больница ѣъ МосквѢ и вообще 
всѣ учрежденія, въ вѣдѣніп любезнѣйшей родительницы нашей состоязшія, 
принимаются подъ непосредственное п особенное наше покровитатьство. 
«2) Составь и порядокъ унравленія сихъ учрежденій, а равно и 
порядокъ сношеній ихъ между собою, остаются прежнія безъ всякаго 
измѣненія. 

. «3) Начальства каждаго изъ сихъ учрелсденій представляютъ намъ 
всѣ дѣла, кои по устаповленнымъ правиламъ долженствовали бы по- 1» ГЛАВА ПЯТАЯ ступить на разсмотрѣніе пъ Бозѣ почивающей любсзпѣПіпей родитель- 
ницы напіеА. 

<4) Для доклада по спмі, дѣламъ и для объявлепія нашпхъ по 
опымъ попелѣній, назначается при пасъ особенный статсъ-сскретарь 
съ напменовапіемъ статсъ-секретаря по дѣламъ упрапленія учре- 
жденій императрицы Маріп». 

На эту вновь созданную должность пмнераторі. Николай пазна- 
чплъ долголѣтняго секретаря п довѣреннаго сотрудника пмнератріищ 
Маріп Оеодоровны, тайиаго совѣтнпка Грпгоі)ія Ивановича Ііилламова; 
вмѣстѣ съ тѣмъ еігу повеліно было присутствовать въ государствеіпіо.мт. 
совѣтѣ. Одновременно ст. птими распоі)яженіямп канцелярія имиерат- 
ряцы Маріп Оеодоровны была переименована въ ІѴ-е Отдѣлепіе 
собственпой его величества канцеляріп и ввѣрена управлонію 
статсъ-секретаря Вилламога. 100 ГЛАВА ШЕСТАЯ. I. 

Война В7. Европейской Турцііі вь 1828 году не привела къ какпмъ 
лпбо рѣпіптсльпымъ результатам'!.; она пзіѣла для русской арміп одпнъ 
почетный псходъ, не оправдавъ ояшданій императора Николая. Поко- 
реніе Браплова н Варны вмѣсгѣ съ удержаніемъ Пі)аводъ и Базарджпка 
могло только обсзпечпть открытіс въ 1829 году новой кампанш, благо- 
пріятный псходъ которой прпвелъ бы насъ къ желанному згпру п позво- 
лплъ бы кончить «сеііе ^иегге осііеизс», какъ называлъ эту войну 
имнераторъ Николай въ своей нереппскѣ съ цесаревпчемъ Константи- 
номъ Павловпчемъ. 

Между тѣмъ духъ турецкой арміп п рѣшпмость оттомапскаго пра- 
вительства возвысились послѣ псудачныхъ дѣйствій пашпхъ войскъ про- 
тивъ Шумлы п Силпстріи, а также поздняго паденія Варны. Громад- 
ныя же потери среди русской арміи отъ болѣзней^^, соедпненныя съ 
утратою почти всѣхъ лошадей, независимо отъ частныхъ неудачъ, испы- 
танныхъ арміею графа Витгенштейна въ открытомъ полѣ, должны были 
вселить въ Константинополь надежду на успѣшное продолженіе борьбы, 
начавшейся въ 1828 году при крайне неблагопріятной для Порты обста- 
новкѣ. Уже одно то обстоятельство, что султанъ ІМахмудъ безъ всякой 
посторонней помощи не погибъ въ единоборствѣ съ такимъ противпп- 
комъ, какимъ являлась Россія, должно было поднять значеніе Турціп 
въ глазахъ европейскпхъ державъ п обрадовать всѣхъ напшхъ запад- 
ныхъ недоброжелателей. 

Менѣе благопріятно для Оттоманской Норты сложилась камнанія на 
азіатскомъ театрѣ военныхъ дѣйствій. Покореніе Карса п Ахалцыха по- 
крыло славою графа Паскевпча, обезпечивая за нпмъ достиженіе столь же 
блестящихъ успѣховъ въ 1829 году. 

191 ГЛАВА ШЕСТАЯ Пмператоръ Ппколай немедленно занялся самммъ важнымъ пъ то 
время для Россіп дѣлоіп,: реоріанпзаціей ді.Пстпуюи^ей армін п нодго- 
товленіемъ средстпъ для нродолженія войны. По ко «сѣіп> этпмъ забо- 
таыъ чисто воепнаго характера нрисоедпнялпсь еще политпческія со- 
ображения: какпмъ ооразомъ отнесется Европа къ событіямъ на Балкан- 

СКОМЪ ПОЛуОСТропѢ':' 

Прп всей враждеоностп къ Россіи мнѣнія западно-спропейскпхъ дер- 
хавъ относптельно исхода борьбы Россіп съ Турціею расходились между 
собою. Неудачп наши возбудили прежде всего лпкованіе въ Вѣнѣ: Туіь 
ціи пророчили въ будуіи,емъ полную побѣду, Канцлеръ, «Гапіі ^ІеЫсг- 
пісЬ», по выраженію императора Николая, считалъ положеніс Россіи 
краЛне затруднптельнымъ; воображенію его п])едставлялась уже картина 
русскпхъ войскъ, тѣснимыхъ турками и доведепныхт. до печальной не- 
обходпмостп искать убѣжипі,а па траиспльванскоП территоріи ^^. ІГзреченіе, 
встрѣчающееся въ перенпскѣ того времени: «1е ^ои^ оіі ип саЬіпеі рго- 
попсега 1е тоЬ (1е соаІіПоп, оп 8'ё(;оппега (1е 1а Ігоиѵег Іоиіе ргё1:е», 
представляло пзвЬстпую долю правды ^^^. Недавно епі,е Европу пугали 
русскшіъ псполпномъ; теперь этого исполина хотѣлп изобразить карли- 
комъ. Положепіе русской арміп стали сравнивать ст. отстунленіеііъ фран- 
цузовъ въ 1812 году. Неудивительно, что при суш,сствованіп подобныхъ 
несбыточпыхъ падеждъ Меттерппхъ ласкалъ себя увѣренностію, что 
вскорѣ ему представится случай разыграть роль посредника, чтобы 
явпг'ься рѣшителемъ судебъ Востока. Для обезпеченія за собою подоб- 
наго торжества вѣнскій кабинетъ нрпзналь даже полсзнымъ поддержи- 
вать Порту въ ея рѣшепіп продолжать борьбу съ Россіею. 

Вообш,е же, за псключеніемъ обычпаго коварства со стороны Австріп 
по отношенію къ нашимъ восточнымъ дѣламъ, случайное сочетаиіе по- 
литическпхъ созвѣздій намъ благопріятствовало; неудачи же наши на 
Балканскомъ полуостровѣ какъ бы поддерживали это счастливое соче- 
таніе. Посолъ нашъ прп фрапцузскомъ дворѣ, графъ Попдо дп-Борго, 
прекрасно формулпровалъ причину подобнаго явленія въ слѣдующихъ 
словахъ: «Смѣлость и мѣры правительствъ, враждебныхъ намъ или за- 
вистдБвыхъ, будутъ всегда въ противоиоложпомъ отношен іи къ идеѣ, 
которую онѣ составятъ себѣ о нашемъ могуществѣ». 

Въ виду роковой необходимости продолжать борьбу съ Портою для 
нанесенія ей болѣе рѣшительныхъ ударовъ и достиженія такпмъ иу- 
іемъ желаемаго мира, приходилось государю, прежде всего, подумать 
о выборѣ новаго г.іавпокомандующаго і[ обновленіи личнаго состава 
штаба армін, предназначенной дѣйствовать въ 1829 году на Балкан- 
скомъ полуостровѣ. 

Выше было уже не разъ указано на зависимое положеніе, въ кото- 
рое былъ поставленъ фельдмаршалъ графъ Витгенштейнъ во время всего 

198 ^--^^ -/Ы^ П Р И К А 3 Ъ 

РОССІЙСКИМЪ ВОЙСКАМЪ. 

Миръ съ ІТерсісю, славный и полезный Отечеству, неположилъ 
еще конца зпамепитымъ подвпгамъ Россійскаго воинства. Брань 
справедливая прекращена съ одной стороны: по съ другой пред- 
стоишь на^гь новая брань, столько же справедливая, для зацпяіы 
честп нашей п правъ, купленныхъ цѣпою крови Русской. Велико- 
душное .шерпѣніе Благословеннаго АЛЕКСАНДРА было уже псшо- 
щено враждебнымп поступками Турецкаго Правительства: ныпѢ 
сіе Правительство преисполнило мѣру и явно слолѵпло съ себя 
личину друліелюбія, едва ушвердпвъ миръ священнѣйшими клятва- 
ми. Мы идеыъ пресѣчь смуты п убіисшва въ страпахъ, наыъ со- 
предѣльныхъ, и возсшановишь нарушенный миръ на прочііыхъ 
основаніяхъ. 

Воины! сражаясь съ народами просвѣщеннымп, искусньгш въ 
битвѣ, БЫ пріобрѣли славу неувядаемую, не одною храбросшію 
побѣждая, но и благодушіемъ. Безошвѣшное повиновеніе ІІачаль- 
никамъ, строгое соблюденіе порядка и мидосердіе къ побѣлден- 
йымъ, были всегда отличительною чертою Русскихъ рашніііов-^ 
Ошъ того мирные граждане вездѣ столь ліе радовались вашему 
пришесшвію, п вами побѣжденные именовали васъ избаБпшгдями. 
Вы сохраните и нынѣ сію драгоцѣнную славу: простирая друже- 
любно руку къ единовѣрцамъ нашимъ, пораліаите сшропшзііыхъ, 
но щадите безоружныхъ и слабыхъ; щадите досгаояніе, до:пя и 
самые храмы враговъ, хотя и другую вѣру псповѣдающдіхъ. Такъ 
велишь наша вѣра. Святое ученіе Спасителя! Преклонившіп къ 
себѣ крошосшію и человѣколюбіемь ожесточенныхь, защпішпшіи 
сігрошу и вдовицу — паравнѣ съ храбрѣйшпмъ въ боѣ будещъ 
блиЗОЕЪ къ Моему сердцу. 

Воішы Русскіе! Вы не обманете Моихъ ожиданій. Съ нами 

Богъ, вѣнчающій побѣдазіп доблесгаь и правду! 1 

і 

( 

На подлианоиъ подпаслно Собсшвевпою ЕГО ПМПЕР\Т0РСК.Лі'О 
ВЕЛИЧЕСТВА руьою: 

ликолли. І% Санктпетер^урггв. 
Аврѣля а Аид 1^23 годя. '" 1~^'**! 
^' ч" сщ^' 
:"1^>Г-'^ : — • • 
^^.^^:^,^ ■-1 -...■. у ,■■,.,..,;-. ■.-.-^-.л..;, .^^..■.^1.3^.^^а^^.^1>,.-іі.^ѵ,ѵ^^.^ "■- ^^»"'^-**^ Кяязь Алвксандръ Сѳргѣѳвичъ Меншиковъ. 

(Съ дитографіп Басияа, сдѣланной съ портрета А. Брюлова). Т. II —26 N3 ГЛАВА ШЕСТАЯ похода. Рядомъ съ ннмі. «озсѣдала власть какь 6\л другого пегласііаго 
главнокомаидуюіцаго, пъ лііцѣ начальника глаинаго штаба его имисра- 
торскаго величества, графа Дибича, который все время находился въ 
непосредственных!, снопіеніяхъ ст. государемъ, велт. помимо фельдмар- 
шала обширную по дѣламт, арміи неі)ениску и руководпль ходомь опс- 
рацій вполнѣ самостоятельно, будучи уполномочент. на то высочаПпіимт. 
довѣріемъ. О настояп^еігь главнокомандуюш,е>гь, г])афѣ ВитгениітеГіиѣ. 
въ счастливую пору войны 1828 года обыкновенно какь бы забывалп; 
опт. внолнѣ стуиіевался предъ всеноглоп^аюіЦЧіП' апто])итет(Піь графа 
Дпбича. Только неудачи п затрудненія, нроявивпііяся і{0 время безцЬль- 
наго шумлпнскаго сидѣпія, заставляли вспоминать о лицѣ официально 
отвѣтственнаго главпокомандуюнщго ^^^. Укоры сьпіалпсь тогда на голову 
несчастнаго старца, клястицкіе лавры кото])аго у:ке сильно поблекли 
еще съ 1813 года, послѣ Люцепа и Бауцена. «Тепе/ Іеіе а уой'е ѵіеих 
шагёсЬаІ еі етріоуег шоп поиі сріаші он по ѵои.ч оЬеіІ; рач», — ппсалъ 
27-го августа (8-го сентября) пмнераторъ Николай графу Дибичу, по 
просьба главнокомандующаго объ увольпепіи, заявленная послѣ пеудач- 
ныхъ дѣлъ подъ Шумлою, тѣмъ не мені.е не была уважена ^". Въ дру- 
гомъ ппсьмѣ кь Дпбпчу государь еще болѣе рѣзко выразился пасчетъ 
графа Витгенштейна, сказавъ: «Вообще глупость п безпечпость фельд- 
маршала проглядьгеаютъ во всемъ, и ваша болѣзнь, любезный другъ, от- 
крыла ему совершенный просторъ для полнаго обнаружепія своей не- 
способности» ^'^. 

Послѣ паденія Варны и отъѣзда государя пзъ арміп въ Россію 
фельдмаршал!, возобновплъ свою просьбу объ увольненііі, испрашивая 
соизволеніе на отъѣздъ въ Подольскую губернію, по отправленіп войскъ 
на знмпія квартиры ^^^. 

Просьба графа Витгепштейиа была вторично отклонена; от. удо- 
стоился получить пзъ С.-Петербурга рескрпптъ слѣдующаго содержанія, 
помѣчепный 11-мъ (23-мт.) ноября 1828 года: 

сГрафъ Петръ Хрпстіановичъ! Съ крайппмъ прискорбіемъ усмотрѣлъ 
я нзъ письма вашего, отъ 5-го октября, намѣреніе ваше оставить коман- 
дованіе дѣйствующею арміею. Предводительствуя оною въ продолженіе 
кампаніи столь трудной, какова настоящая, подвергаясь вліяпію кли- 
мата вреднаго и всѣмъ тягостямъ военнымъ, вы стяжали песомнѣнныя 
права на живѣйшую мою признательность и многими опытами вновь 
доказали, сколь полезна отечеству усердная ваша служба. Посему убѣ- 
дителъно прошу васъ сохранить начальство падъ ввѣренною вамъ арміею 
и не оставлять оной даже временно, доколѣ не расположите войскъ на 
зимыія квартиры, не возстановите въ оныхъ частей, разстроенныхъ въ 
продолженіе настоящей камнапіп, не обезпечите успѣшнаго открытія 
будущей. Вы не отклоните отъ себя псполненія сего моего желанія, п 

104 ИМГІЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ новымъ доказательстііомъ ііостояппаіо усердія нашего кг. отечеству н 
личной ко мнѣ привязанности нріиму елулсеніе ваше; но, если, совер- 
шнвъ труды, въ нродолженіс зимы вамі. нредстоящіс, вы почувствуете 
необходимость возвратиться въ круп, вапіего семейства на мі.сяцъ или 
на шесть недѣль, не слагая съ себя впрочемт, командоианія арміею, то 
я охотно на сіе соглапіаюсь, оставаясь въ соверпіенной увѣренности, что, 
собравъ временігьпгь отдохновеніедгь новыя силы, вы съ полною готовно- 
стію возвратитесь кь иснолненію нредііачертаній монхъ для будуи^ей 
камианіи. 

«Пребываю къ вамъ навсегда доброжелательным!. 

«Николай» "°. 

По полученіп рескрипта, столь милостиво вьіражавшаго волю госу- 
даря, графу Витгенштейну оставалось только благодарить п съ покор- 
ностію продолжать нести почетное бремя, обративпіееся для него уже 
давно въ терновый вѣиецъ "'. 

Въ половпнѣ декабря графъ Дибичъ пріѣхалъ изъ арміп въ С,-Пе- 
тербургъ. Для нолнаго разъясненія обстоятельствъ, сонровождавшихъ 
возвращеніе въ столицу начальника главпаго штаба, необходимо обра- 
титься нѣсколько назаді. 

Послѣ своего пріѣзда изъ Варны пмнераторъ Николай прпступплъ 
въ пнсьмахъ къ графу Дибичу къ обсужденію условій будущей кам- 
паніп протпвъ турокъ. Первоначально она обрисовывалась государю 
въ слѣдующемъ впдѣ: онъ прнзнавалъ невозможнымъ удержать фельд- 
маршала на мѣстѣ главнокомандующаго, въ виду выраженнаго пмъ по- 
ложптельнаго желанія отказаться отъ командованія арміею; но, ко- 
нечно, отъѣздъ его должеиъ будетъ послѣдовать не ранѣе располо- 
женія армііі на зимнпхъ квартпрахъ. «Проѣзжая черезъ Могплевъ, — 
писалъ пмнераторъ Николай графу Дибичу 16-го (28-го) октября, — я 
видѣлся съ добрымъ старпкомъ Сакеномъ (1е Ьоп ѵіенх Заскеп), и я 
опасаюсь, что слабость воспрепятствуетъ ему принять то новое назначение, 
которое вообще вполнѣ соотвѣтствуетъ мопмъ желаніямъ; пока Ланже- 
ронъ ыожетъ оставаться, какъ старѣйшій изъ генераловъ, безъ титула 
командующпмъ войсками въ Молдавіи, а Ротъ въ Болгаріи; если же 
нельзя будетъ пзбѣжать второй кампаніп, то мнѣ придется возвратиться, 
и тогда я буду лично командовать, имѣя подъ своимъ начальствомъ 
Ланжерона» ^ 

Относительно плана будущей камнаніп государь подъ вліяніемъ, 
конечно, недавнпхъ событій полагалъ полезнымъ не переходить Бал- 
канъ, находя, что здравый смыслъ и благоразуміе настоятельно требуютъ 
оставить всякую о томъ мысль. Признавалось достаточнымъ. удержать 
за нами то, что было покорено, и затѣмъ овладѣть тѣми пунктами, ко- 

195 ГЛАВА ШЕСТАЯ торые еще не находились въ нашей власти^". Следовательно, вторая 
кампанія должна была провести къ постеиеімюму занятію одной лнніи 
Дуная, то-есть къ плану кампаніи, пріімѣненному уже однажды съ та- 
кимъ неусиѣхомъ во время семилѣтией войньі сі. Турціею въ царство- 
ваніе пмнератора Александра (съ 1800 но 1812 годъ). Этотъ нланъ 
Еампанш, — ннсалъ нмнераторъ Николай, — докажет;, всему міру, что мы 
п|Юдолжаемъ дѣло, не какъ завоеватели, но какъ нодобаетъ благоразум- 
нымъ п осмотрнтельнымъ людямъ, преслѣдующимь планъ, который мо- 
жетъ привести насъ къ болі.инімъ результатам!.» "*. 

Въ такомъ же духѣ пмиераторъ Николай писалъ графу Паскевичу 
16-го (27-го) ноября: 

«Опыты настоящей камнаніи въ Европейской Турціи показали, съ 
какими затрудненіями и пожертвованіями по естественному положенію 
п состояпію сего края сопряжены вт. ономъ отдаленныя предпріятія. 
Сюда наиболѣе нрипадлеліатъ разрушіітельныя дѣйствія вреднаго здо- 
ровью климата и совершенньій недостатокъ мѣстныхъ способовъ къ удовле- 
творена потребностей многочисленной арміи, болѣе еще увеличпваю- 
щійся по чрезвычайнымъ трудностямъ, коими перевозки и доставки 
всякаго рода соировождаются. Но симъ соображеніямъ п въ особен- 
ностп по видамъ нынѣганяго состоянія Евроны, я предгіолагаю въ нро- 
долженіе будущей кампаніл вести за Дунаемъ войну болѣе спстематиче- 
■скую, нежели наступательную: ограничиться овладѣніемъ Силистріп. 
Журжп п другихъ крѣиостей, оставшихся доселѣ въ рукахъ турокъ на 
рѣкѣ сей, стать на оной твердой ногою и съ сего основан ія дѣлать 
•демонстраціп къ сторонѣ Бургаса и, смотря по обстоятельствамъ, отъ 
сего рода войны перейти къ дѣйствіямъ болѣе наступательнымъ, ежели, 
по соображеніи сплъ п двпженій непріятеля, въ открытомъ полѣ пред- 
ставится тому благопріятный случай». 

Для выполнепія подобнаго плана кампаніи графъ Витгенштейнъ 
признавался вполнѣ снособнымъ, п предположено его не трогать. 

Графъ Дибнчъ, съ своей стороны, одобрилъ всѣ предположенія госу- 
даря относительно обреченія арміи на атаку дунайской оборонительной 
лшші, предполагая только, предварительно, при открытіи кампаніп овла- 
дѣть, во что бы то пи стало, Шумлою— при помощи штурма. Затѣмъ 
уже графъ находилъ возможпымъ спокойно приступить къ покорепію 
дунайскихъ крѣпостей. «Это двпженіе главныхъ силъ вполнѣ оборони- 
тельное и даже до нѣкоторой степени отступательное, — писалъ въ заклю- 
ченіе Дибичъ государю, — доказало бы самымъ очевиднымъ образомъ 
напш миролюбпвыя намѣренія и выяснило бы принятую систему дѣй- 
ствій> "'. 

Но въ то время, когда графъ Дибичъ разсуждалъ такпмъ образомъ, 
полагая, что дѣйствуетъ согласно мыслямъ государя, въ Петербургѣ 

ив ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ пропзоіпелъ иерсвороп. пъ ыпѣніяхъ иасчеп. плана будущей камііаніи, 
произведенный со стоіюпы, отъ которой никто ничего иодобиаіо не ожидгиъ. 
Генералъ-адъютантт. П. Б. Васпльчпковъ обратился кт. импера- 
тору Николаю съ прямодушною рѣчью честнаго солдата п представплт. 
і^ц ііфДуЛ Д цр іуу^Уір н » ^^ іп. ' ѵт і т іт ,і щ |и^і^ ^ ^^ ■I ^ц ^ . ^I| ^ ^ ^^^ ■ .^^^)^^^^д.^■^р | | ^ » "^Щ К>.,^^.ч-.^.^-?;^і ■.-,^г^іаьгА-.--?.ч-;»:і>— ■- ^аМ&іііііаашшАвммамам и 

св 

І" - 

« I 

* а 

й § 

X о 

« в. 

а ^ 

И I 

§ 3 

.5 «■ е. с государю записку, заключающую въ себѣ самую безпощадную критику 
всего совершнвшагося въ 1828 году на европейскомъ театрѣ военныхъ 
дѣйствій противъ Турціи. Записка Васильчикова, носящая заглавіе: 
♦Аррегдп зиг 1а сатраё^пе (іе 1828>, настолько важна и поучи- ПГ7 ГЛАВА ШЕСТАЯ теіьиа, что необходимо познакомиться сь ея соде]);капісмі., прежде чѣмъ 
приступимъ къ дальпѣПпіему іізложепію событій этого иремепп. 

Исходной точкой разсуаіденій Васпльчикова была мысль, что, готовясь 
къ новой войн^;, пужно воспользоваться пріобрѣтепнымъ опытомь ис- 
текшей кампаніи, остерегаясь впасть въ тѣ же ошибки, которыя вос- 
препятствовали памъ въ достижепіи болѣе иоложптельиыхт. результатовъ, 

<Цѣль этого обзора, — пииіетъ Васіільчиковъ, — заключается въ из- 
слѣдованіп причипь, которыя вызвали неудачный псходъ каііпаніи, п въ 
указаніп средствъ, могущііхъ обезпечить успѣхъ похода, пынѣ предстоя- 
щаго къ псполненію. Я не пмѣю памѣрепія представить плапъ воен- 
ніііхъ дѣйствій и еще меиѣс принять па себя роль строгаго критика. 
Я хочу только высказать моему государю тѣ замѣчанія, которыя я имѣлъ 
случай сдѣлать. Оканчивая сцою воепиую карьеру, одеі);ки5іый недугами, 
я не могу быть обвинеиъ въ честолюбивыхъ замыслахъ или въ интригѣ. 
Я буду вполнѣ счастливъ, если хотя одна мысль, заключающаяся въ 
предлагаемомъ обзорѣ, будетъ признана полезиою и послулситъ къ славѣ 
моего государя». 

Затѣмъ Васпльчпковъ продолжаетъ: «Прп'шиы пеудачнаго исхода 
этой кампапіп не слѣдуетъ искать пи въ дурно избранной оиераціонной 
дпніп, ни въ стратегпческпхъ или тактпческпхъ ошибкахъ, иаконецъ 
ни въ превосходствѣ и искусствѣ пенріятеля; легко прослѣдить ихъ 
въ ошибочныхъ расчетахъ относительно числеииостп войскъ, которыя 
должны были быть введены въ дѣло, и ъъ певѣриыхъ свѣдѣніяхт., ко- 
торыя имѣлпсь о пастуиательиыхъ средствахъ султана и духѣ, воодуше- 
влявшемъ его войска. Пренебрегая своимъ противникомъ, возмечтали, 
къ несчастію, о тріумфальномъ шествіи до Коистаитинополя п не обра- 
щали вппманія па безчпслениыя затруднеиія, представляемыя этой войною. 
Чтобы убѣднться въ сказапиомъ, достаточно обратить вппманіе па силы, 
съ которьшп двинули императора россійскаго для иокоренія Оттоманской 
имперіп; при семъ окажется, что эта армія Ксеркса, какъ называли 
ее иностранные дипломаты въ Петербургѣ, заключала въ себѣ едва 
90.000 человѣкъ. Этими силами предполагали занять Молдавію и Ва- 
лахію, блокировать дунайскія крѣпостп, предпринять осаду Браилова и 
двинуться противъ Варны и Шумлы. Очевидно, что надежда одержать 
успѣхъ столь незначительными силами могла только быть основана па 
убѣжденіи, что придунайскія крѣпостп падутъ при нашемъ появ.теніи, и 
«то Шумла представляетъ собою открытую позицію, какъ говорили лица, 
утверждавшія, что обозрѣвалп ее... Очевидно, что начал ьникъ штаба 
основалъ прпготовленія къ войнѣ на неточныхъ данныхъ, отстранивъ 
всякое обсужден іе съ военными людьми, опытность которыхъ могла бы 
представить болѣе положительныя свѣдѣнія. Даже геній не можетъ все 
сдѣлать самъ собою, и нѣтъ настолько талантливыхъ людей, которые 

198 ИМПЕРАТОРЬ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ моглп бы обойтись бс;уь чужихъ мыслей. Осмѣлітаюсь обратить ппііманіе 
государя па сію іісттіу; его пмііеі)ат()рскоо іюліічсстію по располагасп. 
въ своей армііі п т, спосмт, соііѣтѣ столь вілсокимъ гепіемъ, которому 
онъ МОП, бы всецѣло одному съ полпымъ доиѣріемъ поручить разра- 
ботку прпіотоіілепій ко второй кампапіп; по от. имѣетъ въ споемъ 
распоряжепііі несколько талаптлпвыхъ людей, опытностью и мпѣпісмъ 
копхъ нелі,зя пі)(міеб])ечь. Собрапъ ві, коміітеті, тѣхъ пзъ ппхъ, достопп- 
ства которыхъ впуніаютъ папболі.е доі(ѣі>ія, и поручішь пмт. въ своемъ 
прпсутстпіп обсуждение плана ді.йствій п принятіс мѣръ, обезнечпваю- 
пціхъ успѣтнос его выполпеніе, государь пмѣлъ бы возможность все- 
сторонне обсудпть дѣло п остановиться па мнѣпііг, откѣчающемъ его 
намѣреніямъ. Частное обсужденіе въ отдѣльности съ отими же самыми 
лнцамп было бы болѣе вредіплмъ, чі.мъ полезнымъ... ІІѢтъ падобпостп, 
чтобы этотъ комптстт. былт. очень мпоголюдпымъ: достаточно призвать 
трехъ илп четы])ехъ лііцъ>. 

Указавъ па необходимость совѣщанія для рѣгаенія столь ваншаго 
вопроса, Васпльчиков'ь останавливается па разсмотрѣпіи другого боль- 
ного ыѣста истекшей кампаніп и яркими красками рпсуетъ неудобство, 
происходящее отъ назначепія фельдмаршала главнокомандующпмъ арміею 
въ то время, когда пмператоръ лично ею прсдводптельствуетъ. «По- 
добный конфликтъ власти не можетъ быть полезенъ, — пигаетъ Васильчн- 
Еовъ, — новѣйшая псторія представляетъ памъ не одинъ примѣръ. Дѣй- 
ствптельно, если фельдмаршалъ даровитый п достойный человѣкт>, онъ 
не пожелаетъ принять па себя роль подобія главиокомандуюп],аго; если 
же, напротивъ того, выборъ падетъ на песпособнаго человѣка, который 
все позволитъ, я не вижу пользы отъ его назначепія ^'^. Напрасно мнѣ 
скажутъ, что государь не моліетъ самъ войти въ частности адіпінпстраціп 
арміп, п что именно для этого необходимо присутствіе главнокомандую- 
щаго; на подобное возражепіе я долженъ дать тотъ же отвѣтъ, что 
талантливый человѣкъ не пожелаетъ ограничиться псполнепіемъ обязан- 
ностей пптенданта арміи, п что человѣкъ неспособный не въ состояніп 
управлять ею, но приведетъ въ разстройство. Если даже предположить, что 
найдутъ достойнаго человѣка, готоваго жертвовать свошіъ самолюбіемъ, 
то его начальникъ штаба будетъ находиться въ положеніи столь же лож- 
номъ, какъ п трудномъ; столкповеніе двухъ властей: главнокомапдую- 
щаго п начальника штаба императора, стѣснптъ п затруднитъ его ра- 
боту; онъ будетъ состоять подъ руководством!, какъ того, такъ и дру- 
гого; вынужденный угождать обопмъ, онъ не дерзнетъ исполнить при- 
Еазанія главнокомандующаго, не заручившись одобреніемъ начальника 
штаба императора; онъ будетъ терять время на пустые переговоры, дѣла 
будутъ накопляться, рѣшенія пострадаютъ отъ слишкомъ большой по- 
спѣшности, и слѣдствіемъ всего этого явится безнорядокъ. Я пмѣлъ случай ГЛАВА ШЕСТАЯ убѣдпться иоложптельиілмъ образомъ въ пѣрпостіі того, что я здісь 
утверждаю, п поэтому я не опасаюсь возражеііій. Птакъ, принимая за 
исходную точку принціигь, что цснтраліізація и едпнстио власти соста- 
вляютъ одно пзъ главнѣйіпнхъ условій для хорошо оргаітзопаппоП арміи, 
я твердо стою на томг, что если государь командуетъ лично, глапно- 
командуюний представляется лиіпнимт. колесомъ, которое затрудняоть 
двпженіе з[аніины>. 

Всѣ эти Щ)авдіп«ыя, но рѣзкія замѣчанія по поводу кампанін 1828 года 
Васпльчнковъ нѣсколько смягчплъ, высказавъ въ заключепіе истину, нро- 
тивъ которой, какъ онъ выражается, никто не станетъ возра;кать, а 
именно: ни переходъ черезъ Дунай, нн нокореніо Варны не и>гІ;ли бы 
зіѣста безъ твердой воли п предусмотрительпостп государя; продолисали 
бы упорствовать ві. штурмѣ пли въ блокадѣ Шумлы, притянули бы кт. 
ней гвардію^^, а благонріятное для военпыхъ дѣйствій время года было 
бы окончательно утрачено безъ всякаго полезпаго результата ^^^. 

Пмператоръ Николай оцѣнилъ по достоинству правдивое слово Ва- 
сильчпкова, п высказанпыя имъ вт. представленной запискѣ истины и 
полезные совѣты не остались нодъ спудомъ. Государь освоился ст> пі)ип- 
ципомъ, выставлеппымъ Васильчиковымъ, какъ непрелолаіая истина: на 
войнѣ, въ виду непріятеля, главнокомандующій должепъ руководство- 
ваться исключительно собственными соображеиіями; но, занимаясь под- 
готовленіемъ кампаніи, слѣдуетъ призвать для обсужденія людей опыт- 
ныхъ и способныхъ. Этп мысли не замедлили получить практическое 
прпмѣненіе. 

19-го ноября (1-го декабря) 1828 года, нодъ личне.імъ предсѣдатель- 
ствомъ государя, собранъ былъ комитетъ, въ которомъ приняли участіе: 
графъ В. П. Кочубей, графъ Чернышевъ, баронъ Толь и 11. В. Василь- 
чиковъ ^^. Въ этомъ засѣданіи, получивгаемъ песомнѣино важное истори- 
ческое значеніе, государь счелъ умѣстнымъ заявить собранію, что цѣль 
дальнѣйшей войны съ Турціею не заключается вовсе въ нокоренін 
Константинополя пли же въ нпзверженіп султана, но единствепио въ 
пріобрѣтеніп возможно больпшхъ гарантій для прииужденія Оттоман- 
ской Порты заключить миръ, могущій впредь обезпечпть прочнымъ и 
непоколебпмымъ образомъ точное вынолненіе препмуществъ, утвержден- 
ныхъ за Россіею прежнилш трактатами. Затѣмъ государь нрпсовокупилъ, 
что полагаетъ возможнымъ назначить для нредстоявиіей теперь кампапіи 
не болѣе 120.000 человѣкъ, и нрпгласилъ собравшихся лицт. изложить 
свое мнѣніе о наилучшемъ унотребленіп этихъ сплъ для достиженія 
результата, имѣвшагося въ виду правптельствомъ при объявленіп войны 
Турціи^во. 

Высдушавъ объясненія, данныя государемъ, всѣ нрисутствовавшіе 
на совѣщаніл сановники высказались противъ предположенной спсте- 

20О 


=^ ^І^ л^<( 
ЛЛ-^^ Томъ а >б 10. / /.{)-иЛ^ ^ ѵ/ес^^ -€,^2^Ее> ■г^^^-'г^ ^^г.^^^ ^'^-к-, /^^^-т9ч><^'^ 

^^^^:Х/^ ;^і->'^ /^^>^^>^ г:.^^^^ '^к^Ѵ ёЧі,,.~Х^ сс^^^.1-. ПЦСЬМО ГРАФА П. Ѳ. ПАСКЕВПЧА ГРАФУ СІЩОНЛЧУ. 

■ ъ 


(' 


-/'' V- ■ ■-■■- »■ 


с 

Ри, 
в 

в 

(в 

= а 

X в 

о о 

X " 

л* в< 

я * 

2 

«^ 2 

ЯП н Я 
о 

Ф 

С 

8 Т.п— 28 аоі ГЛАВА ШЕСТАЯ матическоЯ войны на Дупаі., а, напротит, того, признали пообходнмьпп. 
стараться причинить пепріятслю чупстпитольные, сильные и неожидан- 
ные удары, зіогущіе ввергнуть его въ состояніе нолнаго оці.иенѣнія и 
страха; только такпмъ спосоііомъ веденія войны признавалось возмож- 
нымъ принудить султана къ устункамъ ^^. П])ннявт. такую точку зрѣнія 
относительно характера предстоявшихъ вт. 1829 году военныхт. дѣй- 
ствій, комиссія перешла къ обсужденію въ общихъ чертахъ будуиѵіго 
Забалканскаго похода. 

Во время засѣданія 19-го ноября былъ затронуть весьма ваиіныП 
вопросъ: слЬдуетъ лп воспользоваться пастроеніемъ сербов'ь и содѣйстко- 
вать возстанію нхъ въ наніу пользу? Вонрось о сеі)бахъ быль рѣшет. 
въ отрпцателыіомъ смыслѣ, такт, какъ признавалось затруднительнымъ 
отдѣлпть отъ арміи для этой цѣлн 15.000 чсловѣкъ, п сверхъ того пі)и- 
влеченіе сербовъ кт. войнѣ затронуло бы слишкомь близко интересы 
вѣнскаго кабинета, усложнивъ чрезвычайно заключеніе мира. Тѣмъ не 
менѣе, совѣщаніе признало, однако, что если успѣхп русскаго о])ужія 
дозволять предложить миръ и вт. случаѣ, если узгЬренность ті)ебоианій 
государя не была бы признана Европою, то въ такомъ случаѣ это по- 
нудительное средство могло бы быть употреблено безъ неудобства; никто 
не имѣлъ бы тогда права протестовать ^^^. 

Когда все это совершилось, и пмператоръ Николай уже освоился съ 
новымъ взглядомъ на задачи предстоявшей кампаніи, графъ Дибичъ 
появился въ Петербургѣ. Нужно полагать, что онъ былъ немало удп- 
вленъ перемѣною, совершившейся въ воззрѣніяхъ государя; но Дибичъ 
съ присущею ему ловкостью тотчасъ нримѣнился къ новымъ требова- 
ніямъ. Незамѣтнымъ образомъ онъ постепенно отступился отъ своихъ 
прежнихъ заявлепій и, сдѣлавшись сторонникомь Забалканскаго похода, 
пересталъ признавать занятіе Шумлы необходимымъ условіемъ завер- 
шенія кампаніи; когда же рѣчь заходила объ ошибкахъ прошлогодней 
кампаиш, онъ постоянно повторялъ: «я это прекрасно знаю, это ужасно, 
это постыдно». 

Всего важнѣе, по своимъ послѣдствіямъ, было рѣшеніе, принятое 
государемъ, отказаться отъ личнаго предводительствованія арміею. Впо- 
слѣдствіп Николай Павловичъ, придавая своему рѣшенію религіозный 
оттѣнокъ, любилъ говорить: «^ие се п'ез!; раз 1а ѵоіопіё сіе Віеи ^и'і1 зе 
йізііп^ие а 1а Іёіе (1е зез агшёез» ^^^ Прп такой постановкѣ дѣла рѣ- 
шеніе вопроса, кому быть главнокомандующимъ, стало на нервой очереди. 

Графъ Дибичъ новелъ дѣло съ большнмъ искусствомъ. Прежде всего 
онъ вспомнилъ о своемъ бывшемъ главнокомандуюш,емъ, прп которомъ 
онъ нѣкогда состоялъ начальшікомъ штаба. Поднять былъ вопросъ о 
замѣнѣ графа Витгенштейна такой же развалиной: «се Ьоп ѵіеих 8аскеп». 
31-го декабря, графъ Дпбдчъ норучпль генераль-адъютанту Толю на- 

аю ИМІІЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ ппс<іть въ этомъ смглслі; частное письмо въ Могіілеііъ ^**. 4-го (16-го) 
января 1829 года (І)сльд>іаі)іпалъ Сакеіп. отвѣчалъ, что старость п не- 
дуги его, конечно, требуютт. сніісхожденія, ыо что уже одно предпола- 
гаемое прпсутствіе въ арміп государя воодушевить его п обезпечптъ 
успѣхъ; содѣПствіе л:е со стороны барона Толя послужить ему суще- 
ственною под;і,ержкою. 

На это письмо Толь сообщплъ Сакеііу, что опъ доложилъ графу 
Днбпчу содержапіо полученнаго письма, но еще рѣшптельнаго отвѣта не 
последовало, а поэтому опъ полагаетъ, что почтеіпіые годы фельдмар- 
шала все-таки будутъ прпняты въ соображен іе^^'. 

Между тѣмь г])афъ Битгеніптейіп., пребьпиш въ своей главной квар- 
тіфѣ въ Яссахъ, нпчего пе подозрѣвая о томъ, что творилось въ это 
время въ Петербург!), предавался мыслямъ о систематической войнѣ, 
предстоявшей ему въ 1829 году; сиокойиое теченіе его мыслей было 
внезапно прервано сообщеніемъ графа Дибича, что «систематическая 
война» отстранена, п для кампаніи 1829 года намѣченъ переходъ черезъ 
Балканы. 

Въ отвѣтъ на это письмо фельдмаршал'ь написалъ графу Дибичу 
13-го (25-го) января, что для предиоло;кеинаго послѣ взятія Силіістріп 
движенія за Балкапы п занятія Бургаса, Айдоса п Карнабата потребу- 
ются большія сллы ((Іе ^гапсіез {огсез гёипіез), а потому указывалъ на 
необходимость паправить гвардію въ княжества ко времени наступа- 
тельнаго двпженія арміи, въ протпвномъ же случаѣ графъ Вптген- 
штейнт. выражалъ сомнѣніе въ успѣхѣ и отказывался отъ прпнятія на 
себя отвѣтственностп ()е (іоиіе сіи зиссёз еі ^е пе р^еп^8 раз 1а ге^рои- 
заЬіІіІё 8ш* тоі)^^^. 

Письмо фельдмаршала развязало руки въ ПетербургЬ. Графъ Вптген- 
штейнъ получилъ отвѣтъ, который долженъ былъ привести его въ нема- 
лое изумленіе. Въ немъ графъ Дибпчъ писалъ, что государь усматрпваетъ 
изъ разсужденій фельдмаршала, что, такъ какъ въ виду недостаточныхъ 
силъ арміи онъ не прпзыаетъ возможнымъ принять на себя отвѣтствен- 
ность за пснолненіе требуемаго плана дѣйствій, его величеству при- 
ходится, къ сожалѣнію, приступить къ выбору новаго главнокомандую- 
щаго. Преемнішъ графа Витгенштейна не былъ названъ въ письмѣ, но 
въ заключен іе графъ Дпбпть сообщалъ, что онъ въ скоромъ времени 
лично привезетъ въ Яссы окончательное высочайшее повелѣніе по этому 
предмету. 

Участь графа Витгенштейна была рѣшена. Графъ Дибпчъ достигъ 

наконецъ главной цѣли своихъ честолюбпвыхъ стремленій, преслѣдуя 

которую онъ, по свидѣтельству многихъ современннковъ, подготовилъ 

неудачный исходъ кампании 1828 года. 9-го (21-го) февраля 1829 года 

появился слѣдующій высочайшій приказъ: - ~ 

• 

яов ГЛАВА ШЕСТАЯ «Государь пмператоръ, сппсходя па ііропісігіегсперал'ь-({)слі.дмарптла, 
графа Вптгсіііптейпа, ксемплостппѣйпіс соіізполяетъ па уі!Олі.пеиіе его 
отъ комапдовапія нторою арміею, по соперпіеппо разстроепиому трудами 
прошедшей кдмпапіи здоропью. Назначается началыпіиъ глаппаго штаба 
его пмператорскаго полпчестпа, гепералі. отт, ппфаптерііі, генерал і.-аді.ю- 
таитъ графт. Дпбпчт., главнокомандуюнипп. второю арміею со псѣміі 
ііравамП; властію и пренмуп^ествамп, главнокомандующему большою дѣп- 
ствующею арміею присвоенными;^. 

Въ хоть же день гепералі.-адгютантъ баронъ Толь пазиаченъ 
былъ иачальпикомъ штаба второй арміи, а гснералъ-адт.ютаптъ Кисе- 
левъ получплт. въ комапдованіс 4-й резеріпп.тй кавалерійскій корнусі.. 
Съ открытіемъ же кампапіп Киселеву подчішепы были всѣ войска, пред- 
назначеыныя кт. защптѣ верхняго Дуная; графь Лаин;еропъ удалился 
пзъ арміп послѣ пазначенія поваіо глапнокомандуюш,аго. 

Назначеніе графа Дибича глапнокомандующимт. сопровождалось еще 
увольпеніемъ гепералъ-квартирмейстера второй армін, генералъ-майора 
Берга, п замѣною его генералъ-майоромъ Д. И. Бутурлиным!.. Во 
время же камианіи генералъ Бергъ снова занялт. прел;нюю долікиость. 
Кромѣ того, еще ранѣе, 19-го января 1821) года, комапдпро^гь второго 
пѣхотнаго корпуса назначенъ былъ генералъ-адъютантъ графъ Палепъ. 

Ко времени открытія йогой кампаніи совершились еще п другія 
перемѣпы въ лпчномъ составѣ пачальствующпхъ лпцъ вт, армін. Еще 
осенью 1828 года, послѣ отъѣзда принца Евгенія Виртембсргскаго, 
генералъ-лейтенантъ Ридпгеръ прпнялъ начальство надъ 7-мъ пѣхот- 
нымъ корпусомъ. Затѣмъ, послѣ скоропостижной кончины генерала 
Рудзевпча, 23-го марта (4-го апрѣля) 1829 года, генералъ-лейтенантъ 
Красовскій вступплъ въ командованіе 3-мъ пѣхотпымъ корпусомъ ^^^. 
Вмѣсто тайнаго совѣтнііка графа Палена полномочнымъ предсѣдате- 
лемъ диваноБъ кпяжествъ назначенъ былт> кіевскій военный губерпа- 
торъ, генералъ Желтухпнъ. Дежурный генералъ Байковъ былъ смѣ- 
ненъ генераломъ Обручевымъ. 

Выборъ новаго главнокомандующаго п его начальника штаба «пред- 
ставился мнѣ наплучшпмъ, — ппсалъ пмператоръ Николай къ цесаре- 
вичу, — и, признаюсь, почти едпнственнымъ, который можно было сдѣ- 
лать. Лишь одно сходство недостатковъ обопхъ лпцъ заставляло меня 
опасаться, что они не сойдутся, п, чтобы быть увѣреннымъ, что я не 
поврежу легкомысленнымъ рѣшеніемъ столь важному дѣлу, я прпзналъ 
необходпмыыъ, прежде чѣмъ офпціально заговорить объ этомъ съ 
Толемъ, заставить ихъ сначала объясниться между собою частнымъ 
образомъ; Толь выказалъ себя благороднымъ человѣкомъ, обѣщавъ дру- 
гому повиноваться и ревностно стараться, какъ только можетъ, помогать 
ему и обѣщалъ сдерживаться, чтобы не заслужить упрековъ, которые 

204 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ часто дѣлаюті. ему за его характоръ. ІІі)пзиаіп. затѣмт, его іл> себѣ, 
я предложилъ ему откропстіо сказать мігЬ, созиаиая затруднительность 
своего иоложенія въ отноіікміін кт, своему начальству вт. виду пхъ 
характеі)Овъ, счптаетъ ли оиъ возможнымь обі.иіать мпі. принять зіѣсто, 


V {.';■'•._. *ѵ'Ѵ-'- ■■■^:^.ч »' *иі5= х- -Л 


• ^^'.ѵй;) V- -, ^Ѵ ^ * ! 


Ш^ 


^ ^ ■ ( 

'%Х 


ф^.. ,_ч <і'Щ^:^^^^.:^^....1Л-!^->^ •>іІ*^ЧіГімгі'і»т»'^НГ'і»гі{'іЫіпмгііігі'ііі>иііУіі»гг'Гі»яЯ Ж 

ов 

X 

го 

V 

8 

п 
о 

§ 

с 

в 

ее 

1=; 
о 
Ж 

5 

ас 25 которое я предназначаю ему; оиъ далъ мнѣ слово, л, зная его за чест- 
наго человѣка, я убѣжденъ, что опъ не по-пустому далъ мпѣ свое слово. 
Съ тѣхъ поръ письмо фельдмаршала (Витгенштейна) показало мнѣ 
окончательно, что онъ не можетъ оставаться, и я рѣшилъ произвести 200Б ГЛАВА ШЕСТАЯ перемѣну^^. Дибпчъ уѣзжаегь сегодня іісчоіюмі. (5-іо феврали). Миѣ 
остается лпшь молить Бога благословить это вал;ііое рЬшеіііе іі иа- 
дѣятьсл, что милость свыше увѣпчастъ мои добрыя ііамѣі)еііія» ^^®. 

Получявъ іізвѣщепіе осоверпіивиіеПся ие])ем'Ьиѣ, цесаревичь отігЬчалі.: 

сЧто касается ііазиачеиія Диблча и Толя и удалепія фельдмариіала, я 
ничего не могу ска;5ать, какъ выразить лишь иожелаиія насчетъ іісполііопія 
вашыхъ иовелѣііій; ио если уже вы соблаговолили говорить со мною объ 
этомъ, я не считаю себя вт. правѣ обойти молчаиіемь общее недоволь- 
ство, которое господствует!. п])Отнвъ генерала Дибича, въ особеіпіости же 
въ арміп, въ командованіе которой оиъ вступить, гдѣ опъ сумі.лъ, за 
малыми исключепіямп, всѣхъ нерасположить къ себѣ. Гепералъ Толь 
тоже не взъ наиболѣе любимыхъ, но опъ отличается лучшимь обхонгде- 
ніемъ и пмѣетъ болѣе сторонниковъ. Я отк])Овенпо высказываю вамъ 
это, дорогой братъ, не умѣя скрывать отъ вась истину и будучи 
крайне огорченъ, что приходится говорить дурно о двухъ лицахі., сь 
которыми я нахожусь въ наилучшихъ отпошепіяхъ, и которыхъ осо- 
бенно уважаю. Образъ дѣйствій гене])ала Дибича слишкомъ оскорблялъ 
самолюбія и личности, чтобы ото могло быть тотчасъ же забыто, и 
ему придется вести двойной походъ: одипъ протіпгь туі)окъ, а другой— 
чтобы снова завоевать доброе мпѣніе, уваженіе и довѣріе своей арміи;> ^'°. 

Обмѣнъ мыслей между братьями по поводу повыхъ назпачепій за- 
кончился слѣдуюпі,пми строками императора Николая: 

сВаше мнѣніе о Дибичѣ и Тол Ь очень вѣрпо; я надѣюсь, что первый 
сумѣетъ заставить забыть прошлое, которое я настойчиво поста- 
видъ ему на видъ; онъ слишкомъ чувствуетъ тяготѣющую падъ нимъ 
отвѣтственность и слишкомъ любитъ самого себя, чтобы не сдѣлать 
всего для вынолненія ко всеобш,ему удовольствію лежащей на немъ 
задачи 2> ^''. 

Если цесаревичъ Константинъ Павловпчъ не очень обрадовался 
новымъ назначеніямъ, то въ обществѣ появленіе графа Дибича въ ролп 
главнокомандующаго также не было встрѣчено съ сочувствіемъ и вы- 
зывало до нѣкоторой степени скептическое къ нему отношеніе, под- 
тверждаемое въ достаточной мѣрѣ современными свидѣтельствами. Прп- 
ведемъ здѣсь отрывокъ изъ частной переписки одной близкой ко двору 
особы, которая пишетъ: 

«Послѣ безконечныхъ разсужденій, собрапій особаго комитета, массы 
представленныхъ заппсокъ кончили тѣмъ, что назначили Дибича главно- 
командуюпщмъ дѣйствующей арміи, придавъ ему Толя въ качествѣ 
начальника штаба. Если они ножелаютъ сойтись другъ съ другомъ, 
дѣло можетъ пойти, но оба они — горячія головы, которыя, весьма 
вѣроятно, несмотря на обѣщанія, данныя каждымъ въ отдѣльности, 
вцѣпятся другъ другу въ волосы. Здравая часть общества желала бы 

аов ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ назначен!}! Воі)4)пцопа; но государю не было угодно это; тогда захотѣли 
оставить фельдмариіала съ Толемь, по и этоть н])оектъ иотерикл. 
крупіеніе, потому что малепі.кій челові.къ, котораго осенью я очень 
желала бы признать пеліпснмъ, не иыпустнлъ своей добычи (1е реііі 
Ьотте ^не ^е ѵои(1гаі>: Ьіен .чигпоипнег 1е ^п-ап(1 сек апіопшс п'а раз 
Іасііё ^<а ргі^е); оні, былт. настолько умень, что, когда ему говорили 
объ ошибках!., сді.ланньіхъ вь нроінломъ году, онъ !ІОСТОЯННО повто- 
рялъ: «по я это прекрасно знаю; что говорять — спраіюдливо; это 
ужасно, это постыдно^. Стали говорить: человѣісъ, который такнмъ 
образомъ н])изнаетт. с!{0и !іромахи, не внадетъ сноі^а въ тѣ же ошибки, 
л вотъ опт. держитт. вт. своихъ рукахъ судьбу если пе Россіи, то, внѣ 
всякаі-о сомнѣі!Ія, судьбу і!ашего нреобладанія вь Евронѣ. Вьі поймете, 
что этотъ выборъ пикоіо пе усі!оісоиваеть, і! что мьі ііроникііут!.і опа- 
сеніями, тѣмъ болѣе, что армія снова і!е достаточііо многочисленна... 
поэтому нельзя разсчитьівать па блестящую ішмііанію»^^^. 

По прпбытіп въ Ясс!.і, граф'ь Дибичъ отдалъ 15-го (27-го) февраля 
слѣдующій собствеппоручі!о сочиненн!.ій имъ і!риказъ: 

«Храбрые воины второй арміп! 

«Государю императору благоугодно было поручить мнѣ главное надъ 
вамп начальство. Чувствую всю важность мопаршаго довѣрія п уповаю 
въ успѣхѣ на благость Всевыиіняго. Съ подпою довѣренностію къ вамъ, 
возросши въ рядахъ вашихъ, будучи всѣмъ обязанъ подвпгамъ вашпмъ, 
л знаю, чего отъ васъ ожидать можно, п не страшуся затрудненій. Въ 
любвп къ вамъ не отступлю отъ примѣра любпмаго полководца, коего 
недуги лпшаютъ пасъ счастія побеждать вновь враговъ подъ отеческпмъ 
его начальствомъ, въ коемъ я столь многократно былъ свпдѣтелеігь 
доблестей вашпхъ п вашей къ .достойному вождю привязапностп. На- 
дѣюсь, что строгая справедливость п неусыпныя о васъ попеченія, 
сходно съ свяш,енною лолею всемилостішѣйшаго нашего государя, 
пріобрѣтутъ и мнѣ вашу довѣренность. Да поможетъ намъ Богъ, и 
докажемъ, что для русскпхъ вопновъ нѣтъ ничего непреодолпмаі'0 въ 
подвпгахъ за вѣру, царя п отечество». 

Въ переппскѣ одного очевидца сохранилось описаніе пріема чиновъ 
штаба арміп повымъ начальствомъ; онъ пишетъ: 

«Начальникъ штаба, баропъ Толь, плотный, невысокаго роста муж- 
чина, съ полнымъ, широктіъ лицомъ п яснымъ твердымъ взоромъ. 
Видно по всему, что онъ гнуться не дастъ и взора не потупитъ ни 
передъ кѣмъ. Весь штабъ собрался у генерала Киселева, чтобы быть 
ему представленнымъ. Генералъ Киселевъ всѣхъ насъ назвалъ поименно. 
Какъ это кончилось, думали всѣ, что новый начальникъ скажетъ два 

907 ГЛАВА ШЕСТАЯ слова. Не тут'і.-то было. Опъ сталъ на копсцъ залы п зычігі.;іп. голо- 
сомъ сказалъ: «Да что тутъ памъ говорить? Познакомимся. Прои;айте!^ 

«Вчера было зрілпще другого рода. ЗІі.і отпраішлись кь ({имьдма])- 
шалу Витгенштейну, чтобы н[)е дета питься ноному глапиокомандующему... 
Онъ говорилъ съ жаромъ п долго, но зато невнятно. Поняли мы 
болѣе по дппженіямъ, нежели но словамъ, что онъ говорилъ о иредан- 
ностп къ доблестному начальнику, и какъ ему трудно будетъ замѣнить 
его н пр. п пр. Потомъ нос.тЬдовали лобзанія п такъ далѣе. «Л все- 
таки старика славно свернулъ», — сказалъ кто-то тихпмъ голосомь. 
Вотъ п все:- ^^. 

Остается еи;е замЬтнть, что, если мы будемъ руководствоваться разно- 
образными отзывами современниковъ, личность графа Дибича но своему 
внѣппіему облику представится намъ вообиі,е мало привлекательною. 
Небольшой ростъ, короткая шея, несоразмѣрно больиіая голова, длин- 
ные, рыжіе, нечесанные волосы, пепріятный голосъ, неумѣніе говорить 
съ солдатами п воодупіевлять пхъ — вотъ какими красками рисуютъ на- 
ружность Дибича его тогдаганіе сослуживцы. 

При вступленіи въ отнравленіе своихъ новыхъ обязанностей, графъ 
Дибпчъ вручнлъ фельдмаршалу графу Витгенштейну рескріпітъ импе- 
ратора Николая, подписанный государемъ еще 6-го (18-го) февраля 
1829 года. Содержаніе рескрипта было слѣдующее: 

«Графъ Петръ ХристіановпчъІ Соглашаясь на желай ія мои, изъ- 
явленный вамъ въ рескрпптѣ отъ 11-го ноября нрошлаго года, вы до- 
селѣ, невзирая на постпгшіе васъ недуги, сохранили начальство надъ 
ввѣренною вамъ арміею, п я съ удовольствіемъ вижу, что предназна- 
ченія мои къ прпведенію оной въ состояніе, соотвѣтствующее цѣли п 
видамъ будуш;ей кампаніп, неусыпными попечепіямп вашими, большею 
частію, исполнены. Руководствуясь опытами мпоголѣтняго служепія, 
-обезпечплп вы будуш,іе уснѣхп оружія нашего распоряженіями вашими. 
Такимъ образомъ совершили вы кругъ усильнаго труда и занятій, за 
предѣлы коего, безъ несправедливости къ вамъ, не могу требовать 
продолженія дѣятельпостп вашей, а потому п соглашаюсь на увольненіе 
ваше отъ командованія дѣйствуюш,ею арміею. Въ падеждѣ, что здоровье 
ваше, возстановясь временпымъ отдохповеніемъ, дозволитъ вамъ паки 
быть полезнымъ отечеству, мнѣ остаетсл только повторить вамъ при 
сеыъ случаѣ чувства, истинной благодарностп за долговременное п зна- 
•иенитое служеніе ваше на попрпщѣ славы, труда и опасностей. 

«Вмѣстѣ съ сиыъ повелѣлъ я сохранить вамъ полное содержапіе, 
по званію главнокомапдуюш,аго вамъ производимое. 

«Пребываю навсегда вамъ доброжелательныыъі^. 

Разставаясь съ арміею, столь долгое время имъ предводимою, графъ 
Витгенштейнъ, въ свою очередь, отдалъ приказъ, въ котороыъ, обра- 

208 ■^'•'г'г',-'гѵѴ.,і>:г.' "^^•«^••ЖЧ'»'Ч" ѵ^ •щ I I > ідіійаымііміМІііи 

г=-^ і_. ^ 13 


\і 
ѵ-^ ^^ со " 


о 


Я 
я 


со 


мО 


Иі 


<=; 


с 


ва 


і 


к 


1 


еа 


ее 
д 


Г-. 

(Я 00 ИМПР.РАТОРЪ НИКОЛАИ Ш-РВЫИ 
щц^^щягщшщтттттіг 


й>*"* 
^■'*''^'* т'і'-^'-''^''-^'<-^"'^-^-^"-^-~ '■"''-•• -'^ гі , ац»,^.мл>«-цаа^а< Г Цѳсарѳвичъ Алѳксандръ Николаѳвичъ, обозрѣвающі)! маневры изъ павильона 

ДудѳргоФСкаго дворца. 

(Оь лвтографів Иванова, сдѣланно& съ кіртивы Чернецова). щаясь къ свопзіъ бывпшігь подчпненнымъ, фельдмаршалъ между про- 
чиігь сказалъ: «Ваігь, храбрые сподвижники, вамъ неотъемлемая хвала! 
И кому болѣе извѣстны подвиги вашп, если не мнѣ, ихъ давнему 
свидѣтелю? По бремени лѣтъ, прощаясь съ вами, я буду утѣшаться 
вѣстію о дѣлахъ знамешггыхъ, копхъ ожидаю отъ васъ подъ предводи- т.п— 27 9» ГЛАВА ШЕСТАЯ тельствоіп. достойнаго преемника моего, іі которыми докажете свѣту 
пламенную любовь вапіу къ вѣрѣ, царю п отечестіп». 

Графъ Дибичъ п его начальпнкъ нітаба дѣятелі.по занялись при- 
готовленіямн къ задунайскому походу п реоргаипзаціею армін. Обра- 
щеніе съ солдатами стало вообще сіпісходителг.пѣе. Невыносимый гпетъ 
и неестественная выправка, по словамъ гра([)а Мольтко, пѣсколько смяг- 
чены. Тѣмъ не мепѣе, вт. этоігь отиошенін оставалось сдѣлать епі,е многое. 
Такъ, панрпмѣръ, вт. разсынномь строЬ все еп^е держались ноги п рав- 
нялись, вслѣдствіе чего ученья производились только па ровномъ згЬстѣ. 

Нельзя ПС признать, что графт, Дибичъ пользовался, какъ главно- 
командующій, болыпимъ значеніемъ п находился вь лучшемь нолОіЖеніи, 
чѣмъ его предпіествсниикь. Онытъ прошлогодней кампаніи нрииіелся 
кстати ему п подчинепіп.імъ генераламъ; императорская и дипломати- 
ческая свита но была прикована кт. пятамъ его, и потому свобода 
дѣйствій его не была стЬснена; слѣдовательпо, Дибичт. могь руковод- 
ствоваться исключительно военными соображеніямп и собственными 
убѣжденіяіш. 2-го (14-го) апрѣля главная квартира выступила изъ 
Яссъ и перешла въ Галацъ. Восніп.ія ді.йствія должны были начаться 
осадою Сплпстріп, по подготовптельныя дѣйствія потребовали много 
времени, такъ что обложеніе этой крѣпостп главными силами арміп 
совершилось только 5-го (17-го) мая. Для кампаніл 1829 года Силп- 
стрія пмѣла одинаковое значеніе съ Браиловымъ въ 1828 году, и но- 
кореніе ея должно было служить основаніемъ для всѣхъ дальнѣйшихъ 
предпріятій предстоявшаго намъ поваго похода. 

Что же касается императора Николая, то взгляды его въ военномъ 
отношеніи настолько просвѣтлѣлп послѣ тяжелаго опыта прошлогодней 
кампаніи, что на одной запискѣ графа Дибича, въ которой будуш,ій 
забалканскій герой снова заговорилъ о Шумлѣ, государь наппсалъ: 
«Повторять прошлогоднпхъ глупостей я не могу дозволить» ^^*. 

До вст)тіленія графа Дибича въ командованіе арміею мы одержали 
надъ турками нѣкоторые успѣхи. 13-го (25-го) января 1829 года взята 
была штіфмомъ крѣпостца Кале, а 30-го января (11-го февраля) сда- 
лась на канитуляцію Турно; сверхъ того, б-го (18-го) февраля удалось 
сжечь турецкую флотплію, зимовавшую въ устьѣ рѣкп Осьмы, блпзъ 
Никополя. Такимъ образомъ за т)'рками оставалась на лѣвомъ берегу 
Дуная одна крѣпость ЛІуржа. Сдача ея послѣдовала уже при заклю- 
ченіи мира, на основан іи условій Адріанонольскаго договора. 

Остается еще упомянуть, что 3-го (15-го) февраля контръ-адми- 
ралъ Кумани нредпрпнялъ нечаянное нападеніе на Спзоноль, нахо- 
дящійся въ трехъ переходахъ отъ Айдова. Городъ Спзополь бы.ть за- 
нять, и намъ удалось въ немъ удержаться, несмотря на старанія ту- 
рокъ снова овладѣть этимъ пунктомъ. 

310 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПНРВЫІІ Замѣтпмі. здѣсь, что ні.сколысо дней до назііачепія графа Дибича 
главіюкомандующпмъ ііослі.допа.ть ука;п. о-го (17-го) фспраля 1829 
года, по которому командиру отдѣ.іыіаго каві;азскаго корпуса, графу ІІа- 
скевпчу-Эрпііанскому, іюпелѣііо Сыть глапнокомандующпмъ тѣмъ же кор- ^^^^ г^^-'Ц ^^л-'?" 
'% с:г Ч 

т --Т с-,*^' Матвѣй Евграфовичъ Храповицкій. 

(Оь портрета, находящагося въ военной галлереѣ Зпмняго дворца). 

пусомъ, «СО всѣмп правамп, властію п препмуществамп, учрежденіемъ о 
большой дѣйствующей арміп званію главнокомандующаго присвоенными 2>. 
Такимъ образомъ пмператоръ Николай позаботился о своевременномъ 
уравненіи правъ «отца-командира > съ вновь назначеннымъ главнокоман- 
дующимъ дѣйствующей армЬі, графомъ Дпбпчемъ. Новому званію, даро- 
ванному тогда графу Паскевичу, суждено было оставаться за нпыъ безъ 
перерыва, во все продолженіе послѣдующей службы, до самой кончины 
его, послѣдовавшей въ 1856 году. 211 ГЛАВА ШЕСТАЯ Въ началѣ 1829 года едпа по произошло попое столкііопепіо сь Пер- 
сию: 30-го янпаря (1 1-го ({.еііраля) послапппкъ папіь иъ Тегеран!;, боз- 
смсртный авторъ «Горе отъ ума», Грибоѣдонъ, уме[)пі,и.іС'П'ь білль съ 
большею частіго свпты во время возстапія столичной черіпі ^^. Удѣлѣлъ 
одннъ секретарь посольства, ЗІальцевт.. Перспдск(!е правительство, устра- 
шенное возможными послі.дствіями тегеранской кровавой драмьі, въ ко- 
тоіюй апглійскія деньги п наупі,епія играли немалую ])Оль, сообщило 
графу ІІаскевнчу, что «всякаго рода возмездіе н паказаніе, согласное 
съ постановлен іямн обѣихт. релпгій, будетъ исполнено». ЗавязалпсЕ. п(.'- 
реговоры, во время которыхь гра<І>ъ ІІаскевичъ, нред()стер(чая Аббасъ- 
Мнрзу отъ зло у потреблен! я те]игІ;ніем'ь россійскаго императора, пастаи- 
валъ, вопреки мнѣнію графа Нессельроде, па пі)исылкѣ лица царствую- 
щаго дома въ С.-ІІетербургь сь письмомъ оть піаха кь государю. На- 
стойчивость графа Паскевича ні)ивсла кь желаеііой цѣли; іпл избѣг.іи второй 
войны съ ІІерсіею; союзт. послѣдпей съ Турціею остался только на бу- 
магѣ, п Хозревъ-^Іирза, старпіій сынъ паслЬдпика престола Аббасъ- 
Мирзы, прпбылъ въ Тпфлпсь. Политика Паскевича восторжествовала 
надъ трепетною уступчивостью графа Нессельроде, опасавінагося воз- 
будить возможное пеудовольствіе Англіи. 

Замѣшательства съ Персіею п появлепіе чумы въ рядахъ нашпхъ 
войскъ задержали нѣсколько открытіе кампапіп. Тѣмъ пе менѣе, 19-го 
(1-го іюля) и 20-го іюия (2-го іюля) Паскевпчъ панесъ выступи- 
вшему протпвъ насъ эрзерумскому сераскпру рѣшптельпое поражепіе при 
Капнъ-Лы и Мплпдюзѣ; сераскпръ бѣжалъ, Гачкн-паша взятъ вт. 
плѣнъ, а 27-го іюпя (9-го іюля), въ день Полтавской бптвы, Эрзерумъ 
былъ занятъ русскими войсками. Сераскпръ съ четырьмя пашами сдался 
въ плѣнъ, и стотысячное городское населеніе безмолвно приняло по- 
бѣдптелей. Такпмъ образомъ намѣренія турокъ возвратить себѣ области, 
утраченныя въ прошлогоднюю кампанію, привели только Порту къ 
новымъ потерямъ и пораженіямъ, между тѣмъ какт. блескъ русскаго 
оружія въ Азш возсіялъ съ новой силой. П. 

Съ самаго воцаренія императора Николая на очереди стоялъ вопросъ 
о коронованін его, какъ польскаго короля. Сначала оборотъ, принятый 
судомъ надъ членами польскихъ тайныхъ обществъ, а затѣмъ и война 
1828 года, препятствовали императору посѣтить Варшаву и осуш,ествить 
45-й параграфъ конституціи, дарованной королевству Александромъ І-мъ, 
который гласилъ: <Всѣ наши преемники въ королевствѣ Польскомъ обя- 
заны короновать себя королями польскими въ столпцѣ по обряду, ко- 212 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ 1і ', ч- $40^-' Ѵ^7 в; ''На -^ЗГ^". 


ф^ 


Князь Дмитрій Ивановичъ Лобановъ-Ростовскій. 

(Съ портрета, пранадлежащаго кніию А. Б. Лобанову-Ростовскому). 

торый 5ІЫ установпмъ, п онн будутъ прпноспть слѣдующую прпсягу: 
«я клянусь п обѣщаю передъ Богоыъ и на Евангеліп поддерживать и 
всею моею властью побуждать къ выполненію констнтуціонной хартіп» ^^. 

Рѣшпвъ этотъ вопросъ прпнцппіально, пмператоръ Александръ не 
установплъ, однако, въ теченіе цѣлыхъ десяти лѣтъ нп способа коро- 
нованія, ни подробностей предначертаннаго лмъ обряда; для преемника 
его остался такпмъ образомъ въ сплѣ одпнъ 45-й параграфъ конституціп. 

Когда, въ 1826 году, возникъ вощюсъ о коронаціп въ Варшавѣ, то 
разсказывалп, что будто бы императоръ Николай замѣтилъ князю Кса- 313 ГЛАВА ШЕСТАЯ верію Фргищовнчу Друцко.му-Любецкому: «Понимаю, что, короиовавшіісі. 
уже пмператоромъ русскіпп,, зінѣ надо еще короноваться п королеыъ 
ПОЛЬСКИМ!., потому что этого требуетъ ваша коиституція, ыо не вижу, 
почему такая короиація должна быть ненрсмѣнно въ Варшавѣ, а не въ 
С.-ПетербургЬ или Москвѣ: въ констіітуціп сказано глухо, что этотъ 
обрядъ совершается вт. столиц,!;». 

< — Такъ точно, — отвѣчалъ Любецкій въ ніутку, — и нѣтъ ничего 
легче, какъ пснолнить вапіу волю: стоить только объявить, что констп- 
туція, въ которой это постановлено, распространяется н на руссісія ваши 
столицы». 

Но, переходя отъ анекдотпческаго міра кь міру дѣйствительному, 
нужно сказать, что пстинпыя воззрѣнія императора Николая на этотъ 
вопросъ слѣдуетъ искать въ письмахъ его къ цесаревичу Константину 
Павловичу; въ нихъ государь высказалъ вполнѣ откровенно, какь онъ 
смотрѣлъ на политическій актъ, совершен іе котораго ему предстояло въ 
Варшавѣ. 

Еще задолго до московской коропаціп пмператоръ Николай пору- 
чилъ Ѳ. П. Оночпнппу спросить мпѣніе цесаревича относительно варшав- 
ской коронаціи. 2І-Г0 мая (5-го іюня) 1820 года Копстантинъ Павло- 
внчъ писалъ государю, что онъ о коропаціп не въ состояніи высказать 
никакого мнѣнія, такъ какъ со стороны императора Александра вопросъ 
не былъ рѣшенъ; затѣмъ цесаревичъ пспрашпвалъ разрѣшенія пососѣ- 
товаться съ Новосильцевымъ ^^'. Государь изъявилъ свое согласіе, прп- 
бавивъ: «Я очень желаю, чтобы это могло произойти съ возможно мень- 
пшзш церемоніями, п въ остальномъ полагаюсь на васъ; что касается 
духовной церемоніп, то само собою разумеется, что это совершенно не- 
возможно» ^^^.. «чѣмъ меньше будетъ шутовства, тѣмъ это будетъ лучше 
для меня (1е тоіпа И у аш-а(1с Гагсез, 1е шіеих сеіа ѵаисіга роигшоі)» ^^^ 

Записка, выработанная Новосильцевымъ, въ которой предлагалось 
разыграть церемопію на Вольскомъ полѣ, не была одобрена пмперато- 
ромъ Николаемъ, сдѣлавшимъ контръ-предложеніе: 

<Я заранѣе прпнесъ присягу, требуемую законоыъ; я далъ ее по 
собственному побужденію и добровольно, какъ лучшій залогъ искренно- 
сти ыопхъ наыѣреній въ отношеніи польскихъ поддаішыхъ императора 
и короля; поэтому я считаю себя выполнпвшшіъ въ отиошеніи ихъ все 
то, что статья хартіп представляетъ для меня обязательнаго по части 
формы; что же касается способа коропованія, то всякая церемонія, ко- 
торую ынѣ забдагоразсудптся избрать, будетъ пмѣть силу закона; 
такиыъ образомъ, если я созову чрезвычайный сеймъ и повторю при- 
сягу, уже данную мною народу, и если затѣмъ, въ завершеніе, пред- 
пшпу отслужить по римскому обряду благодарственное молебствіе на 
ОТЕрыто)гь полѣ, чтобы пзбѣжать этого въ соборѣ п пмѣть возможность 

214 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ Ш-РВЫИ произвести службу въ . прпсутствііі ііоПскі., — всего сказаиііаго довольно, 
какъ -мнѣ думается; если же прибавить еи^е торжественный въіщъ и 
обычныя празднества вь городѣ, то оно хватитъ сь меня, ваиіеіч) бѣд- 
наго брата. Вотъ откровенное пзложепіе моей мысли для васъ, которую 
я вамъ представляю» ^'"'. 

Когда политическіА нроцессь падь пленами нольскихъ тайныхъ об- 
ществт, ссеііе еЧегпеІІе еі осИеихе аІТаіго, — какъ назыпаль его имиера- 
торъ Николай, — паісопецт. кончился, то государь сообп^иль цесареіиічу, 
что онъ пріѣдетъ т. Варшаву, «дабы не оставаться вѣчпо чуждымъ 
странѣ, ВТ. которой я не могу быть отвѣтственнымь за что бы то ни 
было, такъ какъ я е;м?а знаю ее и еще мепѣо знаю лицъ, дѣйствую- 
щихъ тамъ монмъ пмепемъ, и, конечно, ужт. не ікеланіс отсутствовало 
у меня для сего» '•". 

Когда императоръ Николай отказался отъ лнчнаго участія во второй 
турецкой камнапіи, ничто ул^е ие могло болѣе препятствовать ему назна- 
чить, въ маѣ 1829 года, намѣчепную съ самаго водарснія коропацію въ 
Варшавѣ. 

Готовясь къ отъ'Ьзду въ польскую столицу, императоръ Николай 
обратился къ брату съ слѣдующими трогательными строками: 

«Нрошу позволенія выразить вамъ чистосердечное и горячее жела- 
ніе найтп васъ въ Варшавѣ тѣмъ же по отношепію ко мнѣ, какъ и 
въ прошломъ: превосходнымъ братомъ и безупречпымъ другомъ 
(ехсеііепі; іі'ёге еі рагГаіЬ аті); будьте снисходительны ко мнѣ п пой- 
мите всю затруднительность моего положепія, единственнаго въ мірѣ 
(ипі^ие аи топ(1с) и болѣе труднаго тамъ, возлѣ васъ, въ мѣстѣ вашего 
обычнаго пребыванія, чѣмъ каково оно уже всюду въ другихъ мѣстахъ. 
Пусть ваша снисходительная дружба будетъ моимъ руководптелемъ и 
моею поддержкою, чтобы я могъ черпать въ ней бодрость, п чтобы я 
нашелъ въ ней поощреніе, въ которомъ часто нуждаюсь, когда мой духъ 
слабѣетъ подъ тяжестью заботъ. Я надѣюсь на Бога; Онъ знаетъ мои 
добрыя намѣренія; онп чпсты, такъ какъ это — намѣренія брата, посвя- 
тившаго вамъ свое существованіе; Онъ вдохновптъ также п васъ» ^о^. 

Незадолго до отъѣзда императора Николая религіозная сторона коро- 
націи въ Варшавѣ снова была затронута въ его переппскѣ съ цесаре- 
Бичемъ. Велпкій князь въ самыхъ рѣшительныхъ выражен іяхъ настап- 
валъ на необходимости для государя присутствовать на молебствін въ 
католическомъ соборѣ, между тѣмъ какъ Николай Навловичъ подагалъ 
возможнымъ ограничиться ыолебствіемъ во дворцѣ. Константинъ Навло- 
вичъ сопровождалъ свои доводы слѣдующизш разсужденіямп: 

сБогь прнзвалъ васъ царить надъ народомъ другой вѣры, чѣмъ 
ваша; поэтому вамъ слѣдуетъ запщщать ее, уважать и подцерживать, 
а не подвергать ее, такъ сказать, съ вашей стороны запрещенію (йе 215 ГЛАВА ШЕСТАЯ ѵоіге іп(1ех). Ва>п. не предоставлено, какь кому бы то ніг білло дру- 
гому, вмѣшпваться въ споры; оставьте людямъ ихъ вѣровапія, отъ этого 
они не будутъ менѣе вѣриы п прп:5пателыіы вамт.; помимо того молеб- 
ствіе не таинство, вы будете тамт, въ качествѣ присутствующаго. 
Вотъ мое мпѣпіе, п я не могу пзмѣппть его» ^°^ 

Нмператорт, Николай покорился желапію цесаревича п согласился 
на молебствіе въ католическом!, соборѣ, разь оно со стороиі.і брата 
признано было необходпмымъ ((1і;8 ^ие ѵои8 1е Ігоііѵех оррогііт). 

Въ Россін пзвѣстіе о предстоявшей вариіавскоА ко])оиаціи не было 
встрѣчено съ сочувствіемъ; говорили, что не было прпігЬра, чтобъ два 
раза короновались цари, а особенно въ покорепныхь царствахъ; въ 
самомъ торжествѣ усматривали умаленіе пмператорскаго достоинства п 
негодовали, что помазанника Божія коснется рука нечестивца. «Слухъ 
о коронаціп ожпвплъ новыми надеждами жителей возвраи;епньіхъ отъ 
Польши губерпій п не порадовалъ русскихъ», замѣчаетъ генералъ-адъю- 
тантъ Бенкендорфъ въ своихъ заппскахъ ^°*. 

25-го апрѣля (7-го мая) пмиераторъ Николай въ соііропожденіп 
великаго князя Михаила Павловича отправился пзъ Царскаго Села въ 
Дпнабургъ, гдѣ но прпбытіп немедленно занялся осмотромъ укрѣпленій. 
29-го апрѣля (11-го мая) сюда прибыла императрица Александра Оеодо- 
ровна съ наслѣдникоііъ Александромъ Нпколаевпчемъ. Нрп наслѣдпикѣ 
находились генералъ Мердеръ п В. А. Жуковскій. Нзъ Дпнабурга им- 
ператрица съ сыномъ продолжали свой путь прямо на Варшаву, а госу- 
дарь посѣтплъ еп],е Впльно, Гродно п Бѣлостокъ. Но свпдѣтельству 
Бенкендорфа, «повсюду происходили представлен ія, парады п осмотры 
общественныхъ учрежденій, что зпачитъ, что мы ничего не видѣлп. 
Отчасти это составляло цѣль государя, который опасался видѣть то, 
чего онъ не желалъ бы видѣть; нужно было пріѣхать въ Варшаву до- 
вольнымъ, и такъ оно п случилось» ^"^. 

Выѣхавъ изъ Дпнабурга, государь слѣдовалъ безостановочно до Бѣло- 
стока, гдѣ былъ первый ночлегъ. Затѣмъ пмиераторъ Николай съ гене- 
ралъ-адъютантомъ Бенкепдорфомъ направился къ Тыкочппу, расположен- 
ному на гранпцѣ имперіи съ королевствомъ. 

«Хотя я не вндалъ этихъ мѣстъ съ войны 1806 п 1807 годовъ, — 
пишетъ Бенкендорфъ въ свопхъ заппскахъ, — однако не сомнѣвалея, 
что тотчасъ узнаю мѣстностп, пзъѣзженныя мною верхомъ, съ неболь- 
пшмъ за двадцать лѣтъ, во всѣхъ нанравленіяхъ, п даже увѣрялъ 
государя, что объясню ему на дорогѣ всѣ позпціи, сраженія и марши 
нашихъ войскъ. Каково же было мое удпвленіе, когда съ самаго выѣзда 
изъ Бѣлостока насъ, вм^Ьсто тогдашнихъ сыпучихъ песковъ п бездон- 
ныхъ болотъ, повезли по чудесному шоссе. Точно также измѣнплась 
мѣстность передъ Тыкочпноігь; самое мѣстечко приняло видъ опрят- 
НАСЛѢЛНИКЪ аЕСАРЕВИЧІ А/ІЕКСАНДРТ) НИКОЛАЕВИЧ!) 

Съ портрета. писаннаго Крюгеромь ипринадлежащаго П. Л Дашкову. Х^иіпі ,ІІІ«іг« І^іа» ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ ности ігдоіюльстма. Іко прсобра.чплось; краП самый бѣдііиП п самый 
грязный въ мірѣ, чуліді'ій іісякой иромыііілспиости, біллі. іірспращсіп,, 
какъ бы воліпобстішмь, въ страну богатую, чистую и проспѣщ('Нную. 
Роскошныя почтовыя дороги, оні)Ятпые города, обработанныя поля, фаб- 
рики, общее благосостояніе, пшсонецг, все, чего мудрое и отеческое 
Князь Алѳксѣй Алексѣѳвичъ Долгоруковъ. 

(Оъ портрета, прііложеынаго къ „Опыту біографій генералъ-прокуроровъ н міінистровъ 

юстиріи"). правительство ыожетъ достигнуть развѣ послѣ полувѣковыхъ усплій, 
было сдѣлано пмператоромъ Александромъ въ пятнадцать лѣтъ. Самая' 
вакоренѣлая неблагодарность ыолодыхъ польскпхъ патріотовъ вынуждена 
была очевидностью воздать дань пстпнѣ и сознаться, что покойный 
императоръ пересоздалъ эту часть Польпш. т. 11—23 317 ГЛАВА ШЕСТАЯ <На полѣ сражепія блпзі. Пултуска я по моіъ въ р;изго«орЬ съ 
государемъ не перенестііть воображгіііемъ къ тому, что бмло двадцать 
трп года тому назадъ, іі что съ тѣх7> ііорт> пропзоіііло. Тогда ІІаполеопъ 
торжествовалЪ' въ ВаршавЬ п угрожалъ Россін; поляки предавались меч- 
тамъ о своемъ возрожден іп, а наппі войска, отступавшія къ своимъ іра- 
ницамъ, находились въ состояпіи полнаго уныпія п пзнеможенія. А 
теперь? Паполеонъ уже давно перешелъ въ область псторіи; ІІарижъ 
видѣлъ паши побѣдопоспыя знамена; поляки ;ке — русскіе под-танные, 
обязанные своимъ благосостояпіемъ единственно великодуніію русскаіо 
императора, а я — въ коляскѣ возлѣ іюгущественнаго нреемника отого 
государя, короля той же самой ІІольппі, гдѣ въ то вре^гя я воеваль для 
запціты собственпыхъ нагаихъ границъ, ]\Іы филосо({)Ствовали объ этихъ 
міровыхъ переворотахъ до самой той минуты, пока не остановились на 
городской площадп для принятія назначеннаго для встрѣчи госудаі)Я 
почетнаго караула. Спустя пѣсколько минутъ, пріѣхала императрица съ 
наслѣдникомъ, п мы, переночевавъ въ Пултускѣ, па другой день всѣ 
вмѣстѣ отправились въ Вариьяву». 

4-го (1б-го) мая, цесаревпчъ ожпдалъ императора Николая въ заго- 
родномъ дворцѣ князя Попятовскаго, Яблопѣ. Сюда асе прибыла княгиня 
Ловпчъ, п оба брата съ своими супругами провели здѣсь вмѣстѣ оста- 
токъ дня; свиданіе отличалось самой сердечной другъ къ другу пріязнію. 
Велпкій князь Михаплъ Павловичъ находился также здѣсь. 

На слѣдующій день, 5-го (17-го) мая, въ воскресенье, долженъ былъ 
произойти торжественный въѣздъ императора въ Варшаву. Шествіе при 
звонѣ колоколовъ и громѣ пушекъ началось отъ пражской заставы, 
среди войскъ, разставленпыхъ по пути шпалерами; прекраспѣйпшя по- 
года благоиріятствовала блеску церемоніи. По словамъ очевидца, въ ту 
минуту, какъ государь со всею свитою ироѣхалъ па ыостъ, лошадь це- 
саревича Констаптппа Павловича вдругъ повернула назадъ и, несмотря 
на всѣ усилія всадника, не захотѣла ему повиноваться. Взбѣгаеппый 
великій князь долженъ былъ сойти съ нея и слѣдовать по мосту и 
отчасти по городу пѣшкомъ, пока привели заводную лошадь взамѣнъ 
той, которая теперь заупрямилась такъ некстати. Командуя нарадомъ и 
слѣдуя за государемъ съ опущенною шпагою, цесаревпчъ отъ этой не- 
пріятной случайности потерялъ все удовольствіе, которое онъ ои],уш,алъ 
при представленіп своихъ блестящихъ иольскпхъ войскъ. Черты лица 
его совершенно измѣнилпсь, и привычные къ вспышкамъ его гпѣва под- 
чиненные легко могли угадать, что пхъ ожндаетъ. Эта нечаянная слу- 
чайность, какъ она ни была маловажна сама по себѣ, набросила облако 
на все торжество и болѣе или менѣе всѣхъ поразила. 

По разсказу того же очевидца, войско и народъ встрѣчалп государя 
радостными кликами; дамы у оконъ и на балконахъ махали платками 

218 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ п казались ві. восторгѣ отъ красоты императора, отъ бо;{Подобиаго личика 
его сына, отъ приігГ.тлипыхъ поклоиопъ и псей очароиательиой осанки 
императрицы; одипмт. словомъ, глазъ самый иаблюдательпыА не открылъ 
бы въ варпіавскоП пстрѣчѣ ничего, кромі, радости и нривязапностн къ 
своему монарху народа. «Такопъ сей нослѣдній намъ иредстаиплся; 
таковъ онъ быль и въ сущности, но крайней мѣрѣ, относительно массы», 
пишегь Г)енкендоі)фт.. 

Прпмасъ, окруліенный духовенствомъ столицы, ожидалъ пхъ величе- 
ства на паперти церкки францискановъ. Государь остановился и, вы- 
слушавъ молитвы, принялъ тутъ свіітую воду, къ общему удовольствію 
прпсутствовавитхъ. 

Сойдя съ лоиіади у входа въ королевскій замокъ, имиераторъ Нл- 
колай остановился, чтобы нодоікдать имиератрицу. Княгиня Ловичъ и 
знатнѣйшія польскія дамы встрѣтплп свою королеву внизу лѣстнпцы. 
Во дворці. ожидали государя сенатъ и главныя начальствующія ліща. 
Затѣмъ пхъ величества присутствовали еще при ыолебствіи въ греко- 
россійской церкви замка. 

Послѣ обѣда государь поиіелт. къ цесаревичу въ Брюлевскій дворецъ 
пѣпікомъ, объ руку съ императрицею, одинь, безъ всякаго конвоя пли 
свиты. Этотъ зпакъ довѣрія п эта простота очаровали всѣхъ жителей; 
единодушные впваты долго сопровождали августѣйшую чету по улицѣ. 

На сл'Ьдующее утро, 6-го (18-го) мая, пмнераторъ Николай прпсут- 
ствовалъ у развода на Саксопской площади; несмѣтная толпа ожидала 
тамъ прпбытія государя. Цесаревичъ Копстаптппъ Павловичъ старался 
подавать собою прпігЬръ почтптельпостп п усердія. У развода онъ 
суетился, какъ бы простой генералт., устрашенный высочайшпмъ прпсут- 
ствіемъ; прп церемоніальпомъ маршѣ стаповплся самъ на правый флапгъ 
и прп второмъ проходѣ войскъ шелъ въ замкѣ, съ карманною книжкою 
въ рукѣ, для отмѣткп тутъ же высочайшпхъ прпказаній. 

Нослѣ развода главнокомапдующій польской арміп, цесаревичъ, пред- 
ставидъ государю въ залахъ замка генераловъ, штабъ п оберъ-офпце- 
ровъ, Представленіе сенаторовъ, нунціевъ и депутатовъ послѣдовало 
тогда же. На другой день военпые чпны представились императрпцѣ, 
прп чемъ наслѣднпкъ Александръ Нпколаевпчъ находился предъ корпу- 
сомъ офицеровъ 1-го Конно-Егерскаго его имени полка. 

Въ слѣдующіе затѣмъ дни до коронаціп неизбѣжные разводы по- 
вторялись ежедневно, а 9-го (21-го) мая состоялся большой парадъ и 
смотръ войскамъ, собранньшъ въ Варшавѣ. 

11-го (23-го) мая герольды, предводимые церемоніймейстеромъ и 
сопровождаемые отрядами гвардейскаго польскаго егерскаго полка, разъ- 
ѣзжая по улицамъ Варшавы, возвѣщали народу предстоявшее короно- 
ваніе ихъ величествъ. 

• --"^ 

319 ГЛАВА ШЕСТАЯ Въ воскресенье, 12-го (24-го) мая, соперпіилси обрядъ короііоваиія 
въ королевскомь замкѣ, въ залѣ сената. На одиомъ коііцѣ ея воздвіігиутъ 
былъ тронъ, а посреди залы возиг-пиался кі)ес'гь. Послѣ того какъ ар- 
хіепископъ примась пропзнест. молптву, государь возложплъ па себя 
иігператорскую корону, падѣлъ и()р({)ііру, уісрасилъ цѣпью ордена Бѣлаго 
Орла императрицу п прпнялъ въ руки державу п скпнетръ. Когда же 
затѣмъ, по прпнесенін присяги моиархомь, примасъ провозгласилъ трое- 
кратпо: «Ѵіѵакгехіп аеІ;егпит:>, присутствовавшіе сенаторы, нуіпі,іи 
и депутаты воеводствъ по повторили этихъ установленныхъ обычаемъ 
слопъ; говорили, что ихт. объ этомъ не предупредили. -Эта черта, по 
мнѣпію одного польскаго историка, свидѣте.іьствовала о холодности, 
которую противоставилп предупредительности ІІиісолая, и соединеі[іе всѣхъ 
симптомовъ не оставляло никакого сомігГ.иія какъ насчетъ настоящаго, 
такъ п насчетъ будущаго: разрывт, между поляками и діпіастіей т, 
духовномъ отношеніп соверппілся > ^°^. 

По прочтеніп примасомъ молитвы за короля и благоденствіе его 
державы, пхъ величества въ короиахъ и норфирахъ, а государь съ ски- 
петромъ и державою въ рукахъ, сопровождаемые августѣГниими братьями 
его, великимъ княземъ наслѣдникомъ, княгинею Ловпчъ и всѣми нри- 
сутствовавшимп при коронаціи сенаторами, нунціямп и депутатами ше- 
ствовалп въ соборъ св. Іоанна, гдѣ воспѣтъ былъ благодарственный 
молебенъ. 

«Въ соборѣ, — ппшетъ генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ, — подъ древ- 
ними сводами котораго столько королей воспрпіпімали корону и столько 
поколѣній поклонялись своимъ владыкамъ, поляками не могло не овла- 
дѣть нѣкоторое самодовольство, при впдѣ потомка Петра Великаго, от- 
дающаго почесть вѣропсповѣданію пхъ края, п католическое духовен- 
ство не могло не ощущать страннаго чувства, вознося молитвы о воз- 
веденномъ на престолъ православномъ королѣ. Па насъ, напротивъ, все 
это произвело какое-то тягостное виечатлѣніе, какъ бы предзнамено- 
вавшее ту неблагодарность, которою этотъ легкомысленный и тщеславный 
народъ отплатить со временемъ за довѣріе и честь, оказанныя ему рус- 
СЕимъ императоромъ. Возвратившись во внутреннія комнаты замка, госу- 
дарь послалъ за мною. При вндѣ моего духовнаго смущенія онъ не 
скрылъ и своего. Онъ прпнесъ присягу съ чистыми помыслами 
и съ твердою рѣшимостью свято ее соблюдать. Рыцарское его 
сердце всегда чуждалось всякой затаенной мысли» ^°^. 

Сами поляки признаютъ теперь, что изгаераторъ Николай не нару- 
шилъ принятыхъ имъ на себя обязательствъ, какъ конституціоннаго 
короля Польши. «Онъ сдѣлалъ это къ тому же съ полною предупреди- 
тельностью, предоставляя полякамъ прекрасный случай загладить ихъ 
ошибки и съ своей стороны набросить на прошлое покровъ забвенія. 

зао '' 

^ ^Ж- 


,У ^.^'^■і^.-г-^х. 
« 
^^ >^^' V, ^\^. ,І1':, !• :С% То.иьІІ. >ё И. 
в^'^ХоЕ БОЖІЕЮ ПОСПЬШЕСТВУЮЩЕЮ МІІЛОСТІЮ 

Р МЫ ИИКйЛАІПЕРКЫШ 

ИМПЕРАТОРЪ п САМОДЕРЖЕЦЪ 
ВСЕРОССІЙСКІЙ: Московскп"і, КіЕвскій, ВлАДГСМіРСкій , Новгород- > Щ'^^: 'ІЛ^^і^ скій, Царь Кжзанскій, Царь Астраханскііі, Царь ^/і?^ 
\ ѵ/^^^іѵ^ Польскій, Царь Спбпгскій, Царь Хгрсоііиса-Тавги- ^^ ^ ' ^ іѵг"" Гу 
Ц^ чЕСКАго, Государь Пскобскій и Лелпкій Князь *^^ 
СзіолЕнскій, ЛитовскіЛ, Волынскіи, Подолъскій 
іг Фпнляидскій, Князь Эстляндскій, ЛИФЛЯИДСКІЙ, 

ѵ-( .^.л^ -4-%^ л" Курляпдскііі и Сеіушгальскій, Самогитскій, Бг.ло- ь}^ ^~^ ^ I ^ 
N1 іі^І г •'Ш^С' стокскій, КогЕльскій, ТвЕРСкій, Югорскій, Перм- ѢГ/ \ '^. 
); ^'^г^гік^ш сісій, Вятскп!, БолгАРСісій и пиыхъ; Государь п \ 
Шт\./^ч|'іі^^ Велпкііг Князь Ноба-города Нпзовскія зем.ііі, Чер-^-^-'' !&ѵ і( Ѵ>^'^ нііговскій, РязАнскііг, Полоцкій, Ростовскій, Яро 

слАвскій, БіѵлозЕРСкій, УдорскіЛ, Оьдорскій , Кон- I^\^ 
дійскій, БитЕБСкіп, МстислАвскій и всея Сѣвер- 
ныя страны Повелитель и Государь Иверскія, 
Карталішскія , Грузппскія и Кабардиискія земли, 
н Армянскія области; Черкасскихъ и Горски хъ 
ІІІМ^ Князей и иныхъ Наследный Государь и Обладатель; ОІбЗ^ /^5^^ 

Ш}|^ НаСЛѢДШГКъНоГВЕЖСКіЙ, ГеРПОГъШлЕЗВИГЪ-ГоЛСТИН- ^^гіАѴ^Н , / \ 9^ 
^ШйУ^#;-^ СКІЙ, СТОРМАРНСКІЙ ДИТМАРСЕНСТЧ.ІЙЙ0ЛЬДЕНЬУРГСХІЙ, ^уй^і 

--^^■ЛѴЛ-^-^ІК ,( ПРОЧАЯ, Н ПРОЧАЯ, 11 ПРОЧАЯ. ІІ. 1' 

шшМтшвм й шш 


ышшМ^ Ж' к 
-ѵХ ФАІІСШШЛЕ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ СТАТУТА ОРДЕМ СВ. АННЫ, 1829 ГОДА. 1 


^Ь 


т щ' ір Ц иФ^ХТ- I 

"^^Ѵ ьг^і." 1 "-П; 
и ■ > ' "■="*-~и«*й5й>^'- ..^^ /' ^ Арсеній Андреѳвичъ Закрѳвскій. 

(Оь лнтогрофіы Синрнова, сдѣ.ііінаоЛ съ портрсга Равдсля). ГЛАВА ШЕСТАЯ Онъ, сдѣлавпііПся пііосл Ьдствііі столь неумолимо суровымь въ отііо- 
шеыш ПОЛЯКОВ!., тогда пріілагалъ всѣ усилія лично понравиться имъ, 
вызвать славныя восномпнанія польской исторіи и превозносить во все- 
услышаніе свой титулъ короля полі.скагоз> ^"^. 

Но всѣ эти старанія не принесли желаемьіхъ плодовт, і[ оказались 
напрасными. Въ то самое время, когда Ваі)иіава, новидимому, ликовала, 
и все принимало обликъ ні)еданііости и восторга, существовал!, заго- 
воръ, пмѣвшій цѣлью путемъ злодѣянія разорвать на вѣчныя времена 
связь и сднненіе между Польиіею п Россіею. По Провидѣніе спасло 
Польшу огь нодобнаго позора; между заговорщпкаіні нроизоніель раз- 
дадъ, колебаніе, п на этотт. разь твореніс Александра 1-го уцѣлѣло отъ 
гибели. 

Между тѣмъ балы, пллюмннаціи, смотры, разводы и народныя упе- 
селенія не прерывались п нілп своимъ чередомъ. 

16-го (28-го) мая устроено было для народа угощепіе на Уяздов- 
скомъ полѣ. Государь съ императрицею пзъ особой бесѣдкп, украиіенной 
цвЬтамп, надъ куполомъ которой возвыиіался польскій орелъ, любова- 
лись зрѣлищемъ увеселенія народа. ЗатЬм'ь императрица въ экппажѣ, а 
государь верхомъ, со свитою, объѣхали всю площадь; па ста длиппыхъ 
столахъ, пакрытыхъ скатертями, разставлены были кушанья всякаго 
рода, а напитки разливались подлѣ столовъ п били фонтанами. 

При оцѣнкѣ событій, разыгравшихся въ Варшавѣ до революціп 
1830 года, исторія должна принять во вппманіе особенное, вполнѣ ис- 
ключительное положеніе, въ которое судьба поставила императора Ни- 
колая относптельно своего старшаго брата; стѣсненія, налагаемыя этимп 
отношеніямп, должны были вліять на свободу рѣшеній и дѣйствій госу- 
даря, когда она касалась нредѣловъ властп, предоставленной цесаревичу 
еп;е въ царствованіе императора Александра въ королевствѣ и въ при- 
легавшпхъ русскпхъ губерніяхъ. 

По наружности между обопмп братьяіш царствовало полнѣйшее со- 
гласіе, и Николай Павловичъ прплагалъ всѣ силы, чтобы его поддержи- 
вать и ничѣмъ не поколебать. Но при всемъ томъ пребывапіе государя 
въ Варшавѣ тяготило цесаревича, привыкшаго въ продолженіе почти 
пятнадцати лѣтъ не нестп пныхъ обязанностей, кромѣ тѣхъ, которыя 
онъ саыъ на себя налагалъ, и повелѣвать, какъ первое лицо, тогда какъ 
теперь ему приходилось, по крайней мѣрѣ, внѣшнимъ образомъ подавать 
примѣръ покорности. Очевидцы упоминаютъ о тогдашней его «Іишіеиг 
таззасгапіе». Сознавая прекрасно, что не одинъ голосъ поднимется про- 
тнвъ его самовластнаго образа дѣйствій и противъ его произвольной, часто 
переходящей всякую ыѣру строгости, онъ страшился пронпцательнаго 
взгляда своего брата. Ближайшіе изъ наперсннковъ цесаревича также 
опасались подпасть заслуженной отвѣтственностп, между тѣмъ какъ 

222 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ поляки ралсчптьталп па тмѣиоіііе устаііоплоипаго образа уиранлепія п 
въ особенности надЬялись уіиідЬть ограипчсмііс власти пеликаго князя. 
Бенкендорф!. ралска;и.іі!аетъ, что, когда во время торікественнаго обЬда 
ему прпшлось сндѣть между нунціямп, они жаловались ему на нестер- 
пимую грубость цесаревича п превачносилп привѣтливость нонаго пхъ 
короля, ув-Ьряя, что они охотно отдали бы послѣднему свою конститу- 
ціонную хартію со всѣми ея привилегіямп, лииіь бы онъ унравлялъ 
имп неносредственно, какт. унравляетъ Россіею ^°'. 

Вся эта ненормальная обстановка крайне смущала и затрудняла 
императора Николая. Избрать средній путь между двумя крайними те- 
ченіямп предстаіілялось невозможнымъ: надо было или поссориться ст. 
старшимъ братомъ, котораго самъ онъ нѣкогда призпалъ своимъ мо- 
нархомъ, но устуиивиіимъ ему престолъ, или же, отдавая предночтеиіе 
братскимъ связямъ нередъ благосостояніемъ края, уронить себя въ гла- 
захъ свопхъ польскихъ подданныхъ, Николай Павлоничъ сумѣлъ, конечно, 
лишь временно выйти изъ этого двусмысленнаго положеиія благородною 
твердостію въ отклоненіп разныхъ желаній своего брата и тою внима- 
тельностію, съ которою онъ занялся дѣлами по унравленію королевства. 

Любопытно указать здѣсь, какнмъ образомъ отразилось коропованіе 
императора въ Варшавѣ на настроеніи умовъ жителей австрійскихъ 
владѣній. Въ Венгріи стало замѣтно нѣкоторое возбужденіе умовъ, и въ 
большпхъ собраніяхъ часто провозглашались тосты въ честь короля 
дольскаго Николая, при чемъ памятовали Владислава, короля венгерскаго 
и польскаго, погибшаго, сражаясь за хрпстіанство, и чествовали его 
дреемнпковъ; между словаками также замѣчался большой энтузіазмъ ^'°. 

«Здѣсь я вполпѣ доволенъ всѣмъ, и войска дѣйствптельно без- 
подобпы», писалъ пмператоръ Николай графу Дибичу изъ Варшавы ^". 

По получепіп этого мплостиваго отзыва государя, графъ Дибичъ 
отвѣтилъ слѣдующими нравоучительными ра.зсужденіями: 

«Дай Богъ, чтобы удовольствіе, испытанное вашимъ императорскимъ 
величествомъ въ Варшавѣ, оставалось всегда прочнымъ и неизмѣннымъ. 
Я убѣжденъ въ этомъ, поскольку это касается превосходной польской 
арміи; но вслѣдствіе частыхъ сношеній, которыя мнѣ прпшлось имѣть, 
я хорошо и съ разлпчныхъ сторонъ знаю самый народъ и увѣренъ, что 
онъ тоже надѣленъ превосходными качествами, но въ обраиі,енш съ 
нимъ болѣе, чѣмъ въ отношеніп ко всякому др^тому народу, необходимо 
совмѣщать постоянно великодушное благородство съ большою твердостію 
и даже строгостію; особенно же надо остерегаться попасть въ западню, 
благодаря кажущемуся прямодушію высшихъ классовъ, являющемуся 
слѣдствіемъ громадной власти, присущей въ этой странѣ полу, который 
здѣсь еще болѣе, нежели въ другихъ странахъ, помимо всѣхъ своихъ 
прекрасныхъ качествъ, надѣленъ чѣмъ-то въ родѣ рыцарскаго духа. ГЛАВА ШЕСТАЯ якобы Нсцюднаго, весьма мало похожаго, однако, на духъ рыцаря Сккіъ 
страха п упрека. Простите мні., государь, если я осмѣлплся інслючпть 
въ мое ппсьмо этп разсуждепія, по порежгіпаемое время продстаиляется 
мнѣ слппікомъ' важпымъ, чтобы пе высказать вамъ всего того, что 
внушаетъ мнѣ мое сердце » ^'^ 

«Я вполнѣ раздѣляю вапіе зпіѣиіе пасчеп. поляковъ^ ^", отвѣтплъ 
императоръ ІІпколай по прочтепіп ппсь>га графа Дибпча. III. 

19-го (31-го) мая въ Варшаву прибылъ прпицт. прусскій Бпльгельмъ; 
онъ прпвезт. пзв-Ьстіе, что король прусскій по болѣзпи должснъ отка- 
заться отъ поѣздкп въ Сплезію, гдѣ памѣчено было свпдапіе съ госу- 
дареігь п его семействомъ въ Спбпллепортѣ. ІІмпсраторъ Николай въ 
ту же минуту рѣшплся, бсзъ всякаго прсдувѣдомлспія, лпчпо отпра- 
виться въ Берлпнъ, чтобы павЬстпть августѣОпіаго своего тестя, п, какъ 
сказано въ офпціальпыхъ пзвѣстіяхт, того времени: «для пзъявлеиія 
симъ его величеству новаго доказательства нѣжпыхъ своихъ чувствова- 
ній къ нему». 

Императрица Александра Ѳеодоровна съ наслѣдннкоыъ выѣхала изъ 
Варшавы въ Берлпнъ 21-го мая (2-го іюня), а государь, неожиданно 
для всѣхъ, отправился въ путь 22-го мая (3-го іюня). При немъ на- 
ходились только генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ и графъ Орловъ. Въ 
Гринбергѣ Николай Павловичъ встрѣтился съ пмпер<угрицсю. Во Франк- 
фуртѣ на Одерѣ паслѣдный прппцъ прусскій съ братьязпі поджидали 
сестру и вдругъ, къ величайшей радости и удивленію, увидѣли и го- 
сударя. Не меньшую радость испыталъ король Фридрпхъ-Вильгельмъ ПІ, 
выѣхавшій навстрѣчу дочери въ Фридрпхсвальде, когда 25-го мая 
(6-го іюня) встрѣтилъ среди своей семьи неожидапнаго гостя. «Вѣсть 
объ этомъ вскорѣ достигла Берлина,- — ппшетъ Бенкендорфъ, — и весь 
городъ поднялся на ноги п побѣжалъ ко дворцу; всѣ поздравляли другъ 
друга, кричали и толпились на улицахъ; казалось, Пруссію посѣ- 
тило какое-то неожиданное счастіе. Дѣйствительно, народное само- 
любіе было польпі,ено и появленіемъ русскаго монарха, и нѣжною пре- 
дупредительностью его къ королю, столь любимому своимъ народомъ, 
Обпі,ій клпкъ радости привѣтствовалъ короля, императора и иігпера- 
трицу, при входѣ ихъ во дворецъ, и перешелъ почти въ неистовый 
--^вбпль, когда король показался на балконѣ, держа за руку своего ма- 
ленькаго внука, наслѣдника русскаго престола. Остановившись въ первую 
минуту въ гостиницѣ, я могъ, въ моей роли непзвѣстнаго зрителя, вполнѣ 
судить о радостномъ чувствѣ, объявшемъ всѣхъ жителей города до ниж- 

224 ИМПЕРАТОР'Ь НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ 1Я^^ттт^^^^тт^^^^^^^^^^^тщ^^щщ^^т л I^ щп I кщт^^ц^ ^ і ііѵіі щшг;^^;^і^ щ^щ{щ . і , д,^ | ^ ■ ^^■ I| ц | ^.м. I і иА іі ">> .;^-=іі^^- 
-н.'^; 

-•^-^- -^<^-'^' - ГраФъ Егоръ Францовичъ Канкринъ. 

(Съ лнтографіп Млшелиса, сдѣлонноіі съ портіюта Крюгера). 

нпхъ слоевъ. Потоліъ, когда пріігласплп меня перейти пзъ гостпнпцы 
въ отведениое во дворцѣ помѣщеиіе, я, иробпраясь сквозь толпу пѣш- 
комъ, снова убѣдплся въ томъ же самомъ. Это было такое наслажде- 
ніе, которымъ одинаково могли гордиться и русскіе п пруссакп> ^'*. 

Пребываніе императора Николая въ Берлпнѣ ознаменовано было 
тотчасъ большимъ парадомъ «Подъ Липами», передъ мальшъ королев- 
скнмъ дворцомъ. Фридрихъ-Вильгельмъ съ обнаженною шпагою ѣхалъ 
подлѣ государя п, ставъ во главѣ войскъ, провелъ пхъ мимо своего 
августѣйшаго зятя. На другой день состоялся еще особый смотръ потсдам- 
скаго гарнизона. 

т.и— 2Э 

22» ГЛАВА ШЕСТАЯ <Что сказать вамъ о томт., что пропсходпті. зді.сь? — писал ь госу- 
дарь къ цесаревичу: — что зіы были приняты съ той сердечностью, а, 
тЬмъ добродуіпіеіп., которіля отличаютъ зді.сь псѣхъ (іюи8 аѵоп^ ёіе 
ге^о» аѵес сеііе соічііаіііе, сеЬ^е Ьоніютіе ^иі сагас^егі^е іоііі 1е тоікіе 
ісі), что п не подозрѣналіі о моемт. ііріѣздѣ, и что король чуть не упалъ 
отъ удивлеиія, увпдавъ меня позади себя! От. нензмі.нно препосхо- 
денъ, но опъ страдаеіъ и, по своему обыкповенію, нисколько не бере- 
жетъ себя» ^'^. 

Въ это вре>гя в-ь Берлин!; готовились кь встрѣчѣ невѣстьі ні)иин,а 
Вильгельма, принцессы Саксеиъ-ВеймарскоП Августы, дочери великой 
кияглнп Марііі Павловны п следовательно племянницы императора Ни- 
колая. Бракосочета ае состоялось 29-го мая (10-го іюня) 1829 года. 

Дипломатпческій корпусь пріплаиіепъ былъ такисе къ этоііу торже- 
ству; когда же онъ собрался въ капеллѣ вігЬстѢ съ прусскиіпі сановни- 
ками, сюда явился министръ двора князь Волконскій п во всеуслыиіа- 
ніе прпгласплъ французскаго посла, графа Агу (сопие А^,''оиі), нослѣдо- 
вать за нпмъ въ кабинетъ къ императору Николаю, желавшему съ нпмъ 
бесѣдовать. 

Государь въ разговорѣ съ посломъ пеі)едалъ ему свое намѣрепіе 
продолжать войну съ Турціей соотвѣтствеппо тѣмъ началами, которыя 
были высказаны пмъ въ своемъ маппфестѣ; что опъ рѣшилъ, въ случаѣ, 
если войнѣ не суждено кончиться во время кампаніи настоящаго 1829 
года, предпринять третью, четвертую, пятую п т. д.; что онъ сожалѣетъ 
о необходимости пролить столько крови п принести столько жертвъ пзъ- 
за малозначащпхъ, невидимому, причпнъ, но что честь и достоинство 
его пмнерш, равно какъ личное положеніе его, какъ преемника импе- 
ратора Александра, не позволяютъ ему отклониться отъ нрпнятаго не- 
поколебпмаго рѣшенія; поэтому, если, съ одной стороны, онъ не можетъ 
положить оружія, доколѣ цѣль, высказанная въ его манпфестѣ, останется 
не выполненною, то, съ другой стороны, опъ также ненарушимо пспол- 
нитъ все обѣщанное въ манпфостѣ, а именно, по окончанін борьбы, от- 
казываясь отъ всякпхъ завоеваній, будетъ довольствоваться исключи- 
тельно однимъ вознагражденіемъ за военныя издержки, которое будетъ 
ликвидировано особою комиссіей. Подобное принятое на себя добровольно 
обязательство даетъ союзнымъ съ нпмъ монархамъ, а вмЬстѣ съ тѣмъ 
и всей Европѣ, гарантію въ его будущемъ образѣ дѣйствій. Все это, 
сказалъ имиераторъ послу, сообщается ему для донесенія коро.тю; вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ государь изъявилъ сожалѣніе объ отсутствіи англійскаго 
посла, которому онъ сообщилъ бы то же самое. Все это онъ не намѣ- 
ренъ скрывать ни отъ кого, а всего менѣе отъ своего врага, султана ^'^. 

Независимо отъ этого разговора съ французскпмъ носломъ, имиера- 
торъ Николай иоручилъ еш,е генералъ-адъютанту Бенкендорфу перего- 

22В ИМГІЕІ'АТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ ворпть 007. этомъ ді.лѣ с'ь іірусскиѵ.і. министром!, иностранных!, дѣлт., 
гра(Іи)мъ Гюрнсторфомт., который, но СюлЪии, не моп. принять участія 
вь прндіюрныхт. торисестиахъ. Мннистрт. ототі, ноііпдимому, чрезвычайно 
опасался послі.дстиіП честоліобипыхт, нндоііъ императора Николая, кото- 
рые иностранные кабинеты не нерестапали упорно припі:сыиать государю. 

БесЬ.дуя съ министром!, и перечислит. !іричині.і, пызиатпія коПну сі. 
Портой, непзбѣжпості. которой предкидЬл!. еи!,е пмиератоі-ъ Але!ссандрт, 
всегда столь умеренный т, спопхъ требованіях!,, І)енкендор(І)ъ разинлт. 
старапія его преемника кі. сохранепііо м!іра, ві.ісказанні,ія имт. прп Аккер- 
манскнхт. иерсгопоі)ах!.. Заті.мъ Бепкендорфъ указалт. ему, что настой- 
чивость императора ІІиііолая продолжать начатую іюйну съ усугублен- 
ною энеі)гіеіо слѣдуетъ прініисать проискамъ еі!і)0і!ейскихг кабинетовь 
и надеждамт, которьія они подаютъ Турцін !іа пхъ посредппчсстік); что 
если кампанія иынѣіиняіо года не увѣнчается полн!.!мъ успѣхомъ, то на 
слѣдуюіцій іодь государь снова лично станетъ во главѣ сгоііхъ войс!{г, 
за которьімп, вь случаѣ нуждьі, послѣдуетъ вся Россія, готовая всЬм'ь 
иожертвовать для славьі наі!ісго оружія; что Европа своі!мн ін!тригами 
понудитъ нас'ь дойтп до Константинополя н сама ш.гзовстъ надеі!Іе Тур- 
ціи, тогда как'ь сохраненіе ея входитъ вь обоюдньіе наіии интересы; 
что если, иапротпвт, кабинеты, пмѣсто ободренія султана къ борьбѣ ст. 
Россіею и обѣщаі!Ія ему или помощи, или посредничества, постараются 
убѣдить его въ безсиліи Портьі и въ пеобходимостп просить того мира, 
которьій предложент. ему былъ іімператоромъ Ипколаемъ еще прп пере- 
ходѣ пашихъ войскъ черезъ Дунай, то они тотчасъ увидятъ готовность 
нашу предложить чссті!ыя условія и довольствоваться тѣмп гараптіямі', 
какихъ необходимо требуютъ наша торговля і! обезпеченіе пашихъ азіат- 
скихъ грани ЦТ,. 

— Но вы вѣрно оставите за собою, по крайней мѣрѣ, Молдавію и 
Валахію? — во.зразилъ Бернсторфъ. 

ІІмнровизирован!іый динломатъ отвѣчалъ министру, что намъ нѣтъ 
въ нихъ ни малѣйиіей надобности, и что ему надлежало бы пмѣть бо- 
лѣе довѣрія къ слову нашего императора, объявпвшаго передъ войною, 
что онъ начинаетъ ее не для завоеваній. Въ заключение Бепкендорфъ 
сказалъ, что прпбытіс императора Николая въ Берли!іъ даетъ прусскому 
кабинету поводъ принять на себя въ восточномъ вопросѣ роль миро- 
творца. «Тестю, — сказалъ от, — прилично завести въ Копстантпно- 
полѣ рѣчь о мирѣ, въ качествѣ услуги !і своему зятю, котораго умѣ- 
ренныя и справедлнвыя требовапія ему вполнѣ кзвѣстны, и доброму 
своему союзнику — султану. Такая миссія, не имѣя вида посредничества 
и способствуя къ увеличенію слав!,і Пруссіи, привела бь!, по всей вѣ- 
роятностп, къ послѣдствіямт, одинаково полезнымъ и для Турціи, п для 
Россіл, п для всей Европьі, желающей сохраненія мира». 
• 

227 ГЛАВА ШЕСТАЯ Высказанная Бепкеидорфомъ мі.ісль іюііраітласі. міітісті>у. Ооі.іцаясь 
тотчасъ допестіі ее до сиѣдѣпія короля, оиі. ііітбапилъ, что иі.ріітъ въ 
искренность словъ своего сопссѣднііка и пъ желаніе императора Нико- 
лая окончить дружестпенно эту борьбу, столь опасную для политпче- 
скаго рапнопѣсія Европы. 

ВсЬ этн переговоры привели кт. тому, что, по соглаіненііо импера- 
тора Нпколая ст. королемъ, рѣиіено было пемедл(чпіо отправить вь К<»п- 
стантпнополь ст. мирными сові.тами 3[іо(І)лппга, а П(»іса сохранить дан- 
ное ему порученіе вт. величайигей тайпі,. Въ то врелгя, когда останови- 
лись па этомт. рѣпіеніи въ Берлин!;, никто не подплрѣвалъ, что па Вос- 
токе, произошли ва;і;ныя событія, которыя дѣлали излмпптмь диплома- 
тическое вмѣніательсті'о ІІруссіп, создавт, согерніенно новую для насъ 
пол пти ческу ю обета нов к у. 

ПослѣдпіП день нребывапія императора Николая въ Берлипѣ, 31-е 
мая (12-е іюня), ознаменовань быль слѣдуюпцімь событіемъ. Государь, 
король и велнкій князь наслі.динкъ отправились верхо.мь чсрель Брандеіі- 
бургскія ворота на смотръ улапскаго полка, коего шсфомь наимснованъ 
былъ тогда наслѣдиикъ. По нрнбытіп кт. нолку, король обьявилъ о семт, 
назначеніи командиру полка и нредставплъ его новому шефу. Вь пзъ- 
явленіе благодарности великаго князя Александра Николаевича, читаемъ 
мы въ «Русско5іъ Пивалидѣ» того времени, «должная почтительность 
къ августѣйшему дѣду соедпнплась съ непритворною радостію, св(л1- 
ственною его возрасту. Сей случай произве.іъ самое сп.іьиос внечатлѣніс 
во Бсѣхъ собравшихся зрптеляхъ, п самъ король былт. видимо тропутъ. 
Полкъ прпвѣтствовалъ новаго своего шефа продолжптельпыігн восклпца- 
ніямп «ура», коп былп повторяемы всѣмъ народомъ. Юный князь, обна- 
жпвъ шпагу, прпняль команду падь полкомъ и новелъ оный мимо 
короля, императора п императрицы съ ловкостію п неприпуждепностію, 
восхитившими всѣхъ присутствуюш,пхъ. Его императорское высочество 
ввелъ полкъ въ городъ и самъ проводплъ штандартъ во дворецъ» ^'^. 

31-го мая (12-го іюня), ночью имиераторъ Николай отправился въ 
обратный путь въ Варшаву. Императрица Александра Ѳеодоровпа оста- 
лась еще на нѣкоторое время въ Берлинѣ. 

Шестидневное пребывапіе въ нрусской столпцѣ было для государя, 
какъ пишетъ Бенкепдорфъ, отдохновеніемъ и пстинною отрадою. Въ 
офиціальныхъ же современпыхъ пзвѣстіяхъ разска;зъ объ этомъ пребы- 
ваніи сопровождался слѣдующнмп ра.зсужденіями: «Сіе кратковременное 
его тамъ пребываніе надолго останется въ памяти. На многіе годы 
оставитъ оно воспомпнаніе о непоколебимой дружбѣ и о самомъ искрен- 
немъ союзѣ, заключеннсмъ между пмператоромъ Александром!, н королемъ 
прусскилъ, о союзѣ, который утвержденъ взаимнымъ уваженіемъ двухъ 
народовъ въ продолженіе знаменитой общей брани и увѣковѣченъ узами ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ родстші между апгустѣпіппми домам», коіімь Прокидііиіс поручило судьбу 
спхъ народоіп,>. 

Бліі:гь Бреслапля, іп. малспькомт. замкѣ Сибпллспортъ (8у1)і11споіЧ), 
пмператоігь Николай ігь 9 часопъ утра сдѣлалъ смотръ кирасирскому 


ШѴ: "ѴН — ^^.-..:ѵл». ІЬ.. '■.ОЬМіКА ііазіфк^х: ^Мг-.іійгцгу^іщд-^, 


'»*-».- 

■•і*^-. ;»7»-<- '>■> ^ч^.' г- "'^"^ 


Ш; 


<•; ^х^?*: 
. -^- ^.--. - ■ ..,-.. ^. ■■,.,;-■ -^.■.::^.:л,^ 

і^^ѵ^^ ^ «і 

2 Ё 

о 
00 в 

Ш а 

Си н 
а с. 

ф л 

е « 
л^ •* 
2 іі 

о I 

«я 5 

^ еі 

X V 

«в - 

(О 5 

в А 

_, а 
а о, 

е- » 

:ё = 

2 Б, 

іі 

со полку своего имени, явившемуся сюда по повелѣнію короля. Государь 
въ мундирѣ этого полка, пишетъ Бенкендорфъ, учллъ его цѣлый часъ 
и командовалъ на нѣмецкомъ языкѣ, по прусскому воинскому уставу, 
ни разу не ошибаясь, какъ будто бы всю жизнь только этимъ п зани- 
мался. Полкъ и всѣ зрители не могли довольно ему надивиться и 22В ГЛАВА ШЕСТАЯ нарадоваться. ІТотомъ іпгііераторь іір(»пелі. полкъ церемоіііалып.пп. лар- 
шемі. поредъ корпускм.мь командиром!. Цитепомі. іг, пригласи ііь іісі.хь 
офпцеровъ къ обѣдеппому спосдгу столу, іюжаловалі. иѣкоторымъ іі.іъ 
нпхъ ордена, а «пжііііхт. чііпоиг щедро ігаградплъ червонцами. IV. 

При въѣздѣ въ царство Польское пмнератоі)ъ Николай остановился 
въ Калнпіѣ для осмотра въ этомъ городѣ кадетскаго корпуса іі одной 
бригады конно-егерской дпвпзіп. Здѣсь его вст])ѣтплп цеса])евичь Коп- 
стантпнъ Павловпчъ п вслпіай князь ^Гпхаплъ Павловпчь. Затѣ.м'ь, во 
время дальн'Ьйптго пути, государь сдѣлалъ еще смотръ войскамт., рас- 
положеіпіымъ въ Ловпчѣ, н 4-го (Ю-го) ііопя во:}В])атился въ Барпіаву. 
6-го (18-го) іюня сюда же прпбылъ пзъ Берлина паслѣдпикь А.іексапдръ 
Нпколаевпчъ. 

Въ это время года войска польской арміи собирались обыкновенно 
въ учебный лагерь подъ Варніавой, такъ что цесаревичу представился 
накопецъ случай показать государю различныя части ея, доведснпыя 
многолѣтними стараніями до рѣдкой стеиени совершенства, какъ вь 
выправкѣ, такъ и въ стросвомъ обучеиіи. Удовольствіе, пснытаиное 
императоромъ Николаемт. видомт. столь превосходныхъ войскъ, было еще 
усилено полученіемъ радостпаго пзвѣстія изъ арміи, дѣйствовавпіей на 
Балканскомъ полуостровѣ. 7-го (19-го) іюня ИоЪ главной квартиры арміи 
прпбылъ адъютантъ главпокомандующаго, капптан'ь князь Трубецкой, съ 
извѣстіемъ о блестящей побѣдѣ, одержанной графо^гь Дибичеііъ надъ 
верховпымъ визиремъ, 30-го мая (11-го іюня), при Ку.іевчѣ. 

Въ ппсьмѣ къ главнокомандующему князь Трубецкой писалъ: 

«Было бы трудпо описать впечатлѣніе, произведенное па императора 
извѣстіемъ, съ которымъ вамъ угодно было послать меня. На верху 
радости, НЛП, вѣрнѣе, счастія, опъ осыпалъ меня поцѣлуямп, бросился 
на колѣнп, чтобы поблагодарить Бога, п тотчасъ же поздравилъ меня 
своимъ флпгель-адъютантомъ п полковпикомъ — двѣ милости, которыхъ 
я никопмъ образомъ не ожидалъ одновременно. Затѣмъ, не давъ мпѣ 
времени' опомниться, онъ, такъ сказать, увлекъ меня па своп дрожки, 
чтобы отправиться сообщить эту пріятную новость великому князю Кон- 
стантину; я прпбавплъ на словахъ все то, что зналъ пзъ подробностей, 
касающихся какъ этого дня, такъ и всего нашего двпженія отъ Сп- 
дистрш. Императоръ пе уставалъ слушать п проявлять свое крайнее 
удовольствіе относительно всего случпвшагося; особенно дѣлало его 
счастлпвымъ нахожденіе артпллеріп верховнаго визиря въ пашпхъ ру- 
кахъ. Вечеромъ въ день моего пріѣзда пмператоръ снова прпзвалъ 

2» ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ІІЕРВЫГі меня къ себѣ іп. каілпгеть іі, ііі)ііг.іаспіп, меня ііііті. сь піімі, вмѣстѣ 
чай, около д»ухъ часоиъ ргкиопа^твалъ со зпюю наодіінѣ о томъ, какъ 
вообще у нас'ь оостоить дѣло» ^'^. 

Радостное чунстно, оиладѣипіес нмиераторомь Ииколаемъ іі])и нолу- 
ченіп изиѣстія о иобѣдЬ ЗО-іо мая, является естестнеинымъ нослѣд- 
ствісмъ нерілннтельнаго нехода кампанін 1828 года. Въ ВѢнѣ п вь 
Лондонѣ ралдавалнсь аловілція предска;іанін насчетъ далі.нѣПиіихт. 
иеудачъ, оилідавиіихт, Россііо въ ея борьбѣ ст. ІІоіпоП; по мніліін) од- 
ішхъ, война должна была :!атянуті.ся на многіе годы, но мнѣнію дрѵ- 
гпхъ, русскіімъ войскамь предстояло неминуемое пораженіе и во вто- 
ромъ ііоходѣ; не было также недостатка ьъ :}лорадныхъ насмѣнікахъ 
надъ ишорнымъ уныніемъ, будто бы овладѣвиппіь Россіею. II что же 
оказалось въ действительности: получается вдругт. нзвѣстіе, что армія 
верховнаго визиря і)а;ібпта, даисе і)азсѣяна, утратила свою артпллерію, 
п что движеніе русской армін аа Ііалканы можетъ отнынѣ входпть въ 
расчеты ея главнокомандующаго ^". 

Пмнераторъ Николай повелѣлъ отпраздновать Кулевчинскую побѣду 
торжественнымъ молебствіемъ ьъ лагерѣ при Повопзкахъ. Оно состоя- 
лось 9-го (21-го) іюня подъ двумя палатками, пзъ которыхт. одна пред- 
назначалась для православнаго, а другая для і)имско-католичсскаго бого- 
служенія. По окончаніи зюлебствія, во ві)емя пушечной пальбы, госу- 
дарь самъ первый закрпчалъ <:ура;>, повторенное за нпмъ десятказш 
тысячъ голосовъ, къ больніому неудовольствію цесаревича, очень не 
жаловавшаго подобной демонстрацін п даже самаго слова сура». Затѣмъ 
войска проходили церемоніальнымъ маршемъ. Въ строю было болѣе 
30.000 человѣкъ. Послѣ парада трофеи, знамена п штандарты, отбитые 
у турокъ, возимы были по лагерю п по улицамт, Варшавы, подъ прп- 
крытіемъ эскадрона польскихъ гвардейскпхъ конноегерей п потомъ по- 
ставлены въ придворной греко-россійской церкви. 

Въ тотъ же день пмператоръ Николай ппсалъ графу Дибичу: 

«Да будетъ Господь тысячекратъ благословенъ, п да возпаградптъ 
Онъ васъ, любезный другъ, въ будущей жизни за ту выдающуюся 
услугу, которую вы оказали нашему отечеству! Вамъ пзвѣстпы чувства, 
пптаемыя мною къ вамъ, и вы знаете также то довѣріе, которое я 
имѣю къ вашимъ чувствамъ; я счастлпвъ, что вы доказали всему міру, 
что довѣріе мое кт. вамъ было справедливо. Примите мою сердечную и 
душевную благодарность. Отпынѣ имя ваше начертано безсмертнымп 
строками въ лѣтописяхъ славы нашей арміи! Радость здѣсь была боль- 
шая: вся армія подъ ружьемъ и подъ моею командою присутствовала 
при ыолебнѣ, который мы отслужили сегодпя по утру, при громѣ зал- 
повъ всей артиллеріи и въ прпсутствіп всей Варшавы. Георгій 2-й сте- 
пени васъ украсптъ; сдѣлайте такъ, чтобы я могъ перемѣнить его на 

231 ГЛАВА ШЕСТАЯ первую степень, п нпкто тому не будетъ радоиаться болѣо меня. Что 
же касается возможности попытки протппі. Шумлі.і, то я предпочитаю 
сомнѣваться въ пей, чѣмъ обольщать себя пап])аспою паде;і:дою; впро- 
чемъ я увѣренъ,- что вы пе захотите терять плодовъ побЬды, рискуя 
войскамп безъ увѣреппости въ успѣхѣ. ІІІумла— полезный придатокь, по 
не необходимый, ме;кду тЬмь какъ пріпотовлспія къ переходу черезъ 
Балканы представляють цѣль, которую вы всегда должны пмѣть перед'ь 
глазами, и къ достижению которой вамь слѣдуетъ направить всѣ ваипі 
усплія. Я сді.лаю все, что возмо;кпо, чтобы облегчить вамь успѣхь 
предпріятія > '^. 

Генерал ъ-адъютаптъ баропъ Толь, «храбрый и достойный помопі,- 
шіБЪ> главнокомандующаго, какь его пазываетъ пмнераторъ Николай 
въ томъ же письмѣ къ Дибичу, возведепъ былъ за Кулевчу въ гра(І)- 
ское достоинство. 

Поздравляя графа Дпбича съ одери.анпой побѣдой, геперал-ь-адъю- 
танп. Адлербергъ ппсалъ ему пзъ Барпіавы одновременно съ госу- 
даремъ: 

«Вашп таланты, ваша настойчивость, ваша твердость, ваит пред- 
пршычивая рѣшительность пе могли быть подвержены сомігЬнію, такъ 
какъ множество фактовъ подтверждали их'ь; но счастіе могло вамъ 
не благопріятствовать; вы только что доказали міру, что со всѣ.ми 
выдающимися качествами, составляющилпі отличительное свойство гене- 
рала, вы соединяете еще ту столь необходимую особепность, то счастіе, 
которое создаетъ великаго полководца. Армія, Россія, имнераторъ 
нуждались въ побѣдѣ, чтобы занять въ глазахъ завистливой Европы 
ихъ прежнее положепіе рѣшительнаго превосходства; вы сами пужда- 
днсь въ ней, чтобы заставить заіголчать зависть и интригу; вы блестя- 
щизгь образомъ достигли этой двойной цѣли; побѣдивъ визиря, уничто- 
жпвъ его армію, вы тѣмъ самымъ поразили вапшхъ враговъ п враговъ 
государства, тай!іыхъ п явныхъ. Еще разъ поздравляя васъ съ этимъ 
успѣхомъ, поздравляю также п себя п всѣхъ добромыслящихъ людей! 
Да благословптъ Небо и впредь ваши усилія п даруетъ вамъ возмож- 
ность присоединить къ чуднымъ побѣднымъ лаврамъ пе менѣе славные 
лавры ыпротворца. Я не буду пытаться описать вамъ радость импера- 
тора; она отвѣчаетъ важности событія, вызвавшаго ее, она на уровнѣ 
его любвп къ счастью п славѣ его парода п его арміи, его милостивой 
дружбы, его безгранпчнаго довѣрія къ вамъ»^'. 

Во время нребыванія императора Николая въ Варшавѣ опъ полу- 
чидъ также донесенія о дѣйствіяхъ Черноморскаго флота, одно радост- 
ное, а др^тое печальное. 

Адмиралъ Грейгъ допесъ рапортомъ о подвпгѣ брига «^Іеркурія», 
выдержавшаго 14-го (2б-го) мая трехчасовое сраженіе съ двумя ли- 

232 ИМПКРАТОГЪ НИКОЛАИ ПГ.РВЫГі неПпыми ту|к'цкиміі кораблями ьъ иііду іісічо неіфілтсльскап) флота, 
неожиданно ноявшанагося ві. Чсрномт. морѣ. Комаидирь брига, кани- 
танъ-лейтснантъ Козарскій, нрііказаль нріібпті, флагі, къ мачті., чтобы 
ни въ какомъ случаѣ не могло быть рѣчп о сдачѣ, офицеры :ке нокля- 
лпсь, что тотъ нзъ нііхъ, который останется т. :кіпи.іхг, поснламенпгь 
крюйтъ-камору ннстолетомъ, ІІмнераторг, Николай нанигалг на ранортѣ 
Гік'йга: 

сКаннтанъ-лейтенанта Козарскаго произвести въ капитаны 2-го ранга, 
дать Георгія 4-го класса, назначить въ флигель-адъютанты съ остаиле- 

?^. Входъ въ Наваринскую бухту. 

(Съ ріісунка Вебера). 

ніемъ при прежней должности и въ гербъ прибавить ннстолетъ. Всѣхъ 
офпцеровъ въ слѣдующіе чины, п у кого нѣтъ Владпішра съ бантомъ, 
то таковой дать. Штурманскому офицеру сверхъ ^шна дать Георгія 
4-го класса. Всѣмъ нижнимъ чинамъ знаки от.тичія военнаго ордена 
и всѣмъ о<|)ицерамъ п нпжнимъ чинамъ двойное жалованье въ пожизнен- 
ный пенсіонъ. На брпгъ «Меркурій» георгіевскій флагъ». 

Одновременно съ донесен іемъ о блпстательномъ подвпгѣ брпга 
<Меркурія», мужественно вступпвшаго въ бой, предпочитая очевидную 
гибель безчестію плѣна, получено было пзвѣстіе о позорной сдачѣ фре- 
гата <Рафаплъ:>, командиръ котораго, капитанъ 2-го ранга Стройнп- 
ковъ, снустплъ флагъ при встрѣчѣ съ турецкпмъ флотомъ. 

т. 11—10 

233 ГЛАВА ШЕСТАЯ Графі. Мольтко іітпсп.: «Капудаиъ-ііаіпа захиатп.п, прп.п., самъ 
не вѣдая, какіімі. образомъ это случилось; Аллам, іп. сущности ііослалъ 
ему дарг во снѣ. Ио, тѣмъ не мепі.е, эта добыча причинила турками, 
большую радости, позбудипь въ народонаселопіи иоосііокатсльпіля на- 
дежды. Фрогатъ «Ра(І»апл7.» привели сь торжестиомт, вт. Константи- 
нополь з>. 

4-го (16-го) іюия п^гпораторъ Николай подписалт. вт. Вариіапѣ 
указъ на имя адмирала Грейга обт. учреждении подт. его предсѣда- 
тельствомъ комиссіи для разбора обстоятельствъ, побудииитхъ Стройни- 
кова къ сдачѣ фрегата. Указт. заканчивался словами: «Уповая па по- 
мощь Всепыіиняго, пребываю въ пад(';кдѣ, что пеустраинімый <І)Лотъ 
Черпоморскій, горя желанісігь смьггь безславіе фрегата сРафаилъ», пе 
оставптъ его вт. рукахъ пепріятеля. По, когда от. будеть возвраи;енъ 
во власть пату, то, почитая фрегатт. сей впредь педостойиі,імъ посить 
флагъ Россійскій и служить наряду сь прочими судами наиіего флота, 
повелѣваю вамъ продать оный огию>. 

Повелѣпіе императора Николая псполпепо было въ точности, почти 
25 лѣтъ спустя, вице-адмираломъ Пахимовы.мъ во время Сипоискаго 
боя 1853 года. Фрегатъ «Рафаилъ», названный турками «Фазли-Ал- 
лахъ» (дапный Богомъ), зажжет, былъ во время сраженія выстрѣламп 
съ нашего флагманскаго корабля «Императрица Марія» п взлетѣлъ 
на воздухъ въ виду русской эскадры. 

Ободрепный одерл;анпымъ нечаяппымъ усиѣхомъ, капуданъ-паша 
рѣшплся вторично выйти ВТ. море, 24-го мая (4-го іюня), памѣреваясь 
атаковать Сизополь. Послѣ десятпдневнаго плавапія турецкій флоп. 
показался въ виду Спзополя, но, пе сдѣлавт. пи одного выстрѣла, 
столь же пеожпдапио возвратился въ Босфоръ. Съ этого времени адмп- 
ралъ Грейгъ блокировалъ со своимъ флотомъ Бос(І)оръ, въ то время 
какъ впце-адмпралъ, графъ Гейденъ, блокировалъ Дарданеллы; они пре- 
рвали по обоимт. проливазіъ подвозъ ліпзиенныхъ прииасовъ къ століиі,ѣ, 
захватили множество щіизовъ н безнокоили прибрежье. Что же касается 
капудана-паши, то, опасаясь утратить нріобрѣтенные лавры въ случаѣ 
вовыхъ предпріятій, опт. по совершен іи прогулки въ Сизополь болѣс 
не покидалъ занятаго обезпеченнаго рейда. 

Намѣреваясь произвести смотръ войскамъ гвардейскаго корпуса, 
расположеннымъ лагеремъ въ Тульчппѣ, императоръ Николай выѣхалъ 
Бзъ Варшавы 13-го (25-го) іюня, вечеромъ. Но пути слѣдовапія пред- 
назначены были еще смотры вт. Красноставѣ, Замосцѣ п Луцкѣ, въ 
присутствіп цесаревича Константина Павловича. 

Во время проѣзда въ Краспоставъ пмператоръ Николай пмѣлъ 
встрѣчу, которая не осталась безъ вліяпія па нослѣдующія событія въ 
Польшѣ. ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ИГ.РВЫИ За стапцію до Пуланъ, по разсказу Г>сикспд(ірфа, кі, государю 
явился какоЛ-то чслопі.къ г.о (І»і)акІ; сь ііртлаиичіісмг отъ кіінгііпіі 
Чарторижской, матер» князя Адама, остапоипті.ся у пея въ Пулавскомъ 
замкѣ. «Такой стратп.ій образь ііриглаіпспія, — пиіпотъ Бепкопдорфь, — 
побудил!, государя кі. отказу, ві.іра;к(мпіому ппрочсмт. ві. вѣжлііиыхъ 
формах!.. Против'!, салл.іх'1. ІІулаві. надо было персѣзжаті. чсрозт. Вислу 
на поромЬ. Мі,і увидѣли, что иа протпвополоиліомі. берегу стоптт. много 
людей, II когда переі.хали рі.ку, то княгиня сама подошла повторит!, 
государю свое пригланіепіс. Госудаіи., стоя, несмотря на паляшіс лучп -^. л л. Лч>-^. .^> л, • \ Битва при Наваринѣ. 

(Съ рисунка тушью того врсмеы;і. Изъ собранія П. Я. Дашксв-і). 

солнца, безъ фуражки, пзвпнялся тѣмъ, что не можетъ згедлпть въ пути, 
такъ какъ десаревичъ ожпдаетъ его на ночлегѣ. Старуха, которая 
ииѣла вндъ настоящей сказочной вѣдьмы, продолжала настаивать п на 
повторенный отказъ сказала: «Ахъ! вы меня жестоко огорчили, п я не 
прощу вамъ этого вовѣкъ». Государь поклоішлся п уѣхалъ». 

По мнѣнію нѣкоторыхъ современішковъ, эта случайная встрѣча 
императора Николая съ княгинею Чарторпжскою пмѣла пагубныя по- 
слѣдствія, ускорпвъ развязку нольскпхъ дѣлъ въ революціонномъ смыслѣ. 

Послѣ смотра въ Красноставѣ государь направился въ Замосцъ, 
гдѣ онъ съ особеннымъ вниманіемъ ознакомился также съ крѣностнымп 
сооруженіями, а затѣмъ въ Луцкѣ осмотрѣлъ собранную здѣсь 25-ю 

• 

235 ГЛАВА ШЕСТАЯ пѣхотную диппзііо отдіиі.иаго Литопскаго корпуса. Здѣсь цосаревіічі. 
простился съ его величестпо.мь. 

Послѣ оп.ѣзда государя п:п. Варіііапі.і г('порал7.-аді.ютаип. Беикои- 
дорфъ въ писі.мѣ, къ гра<І)у Дибичу т.іска:млъ слі.дующія заключонія 

по поводу ПОЛЬСКИХ'!. ДІ.ЛІ.: 

«Благодаря Богу п самообладаиію императора падг. сіімимъ собою, 
все коичилосі. благополучно, и оба апгусті.пиііе брата расстались крайне 
довольные одииъ другимь. Поляки вт. восторгѣ отъ споего короля и 
преисполнены довѣрія кг. его мудрости. УвЬряіо вась, что неволмоікп» 
быть болі.е разсудительпыми, чЬмі. они, и бол1;е пок )рными ві)ЛІі Про- 
видѣнія, подчинивіпаго пхь воепігому вліянііо великаго князя. Теперь, 
дорогой графь, я видЬлъ собств?і[пі.іми глазами и буду вЬрить лииіь 
свопмт. глаза мь. ІІол[.скІя русскія п])Овипн,іи заслуживают!, еиі.с: боль- 
шаго сожалі.пія; нѣтъ прибі.жиищ, ні.ть к (нституціи, которыя мо;кио 
было бы противопоставить і$олі. военпаго начальниі;а. Всі. наді.ются и 
съ покорностью выжидаютъ повелѣній и^п1ератора > ^^^. 

ІІзъ Луцка пмператоръ Николай ироѣхаль, не остаиавливаясг., до 
Тульчина, гдѣ напіелъ 19-го іюня (1-го іюля) свою палатку, раскинутую 
въ лагерѣ гвардейскаго корпуса, расположенномь ср^'ди нр^'красиой 
віѣстпостп близь бывшей главіи)й квартиры второй арміи. По разсказу 
Бенкендорфа: «войско было въ восхпиі,епіп, что увидѣло госудаі)я, от. 
тоже былъ чрезвычайно радь тому, что снова находился посреди своей 
гвардіп, въ которой зналт, не только всѣхъ геііераловь и офицеровь, 
но и многпхъ пзъ НИЖНИХ!, чиновъ. Государь любовался своимь вой- 
скомъ п на общпхъ парадахъ, и па частныхъ смотрахт., п на мансврахт., 
и остался пмъ вполпѣ доволень. Гвардейскій корпусъ былъ опять такт. ■,ѵ.г 
хорошъ, какъ и при выступлепіи изъ Петербурга. Слѣды утомлепія 
отъ похода п военныхъ потерь совершенпо исчезли: здоравыЛ и бодрый 
впдъ людей п лошадей не оставлялъ ничего желать». 

Разставшпсь съ гвардіею, пмператоръ Николай направился чер?зъ 
Бѣлую Церковь въ Кіевъ, въ котором ь опъ не былт. съ 1810 года, 
когда впервые посѣтилъ этотъ городъ. будучп еще велпкпмъ кияземъ. 
23-го іюня (5-го іюля), въ девятом ь часу вечера, государь съ дороги 
прямо подъѣхалъ къ Печерской лаврѣ, гдѣ ожидали его митрополитъ 
Евгеній съ духовепствомъ н всею монастырскою братіей. Множество 
богомольцевъ, въ эту пору года стекавшихся въ Кіевъ, наполняло всю 
монастырскую ограду; древній соборъ переполнепъ былъ народомъ, 
военными п гражданскими чиновнпкамп, городскими дамами. Выйдя пзъ 
лавры, государь взялъ къ себѣ въ коляску находпвшагося здѣсь главпо- 
командующаго первою арміею, фельдмаршала гра(І)а Сакепа, п отвезъ его 
въ занимаемую пмъ квартиру, а нотомъ уже поЬхалъ въ домъ военнаго гу- 
бернатора въ Лппкахт., предназначенный для номѣщенія державнаго гостя. 

23в ИМПІІРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПІІРВЫЙ ш гг 
Адмиралъ Кодрингтонъ. 

(Оь ліггографіи начала прошлаго столѣтія). 

На слѣдующій день, утромъ, здѣсь представлялись государю гене- 
ралы и полковые командиры расположенныхъ въ Кіевѣ гойскъ, гра- 
жданскіе чпновнпкп, купечество п др., а затѣмт. его величество слушалъ 
въ Софійскомъ соборѣ лптургію п прикладывался къ мощамъ. ІІзъ собора 
государь направился въ лавру для поклоненія почивающимь ьъ пеще- 
рахъ угоднпкамъ. Въ 4 часа пзъ Тульчина прпбылъ великій князь 
Михаплъ Павловпчъ, а въ С часовь вечера пропсходплъ смотръ вой- 
скаігь. 237 ГЛАВА ШЕСТАЯ 25-го іюня (7-10 іюля), кг. деіи, рожденія императора Николая, 
получено бі.іло отъ іра(І>а Дгіоііча іізпѣстіе о покорепіп крѣііости Спли- 
стрш, которая 18-го (30-го) іюпя сдалась на каііптуляцію генералу 
Красовскому. Сплистрія взята была безъ иітурма; осадіплмп работами 
руково,дплъ генералъ-маЛоръ Шпльдеръ, который благополучно довслъ 
крѣпость до сдачи однѣми лоиатазпг. Победителю достались 220 орудій, 
80 знамеиъ, флотилія п гаіиіпзоігь пъ 10.000 челоиѣкъ. Послѣ разііода 
государь слушалъ обѣдпіо въ АігдііееискоП церкви, а въ част, пополудни 
п])псутствовалъ въ СофіПскомъ соборѣ па благодарственном!., по поводу 
взятія Сплпстріи, молебпѣ, соверпіенномъ митрополитомъ Евгеніемъ. 

ІІзъ наград'ь, пожалованныхъ за покореніе Силисті)іи, отмѣтимъ 
слѣдующія: гра(І)Ъ Діібичъ назначенъ былъ шефомъ ^Іерппгонскаго 
полка, гепералъ Красовскій паграждепъ ордепомі. св. Б.іадимира первой 
степени, а генералъ Шпльдеръ ордепоігь св. Георгія 3-го класса. 

26-го іюня (8-го іюля), государь осматривалъ крѣностныя работы, 
пропзводивпііяся плѣппыми турками; при этомъ онъ далъ повелі.ніе 
избрать пзт. нпхъ 200 человѣкъ стариіихъ и семейпыхъ и отпустить 
пхъ въ Турцііо. Въ тотъ же день государь послѣ обѣда вьгЬхалъ въ 
Козелецъ. 

Генералъ-адъютаптъ Бенкендорі{)ъ, неразлучный сііутникъ импера- 
тора Николая, во время нутешсствія 1820 года, пппіетъ въ свопхъ 
запискахъ по поводу высочайшаго пребыванія въ Кіевѣ, что, кро.мѣ 
важнѣйпшхъ городскихъ церквей, государь осмотрѣлъ также обществен- 
ныя заведепія, арсепалъ и крѣиостпыя сооруженія. «На всѣ эти осмотры, 
при которыхъ отдавались многія прпказапія объ пснравленіяхъ и улучше- 
ніяхъ, ему при обычной его деятельности дозольно было двухъ дней, 
хотя въ то же время опъ нисколько не задержпвалт, текупціхъ дѣлъ; 
клфьеры, ежедневно пріѣзжавшіе, въ нродолженіе высочайшаго путеше- 
ствія, изъ Петербурга или пзт. арміп, были отправляемы обратно въ ту 
же ночь. Государь ложился спать не раньше трехъ часовъ утра, чтобы 
только порѣшпть и отослать всѣ безъ пзъятія ноступпвшія бумаги. Та- 
кпмъ образомт, доклады государственнаго совѣта, комитета министровт, 
мпнпстерствъ: иностранныхъ дѣлъ, военнаго п фпнансовъ, п начальников!» 
армШ возвращались точно такъ же безъ замедленія, какъ бы государь 
проживалъ въ Петербургѣ, свободно располагая свопмъ временемъ. Кромѣ 
того, онъ находплъ время ежедневно писать подробныя письма къ пм- 
ператрпцѣ, прочитывать донесенія о здоровьѣ и ходѣ уроковъ его дѣтей, 
перелпстывать газеты и часто даже пробѣгать вновь появлявшіяся въ 
печати книги на русскомъ и французском ъ языкахъ». 

Во время пребыванія въ Козельцѣ государь дѣлалъ смотры 2-му 
резервному кавалерійскому корпусу и черезъ Черниговъ нрпбылъ 30-го 
іюня (12-го іюля) въ крѣпость Бобруйскъ. Здѣсь пмнераторъ Николай, ИМИЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫГі какъ бывіпій геисралъ-ііисік'КТ()і)ь, съ особоптлмъ тііімаііісмъ осматри- 
ітлъ крѣііостиыя сооружен іл. Едва иыпдя іізі. коляски, оиъ тотчасъ 
иоіпелъ по раоотамъ, хогкть все іяідѣть собстиетплмн глазами, тпікііуть 
лнчііо во всѣ подробности, все обсудпті. и всему дать дальнейшее на- 
праатепіе. Подобно тому, какъ пъ Кіеиѣ, лді.сь также работали нлѣнніле 
турки; государь явился среди заиимаемаго ими лагеря соиерпіеіпю одинъ 
и возвратил'ь многпмъ свободу. Вь Г)об])уАскь къ этому времени доста- 
влено было великое множество турецки.ѵь знаменъ; государь помѣстплъ 
часть пзъ пих'ь въ бобруйскігі крѣиостной соборт., въ память своего 
здѣсь пребьіванія, и прочія отосланы были вь Петербургь. 

Пмператоръ Николай всномнилт. т, Бобруйскѣ заслуги своего быв- 
шаго ближайіиаго соті)удника по уиравленію ннженернымъ корпусомъ 
(съ 1818 по 1825 годъ) н вмѣстѣ съ тѣмь основателя этой крѣиости — 
пнженеръ-генерала Опнермана: 1С-го (28-го) іюля 1829 года государь 
поднисалъ въ Бобруйскѣ рескринтъ па его имя, но которому генералт. 
Оппермаыъ возведенъ былъ въ г|)афскос достоинство, <;за долговременное 
неутомпмо-дѣятельное и полезное служепіе^>. 

Пробывъ въ БобруйскЬ три дня, пмнераторъ Николай, паправивъ 
свой дальпѣйшій путь черезъ Могплевъ, Витебскъ, Велпкія Лукн п 
Старую Руссу, нрибылъ 11-го (23-го) іюля всчеромъ въ Царское Село. 
На другой день государь съ наслѣднпкомъ п великими княжпамп пере- 
ѣхалъ въ Нетергофъ. 

13-го (25-го) іюля въ Красномъ Селѣ въ прпсутствіп государя 
состоялся парадъ расположеннымъ здѣсь въ лагерѣ войскамъ. Военно- 
плѣппые турецкіе офицеры, одинъ двухъ-бунчужный паша п двѣнадцать 
бпмъ-башей были приглашены па парадъ. Нмъ даны были лошади, 
осѣдланпыя по-турецки, и вообще оказаны, какъ сообщалось въ со- 
времепныхъ печатныхъ пзвѣстіяхъ, <;всѣ учтпвостп, съ коимп обхо- 
дятся у насъ съ обезоруженными плѣнпымп непріятелямп. Турки въ 
полной мѣрѣ чувствовали отличіе, пмъ оказанное таковымъ пріемомъ 
прп самомъ мопархѣ' всероссійскомъ. Но какою радостію были они пора- 
жены, когда послѣ развода, бывшаго въ лагерѣ, его императорское ве- 
личество пзволплъ подойти къ нимъ п объявить, что онъ даруетъ шіъ 
свободу; что онп могутъ возвратиться на свою родину, п что уже по- 
велѣлъ снабдить пхъ какъ деньгами, такъ п всѣмъ нужнымъ для со- 
вершенія столь дальняго путешествія». 

Въ теть же день пмператоръ Николай снова сѣлъ въ дорожную 
коляску съ генералъ-адъютантомъ Бенкендорфомъ и скакалъ навстрѣчу 
вмператрпцѣ, возвращавшейся пзъ Берлина; государь пмѣлъ радость 
встрѣтиться съ нею за двѣ станціп отъ Нарвы. 16-го (28-го) іюля пхъ 
величества прибыли вт, Нетербургъ къ молебствію въ Казапскомъ соборѣ, 
назначенному по случаю побѣдъ, одержанныхъ графомъ Дибпчемъ прп 

3» ГЛАВА ШЕСТАЯ Кулевчѣ II г])аф()М'і. ІІасксмиічем;. ііріі ^Іи.іпдю.тІ;. ІТослѣ ло.ісбстіия пхъ 
величества отпрапіілись ьъ ЕлагііпсЕсій дг.орсцъ ^^^. 

Этпмъ завершились ііутеіііестві» императора Николая вь 1829 году, 
продолжавиііяся 6с.п, ііоі)ерыва почти три мі.сяца^^*. 

Пока готовились громадной важности событія па Балканскомъ полу- 
островѣ п въ Азіи, в'ь Петорбургъ прибыль персидскіГі пріінці. Хоз- 
ревъ- Мирза, который дол:конь былт. исходатайствовать у подноиля 
царскаго престола проиі,('піе въ убійствѣ нашего посланника въ Тегеранѣ. 

Выше уже было упомянуто, что Аббасъ-ЗІпрза прислалъ въ Тифлисъ 
своего сына Хозревъ-Мирзу. Но онъ явился кь главнокомапдуіоиі,ему 
скорі.е, какъ аманатъ, чѣмъ какъ посланпик'ь; пріпііі,'ь не был ъ снаб;кенъ 
шісьмомъ шаха къ государю п пе имѣлъ даже донеп. для далыіі.йшаго 
путешествія. Графъ Паскевич'ь распорядился тогда по-своему и разсѣкь 
гордіевъ узелъ, отиравіпіъ безъ далыіѣйіпихъ нсрегоі!0і)овъ Хозревъ- 
Мпру въ Петорбургъ и увѣдоміпп. Аббасъ-Мирзу о сді.ланномъ рас- 
поряженіи. Шахъ спохватился еш,е во-время и пемедлопно отправилъ 
курьера съ ііисьмомъ къ государю, псіюлнеппьімъ сдшреіпіЬйшихъ изви- 
неній. Этотъ курьеръ догпалъ Хозревъ-Мирзу въ Новгород!;, и таісимъ 
образомъ рѣшителыіый образъ дѣйствій Иаскевича пріівелъ кт. л;елаемой 
цѣлп. 

ІО-го (22-го) августа состоялась торжественная аудіепція ііерсидскаго 
принца въ Зиіпіемъ двордѣ. По разсказу гепералъ-адт.ютанта Бенкендорфа: 
. «Государственные сановники, дворъ, свита государева, генералы п 
офицеры гвардіи п городскія дамы были собраны въ Геоі)гіевскую залу 
Зпмняго дворца, обставленную дворцовыми гренадерами, и размѣщепы 
по обѣпмъ ея сторопамъ, а государь съ императрицею стали на стуне- 
няхъ, ведущихъ кт. трону. Оберъ-церемоніймейстеръ ввелъ молодого 
прпнца съ его свитою п послѣ трехъ поклоновъ тому, котораго онъ 
прибылъ умолять о пощад'Ь пменемь своего дѣда, Хозревъ-Мирза прочелъ 
свою рѣчь съ впдимыііъ для всѣхъ волпепіемъ, внушеннымъ ему и ея 
цѣлью и высокимъ кругомъ предстоявшихъ слушателей. Отвѣтъ нашъ, 
нашісаниый въ самыхъ дружествепныхъ и успокоительны хъ выраже- 
ніяхъ, былъ прочитанъ впце-капцлеромъ графомъ Нессельроде ^^^. 

«По волѣ государя приложено было все стараніе сдѣлать персид- 
скому принцу пріятнымъ пребываніе его въ Петербургѣ. Его окружили 
всевозможнымъ почетомъ, разнообразными развлеченіями и самою пѣиаюю 
предупредительностью со стороны двора, даже ввели въ тѣснѣйшій кругъ 
императорскаго дома. Его возили по всѣмъ обществеинымъ заведепіямъ, 
театрамъ, кадетскпмъ корпусамъ, приглашали на разводы и па маленькіе 
маневры въ окрестностяхъ Царскаго Села; наконецъ, осыпали вмѣстѣ 
съ чинами его свиты подарками, достойными его высокаго сана п того 
монарха, отъ котораго они жаловались. 

240 ,<»^ 


ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАГі ПЕРВЫЙ 

. ; Вш. гіі ГіітііііііііШіііІІйаііІййіі^ 1І1ІІІІІГ ГраФъ Логгинъ Пѳтровичъ Гейдѳнъ. 

(Оь портіета масляными красками, прітадлежаціаго Е. И. В. Ееликому Кяязю 
Николаю Михаиловичу). 

сХозревъ-Мирза уѣхалъ пзъ Петербурга въ восторгѣ отъ сдѣлан- 
наго ему пріема п отъ достигнутаго черезъ его пріѣздъ возобновленія 
дружественныхъ сношеній между Россіею п Персіею. Двѣнадцать пушекъ, 
посланныхъ въ даръ Аббасъ-Мирзѣ еще отъ имени императора Але- т.п— 31 м ГЛАВА ШЕСТАЯ ксаіідра II взятыхъ у ііерсіянъ съ боя въ продолжеіііе мииуіиііей поПпы, 
были замѣиеиы раппымь чнсломъ орудіА ііреііОСходііі.Гітей отдѣлки 
и отправлеиы въ Тав])п;]ъ съ іірочимп подарками для отца ііріиіца- 
посланнпка^. / 

V. 

Послѣ Кулевчпііской иобѣды н иокореиія Силпстрііі императору ІГп- 
колаю оставалось ждать перехода русскихъ войскъ чере;гь Балі.аиы. «Под- 
готовляйте п торопитесь иріііотовлеиіями къ переходу черезъ горы 
(зоі^пег еі рген^еи Іе^ ргерагаНГ>> (1и ра>;?^а^а' (1е8 піоп^8)>, — ппсалъ пмпе- 
раторъ Николай графу Дибичу еп^е 21-го іюпя (3-го іюля) 1829 года 
изъ Тульчпна. 30-го іюля (11-го августа) пзвѣстіе объ этоііъ счастлпвомъ 
событін обрадовало государя. Персходъ череаъ Балканы совершплся бла- 
гополучно ^-^ б-го (17-го), б-го (18-го) и 7-го (19-го) іюля, затѣмъ съ 11-го 
(23-го) по 31-е іюля (12-е августа) заняты были Мпсемврія, Ахіоло, 
Бургасъ, Айдосъ, Карнабатъ, Ямболь и Слпвно, а въ заключеніе 
8-го (20-го) августа сдался на капптуляцію, безъ выстрѣла Адріано- 
поль. Вслѣдъ затѣмъ войска пашп заняли 9-го (21-го) августа Люле- 
Бургасъ; ІІніада покорена Черноморскнмъ флотомъ, Демотпка сда- 
лась добровольно, а 2(і-го августа (7-го сентября) заняті, городъ Эпосъ, 
послѣ чего армія наша вошла въ связь съ находившеюся въ Архипе- 
лагѣ эскадрою графа Гейдена. Съ этого момента слава графа Дибича, 
какъ полководца, окончательно утвердилась, а завистники п недобролсе- 
лателп его умолкли надолго. 

«Любезный другъ, съ какою радостью я могу сказать вамъ: спа- 
сибо, Забалкапскій, — писалъ имиераторъ Николай графу Дибпчу 
4-го (16-го) августа: — названіе это принадлежитъ вамъ по праву, п я 
даровалъ его вамъ отъ всего сердца. Но прежде всего да будетъ ты- 
сячекратъ благословенъ Господь за Его столь явное вамъ содѣйствіе, 
признаемъ Его покровительство во всемъ, что случается для насъ счаст- 
ливаго. Затѣмъ примите полную ыою благодарность за ваше движе- 
те, столь же счастливо, сколь искусно соображенное п отлично выпол- 
ненное храбрыми помощ,нпкамп вашими. Бы нравы, говоря, что теперь 
время убѣдиться, насколько вѣрно судили тѣ, которые утверждали, что 
было бы вполнѣ ошибочно упорствовать въ овладѣніп Шумлою, между 
тѣмъ какъ настояш,пмъ предметомъ атаки п цѣлью двпженія предста- 
влялись Балкапы. Доказательство налицо. Побѣда подъ Кулевчею по- 
ложила всему основапіе, п вы пожинаете ея плоды» ^^. 

Нѣсколькпмп днями рапѣе нмператоръ Николай, но полученіп до- 
несенія о взятіп Эрзерума, пнсалъ 30-го іюля (11-го августа) графу 
Паскевичу: 

»і2 ПМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПНРВЫІІ ^и^>»ди^>уряі^^ияіія»і^ м 1и ін і цд ііі І ЦД.ЦІ 1 ; 


ф.Ѵі — -■ -- - - - ^.^а^— ^■..,,-.- „^ ,„:^^я»;^^^-1|лМ|. ГраФъ Петръ Христіановичъ Витгенштейнъ. 

(Оь гртпюры Гсврпха Доу, сдѣланвоіі съ портрета, піісаанаго его отуомъ). 

«Трудно вінѣ вамъ выразпть, любезный ііой Пванъ Ѳедоровпчъ, съ 
Еаіііпіъ душевнымъ удовольствіеиъ получіілъ я извѣстія, прпвезоиныя 
Дадіаиові.піъ п Фелькерзамомъ. Вы все сдѣлалп, что можно было только 
ждать послѣ продолжительной п трудной камнанін, н все сдѣлалп въ 

• ГЛАВА І11ЕСТАЯ 14 диеЯ; вы вновь іііюславпли имя русское, храброе папіс войско, п 
самп ііріобр^ііі новую неувядаемую славу: да будетъ награда ваша — 
первая степень Георгія — памятником^, для вась п для войскт., вами 
предводптельствусмыхъ, славпыхъ ваниіхі. подвпгоігь п того уважснія, 
которое съ пскрснней дружбой и благодарностью моей навѣісіі прпнадле- 
жптъ вамъ. ІІ.п.явите всѣ.мъ мое соверпіенноо удовольствіе п іі])плца- 
тельпость; поведеніе войскъ послѣ нобѣды инѣ столь же пріятно, сколь 
славнѣйшіе подвиги военные; оно стоитт. побѣдъ вліяніемъ въ пользу 
пашу... Сего же вечера нолучплъ я рапоіпь Ивана Ивановича іізъ Айдоса... 
вопросъ: чего хочетъ султані.? Казалось бы, правда, п этого довольно, 
но товарппѵь ^Гахмудъ ун])ямъ; зато моіі Ивань Оедоровичт, и Иванъ 
Пвановпчъ его прописолятъ досыга». 

Пзвѣстія пзъ дѣйствуюиі;ихъ армій крайне запаздывали. Когда на- 
чался Забалканскій походъ, имиераторъ Николай оставался въ невѣдѣ- 
нін о ходѣ операцій въ продолженіе четырнадцати дней. Донесеніс же 
о занятіп Адріаноноля пришло въ С.-Петсрбургъ лишь 27-го августа 
(8-го сентября), послѣ семнадцати ті)евожныхъ дней, проведенныхъ го- 
сударемъ въ ожпданіп курьера. 

28-го августа (9-го сентября) пмнсраторъ Николай ипсалъ графу 
Дпбпчу Забалканскому: 

сПослѣ семнадцати тревожпыхъ дней я нолучплъ вчера, любезный 
другъ, ваше безподобное письмо, отъ 0-го числа, пзъ Адріанополя. 
Да будетъ тысячекратно благословенъ Богъ за сію новую милость, вы 
же примите мою жпвѣйшую п искреннюю признательность за блестяш,ій 
и прочный результатъ, достигнутый благодаря отличнымъ вашпмъ распо- 
ряженіяыъ н превосходному пхъ выиолненію. Имя ваше, любезный другъ, 
отнынѣ навсегда припадлежитъ исторіп п прославптъ паши воеыныя лѣ- 
тописп... Богъ да наставптъ васъ п поддержитъ въ послѣднпхъ трудахъ 
вашпхъ и да сподобитъ васъ сколь возможно скорѣе подписать пре- 
красный Адріанопольскій мпръ»^^ 

Послѣ рѣшительныхъ успѣховъ русскаго оружія въ Евроиѣ п въ 
Азіп, двухлѣтняя кровавая борьба съ Портою приближалась паконецъ 
къ вожделѣнной развязкѣ, предвѣщавшей скорый зіпръ. Предвидя уже 
съ нѣкотораго времени подобную развязку, пмнераторъ Николай отира- 
вилъ въ армію графа Дибича для веденія лирпыхъ переговоровъ гене- 
ралх-адъютанта графа А. Ф. Орлова, «человѣка надежнаго, умнаго и 
русскаго по имени» ^ п тайнаго совѣтнпка графа Ф. П. Палена. 

Судя по письму графа Дибича къ императору Николаю отъ 9-го 
(21-го) августа 1829 года, онъ имѣлъ въ своемъ распоряженіп, вступая 
въ Адріанополь: 12.200 человѣкъ пѣхоты, 4.500 кавалеріп и 100 ору- 
дій. Вотъ съ какими скромными силами предстояло Забалканскому при- 
нудить турокъ къ миру пли же принять крайнія мѣры противъ даль- 

244 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ нѣйшаго упорства Порты. Къ этому арііометическому, такъ скікшть, эле- 
менту данной минуты нужно нрисосдпниті. еще и нраііСтіісіпіыА эле- 
менп., о котоіюмъ т. то пре.мя нъ с.-нотербургскііхъ сфсрахт., конечно, 
НС могли составнті, себѣ яснаго нредстаиленія. ^Іежду тѣііъ, но сішді,- 
тельству очевидца адріанопольскпхъ событіП, генерала МпхаПловскаго- чяраяжк^'г- 1 — 11 — ' — • ■ ' ' — іііці 
/.^.Лг 


.•лш,іііШШііт ГраФЪ Пѳтръ Алѳксандровичъ Толстой. 

(Оъ рѣдчайшей гравюры Доу). 

Данилевскаго *^, оказывается, что графъ Дибпчъ желалъ чрезмѣрно 
мира, потому что армія наша таяла, какъ ледъ при лучахъ солнца, и 
отъ невѣроятнаго количества больныхъ, ежедневно умножавшихся, по- 
явился какой-то духъ уныиія въ войскахъ, въ особенности же среди 
генераловъ, — <унынія, которому подобнаго я еще въ нашей арміп не ГЛАВА ШЕСТАЯ видалх». Прпкедеппое нами сипді.тельстім) Даііилекскаго не ліііисміо зна- 
чеиія, если приіюмЕпіть, что от. прожіілъ въ арміи ксѣ тяжолыя ми- 
нуты, случавтіяся НС ра:п, во время походовъ 1812, 1М13 и 1814 го- 
довъ. Къ тому же прпблпж<ися сентяорь мѣсяцъ, а ст. ннмт. вмѣсті. 
дождливое время года, которое, ді.лая дороги окончательно непроходи- 
мыми, возбуждало снраиедлпиыя оиасенія насчетъ усні.ппіаго хода даль- 
нѣйшпхъ онераіий. ВдгЬстѣ ст. тѢігі. главиокомаидуі<)Иі,іП не терял і. изъ 
виду, что онъ находился съ горстью людей среди неиріятельской земли, 
имѣя въ тылу Балканы и до 80.000 больныхъ, ])азбросаниыхъ вт. раз- 
ішхъ частяхъ Турціп, изъ которьіхт. многіе подверглись чумной заразѣ. 
Неудивительно, что при нодобной обстаиовкѣ наиіи геие])алы, а во 
главѣ пхъ даже гра(|)т. Толь, мечтали болѣе о мирѣ и скорѣПиіемт. воз- 
вращеніи въ Россію, чѣмъ о нріобрѣтеніи новыхъ лавровъ; у всѣхъ, даже 
среди ближаЯшихъ сотрудниковъ главнокомапдующаго, замѣчались нри- 
знакп какой-то усталости, апатіи, вьтзваиныхъ болѣтеинымт. состояніемъ 
и лишеыіямп, сопряженными съ трудностями похода. 

Принимая всѣ изложенпыя нами обстоятельства во вннманіе, иель:ш 
удивляться, что появленіс вт. Адріанополѣ 1С-го ('28-го) августа уиолно- 
моченны.хъ, присланныхъ султаномъ, преисполнило главную квартиру 
радостными чувствами ^^'. Начатые немедленно переговоры подвигались, 
однако, не слпшкомъ быстро впередъ, послѣ того какъ турки, оправи- 
вшись отъ перваго испуга, нѣсколько осмотрѣлись. Чтобы сдѣлать пхъ бо- 
лѣе сговорчивышг, графу Дибичу пришлось прибѣгиуть къ демонстра- 
ціямъ п двинуть передовыя силы арміп по направленію къ Константи- 
нополю, занявъ пространство отъ Мидіп на Черномъ морѣ до Родо- 
сто на Мраморномъ ыорѣ. Разъѣзды, высылавшіеся изъ Чорлу, доходили 
до 60 верстъ къ Царьграду; вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣланы были всѣ рас- 
поряженія къ выступлепію главной квартиры въ Люле-Бургасъ. 

Мѣры, принятыя графомъ Дпбичеліъ, устрашили турокъ п привели 
къ миру. Вечеромъ 29-го августа (11-го сентября) пріѣхалъ курьеръ 
изъ Константинополя отъ прусскаго посланника Ройе (Коуег) съ пись- 
ыомъ къ главнокомандующему отъ французскаго и англійскаго пословъ 
при Оттоманской Портѣ (графа Гильемпно п Р. Гордона), въ которомъ 
они увѣдомлялп, что въ случаѣ двпженія русскихъ войскъ къ Царьграду 
Порта перестанетъ существовать (сіапз се саз еііе сеззега (Гехізіег), и что 
самое ужасное безначаліе, уничтоживъ власть ея, подвергнетъ безъ 
защиты самому пагубному жребію христіанъ п мусульманъ Турецкой 
имперіи ^ 

«Письмо это, — пишетъ Данилевскій, — въ коемъ представптелп двухъ 
сильныхъ державъ объявляли торжественно,, что Порта проситъ пощады 
и жребій свой предоставляетъ велпкодушію побѣдителей, псполнпло насъ 
неописанною радостію. Главнокомандующій столь былъ пораженъ сло- 

346 ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ вами, что въ случаѣ дшіжопія его существопаніе Турцііі прекращается, 
что у пего пзъ глазъ лились і)учі.и слезь:>. Графі. Толі. так;ісе плакалъ. 

Император!. Николай пазналъ декларацію послоіп.: «ип сеіЧіПсаІ 
йе гіііпе, !>і^пе раг Іез атЬа.чзасІеиг.ч (Іе Ргапсе еі (1'Ап^'1е- 
Іегге>'Ч 

Заботливое къ памъ участіе еироііеПскихъ дииломатоіп, іп. Копстап- 
тпнополѣ не ограничилось присьілкою дсклараіци. 30-го августа (11-го 
сентября) въ Адріапополь лично явился прусскіП посланпикъ Ройе, 
котораго турецкое правительство упросило, по причипѣ тѣспыхъ связей, 
существовавіиихъ между бсрлинскимъ дворомъ и і»усскимъ, ѣхать въ 
главную квартиру графа Дибича ходатайствовать о скорѣйиіемъ заклю- 
ченіп мира. На і)ѣиіеніе, принятое Портою, повліялп до некоторой 
степеіпі переговоры, начатые и])ибывитмъ въ Копстаптітополь прус- 
скпмъ гепераломъ ^Іюфлингомъ; но, съ другой стороны, данное ему, 
какъ выше упомянуто, дипломатическое порученіе крайне облегчалось 
успѣхами русскаго оружія^*. 

ІІослѣ пѣкоторыхъ попытокт. со стороны турецкихъ уполпомочен- 
ныхъ въ Адріанонолѣ продолжать оспариваніс предьявленныхт. памп 
требовапій, они наконецъ покоі>ились судьбѣ. 2-го (14-го) сентября 
1829 года подписант, былъ во дворцѣ Эскп-Сарай Адріапопольскій мир- 
ный договоръ. 

Главнѣйшія условія этого столь я;еланнаго мпра заключались въ 
слѣдуюп^емъ. Дарданеллы и Босфоръ открыты навсегда для торговли 
всѣхъ народовъ безъ изъятія. Безопасность нашей азіатской границы 
до нѣкоторой степени обезпечена прпсоедппеніемъ къ имперіп крѣ- 
постей: Анапы, Поти, Ахалцыха, Ацхура и Ахалкалакп. Прежніе трак- 
таты съ Портою признаны ею во всей сплѣ. Постановлена также уплата 
Турціею военныхъ издержекъ и убытковъ, понесенпыхъ русскими под- 
данными. Права и препмуш,ества Сербіп и княжествъ Молдавіи п Ба- 
лахіп утвержден Е.і, при чемъ Порта обязалась не оставлять за собою на 
лѣвомъ берегу Дуная нл одного укрѣпленія п не дозволять свопмъ 
мусульмапскимъ подданнымъ пмѣть тамъ жительство. Греція признана 
вассальнымъ государствомъ. 

Уплата военныхъ издержекъ онредѣлена была въ десять мплліоповъ 
голландскпхъ дукатовъ, а вознагражденіе русскпмъ подданнымъ п пего- 
ціантамъ въ мплліонъ пятьсотъ тысячъ дукатовъ. 

Въ день заключенія мира, 2-го (14-го) сентября, главнокомандующій 
писалъ графу Чернышеву: 

<Адріапонольскій мпръ подписанъ сегодня, семнадцать лѣтъ спустя 
послѣ вступленія французовъ въ ЛГоскву п пять мѣсяцевъ спустя послѣ 
выступленія пзъ Ясст. главной квартиры второй арміп. Результатъ 
его — тахітшп условій, которыми я долженъ быль руководствоваться, 

347 ГЛАВА ШЕСТАЯ какъ основапіемъ; вся Европа несомиѣішо усмотрптъ въ міірЬ избытокъ 
велпкодушія со стороны нашего дорогого повелителя въ молентъ, когда 
ничто не могло бы помѣшать его побѣдоноснымъ арміямъ овладѣть 
Констацтпнополемт> п 1>осфо])омъ, и когда Порта при носредствЬ иио- 
странныхъ пословъ сознавалась, что она перестапеп. существовать, 
если мы будемъ продолжать папіе двпженіе. 

сВы узпаете подробности изъ моихъ донесен іГі императору и Нес- 
сельроде, а сегодня мнѣ невозможіго писать вамт. болѣе. Въ пастоящемъ 
случаѣ пруссаки действовали, какъ истинные п вѣрныс друзья; вы мо- 
жете себѣ представить, что это сдѣлало меня очень счастлішымъ» ^^. VI. 

Въ то время, когда мирные переговоры въ Адріанополѣ уже при- 
ближалось къ концу, въ Петербурге не могли еще быть увѣренными 
въ ихъ благополучномъ псходѣ. Нужно было готовиться ко всякпмъ 
случайностямъ. Поэтому имнераторъ Николай ппсалъ графу Дибичу 
28-го августа (9-го сентября): 

«Одобряю во всЬхъ отношепіяхъ прпнятыя вами мѣры, по на- 
стаиваю, чтобы въ томъ случаѣ, если переговоры прервутся, вы на- 
правили отрядъ войскъ къ Дарданелламъ, дабы быть увѣреннымъ, что 
незваные гости не явились тамъ для вмѣшательства и вреда дѣламъ 
нашимъ... Наконецъ, если вы у Дарданеллъ, то положительно отка- 
жите въ иропускѣ всякому иному флоту, кромѣ нашего. Если же 
употребятъ силу, вы отвѣтпте пушечными выстрѣламп. Но отъ 
сего да оборонптъ насъ Богъ»^^®. 

Въ слѣдующемъ пнсьмѣ отъ 1-го (13-го) сентября государь коснулся 
Константинополя: 

«Перейдемъ теперь къ случайностямъ (ро§8ІЬі1іІёй), осуществленія 
которыхъ молю Бога не допустить! Это — увпдѣть насъ владыками Кон- 
стантинополя и тѣмъ вызвать, слѣдовательно, исчезновеніе Оттоманской 
имиеріи въ Европѣ. Однако я не хочу оставить васъ безъ нѣкоторыхъ 
общихъ указаній на случай, если бы дѣйствптельио дошло уже до этого. 
При неуспѣшности переговоровъ слѣдуетъ вамъ немедленно двинуться 
къ Константинополю, обезпечивъ себя со стороны Дарданеллъ; не обра- 
щайте вниманія на ваши недостаточныя чпсленныя силы, онѣ болѣе 
чѣмъ уравновѣшиваются вашимъ моральнымъ превосходствомъ. Овла- 
дѣвъ Константинополемъ, вы будете ожидать новыхъ приказаній, до 
полученія коихъ вы положительно откажитесь войти въ какіе бы то ни 
было переговоры, какого рода они бы ни были и съ кѣыъ бы то 
ни было. Тѣмъ болѣе вы не дозволите никакому иностранному флоту 

248 
/г 

^>^,-..,г ..ш^,.-.,^. ■■ .....л.-.У-^^.:,- .^^ Е:аа;::^'^-'''??уу-''~'''г^'"''"Р"''Р'''^Г'^ -*уу"ѵ "і '?' ж?!?':^?.''''^?:^ Г ,? 
^:п :1 і 'щ \ 


?« '^З ... :\іСг:Р:.-І^^&ІЛІІ\. ЦІ;..---.,:- —йІ' к^Л^ ГАНѢ, ВЬ 1828 ГОДУ. «т«'Чва?я«І!ЯСЧГ}^=?!- і:^( ИМППРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ войтіі нъ Дарданеллы впредь до приказапія... Иолучепшля мною сепі- 
дия утромъ съ курьеромь іізііѢстіп лзь Лондона ноло;і;ителі.но утпер- 
ждаюгі., что англіПское мпиистерстпо соперпіенно поражено уснѣхамп 
нашего оружія до такой степени, что Абердпт. сказалі. папнімт.: ради 
Бога не обходитесь ст. на.ми п(ьдибичепсии п пощадите папіу честь... 
Баронъ Жомини. 

(Оъ литографіи начала піюшлаго столѣтія). словомъ сказать, это — полное торжество. Богу благодареніе, а ваыъ 
спасибо; это бодѣе, чѣмъ всѣ фразы. Но затѣмъ, любезный другь, 
теперь болѣе, чѣмъ когда либо, отпесемъ все Богу и да буделіъ спо- 
койнѣе, скромнѣе, велик одушнѣе и послѣдовательпѣе прежняго; вотъ 
слава, къ которой я стремлюсь, и да хранитъ меня Господь добиваться Т.П-гЛ2 3*9 ГЛАВА ШЕСТАЯ иной, я же увѣренЪ; что вы меня понимаете... Итаіл., если нес кончено, 
возвращайтесь, если же нѣтъ, внеред'ь>^^. 

Въ виду уноміінаемыхъ императором!. Николаемъ случайностей, къ 
которыіп., безъ сомнѣнія, нужно было быть готовыми, государь учре- 
днлъ особый секретный комптетт., нодъ нредсѣдательствомъ гра(І)а Ко- 
чубея, пзъ князя А. И. Голицына, графа П. А. Толстого, гра<{)а Нес- 
сельроде, Д. В. Дашкова п графа ^Іерныиіева. Комитету поручено было 
выяснить нолол;епіе Турціи и обсудить вопрось о томт., какое ноло- 
женіе должна занять Россія, въ случаЬ надепія Оттоманской Порты. 
Въ первомъ же засѣдапіи комитета, состоявиісмся 4-го (1С-го) ссптяб])я 
1829 года, графъ Нессельроде прочсль собраиію записку, въ которой 
проведена была мысль о пользѣ для Россіп сох])апііть дальпѣйгаее 
существованіе Турціи; по мнѣнію віпі,с-канцлера, всякій другой по- 
рядокъ вещей, которымъ была бы замѣпена Турція, не мо;кетъ 
доставить намъ выгодъ, сопрялсенныхъ съ сосѣдствомъ слабой 
державы (^и'апсип] оічіге сіе сіюйе^ ^пе Гои роштаіі у йиЫкіиіег, не 
8аш*аіі Ьаіансег рош* пои^ Гаѵаніа^^е (1'аѵоіг роиг ѵоІ8Ін ин ёіаі ііііЫе). 
Если же паденіе Оттоманской имперіи представляется дѣломъ пеизбѣж- 
нымъ, если существованіс турокъ въ Европѣ должно уступить мѣсто 
новой политической комбпнаціп, то графъ Нессельроде нолагалъ, что 
Россія должна пригласить свопхъ союзнпковъ съ цѣлью совмѣстнаго 
обсуждепія (а йеІіЬегег еп соіпшип) этого важнаго вопроса. Памѣреваясь 
рѣшить его безъ ихъ участія, въ то самое время, когда ихъ валгнѣйшіе 
интересы съ иимъ связаны, значило бы, по ыпѣпію вице-канцлера, 
нанести самый чувствительный ударъ ихъ чести п взять па себя слпш- 
комъ большую отвѣтственность. (Ѵоиіоіг 1а ге'8ои(1ге вапз Іеиг рагіісі- 
раііоп, Іапсііз ^ие Іепгз іпіёгеіз Іез ріиз риіззапЫ «"у гаиасіісиі;, аегаіі 
рогіег Гаиеіпіе 1а ріпз зепзіЫе а Іеиг Ііоппепг, еі поиз сііаг^^ег ноиз- 
тётез й'нпе (:гор ^гаѵе гезропзаЬіІіІё). 

Комитетъ выслушалъ также записку Д. В. Дашкова, близко зпако- 
маго съ восточными дѣламп. Въ заппскѣ его высказывалось убѣжденіе, 
что политика, поставившая себѣ цѣлью паденіе Турецкой пмиеріп, не 
соотвѣтствовала бы пстиннымъ выгодамъ Россіп. Теперь, утверждалъ 
Дашковъ, когда границы пігаерш простираются отъ Бѣлаго моря до 
Дуная и Аракса, отъ Камчатки до Вислы, осталось мало нріобрѣтеній, 
которыя могли бы ей быть полезными. 

Въ этоыъ же засѣданіи комитета члены его ознакомились, между 
прочпмъ, п съ ппсьмомъ графа Каподпстріп къ императору Николаю 
отъ 18-го (30-го) марта 1828 года. Бывшій русскій ыпішстръ пред- 
полагалъ въ случаѣ переустройства Балканскаго полуострова обратить 
Константинополь въ вольный город ъ, служащій вмѣстѣ съ тѣмъ 
центромъ конфедераділ пяти вновь образованныхъ балкапскпхъ госу- ИМІШРАТОРЬ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ дарствг, а пмеііпо: герцогства пли королевства Дакііі (Молдавія 
и Валахія), королевства Сербіп (Болгарія, Сербія п Гюспія), коро- 
левства Македоніп, королевства Эііира п, накоііецъ, Эллинскаго 
государства (Геіаі НеI1еп^^ие). 

Послѣ всесторопняго оисунсдепія всѣхъ прочитанных!, заиисокъ 
комптетъ прппіелъ единогласно къ слЬдующему рѣшспію: 

1) Выгоды, предстаіиисмыя сохраноніемъ ОттоманскоП имперіи въ 
Европѣ, превосходятъ сопряиіеиныя съ ея существованіемъ неудобства. 

2) Вслѣдствіе сего падепіе Оттоманской пмперіи не соотвѣтствуетъ 
истппнымъ пптересамт, Россіп. 

3) Благоразуміе трсбуетъ предупредить это падепіо, пзыскавъ всЬ 
могуп^ія еще представиться средства для заключепія почетиаго мира. 

Во второмъ засѣданіп комитета императоръ Николай лично принялъ 
на себя предсѣдательство; удостопвъ полпаго одобренія заключенія коми- 
тета, государь повелѣлъ сообщить пхъ графу Дибичу для руководства '^^. 

Но пока въ Петербургѣ заіпімались обсуніденіемъ вопроса о будущей 
судьбѣ Оттоманской Порты, графъ Дибпчт, успѣлъ уже предупредить 
на мѣстѣ желапіе комитета, обезпечивъ дальпѣйшее существованіе Ту- 
рецкой пмперіи ВТ. Европѣ. 30-го августа (11-го сентября), въ день 
тезоименитства наслѣдника п за два дпя до заключенія Адріанополь- 
скаго мира, главпокомапдующій писалъ государю: 

«Примите мои поздравленія и самыя пскреинія пожеланія по случаю 
сегодняшняго торжества, въ которомъ свѣтлыя надежды на будущее, 
которое уже не можетъ быть нашпмъ достояніемъ, соединяются въ вѣр- 
ныхъ сердцахъ съ настоящпмъ счастіемъ и дорогими воспоминаніями. 
Велпкій Богъ, видимо благословляя оружіе вашего императорскаго ве- 
личества, ниспослалъ памъ радость возвѣстить въ такой день увѣрен- 
ность въ заключеніп славнаго мира. Послѣ всего того, что мпѣ писалъ 
и говорилъ прусскій посолъ, приглашенный Портою для ускоренія заклю- 
ченія мира, и, кромѣ того, при чтеніп намятнаго документа, нодппсан- 
наго сэромъ Р. Гордономъ и графомъ Гяльемино п содержащаго въ себѣ 
заявленіе Порты, подтвержденное гг. послами, что движеніе вашихъ 
побѣдоносныхъ войскъ на Константинополь положить конецъ суще- 
ствованію Оттоманской имперіи, — все это кажется мнѣ не только слав- 
ныыъ памятникомъ для вашего оружія, государь, но и самою прочною га- 
рантіею для мира, ибо Порта не станетъ дѣлать нодобныхъ заявленій, если 
осталась еще надежда на бой. Я полагаю, что слѣдующій фельдъегерь 
привезетъ вашему иішераторскому величеству мирный трактатъ» ^^. 

12-го (24-го) сентября императоръ Николай отвѣчалъ Забалканскому: 

«Я не могу иначе начать мое носланіе, какъ, возблагодарпвъ Бога,' 
сказать вамъ: Ьгаѵо, Ьгаѵо еі Ъгаѵо. Мой отвѣтъ — св. Георгій пер- 
вой степени, который вамъ посылаю; вы его вполнѣ заслужили. Теперь 
• 

ЗБ1 ГЛАВА ШЕСТАЯ еще раэт. пскреііио благодарю каст, за ваші, образъ дѣйстиіГі, столь ;ке 
твердый п пскусні.іП, сколь благородшлй н у.мі.реіпіыП. Положеиіе ваше 
достойно главиокомандующаго русской арміи, стоящей у воі)отъ Кон- 
стантинополя. Вх военномъ отноніепіп оно баснословно, п воображеніеіп, 
едва можно себѣ его нредстакить: нрапий флангь, оннрающійся на флотъ, 
отправленный пзь К})онпітадта, лѣный — на севастонольскій флотъ; нрус- 
скій посланнпкъ, являюн^ійся вт. ваиіу главную квартиру и нрпносящій 
мольбы султана п свидетельство о гибели, подгпісанное послами фран- 
цузскпмъ п англійскимт.! Послѣ этого остается только сказать: великь 
Богъ русскій п спасибо Забалкапскому >>^*''. 

Мирный договоръ привезъ государю въ Ца])ское Село флпгель-адью- 
тантъ Чевкипъ ^*\ Въ письігі; кт. графу Дибичу этотъ псторическіГі мо- 
менгь описанъ слѣдуюпцімъ образомъ: 

«Прибывъ въ Царское Село, я прежде всего нередалъ графу Чер- 
нышеву депеши па его имя; вскорѣ, по счастливой случайности, нри- 
шелъ графъ Нессельроде, коему я вручилъ привелепныя ему денсит, 
а затѣмъ мы всѣ втроемъ поиіли къ государю. Его величество прпнялъ 
извѣстіе о заключеніи мира съ величайшею радостію; онъ тотчасъ по- 
слалъ за императрицею, которая прибѣжала въ сопровожденіи велпкаго 
князя наслѣднпка, молодыхъ великихъ княженъ п даже малепькаго ве- 
лпкаго князя Константина. Тогда произошелъ в.запмиый обігЬнъ поздра- 
вленій, радости п сочувствія. Я не могу найти выражепій, чтобы вы- 
сказать то глубокое впечатлѣніе, которое я испыталъ въ эту минуту, ко- 
торая, безъ сомнѣнія, останется въ моей памяти, какъ лучшее воспоми- 
наніе моей жіьзнп. Послѣ этого государь позпаколшлся съ депешами п 
съ договоромъ; все удостоилось полнаго его одобрения; одпа статья, ка- 
залось, возбудила въ пемъ сожалѣпіе: это возвращеніе Карса; я осзгЬ- 
лился высказать нѣкоторыя мысли относительно незначительности вы- 
годъ, представляемыхъ этпмъ пріобрѣтеніемъ; его величество соблаго- 
волилъ ихъ выслушать; когда же, нѣсколько дней спустя, графъ Нес- 
сельроде, бесѣдуя со мною объ этомъ, просплъ доставить ему о семъ 
записку, онъ высказалъ предположеніе, что государь не будетъ настаи- 
вать на этомъ пріобрѣтеніп, но что, невидимому, пожелаетъ пмѣть Ба- 
тумъ и турецкую Гурію» ^*^. 

22-го сентября (4-го октября) государь, по случаю заключенія мира, 
велѣлъ собрать на Царицыномъ лугу войска, расположенныя въ С.-Не- 
тербургѣ п его окрестпостяхъ **^. Посреди плаца воздвигли высокій и 
обширный амвонъ для императорской фампліп, духовенства и двора. 
Ступени его были украшены турецкими знаменами, завоеванными въ 
Европѣ и'Азіи, а войска расположились вокругъ густыми колоннами. 
П6 коыандѣ государя всѣ головы обнажились, и началось благодарствен- 
ное молебствіе. Огромныя толпы народа стояли за рядами войскъ и вмѣ- 

252 ИМІІЕРЛТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ стѣ а. ними молились. Громъ оі)удіА и миогитысячііпіо сураэ возвѣ- 
стилъ окоіічаніе молеосткія, какъ бы утнерждая, по сііидѣтельстну оче- 
видца, зиамеиіемъ силі.і п]ючиості. мира, силою же заноеваинаго. ІІотомъ 
войска прошли церемопіальпымъ мариіемъ, а ві. заключепіе тор;кестна 
Дмитрій Васильѳвичъ Дашковъ. 

(Оь портрета, пряложеннаго къ ,Опыт}' біографііі генераль-прокуроровь и мннистровъ юстщіів). 

турецкія знамена отнесены былп въ ПреображенсЕІй соборъ^**. Впо- 
слѣдствІБ, послѣ 1831 года, ограда этого собора украшена была еш,е 
другими турецкими трофеями, а именно орудіямп, взятыми въ Варнѣ, 
затѣмъ подаренными въ 1828 году имнераторомъ Николаемъ полякамъ 
и отбитыми снова у нлхъ гвардіею во время мятежа 1831 года^^. 353 ГЛАВА ШЕСТАЯ Въ день парада имііераторъ Николай іііюіізвелъ графа Дпбпча-Забал- 
канскаго въ фельдмаршалы іі наііпсалъ ему слѣдующія мплостпвыя строки: 

«Возблагодарпвъ Бога па ^Іарсовомъ полѣ среди воАскъ п огромной 
толпы, я обращаюсь къ вамъ, мой любезный другъ, съ душевною бла- 
годареостію за счастливый конецт., увѣнчавиіій вашу блестящую кампа- 
нію. Адріапопольскій миръ — самый славный пзъ когда либо заключен- 
выхъ, н вы сумѣлп придать ему характеръ, приличный миру, заклю- 
ченному послѣ такой войны; паша умѣ])енпость зажметъ ротъ всѣмъ 
нашимъ клевстникамъ, а пасъ самнхт. миритъ съ нашею совѣстью. Еще 
разъ повторяю вамт, мою признательность па всю жизнь. Чппъ фельд- 
маршала, пожалованный вамъ сегодня, прпнадлежптъ вамт. по правую. ^*^. 

Сверхъ фельдмаршальскаго званія, пмператоръ Николай пожаловалъ 
еще графу Дибичу мплліопъ рублей. Графъ Толі> паграждеиъ былъ ордс- 
номъ св. Георгія второй степени, св. Владимира первой степени, назиаченъ 
шефомъ 20-го Егерскаго полка и получилъ 300.000 рублей. Графу Чер- 
нышеву пожаловано было также 300.000 рублей, а генералъ-адъютанту 
Бенкендорфу аренда на 60 лѣтъ. Гепералъ Капкрипъ возведенъ былъ 
въ графское достоинство. Графъ Нессельроде п графъ Воронцовъ на- 
граждены былгі орденомъ св. Андрея Первозваннаго, а графъ А. Ф. Ор- 
ловъ и генералъ-адъютантъ Кпселевъ орденомъ св. Александра Невскаго. 

Графъ Паскевпчъ-Эрпванскій, подобно графу Дибичу, также пагра- 
ждеиъ былъ чпномъ фельдмаршала. 25-го сентября (7-го октября) 1829 
года императоръ Николай въ собственноручномъ ппсьыѣ возвѣстплъ 
«отцу командиру» новое его отллчіе, прпложивъ эполеты, украшенные 
фельдмаршальскпіш жезлами: 

«Богъ благословплъ наше дѣло, любезный Нванъ Ѳедоровпчъ, н слав- 
ный мпръ положплъ конецъ подвпгамъ армій нашихъ, стяжавшихъ но- 
вые неувядаемые лавры нодъ предводптельствомъ вашпмъ п товарища 
вапіего въ Европѣ. Воздавъ благодареніе Всевышнему, видимо намъ по- 
могавшему, обращаюсь къ вамъ, мой любезный Нванъ Ѳедоровпчъ, при- 
мите искреннее благодареніе стараго вашего друга, умѣющаго цѣнить 
ваши заслуги. 

«Чинъ фельдмаршала, мною вамъ данный, припадлежитъ вамъ не 
по пристрастію какому, но по славнымъ дѣламъ, которыя присоединили 
имя ваше къ именамъ Румянцева и Суворова; съ сердечною радостью 
пишу вамъ это, ибо слова сіп въ моихъ устахъ не лесть, а справедливость. 

«Но позвольте другу вашему сказать вамъ: нпчто столько не укра- 
шаетъ величія дѣла, какъ скромность, въ этомъ нахожу я величайшую 
красу, истинную доблесть велпкпхъ людей. Во всякомъ дѣлѣ, нами 
исполняемомъ, мы должны искать помощи Божіей; Его рука насъ ка- 
раетъ, Его же рука насъ возноситъ; васъ она поставила на высшую 
ступень славы! Да украсить васъ и послѣдняя слава, которая истинно ам ИМГІЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ будетъ вапіл принадлежность: скі)Омііость! воздайте Гюгу п оставьте 
намъ славить вась и дѣла ваши. Вотъ совѣтт. друга, вась искренно 
любящаго п п;п. глубины души благ()даі»наго. 

сНадѣюсь, что о сю пору у васъ уже все спокойно, ибо по моему 
расчету офицеръ отъ Ивана ІІианонича лоп, до васъ доѣхать; падѣюсь 
также, что беаъ большого заті)удиеиія исполнено будстъ очип^еніе края, 
котораго удеі);кивать за собой не призиаль я полезнымъ для Россіп въ 
строгомъ смыслѣ ея вмгодь. 

сКопчивъ такимъ образомь одно славное дЬло, предстоитт> вамъ дру- 
гое, въ монхъ глазахъ столь же славное, а въ разсужденіп прямыхъ 
пользъ гораздо ва ж пѣйпіее, — усмирепіе навсегда горскихъ пародовъплп 
истреблепіе пепокоі)пыхъ. Дѣло сіе пе трсбуетъ пемедленпаго приблп- 
жепія, но р'Ьиштельнаго п зрѣлаго псполпенія, когда получу отъ васъ 
планъ вашъ, которому слѣдуя падѣетесь исиолиить мое олшданіе. Я для 
сего предоставляю вамъ временно всѣ войска, подъ командою вашей 
нынѣ находящіяся, съ тѣмъ, чтобъ ударъ былъ столь же рѣшцтелепъ, 
какъ п внезапепъ. Прочее рѣиіить предоставляю вамъ. 

«Жена моя вамъ сердечно кланяется. Прощайте, любезный Ивапъ 
Ѳедоровпчъ, вѣрьте дружбѣ пскренпо вамъ доброжелательпаго 

«НпЕОлая. 

«Прилагаемые эполеты прошу носить, меня помппая» ^^. 

Приведенное здѣсь письмо государя, несмотря на выражепныя въ 
немъ глубоко дружескія чувства къ «отцу командиру», отличается, тѣмъ 
не менѣе, нравоучлтельпымъ характеромъ п напомпнаетъ собою приве- 
денное уже выше письмо императора Николая отъ 18-го (30-го) марта 
1828 года, посланное послѣ заключенія Туркманчайскаго договора. Оче- 
видно, что, несмотря на преподанные тогда совѣты, государю снова при- 
шлось умѣрять пылкость нрава графа Паскевича; недовѣріе къ блпжай- 
шпмъ помош,никамъ, подозрительность, раздражительность проявились 
также п во время малоазіатскихъ кампаній не въ меньшей степени, 
чѣмъ во время персидской; многіе достойнѣйшіе генералы нашлись вы- 
нужденными искать новаго поприга,а дѣятельности, внѣ кавказскаго кор- 
пуса — обстоятельство, сдѣлавшееся, конечно, извѣстнымъ императору Ни- 
колаю такъ же, какъ и зшогое другое. Для «отца командира» все кон- 
чилось дружескпмъ внушеніемъ и проновѣдью о скромности и преле- 
стяхъ этой добродѣтелп. 

1-го (13-го) октября изшераторъ Николай повелѣлъ всѣмъ участни- 
камъ въ кампаніи 1828 и 1829 годовъ носить медаль на лентѣ св. Геор- 
гія, установленную въ этотъ день. Тогда же государь отдалъ приказъ 
войскамъ второй арміи, отдѣльнаго кавказскаго корпуса п дѣйствовавпшмъ 
эскадрамъ Балтійскаго п Черноморскаго флотовъ: 

256 ГЛАВА ШЕСТАЯ сБлагословеиіедгъ Всеиьштяго окончена брань, т. коей кы покрыл п 
себя незабвенною покою славою, п ті)удаміі вашими Россія торжествует!. 
мпръ достославный. 

<Въ двухъ страпахт. свѣта неумолкно раздавался громъ побѣдъ ва- 
пшхъ; многочисленный, упорный в])ап. сокі)уіпепъ повсюду, и пала нредъ 
вамп вѣковая слава пенристунныхъ твердынь его, до ноявленія вашего 
не знавшпхъ побѣдителей. Смілою стопою переп(^сплись вы чрезь хребты 
горъ непроходимы х'ь и, поражая врага вт. неприступнѣйитхъ его убѣ- 
жшцахъ, у вратъ Константинополя, принудили его къ торжественному 
сознапію, что мужеству вашему піютивостоять опъ не вт. силахъ. Столько 
же отличили вы себя кроткимт. обраиі,еніем'ь съ побежденными, друже- 
любнымъ охраненіемъ мпрпыхъ жителей вь нокореніи.іхъ областяхъ, по- 
стоянпымъ соблюденіемъ самаго прпігЬрнаго воннскаго порядка п под- 
чиненпостп и строгимъ псполненіемь всѣхъ вашихъ обязанностей. Вы 
истинно достойіп,! пмени русскихъ вопповъ. 

<Въ ознамепованіе толикихъ заслугъ вашихъ престолу и отечеству 
повелѣваю: носпті. всѣмъ, участвовавшимъ въ военныхт. дѣйствіяхъ 
противъ турокъ въ 1828-згь н 1829-мъ годахъ, установленную мною 
особую медаль за Турецкую войну, на лептѣ ордена святого велико- 
мученика и побѣдопосца Георгія. 

«Да будетъ знакъ сей памятпикомъ вашей славы п моей къ вамъ 
признательности! Да послужптъ опъ залогомъ п будуш,ей вѣрной вашей 
службы!» 

Оцѣнка Адріанопольскаго мпрнаго договора со стороиы современ- 
никовъ сдѣлана была самая разнообразная. 

Графъ Нессельроде нисалъ 13-го (25-го) октября 1829 года графу 
Дибичу: 

«Пностранныя газеты уже начпнаютъ болтать вздоръ по поводу на- 
шего ыирнаго договора. Пусть себѣ болтаютъ, всѣмъ вѣдь нельзя уго- 
дить, но всѣ люди разумные, разсуждающіе спокойно и безпрпстрастно, 
всѣ они не находятъ ничего, заслужпвающаго возраженія, и полагаютъ, 
что мпръ соединяетъ выгоды, требовать которыхъ даютъ намъ право столько 
побѣдъ, — съ тою умѣренностію, которая столь благороднымъ образомъ 
характеризуетъ политику императора. Удовольствуемся же, мой дорогой 
фельдмаршалъ, ихъ одобреніемъ и не будемъ обращать вниманія на 
остальное. Придерживаясь подобнаго правила, всегда бываешь увѣренъ, 
что дѣлаешь хорошее дѣло> ^*^. 

Самая вѣрная оцѣнка Адріанонольскаго мира нринадлежитъ автори- 
тетному перу извѣстнаго австрійскаго дипломата Гентца, который но 
поводу договора, заключеннаго 2-го (14-го) сентября, пишетъ: 

<Умѣренность — понятіе относительное, но въ случаѣ, сходномъ съ 
настоящимъ, оно должно одинаково распространяться какъ на побѣдптеля, ИМППРАТОРЪ НИКОЛАЙ ППРВЫГі 
Импѳраторъ Николай Павловичъ. 

(Съ акварели съ натуры). 

такъ п на побѣждеиыаго. Въ сравпепіп съ тѣліъ, чего моглп требо- 
вать русскіе и требовать безнаказанно, онп требовали мало. 
Я не говорю, чтобы у нпхъ достало силы разрушить Турецкое царство 
въ Европѣ, не подвергаясь европейскому противодѣйствію. Но онп ыоглп 
потребовать уступки княжествъ п Болгаріи до Балканъ, половины Ар- 
меніи и вмѣсто десяти мплліоновъ червонцевъ — пятьдесятъ, при чеыъ т. II -33 257 ГЛАВА ШЕСТАЯ нп Порта не пмі.л;і бы власти, иіі кто либо пзі. добрі.іхі. друзей ея 
серьезпаго наііѣрепія этому восіірепятстповать. Конечно, пмнеі»аторі. не- 
однократно увЬрялъ, что онъ не хочет г. завоеваній въ этой войпѣ^^'. 
Но отъ подобнілхъ увѣреній легко отречься прп содѣйствіи сотнп дішло- 
матпческнхъ тонкостей, п если бі.і даже іолосъ нѣсколькпхъ честныхт. 
людей обозвалъ его вѣролоіпіымъ, зато несравненно снльнѣйпіая часть 
глубоко пснорченнаіо общественнаго мнѣнія со всѣхь сторонъ громко 
прнвѣтствовала бы его. Представляется вонрост.: что могло побудить 
императоі)а не переступать граніні,ъ, нреднисанныхь пмъ его генера- 
ламъ п днпломатамъ? Любовь лн къ снраведлпвостн, велпкодупііе, благо- 
разуміе, плн соображенія, касающіяся отечествепіп.іхъ условій, илп же 
другія какія либо причины? Одно остается несомнѣннымъ, что онъ 
могъ бы пойти далѣе, чѣмт. пошелъ въ дѣйствптельности, н 
сторонішкп его полптіпін имѢютъ поэтому полное право восхвалять его 
узіѣренность»^^°. 

Все сдѣланное въ Адріапонолѣ было дѣйствптельно безконсчно велико- 
душно, но спрашивается, оцѣнпла ли Европа по достоинству умерен- 
ность, проявленную пмиератороігь Пиколаемъ прп заключеніи договора. 
2-го (Іі-го) сентября. Иа подобный вопросъ молено только отвѣтить 
отрицательно. Недругп наши были сначала лишь ошеломлены п пора- 
жены удпвленіемъ отъ неоааідапнаго псхода борьбы нашей съ Портой, 
а затѣмъ дѣла пошли по-старому, п аптагопизмъ западныхъ дери;авъ 
по отношенію къ Россіи продолжалъ свою подпольную работу въ Кон- 
стантпнополѣ, уснѣшно подтачивая, гдѣ можно, плоды нашпхъ педав- 
нихъ побѣдъ. 

Баронъ Оттенфе.іьсъ, занпмавшій постъ австрійскаго пнтернунція въ 
Константннополѣ, называлъ Адріанонольскій договоръ <са>гымъ н;есто- 
кпмъ, самымъ унпзптельнымъ пзо всѣхъ когда либо псторгнутыхъ побѣдп- 
телемъ у слабаго побѣжденнаго». По его мнѣнію, заключенный памп 
договоръ содержалъ въ себѣ тотъ смертельный ядъ, который рано плн 
поздно долженъ привести къ распаденію Оттоманской пмперш. Адріапо- 
польскшіъ договоромъ Россія будто бы исключила Порту пзъ числа 
незавпспмыхъ державъ; въ немъ Россія найдетъ все, что захочетъ, п 
если гпбель Порты входить въ ея расчеты, то она обезпечпла себѣ 
предлоги и средства къ ея осуществлепію. 

<Ь'аші Меиепіісіі» съ своей стороны громплъ свопмъ перомъ Нп- 
Еолая Павловича не менѣе внупштельно п шісалъ въ 1830 году: «Пм- 
ператоръ посредствомъ денежной сдѣлкп, безъ существенныхъ жертвъ, 
окружпвъ себя ореоломъ великодушія, доказалъ, что умѣетъ простирать 
далеко искусство пользоваться ложными положеніями». 

Съ русской стороны нападки на Адріаноиольскій договоръ вырази- 
лись главнымъ образомъ въ томъ, что не одобряли возвращенія Портѣ 

258 НМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ крѣпостіі Карса п, сворхъ того, сожалкіи, что трактатом!, не было вы- 
говорено пріісоодипеніе Батума къ ііаіііпмъ владѣиіямъ. Каіо. іі Ба- 
тумъ стбятъ нѣсколькихъ міілліоиоіп, коіітрнбуцііі, замі.тиль пмгісраторі. 
Николай въ иіісьмі. къ графу Діібпчу 35«. :Межлу тѣмъ ілаіінокомапду- 
ющій въ особой опрапдатімі.иой заііпскѣ осііарикалъ значоіііе для насъ 
Карса и Батума; относптолі.по же ііослѣдпяіо пункта иаходплъ сверхъ 
того иеудобпымъ требопать отъ Турцііг уступки гоі)ода, которому во 
В])емя кампапін даже пе угрожали паппг войска. Послѣдііій доводъ по- 
ражаетъ своею папвпостью, еслп просмотреть 2-ю и 4-ю статі.іі Адріапо- 
польскаго договоі)а, въ котоі)ыхъ перечііслсігь дліппіый рядъ сдѣлап- 
ныхъ памп въ Еііропѣ п въ Азіп завоевапій, возврап^аемыхъ Оттомап- 


Переправа императора Николая чѳрезъ Дунай въ 1828 году 

(Съ гравюры Петрова, сдЬланиоіі съ рисунка Звѣрева). 

ОКОЙ ПортЬ; казалось бы, что въ виду этого сппска требовапіе уступкп 
Батума не представляло бы ничего особепнаго, даже оставляя въ сторонѣ 
возможное уменьшеніе военной контрпбуціп. 

Графъ Паскевпчъ смотрѣлъ па этотъ важный вопросъ террпторіаль- 
наго расшпренія Россіи въ Закавказьѣ пѣсколько иначе п въ ппсьмѣ 
къ графу Несселі>роде сообщплъ о степени той важности, съ какою 
должны быть цѣнпмы при заключепіи мпра области, покоренныя ору- 
жіемъ нашизіъ въ Азіатской Турціи. Опъ неоднократно особенно на- 
стапвалъ на удержаніп памп Карсскаго пашалыка п нанисалъ вице- 
канцлеру пророческія слова: «Остается только надѣяться, что намъ не 
придется раскаяться въ сдачѣ Карса п хребта Сагаплугскпхъ горъ, а 
уступка немаловажная». Къ сожалѣпію, пророчество Паскевпча сбылось 
съ неотразимою вѣрпостію, п намъ пришлось не разъ въ 1855 и 1877 го- 

• 

г» ГЛАВА ШЕСТАЯ дахъ памятовать объ ошіібкѣ, учиненной графомь Дибпчемъ при за- 
ключеніп Адріанонольскаго мира. 

Въ ппсьмѣ къ вице-каіиѵісру графъ Дибичъ приводить въ сі?оо 
оправданіо то обстоятельство, что загпіска Паскевпча объ азіатскихъ 
границахъ, присланная графомъ Пессельіюде въ Адріапополь, получена 
была въ главной квартирѣ, два дня спустя послѣ того, какъ ту[іеіі,кимт> 
уполномочепнымт. врученъ быль тахіпиіиі наших ь требованій^^^. VII. Напряаісппая деятельность, въ которой нмнераторъ Николай пропелъ 
весь 1829 годъ, дала себя подъ конецъ чувствовать; вечеіюмъ 29-го ок- 
тября (10-го ноября) государь почувствовалъ себя нездоровымъ. Сперва 
прп общей увѣрепностп въ крѣпкомъ слонсснііі императора Николая 
никто даже п во двордѣ не предиолагалт., что Со.тЫиь его можетъ вы- 
звать какія либо опасспія; но па третій день она до такой степени 
усилилась, что врачи испугались п потребовали копсультаціи. Ото были 
Крейтопъ, Раухъ и Арепдтъ. Тогда и при дворѣ и въ городѣ всѣ перетре- 
вожились. Входъ въ комнату, гдѣ лежалъ государь, былъ всѣмь воспрещен ъ; 
толпились въ дворцовыхъ залахъ, желая получить пзвѣстія о положеніи 
больпого; разсирашпвали докторовъ, камердпиеровъ; опасеиіе несчастія 
увеличивало въ глазахъ всѣхъ его возможность; всѣ трепетали прп мысли 
о потерѣ монарха, столь необходимаго для блага и славы имиеріп. Не- 
вольно очевидцы кончины императора Александра Павловича прпиоми- 
на.тп недавніе еще печальные таганрогскіс дни. «Императрица, — ^пп- 
шетъ Бенкендорфъ, — съ ангельскою своею добротою выходила по вреіге- 
намъ пзъ компатъ своего супруга съ заплаканными глазами сообщать 
намъ о немъ вѣсти или спросить, нѣтъ ли чего пересказать для раз- 
влеченія. Нервическая горячка въ нѣсколько дней совершенно ослабила 
государя п физически и морально. Врачи были въ большомт. безпокой- 
ствѣ и не таили его отъ меня ^^^ Я впдѣлся съ императрицею по пѣ- 
скольку разъ въ суткп и не могъ довольно надивиться ея неутомимости 
въ ухаживаніи за больиымъ, котораго она не покидала пи днемъ, пи 
ночью; не могъ также не удивляться точности ея разума и правиль- 
ности сужденій въ дѣлахъ, съ которыми въ эту болѣзиь государя 
ыногіе приходили, чтобы узнавать ея о нихъ миѣніе. Накоиецъ, послѣ 
двѣнадцатп томптельныхъ дней, проведенныхъ зіежду страхомъ и на- 
деждою п лучше всего доказавшихъ искреннюю и общую привязанность 
къ государю, врачи объявили, что онъ начинаетъ выздоравливать, но 
что это виздоровленіе будетъ птти очень медленно, и больному легко ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ можетъ сдѣлаті.ся сііоіиі хуже при ііалѣАіііоп. по;«')уждепііі, о чемт. мы 
II были предваряемы неоднократно нередъ донускомі. къ нему. 

«Первыхіъ уд^)Стоился этой чести князь А. И, Голицынъ, на услопіп 
не говорить ни слова о дѣлахт,. Вторым і. ввели въ спальню меня, и я былъ 
глубоко пораженъ найденною въ государѣ неремі.ною. Кромі. того, что 
онъ страшно псхудаль, во всѣхь чертахь его отражались страданія п 
слабость. Онъ снросиль лгеня, что поваго случилось въ его болѣзнь, и, 
удовлетворяя его любогплтство, я должент, былъ, однакожъ, все^гЬрио 
стараться не нророіпіть ни одного слова, которое дало бы работать его 
головѣ или пмѣло бы видь какой нибудь утайки о